Nazwa przedmiotu Audiowizualność w kulturzePobieranie 53.2 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar53.2 Kb.

Nazwa przedmiotu

Audiowizualność w kulturzeJednostka prowadząca

Instytut Kultury Polskiej UW

Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany

Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales"

Kod przedmiotu

4018-KONW57

Kod ERASMUS

08000

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów

Obowiązkowy dla 2 roku CS 2 stopnia

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

Semestr zimowy

Skrócony opis przedmiotu

Zajęcia obejmują wiedzę o mediach elektronicznych i antropologicznych konsekwencjach ich funkcjonowania; podstawowe zagadnienia z antropologii obrazu oraz filmu - jego historii, teorii, antropologii i funkcjonowaniu w kulturze.

Forma(y)/typ(y) zajęć

Konwersatorium, 30 godzin

Pełny opis przedmiotu

Celem zajęć jest przegląd podstawowych kategorii, metod i sposobów badania kultury audiowizualnej. Szczególny nacisk kładziony jest na krytyczne wykorzystanie narzędzi badawczych w analizie i interpretacji wybranych zjawisk filmowych lub audiowizualnych. Przedmiot oparty na autorskim programie i podręczniku "Film i audiowizualność w kulturze". Obejmuje podstawowe zagadnienia z antropologii obrazu i historii kultury wizualnej ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych konsekwencji funkcjonowania technicznych mediów audiowizualnych. Zajęcia kończy praca roczna.

Wymagania wstępne

Wymagania formalne

Zajęcia dla studentów IBI AL
Założenia wstępne

Ogólna wiedza humanistyczna.
Efekty uczenia się

Po zajęciach student student będzie rozumiał podstawowe kategorie analityczne antropologii obrazu i audiowizualności. Będzie je także umiał zastosować w analizie i i interpretacji konkretnych zjawisk współczesnej kultury audiowizualnej.
Punkty ECTS

3.00

Metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach

Aktywność

Praca pisemnaSposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Rodzaj przedmiotu

ObowiązkowySposób realizacji przedmiotu


Język wykładowy

PolskiLiteratura

Altman Charles, W stronę teorii gatunku filmowego, "Kino" 1987, nr 6

Andrew Dudley J., Eisenstein i Bazin [w:] tegoż Główne teorie filmu, tłum. Andrzej Kołodyński, Łódź 1995

Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Warszawa 1995

Baudrillard Jean, Precesja symulakrów, [w:] Symulakry i symulacja, Warszawa 2005

Bazin André, Ontologia obrazu fotograficznego [w:] Film i rzeczywistość, Warszawa 1963.

Benjamin Walter, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej [w:] Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, Poznań 1996.

Bergson, Henri Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, tłum. R. J. Weksler-Waszkinel, Kraków 2006 .

Białostocki Jan, Spory o perspektywę [w:] Teoria i twórczość, Poznań 1961.

Civjan Juri, O symbolice pociągu w początkowym okresie kina, tłum. Bolesław Żyłko, "Kwartalnik Filmowy" nr 11, jesień 1995

Davis Frank, Komputer. Wszechświat, "Magazyn Sztuki" 1/1998 (17)

Eco Umberto, Przejrzystość utracona [w:] Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996

Foucault Michel, Panoptyzm [w:] Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1993.

Gombrich Ernest H., Obraz wizualny [w:] Symbole i symbolika, red. Michał Głowiński, Warszawa 1990.

Hall E. T., Człowiek i jego ekstensje [w:] tegoż, Poza kulturą, przeł. E. Goździak, red. J. Burszta, Warszawa 1984

Heidegger Martin, Czas światoobrazu [w:] Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977.

Irzykowski Karol, Królestwo ruchu [w:] tegoż X Muza, Warszawa 1924

McLuhan Marshall, Przekaźnik jest przekazem, Przekaźniki "zimne" i "gorące" [w:] Wybór pism, Warszawa 1975.

Rötzer Florian, Miejskość w epoce cyfrowej, Warszawa 1996

Schafer R. Murray, Muzyka środowiska, "Res Facta" 1982, nr 9.

Sobol Agnieszka, Cyberprzestrzeń - elektroniczny afterlife, [w:] Nowe Nawigacje II, red. Piotr Kletowski, Piotr Marecki, Rabid, Kraków 2003.

Sontag Susan Świat obrazów [w:] O fotografii, Warszawa 1985.

Tagg Philip, Analiza muzyki czołówki filmowej jako metoda dekodowania ukrytego przekazu ideologicznego w telewizji, przeł. Z. Wiankowska, "Przekazy i Opinie" 1981, nr 3.Praktyki zawodowe w ramach przedmiotuImię i nazwisko koordynatora przedmiotu Mgr Małgorzata Rejmer


Prowadzący zajęcia

Mgr Małgorzata Rejmer
Uwagi

CZĘŚĆ B

Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową) Małgorzata Rejmer


Stopień/tytuł naukowy mgr

Forma dydaktyczna zajęć

Konwersatorium, 30 godzin
Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

Po zajęciach student student będzie rozumiał podstawowe kategorie analityczne antropologii obrazu i audiowizualności. Będzie je także umiał zastosować w analizie i i interpretacji konkretnych zjawisk współczesnej kultury audiowizualnej.
Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu*

Praca pisemna na ocenę
Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotuZakres tematów

1. Kategoria obrazu wobec nowoczesności

Zagadnienia: filozoficzne reinterpretacje kategorii obrazu; obraz jako reprezentacja, tworzenie, symulacja; świat jako obraz; kategoria 'światoobrazu', kinematograficzny mechanizm myślenia;
2. Czas i przestrzeń – środowisko audiowizualne

Zagadnienia: Relacja kodu i treści w przedstawieniach wizualnych; obraz a dźwięk, obraz a język; dźwiękowy i obrazowy pejzaż świata

Zagadnienia: zmiana rozumienia i odczucia "bliskości" i "dali" – podbój czasu i przestrzeni za pośrednictwem mediów – upublicznienie przestrzeni prywatnej i prywatyzacja przestrzeni publicznej – fragmentaryzacja czasu i przestrzeni w telewizji – środowisko miejskie – współczesny pejzaż miejski – jego rytm – zagęszczenie komunikacyjne – miasto-sieć – reprezentacje miejskości: panorama, wystawa, ulica.
3. Władza spojrzenia

Zagadnienia: perspektywa; stwarzanie i kontrolowanie pola widzenia; widzialność a podmiotowość;


4. Problem reprodukcji technicznej

Zagadnienia: Zjawisko reprodukowalności; reprodukcja manualna i techniczna; wpływ reprodukcji na percepcję; autentyczność i aura dzieła sztuki; współczesne obiegi dzieła sztuki; oryginał a kopia.


5. Kino jako medium XX wieku

Zagadnienia: Obraz filmowy; podstawowe pojęcia języka filmu; koncepcje montażu filmowego; czas i przestrzeń w kinie; filozoficzne i techniczne ujęcia zagadnienia ruchu w filmie; kreacja i rejestracja, kino artystyczne, kino gatunków


6. Obraz telewizyjny

Zagadnienia: Telewizyjny obraz świata; paleo- i neotelewizja; funkcje telewizji; paradygmat telewizji 'na żywo'; informacja i fikcja; język telewizji a język kina (praktyki kina współczesnego)


7. Medialność

Zagadnienia: Pojęcie ekstensji; pojęcie przekaźnika; "przekaźnik jest przekazem"; antropologiczne konsekwencje funkcjonowania środków audiowizualnych; przekaźniki zimne i gorące; 'globalna wioska'.


8. Ciało w mediach – medium ciała

Zagadnienia: Żywioł cielesny w filmie; pojęcia ‘ciałogatunku’; estetyka cielesności w mediach


9. Media cyfrowe i cyberprzestrzeń

Zagadnienia: Ontologia obrazu cyfrowego; interaktywność; pojęcie cyberprzestrzeni; wirtualność i virtual reality; estetyka cyberprzestrzeni; człowiek w cyberprzestrzeni.
Metody dydaktyczne

Ćwiczenia, konsultacje
Literatura

Altman Charles, W stronę teorii gatunku filmowego, "Kino" 1987, nr 6

Andrew Dudley J., Eisenstein i Bazin [w:] tegoż Główne teorie filmu, tłum. Andrzej Kołodyński, Łódź 1995

Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Warszawa 1995

Baudrillard Jean, Precesja symulakrów, [w:] Symulakry i symulacja, Warszawa 2005

Bazin André, Ontologia obrazu fotograficznego [w:] Film i rzeczywistość, Warszawa 1963.

Benjamin Walter, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej [w:] Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, Poznań 1996.

Bergson, Henri Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, tłum. R. J. Weksler-Waszkinel, Kraków 2006 .

Białostocki Jan, Spory o perspektywę [w:] Teoria i twórczość, Poznań 1961.

Civjan Juri, O symbolice pociągu w początkowym okresie kina, tłum. Bolesław Żyłko, "Kwartalnik Filmowy" nr 11, jesień 1995

Davis Frank, Komputer. Wszechświat, "Magazyn Sztuki" 1/1998 (17)

Eco Umberto, Przejrzystość utracona [w:] Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996

Foucault Michel, Panoptyzm [w:] Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1993.

Gombrich Ernest H., Obraz wizualny [w:] Symbole i symbolika, red. Michał Głowiński, Warszawa 1990.

Hall E. T., Człowiek i jego ekstensje [w:] tegoż, Poza kulturą, przeł. E. Goździak, red. J. Burszta, Warszawa 1984

Heidegger Martin, Czas światoobrazu [w:] Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977.

Irzykowski Karol, Królestwo ruchu [w:] tegoż X Muza, Warszawa 1924

McLuhan Marshall, Przekaźnik jest przekazem, Przekaźniki "zimne" i "gorące" [w:] Wybór pism, Warszawa 1975.

Rötzer Florian, Miejskość w epoce cyfrowej, Warszawa 1996

Schafer R. Murray, Muzyka środowiska, "Res Facta" 1982, nr 9.

Sobol Agnieszka, Cyberprzestrzeń - elektroniczny afterlife, [w:] Nowe Nawigacje II, red. Piotr Kletowski, Piotr Marecki, Rabid, Kraków 2003.

Sontag Susan Świat obrazów [w:] O fotografii, Warszawa 1985.

Tagg Philip, Analiza muzyki czołówki filmowej jako metoda dekodowania ukrytego przekazu ideologicznego w telewizji, przeł. Z. Wiankowska, "Przekazy i Opinie" 1981, nr 3.


Limit miejsc w grupie

20


Terminy odbywania zajęć

Piątek, g. 13.15- 14.45Miejsce odbywania zajęć

Sala 3 IKP©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy