Strona główna

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej Archikatedra Oliwska 2010 Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej


Pobieranie 35.65 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar35.65 Kb.

WIELKI CZWARTEK
Msza Święta

Wieczerzy Pańskiej


Archikatedra Oliwska

2010


Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej – zob. Mszał rzymski, str. 126-132. Biały (złoty) kolor szat liturgicznych.
OBRZĘDY WSTĘPNE

Ritus initialesWEJŚCIE
1. W czasie procesji wejścia śpiew.
2. Ucałowanie ołtarza, okadzenie i zajęcie miejsc w prezbiterium jak zwykle.

Po skończeniu śpiewu na wejście, Ksiądz Arcybiskup i wierni czynią znak krzyża.


Ksiądz Arcybiskup mówi:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen

Vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhchcvzzhczgzzzzzzzfczzzhczzh.zzz{zzhzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzhcvzhcvzzzh.vvzzzf,c]]zzzzzzzzzzzzzzzh.ch.zzzzz]]

K. W i-mię Oj-ca i Sy-na, i Du-cha Świę-te-go. W. A-men
Ksiądz Arcybiskup zwraca się do ludu i rozkładając ręce pozdrawia go, mówiąc:
Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

W. I z duchem twoim.

Vzzzzzzzzzzzzzzzzzhcvzzhvvvzzzzvhczzhvczhczh.zzzz[zzzhvzzvvhvvvzzzzzzzhvzzzvvhvchzzzzzzzzzzzzhvvzzvhczzzzhvvvzhvvzhzzzzz6

K. Mi-łość Bo-ga Oj-ca, ła-ska na-sze-go Pa-na Je-zu-sa

Vzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzh.cf,zzzzz[zhvvzzzhczzzzzzhcvhvvzzzzhvxzzzzzgvvvvzfcvvhcvvh.zzzzzzzzzzz[zzzzzzzzzzhczzzzzzhzzzzzvzhz6

Chry-stu-sa i dar jed-no-ści w Du-chu Świę-tym niech bę-dą

Vzzzzzzzzzzzhczzzhzzzzzzzzzzzzzhvczzzzzzh.cvf,c]]xzzzzzzzzhczzzzhvvzvzzzzzhcvzzzh.cvvf,c]]zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz wa-mi wszy-ski-mi. W. I z du-chem two-im.

3. Po pozdrowieniu Ksiądz Arcybiskup wita zgromadzonych i wprowadza ich
w liturgię dnia tymi lub podobnymi słowami:
Forma 1:
Drodzy bracia i siostry!

Zgromadziliśmy się w naszym parafialnym Wieczerniku, by rozpocząć Święte Triduum Paschalne. W ten Wielki Czwartek otaczamy ołtarz Chrystusa, by sprawować pamiątkę Wieczerzy Pana. Dziękujemy za Jego ofiarę, która dokonała się przez śmierć
i zmartwychwstanie, a jest obecna wśród nas przez sprawowanie świętej Eucharystii.


Wraz z naszymi kapłanami, stojącymi dziś wraz ze mną przy ołtarzu, dziękujemy
za szczególny dar kapłaństwa, przez które Chrystus uobecnia swoje wielkie dzieła zbawcze. Prosimy także naszego Pana, aby nauczył nas kochać innych i naśladować Jego pokorę w czynieniu dobra. Niech dzisiejsza Eucharystia pomoże nam lepiej zrozumieć
i doświadczyć miłość Pana, który przychodzi, aby nam służyć, posilać nas swoim Ciałem
i jednoczyć nas w mocy swojego Ducha.

Albo forma 2:
Drodzy Bracia i Siostry!

Wraz z całym Kościołem obchodzimy dziś pamiątkę tego dnia, w którym nasz Pan, Jezus Chrystus zasiadł wraz ze swoimi uczniami
do stołu, aby podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowić kapłaństwo i Ofiarę Eucharystyczną. Pod osłoną chleba i wina złożył za grzechy świata ofiarę ze swego życia, którą w sposób krwawy miał dopełnić w Wielki Piątek na drzewie Krzyża.


Wraz z naszymi kapłanami, stojącymi dziś wraz ze mną przy ołtarzu, dziękujemy za szczególny dar kapłaństwa, przez które Chrystus uobecnia swoje wielkie dzieła zbawcze. Prosimy także naszego Pana, aby nauczył nas kochać innych i naśladować Jego pokorę w czynieniu dobra. Niech dzisiejsza Eucharystia pomoże nam lepiej zrozumieć i doświadczyć miłość Pana, który przychodzi, aby nam służyć, posilać nas swoim Ciałem i jednoczyć nas w mocy swojego Ducha.
AKT POKUTY

Po wprowadzeniu w liturgię Ksiądz Arcybiskup wzywa wiernych do aktu pokuty:


Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę Najświętszą Ofiarę.
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:

Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych * i was bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.
Następnie Ksiądz Arcybiskup prosi o odpuszczenie grzechów:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.

Vcvvzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhczbbh.cf,zz[z6

Abp Niech się zmi-łu-je nad na-mi Bóg wszech-mo-gą-cy

Vhzzzzzhzzzzzzzzhzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzgzzzzzzzzzzzzzzzzfzzvzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzhzz.zzzz[zzzzzzzzhzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzhzzzzz6i od-pu-ści-wszy nam grze-chy, do-pro-wa-dzi nas do ży-cia

Vczhcbbzzzzzh.cf,zzzzzz]]zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzz.zzzzzzzzzhzz.zzzzzzzzzzzzzzz]]xzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwiecz-ne-go. W. A-men.
WEZWANIA DO CHRYSTUSA PANA

Po akcie pokuty następuje śpiew:

Panie, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.


Chryste, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.


Panie, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.HYMN
Chwała na wysokości Bogu

Wszyscy:


a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Chwalimy Cię.

Błogosławimy Cię.

Wielbimy Cię.

Wysławiamy Cię.

Dzięki Ci składamy,

bo wielka jest chwała Twoja.

Panie Boże, Królu nieba,

Boże Ojcze wszechmogący,

Panie, Synu Jednorodzony,

Jezu Chryste,

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.

Który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

Który gładzisz grzechy świata,

przyjm błaganie nasze.

Który siedzisz po prawicy Ojca,

zmiłuj się nad nami.

Albowiem tylko Tyś jest święty.

Tylko Tyś jest Panem.

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.

Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.KOLEKTA4. Po skończeniu hymnu Ksiądz Arcybiskup ze złożonymi rękami mówi:
Módlmy się.
Wszyscy razem z Księdzem Arcybiskupem modlą się przez pewien czas w milczeniu. Potem Ksiądz Arcybiskup z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę:
Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, † podczas której Twój Jednorodzony Syn mając się wydać na śmierć pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; * spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
5. Następuje Liturgia Słowa.
6. Po homilii następuje obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom. Ksiądz Arcybiskup zdejmuje paliusz, ornat i piuskę, które układa się na ołtarzu. Następnie przepasuje się humerałem lub prześcieradłem, podchodzi do wybranych mężczyzn, umywa im nogi i całuje je, po czym wyciera je prześcieradłem lub ręcznikiem. Po zakończeniu obrzędu Ksiądz Arcybiskup udaje się do prezbiterium, gdzie zdejmuje humerał lub prześcieradło i ponownie ubiera szaty mszalne. Następuje modlitwa powszechna.


MODLITWA POWSZECHNA

Wprowadzenie:


Zebrani w wieczerniku Pańskim, którym jest ta świątynia, łącząc się z całym Kościołem pielgrzymującym na ziemi i Kościołem świętych w niebie, pokornie módlmy się za całą ludzkość:

Konkluzja:


Wysłuchaj, Panie, pokorne modlitwy dzieci Twoich zgromadzonych przy wspólnym stole Ciała i Krwi Syna Twojego, i obdarz nas i całą ludzkość jednością wiary i miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.


MODLITWA PO KOMUNII
7. Po zakończeniu śpiewu Ksiądz Arcybiskup odmawia modlitwę po Komunii:

Módlmy się.
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna, * zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
8. Następują życzenia dla kapłanów. Po życzeniach wszyscy celebransi udają się przed ołtarz i tam klękają. Ksiądz Arcybiskup nakłada kadzidło do trybularza i okadza potrójnym rzutem Najświętszy Sakrament wystawiony w puszce na ołtarzu. Następnie otrzymuje welon, bierze puszkę i okrywa ją welonem.

PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
9. Najświętszy Sakrament przenosi się w procesji na miejsce przechowywania przygotowane w odpowiednio ozdobionej kaplicy. Na czele procesji niesie się krzyż, a przy Najświętszym Sakramencie świece i kadzielnicę. W tym czasie śpiewa się hymn Sław języku tajemnicę (bez dwóch ostatnich zwrotek) lub inną pieśń eucharystyczną.

10. Gdy procesja przyjdzie na miejsce przechowania, Ksiądz Arcybiskup stawia puszkę, nakłada kadzidło i klęcząc okadza Najświętszy Sakrament. Śpiewa się wtedy Przed tak wielkim Sakramentem. Potem zamyka się tabernakulum. Po chwili adoracji w ciszy wszyscy celebransi i posługujący przyklękają i powracają do zakrystii.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość