Strona główna

Nr 0052/07/2006 protok ó Ł Nr xxxix/2006


Pobieranie 29.22 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar29.22 Kb.

Rada Gminy


w Lipowcu Kościelnym

Nr 0052/07/2006P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2006z obrad XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Lipowcu K.

odbytej w dniu 12 października 2006 roku pod przewodnictwem

Pana Andrzeja Żurawskiego – Przewodniczącego Rady Gminy
Obrady rozpoczęto o godz.13ºº, zakończono o godz.1500.

Stan radnych 15 osób.

Obecnych na sesji było 15 radnych wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Pan Michał Danielewicz - Wójt Gminy

2. Pani Helena Wesołek - Sekretarz Gminy

3. Pani Halina Wudarska - Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Żurawski otwierając XXXIX zwyczajną sesję Rady Gminy powitał radnych oraz zaproszonych gości, Pana Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.


Przewodniczący Rady Gminy zaproponował włączyć jeden punkt do porządku obrad

 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy.

Następnie przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad sesji, który brzmi:


 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy.

 8. Analiza oświadczeń majątkowych.

 9. Interpelacje i wolne wnioski.

 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy porządek obrad poddał pod głosowanie, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad.


Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żurawski realizując porządek obrad stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy, zaproponował przyjęcie protokołu w wersji takiej, jak został sporządzony i poddał go pod głosowanie.

Na ogólna liczbę 15 radnych


 • obecnych na sesji było 15 radnych

 • za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Protokół został przyjęty w wersji sporządzonej i opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żurawski realizując porządek obrad przechodzimy do punktu- informacja z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy.

Informację przedstawiła Sabina Malikowska., informacja została przyjęta przez Radę Gminy.
Ad.5

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żurawski przechodzimy do punktu- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok i poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu.

Pani Skarbnik Gminy- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.462,00 zł. jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Pani Skarbnik Gminy zwiększam wydatki budżetu gminy o kwotę 41.002,00,- zł.,

w dziale Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę- 1000,00 zł.

oraz dziale- Transport i Łączność o kwotę- 10.800,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg..

Zwiększenie dot. dz. Oświata i Wychowanie o kwotę 6.002,00 zł. :


 • na wypłatę dla nauczycieli języka angielskiego kwotę- 1.462,00,- zł.

 • na zakup materiałów – kwotę 4.540,- zł.

Zwiększenie dot. dz. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę- 4.000,- zł. na oświetlenie ulic.

Pani Skarbnik dokonuję zwiększenia w dziale- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę- 3.200,- zł.

Pani Skarbnik Gminy dokonuję zmniejszenia w wydatkach budżetu gminy o kwotę- 39.540,00,- zł. Zmniejszenie dot. dz. Rolnictwo i Łowiectwo, infrastruktura wodociągowa w Parcelach Łomskich o kwotę- 1.000,- zł.

Zmniejszenie dot. działu Transport i Łączność -drogi publiczne o kwotę 20.000,- zł., na przebudowę drogi gminnej w Lipowcu dokonuję zmniejszenia o kwotę 15.000,- zł., zmniejszenie dot. także wydatków inwestycyjnych , dot. budowy chodników w Lipowcu Kościelnym o kwotę- 5.000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie dokonuję zmniejszenia o kwoty 18.540,00 zł.

Dochody po zmianie wynoszą – 9.771.786,65 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą – 9.836.763,90 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żurawski poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, następnie uchwałę poddał pod głosowanie.
Na ogólną liczbę- 15 radnych


 • obecnych na sesji podczas głosowania było- 15 radnych

 • za podjęciem uchwały głosowało- 15 radnych

Przewodniczący Rady Gminy, stwierdzam podjęcie uchwały jednogłośnie.
Uchwała Nr 213/XXXIX/2006 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia

12 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok,

stanowi załącznik do protokółu.
Wójt Gminy- w miesiącu sierpniu br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym w zakresie sprzętu przeciwpożarowego, w ramach Samorządowego Programu Wsparcia OSP w

woj. mazowieckim OSP 2006. Wniosek nasz został pozytywnie rozpatrzony i otrzymamy kwotę 20.455,00 zł/ informacje taką odczytałem na stronach internetowych/. Kwotę tę zamierzam przeznaczyć na zakup pompy szlamowej oraz sprzęt do ratownictwa technicznego/ drogowego/. Jednostka OSP Lipowiec Kościelny zostanie wyposażona w sprzęt ratownictwa drogowego.


Ad.6

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żurawski realizując porządek posiedzenia przechodzimy do punktu- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny.

Wójt Gminy poprosił o głos.

Wójt Gminy- Wójt Gminy- zbliżamy się do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla gminy Lipowiec Kościelny. Zgodnie z obowiązującą procedurą, projekt planu był wyłożony do wglądu, informację o wyłożeniu planu otrzymali sołtysi, została umieszczona w lokalnej prasie, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Każdy zainteresowany mieszkaniec mógł zapoznać się z planem i wnieść uwagi do projektu planu miejscowego.

Ogółem wpłynęło 41 uwag, 39 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 uwagi były bezprzedmiotowe.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żurawski poprosił autora planu o przedstawienie szczegółowych danych zawartych w planie.

P. Stanisław Korpanty- trudno jest streścić plan w kilku zdaniach, plan zawiera część opisową oraz 53 załączniki graficzne.

Przy opracowaniu planu braliśmy pod uwagę wnioski zainteresowanych osób oraz potrzeby zgłaszane przez Wójta Gminy. W zakresie terenów przeznaczonych do zalesienia , głównie wprowadzaliśmy enklawy i wnioski zgłaszane przez rolników.

W miejscowości Łomia skupimy się głównie na terenach , gdzie miała przebiegać obwodnica.

Na początku obwodnica zachodnia nie została wkreślona w projekcie planu .

Urząd miasta Mława złożył wniosek o wkreślenie obwodnicy zachodniej. Taka wersja została przesłana do uzgodnień. Biorąc pod uwagę protesty mieszkańców Łomi, Wójt Gminy podjął decyzję o wyłączeniu tej części z miejscowego planu zagospodarowania .

W dniu dzisiejszym Rada Gminy podejmie, bądź nie podejmie uchwałę o uchwaleniu m.p.z.p., bez terenu przebiegu obwodnicy oraz terenów bezpośrednio przylegających do projektowanej obwodnicy zachodniej. Do opracowania wyłączonej części Łomi, można powrócić w późniejszym terminie, po wypracowaniu wspólnego stanowiska .

Wójt Gminy- nie możemy blokować rozwoju gminy, dlatego też w dniu dzisiejszym Rada Gminy podejmie uchwalę w sprawie uchwalenia m.p.z.p dla gminy.

Radna wsi Parcele Łomskie Beata Rosik- zwróciła się z pytaniem do autora projektu planu, czy umie określić jaka powierzchnia została przeznaczona pod zalesienia.

Stanisław Korapnty- trudna jest odpowiedzieć na to pytanie, głównie zostały przeznaczone tereny zgłoszone przez rolników, bądź enklawy, czyli uzupełnienia zalesień.

Wójt Gminy- przy opracowaniu planu gmina poniosła określone wydatki, dlatego też w uchwale musimy określić procentowy wzrost wartości działek.

W gminach sąsiednich różnie się to przedstawia, wynosi od 1- 30 %, nie może być stawki 0 %, gdyż uchwała taka byłaby niezgodna z prawem.

W naszej gminie proponujemy: • 10 % dla budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego,

 • 15 % dla terenów przeznaczonych pod usługi,

 • 20 % dla terenów przeznaczonych pod przemysł,

Wójt Gminy- w większości gmin, nie naliczana jest opłata z tytułu wzrostu wartości działek.

Stanisław Korpanty- od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania opłaty można ustalać tylko w okresie do 5 lat, później nie można już tego stosować.


Po wyczerpaniu wszystkich pytań dot. miejscowego planu zagospodarowania, przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie uchwały, następnie poddał ją pod głosowanie.
Na ogólną liczbę- 15 radnych

 • obecnych na sesji podczas głosowania było- 15 radnych

 • za podjęciem uchwały głosowało- 12 radnych

 • wstrzymało się od głosowania- 3 radnych

Przewodniczący Rady Gminy, stwierdzam podjęcie uchwały .
Uchwała Nr 214/XXXIX/2006 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia

12 października 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lipowiec Kościelny, stanowi załącznik do protokółu.


Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żurawski – następnym punktem posiedzenia jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy i poprosił Panią Sekretarz o kilka zdań na ten temat.

Pani Sekretarz Gminy- Statut Gminy jest dokumentem, który określa ustrój gminy. Statut był wielokrotnie zmieniany, wprowadzano zmiany.

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej zwróciła nam uwagę, aby został ogłoszony tekst jednolity Statutu Gminy. Statut Gminy podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Nowej Radzie zostanie przedstawiony tekst jednolity Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy, następnie uchwałę poddał pod głosowanie.
Na ogólną liczbę- 15 radnych


 • obecnych na sesji podczas głosowania było- 15 radnych

 • za podjęciem uchwały głosowało- 15 radnych

Przewodniczący Rady Gminy, stwierdzam podjęcie uchwały jednogłośnie
Uchwała Nr 215/XXXIX/2006 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia

12 października 2006 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy, stanowi załącznik do protokółu.


Ad.8

Następnym punktem posiedzenia- jest analiza oświadczeń majątkowych, w stosunku do radnych , informację przedstawię osobiście.

Przewodniczący Rady Gminy- wszyscy złożyli oświadczenia majątkowe zgodnie z ustalonym terminem, oświadczenia zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem weryfikacji. Nie zgłoszono uwag.

W stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy , informację przedstawił Wójt Gminy.

Wójt Gminy- dokonałem analizy oświadczeń majątkowych oraz przesłałem do Urzędu Skarbowego . Wszyscy złożyli zgodnie z ustalonym terminem, nie mam żadnych uwag.

Ad. 9


Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żurawski realizując porządek posiedzenia przechodzimy do punktu – interpelacje i wolne wnioski.

1/. Wójt Gminy- otrzymaliśmy pismo od Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie informujące o spotkaniu organizowanym w Ciechanowie . Ostatecznie nie znamy terminu tego spotkania, prawdopodobnie odbędzie się w dniu 25 października br. O terminie spotkania zostaną powiadomieni sołtysi. W przypadku zainteresowania sołtysów uczestnictwem w tym spotkaniu, Wójt Gminy zorganizuje transport, prosimy o informację na ten temat.

2/ Wójt Gminy- w dniu dzisiejszym odbywa się zbiórka odpadów oraz jutro .

3/ Wójt Gminy- uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Lipowcu Kościelnym planuję na dzień 8 listopada br.


Przewodniczący Rady Gminy w imieniu mieszkańców wsi Rumoka zwrócił się do Wójta Gminy o interwencję w sprawie gorzelni w Rumoce. Od czasu kontroli nic się nie zmieniło, jest tak samo jak wcześniej. Były zalecenia, właściciel nic nie wykonał, dalej wydzielają się okropne zapachy, nie da się tam mieszkać.

Wójt Gminy- zwrócę się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie rekontroli pod kątem nadmiernej uciążliwości pracy Gorzelni Rumoka.

Sołtys wsi Krępa- mieszkańcy wsi Krępa zwrócili się do Wójta, że ciężkie samochody niszczą drogę przez wieś. Zarząd Powiatowy postawił znak, znak został zniszczony, drugi również. Sołtys zwrócił się do Wójta, aby interweniował w tej sprawie do policji, niech nasilą kontrolę, gdyż kierowcy zrobili sobie skrót do Mławy. Policja niech ustali jakie firmy biorą żwir i poinformuje właścicieli tych firm.
Ad.10

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Żurawski podziękował wszystkim za przybycie, zamknął obrady XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy.


Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

Sabina Malikowska Andrzej Żurawski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość