Strona główna

Notatka informacyjna nr 9/CentIR/II/2016 dotycząca projektów badawczych I wspóŁpracy międzynarodowej


Pobieranie 47.66 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar47.66 Kb.
NOTATKA INFORMACYJNA Nr 9/CentIR/II/2016
DOTYCZĄCA PROJEKTÓW BADAWCZYCH I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ


Część I Informacje ogólne

1.

Źródło finansowania1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Działanie 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w trybie konkursowym2.

Strona internetowa programu/konkursu

http://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-siez-prawem-idokumentami/harmonogramnaborow-na-projekty-w-trybiekonkursowym-na-2015-r.html

3.

Dziedzina nauki/Wydział, której/go dotyczy program/konkurs

Dziedzina i obszar: inwestycyjny projekt ogólnouczelniany

Wydział:4.

Podmioty uprawnione do składania wniosków2

UKSW w konsorcjum z jednostką samorządu terytorialnego, ich związkami i stowarzyszeniami z obszarów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

5.

Jednostka UKSW/podmiot (osoba) odpowiedzialna za przygotowanie wniosku pod względem merytorycznym3

UKSW- CentIR

6.

Syntetyczny opis programu/konkursu


W ramach realizacji poddziałania 3.1.1 projekty objęte wsparciem odnoszą się do uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych m. in. Na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowego zagospodarowania.

Obejmują w szczególności:

•Prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego;

•Kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media;

•Budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego – wyłącznie jako uzupełniający element projektu;

•Modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze;

•Zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).


6a.

Grupa docelowa beneficjentów4

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszarów realizacji ZIT WOF

7.

Sposób aplikacji

Samodzielny5:

Niesamodzielny6:


8.

Termin aplikacji

Planowany termin naboru wniosków: II kwartał 2016

Warunkiem ogłoszenia konkursu jest przyjęcie dokumentów programowych w zakresie ZIT

X wewnętrzny UKSW: 1 miesiąc przed zamknięciem naboru wniosków

X zewnętrzny: II kwartał 2016


9.

Instytucja przyjmująca wnioski7

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

10.

Jednostka obsługująca w UKSW i osoba do kontaktu

Centrum Inicjatyw Rozwojowych, mgr Lubomiła Aksamit, tel. wew.432 l.aksamit@uksw.edu.pl
Część II Informacje szczegółowe

11.

Typ konkursu8 (dotyczy tylko projektów Europejskich)

X zamknięty, planowany termin składania wniosków II kwartał 2016

Warunkiem ogłoszenia konkursu jest przyjęcie dokumentów programowych w zakresie ZIT

  • otwarty

12.

Instytucja Zarządzająca programem/konkursem

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

13.

Instytucja Pośrednicząca (jeżeli dotyczy)

nd

14.

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (jeżeli dotyczy)

nd

15.

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach danego programu/konkursu

□ edukacyjny/szkoleniowy

  • dydaktyczny

  • naukowo-badawczy

  • infrastrukturalny/inwestycyjny

  • inny (jaki?): ……………….

  • indywidualny

□ realizowany we współpracy krajowej z:

jednostkami naukowymi

przedsiębiorcami

innymi podmiotami (jakimi?): ………………………………………

□ realizowany we współpracy zagranicznej z:

X jednostkami naukowymi

przedsiębiorcami

innymi podmiotami (jakimi?): ……………………………………….

□ realizowany łącznie we współpracy krajowej i zagranicznej (np. sieci tematyczne, programowe, inne) z:

□ jednostkami naukowymi

przedsiębiorcami

 innymi podmiotami (jakimi?): ……16.

Typ/typy operacji przewidziane do realizacji w ramach danego programu/konkursu (jeżeli dotyczy)

Projekty objęte wsparciem odnoszą się do uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych m. in. Na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowego zagospodarowania.

Obejmują w szczególności:

•Prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego;

•Kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media;

•Budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego– wyłącznie jako uzupełniający element projektu;

•Modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze;

•Zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).


17.

Kryteria formalne dostępu, wymogów, oceny wniosków9


Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszarów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

18.

Kryteria strategiczne10 (jeżeli dotyczy)


bd

Część III - Informacje dotyczące finansów

19.

Alokacja finansowa na działanie (jeżeli dotyczy)

Alokacja środków w ramach konkursu:

5 mln EUR (21 350 000 zł).

Maksymalny poziom dofinansowania: Do 80% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: Brak informacji.


20.

Wkład ze środków unijnych, w tym udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych (np. 85%)

Wkład ze środków krajowych (jeżeli dotyczy)http://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na-2015-r.html

21.

Minimalny wkład własny (% jeżeli dotyczy)

Maksymalny poziom dofinansowania: Do 80% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: Brak informacji22.

Dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków11 w ramach programu/konkursu

http://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/wytyczne-programowe-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-rpo-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2014-2020.html

23.

Rodzaje wydatków12 uprawnionych w ramach programu/konkursu

Zgodnie z Regulaminem konkursu i wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, link powyżej.

24.

Konieczność wyodrębnienia osobnego konta tzw. konta celowego

X TAK

  • NIE


1określić nazwę konkursu, programu, dotacji
2 adresaci programu/konkursu (wskazać również ograniczenia wiekowe lub ich brak)
3 w zależności od rodzaju konkursu należy wpisać uczelnia, wydział, kierownik projektu lub osoba przez niego upoważniona
4 osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy (wskazać również ograniczenia wiekowe lub ich brak)
5 dotyczy wniosków składanych przez wnioskodawcę bezpośrednio do instytucji przyjmującej wnioski i niewymagających podpisów władz uczelni. Przed złożeniem wniosek należy przedłożyć do akceptacji jednostki obsługującej w UKSW (patrz część I pkt 1) dany program/konkurs
6 dotyczy wniosków wymagających podpisów władz uczelni i składanych za pośrednictwem jednostki obsługującej w UKSW (patrz część I pkt 1) dany program/konkurs
7 należy wpisać instytucję, do której wysyłane/przekazywane są wnioski
8 w konkursie zamkniętym określona jest data otwarcia oraz data zamknięcia naboru wniosków, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. W ramach konkursu otwartego nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Ogłaszającej Konkurs (np. z powodu wyczerpania określonego limitu środków).
9 dokumenty dotyczące kryteriów programu/konkursu dostępne na stronie www……..
10 kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej. Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie www………
11 dokumenty dotyczące kryteriów kwalifikowalności wydatków dostępne na stronie www……..
12 należy wpisać nakładane przez konkurs rodzaje wydatków, które można uwzględnić w kosztach bezpośrednich i pośrednich©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość