New Matura SolutionsPobieranie 43.89 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar43.89 Kb.
Zagadnienia z języka angielskiego

na egzamin poprawkowy dla klasy drugiej A i D w roku szkolnym 2011/12

podręcznik: New Matura Solutions pre- intermediatenr programu DKOS-4015-118/02


 1. Tematyka i zagadnienia leksykalne:
  1. Nauka i technika (dział 6)

 • Urządzenia elektroniczne

 • Phrasal verbs (turn on/ switch on, turn up …) str 129
  1. Święta w Polsce i krajach anglojęzycznych (dział 7)

 • Rodzaje świąt (Thanksgiving Day, Christmas, Easter)

   • Relacjonowanie przebiegu świąt

   • Opisywanie zwyczajów świątecznych

   • Gesty (bow, beckon, cross your legs, hug itd.)- strona 64
  1. Problemy i zagrożenia współczesnego świata (dział 8)

 • Problemy ekologiczne, sposoby dbania o środowisko

 • Kataklizmy

 • Problemy społeczne (konflikty zbrojne, bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, praca dzieci, narkotyki…)

  1. Przestępstwa (dział 9)
  1. Świat literatury (dział 10)

 • Słownictwo związane z

 • rodzajami publikacji (atlas, biography, novel…)

 • działami w księgarni (adult fiction, art, biography…)

 • pisarzami (novelist, playwright…),

 • gatunkami literackimi (classic novels, comic novels…)

 • Znani pisarze (William Szekspir, Artur Doyle, Ch. Paulini)

 • Wyrażenia ze strony 100 (look for, book by, write down, itd.)
 1. Zagadnienia gramatyczne:
  1. Czasy gramatyczne (pytania, przeczenia, krótkie odpowiedzi, kiedy używamy, charakterystyczne określniki czasu (always, at the moment, a week ago….), formy nieregularne czasowników.
   • Present Simple

   • Present Continuous

   • Past Simple

   • Past Continuous

   • Present Perfect

   • Past Perfect

   • Wyrażenia will i going to
  1. Strona bierna w czasie teraźniejszym i przeszłym
  1. Czasowniki modalne must, mustn’t, needn’t, should, ought to, may, might, could

  2. Zerowy, pierwszy i drugi okres warunkowy (Zero, First and Second Conditional)

  3. Mowa zależna w zdaniach twierdzących (Reported speech strona 87 i 120-121)


III. Teksty do czytania i opracowania

    1. Podręcznik:

  • The joy of txt (56)

  • What’s the big idea? (58)

  • How to be polite at a Chinese meal (65)

  • Thanksgiving in the USA (66)

  • Superstitions around the world (67)

  • Teen action (76)

  • Wave power (78-79)

  • The Notting Hill Carnival (83)

  • Sherlock Holmes (86)

  • Sasser (88-89)

  • William Shakespeare(96)

  • Writing fantasy (98)

Ponadto teksty , ćwiczenia słownikowe, mówienie i pisanie z:

   • GET READY FOR MATURA 7, 8 (strona 72-73) i 9 (strona 92)

2. Ćwiczenia:


  • Mobile phones (50)

  • Robots of the future (52)

  • Bonfire Night(60)

  • Going green (68)

  • A big hit (70)

  • I love you’ (80)

  • Romeo and Juliet (86)

  • The Queen of Crime(87)

Ponadto wszystkie zadania (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie) z:

   • GET READY FOR MATURA 4 i 5


 1. Teksty z załącznika:

 • Załącznik 1: An Interview with Brandy White

 • Załącznik 2: Plastic carrier bags


IV. Pisanie:


 • zaproszenie na spotkanie towarzyskie lub świąteczne,

 • list formalny (reklamacja),

 • nieformalna odpowiedź na zaproszenie (przyjęcie/ odrzucenie)

 • Redagowanie ogłoszenia ,układanie haseł reklamowych

 • list nieformalny polecający książkę

V. Mówienie:

 • Relacjonowanie jako naoczny świadek

 • Relacja z przebiegu świąt

 • Zgłoszenie kradzieży

   • Przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia na spotkanie

 • Zakupy w księgarni, rezerwacja biletów do kina i teatru

 • opisywanie ilustracji używając wyrażeń there is/are, It seems to me…,

They might… oraz form czasu Present Continuous

Podręcznik: Repetytorium maturalne języka angielskiego. Poziom podstawowy ( Pearson Longman)
1 Słownictwo (strona 52-53):

 • dane osobowe

 • ubrania i akcesoria

 • części ciała

 • słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego

 • przymiotniki opisujące charakter i osobowość

 • przymiotniki wyrażające uczucia a przymiotniki opisujące cechy (przymiotniki zakończone na –ing i –ed)


2 Wypowiedź ustna

 • udzielanie informacji, wyrażanie i uzasadnianie opinii:

 • ludzie godni podziwu (strona 47)

 • źródła irytacji (strona 47)

 • równość płci (strona 48)

 • portale „dla samotnych” (strona 49)

 • „inteligentna” odzież (strona 50)

 • opis ilustracji, odpowiadanie na pytania: relacje międzyludzkie (strona 47)

 • zestaw egzaminacyjny (strona 51):

-rozmowa z odgrywaniem roli: wybór współlokatora (strona 51, 249)

-opis ilustracji: przyjaźń (strona 51, 249)

-wypowiedź na podstawie materiału stymulującego: wybór osoby, którą można zapytać o drogę (strona 51, 249)
3 Wypowiedź pisemna

 • Opis osoby

 • List nieformalny zawierający elementy opisu osoby (strona 50)Załącznik
Załącznik 1

An Interview with Brandy White
Interviewer: His beard is insured for a six-figure sum and the plates on his red Mercedes read

SANTA. Today we meet Brady White, Father Christmas to Hollywood’s rich and famous.

How did you become Santa to the stars?

Brady White: About 20 years ago, I was an out-of-work actor and nine months behind with

the rent, so I took a seasonal job as Santa at a shopping mall in Beverly Hills. The Los

Angeles Times voted me the best Santa Claus in Southern California and word spread from

there.


Interviewer: Who was the first celebrity you met?

Brady White: Imelda Marcos asked me to hand out gifts at her Christmas party. Most of

them were gold bracelets, earrings, rings and necklaces, but there was also a miniature Ferrari

car for children.

Interviewer: Who’s your favourite celebrity?

Brady White: Kirstie Alley invites me to her home for her kids. She’s one of the best mums

I know – a real down-to-earth sort. And Sylvester Stallone and his wife, Jennifer Flavin, have

three young daughters who I see each year – they’re very nice, regular, unspoiled children.

Interviewer: Which party will you never forget?

Brady White: It was the songwriter Burt Bacharach’s party. As always, my job was to go

into the house ho-ho-ho-ing and give presents to the guests, but afterwards Burt invited me to

stay to dinner. I took off my coat and was in the kitchen dressed in my white T-shirt and red

braces when Elizabeth Taylor came in and sat beside me. She said: “You’re the best Santa

I’ve ever met, because you remind me of what I thought Santa looked like when I was a little

girl.”


Interviewer: And the most extravagant party?

Brady White: I’ve been to many such parties in Hollywood where there is truckloads of

snow in the garden, champagne and mountains of caviar. But two years ago, I did a party for

a major film producer. Not only did he have the winter wonderland in the garden but he even

had a reindeer which had been sent from Lapland.Interviewer: What do you do on Christmas Day?

Brady White: I’m always at The Beverly Hills Hotel. I have my Christmas lunch there.

Interviewer: What do you do when Christmas is over?

Brady White: It never is! I work all year round as Santa. After I’ve been down all those

chimneys, I do a lot of modelling for catalogues and TV commercials.Interviewer: Are you recognised when you’re not dressed in your red suit?

Brady White: Yes, I can be wearing regular clothes and a truck driver or a policeman will

say, “Yo, Santa, I want a motorcycle.”Interviewer: Thanks for coming and don’t forget to come down my chimney next Christmas.

Adapted from: SHE Magazine, January 2005


1. Brady White started working as Santa Clause because he

A. wanted to be rich and famous.

B. was jobless and needed money.

C. dreamt of buying a new car.
2. At Imelda Marcos’s Christmas party he handed out mainly

A. jewellery.

B. cars.

C. toys.
3. He will remember Burt Bacharach’s party because he

A. had a chance to talk to many people.

B. delivered presents in the kitchen.

C. heard he was the best Santa.
4. He was most surprised at one party when he saw

A. a truck full of snow.

B. extravagant food.

C. a real reindeer.
5. After the Christmas season Brady White

A. stars in advertisements.

B. rests in The Beverly Hills Hotel.

C. travels on a motorcycle.

Załącznik 2

Plastic carrier bags
Sally:Are you one of those people who couldn't live without plastic carrier bags? If so, do you ever think about the effect they might be having on the environment? I went along to environmentalist John Croft to find out what's happening on the plastic carrier bag scene at the moment. John, I think you might just have some good news for us. Is that not the case?
John: It most certainly is, Sally. It seems that the end of the mostpotentially wasteful product of the 20th century may come sooner than

expected.World production of plastic bags is at the highest level ever, but an additive developed in Britain is said to be reducing their lifespan from decades to a predetermined shorter time.


S: So how exactly is all this going to come about?
J:Well, it's a quiet revolution at the moment — it's certainly not something you hear customers discussing in the checkout queues! But four of the five big supermarket chains, which together hand out up to 10 billion plastic bags each year, have conducted trials and have now partly or wholly switched to using degradable bags. In addition, they offer replacement bags for customers who recycle those they were given previously.
S:And is producing these degradable bags a relatively simple process? J: Not exactly. But it works like this.They use an additive known as D2W.The bags become brittle when exposed to air and then decompose into water and carbon dioxide.This means that flexible plastic can self-destruct in just two months. So, as you can imagine, the news has been welcomed by some local authorities, and waste and food industries, which are under pressure from the government to reduce plastic packaging and litter. Britain alone throws out almost a million tonnes of plastic waste a year, much of which ends up on landfill sites after being used for only a few days.

S: So does this mean that we can look forward to this happening with other types of packaging, too?

J:Absolutely. Materials with the shortest lives -such as bread bags, stretch film, and direct mailing — are all moving this way.

S: But not everyone is happy with what's happening, are they, John?

J:That's true. Some people argue that this is a technology being developed so that we do not have to change our behaviour.They say it's not a long-term solution to managing waste properly. They also argue that degradable plastic won't decompose properly in waste tips, and this could lead to an increase in greenhouse gasses, which in turn contribute to global warming.

S:And what's your view?

J: I have great hopes for the biodegradable bags and I think they might go a long way to solving the present problems.

S:Thanks for that.John


nature

1. According to John Croft, during the last century the plastic bag  1. Was one of the most dangerous inventions

  2. Became more widespread than most other product

  3. Reached its peak of production

  4. Took years to perfect when it was invented

2. John implies that recent research by supermarket chains has  1. Largely go unnoticed

  2. Led to the increase in the number of shopping bags

  3. Been discussed a lot by customers.

  4. Resulted in customer providing their own shopping bags

3. A new process being tested at the moment 1. involves a substance which makes the plastic in bags softer

 2. ensures that tough plastic breaks up quickly.

 3. Means that the lifespan of plastic bags is much shorter.

 4. Consist of a simple method of disposing of flexible plastic

4. Much of the plastic waste produced in Britain 1. is produced by the food industry.

 2. is thrown away in the form of litter.

 3. has a life of about two months.

 4. finds its way to landfill sites.

5. Critics of the new technology insist that 1. it will not encourage people to manage waste effectively

 2. it will result in a huge rise in plastic waste.

 3. There aren’t enough waste tips to deal with the problem.

 4. Greenhouse gasses may decrease but global warming will not.


Użyteczne linki:
http://www.oup.com/elt/students/?cc=pl
http://www.oup.com/elt/global/products/solutions/preint_unit_page/
http://www.oup.com/elt/global/products/solutions/elem_unit_page/
http://www.oup.com/elt/global/products/trig/grammar2/
http://www.oup.com/elt/global/products/trig/grammar3/
http://www.oup.com/elt/global/products/goodgrammarbook/
http://www.oup.com/elt/global/products/techtalk/
http://www.oup.com/elt/global/products/practicegrammar/: 2010 -> poprawki
2010 -> Temat: Reformacja i kontrreformacja w Europie. Przyczyna reformacji (ruch religijny dążący do zmian w Kościele) kryzys Kościoła katolickiego
2010 -> Akt apostazji
2010 -> Stanowisko papieskiej rady ds. Tekstów Prawnych
poprawki -> Podręcznik: New Matura Solutions pre- intermediate
poprawki -> Podręcznik: New Matura Solutions pre- intermediate
poprawki -> Podręcznik: New Matura Solutions pre- intermediate
poprawki -> Zagadnienie na egzamin poprawkowy z języka francuskiego dla klasy I liceum I Technikum w zsoiZ w Ciechanowcu Nauczyciel
poprawki -> Egzamin poprawkowy z języka polskiego w klasie I liceum Ogólnokształcącego I Technikum I. Wymagania przedegzaminacyjne
poprawki -> Egzamin poprawkowy z języka polskiego w klasie II liceum Ogólnokształcącego I. Wymagania przedegzaminacyjne
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy