Strona główna

Nr 0052/7/2005 protok ó Ł Nr xxviii/2005


Pobieranie 35.77 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar35.77 Kb.

Rada Gminy


w Lipowcu Kościelnym

Nr 0052/7/2005P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2005z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym odbytej w dniu 25 lipca 2005 roku pod przewodnictwem

Pana Andrzeja Żurawskiego – Przewodniczącego Rady Gminy
Obrady rozpoczęto o godz.11ºº, zakończono o godz.13ºº.

Stan radnych 15 osób.

Obecnych na sesji było 13 radnych wg załączonej listy obecności.

Nieobecnych 2 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Pan Michał Danielewicz - Wójt Gminy

2. Pani Helena Wesołek - Sekretarz Gminy.

3. Pan Aleksander Sopliński – W-ce przewodniczący Sejmiku Województwa

Mazowieckiego.

4. Pan Józef Kaliński – przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego

w Ciechanowie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Żurawski otwierając XXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy powitał radnych oraz zaproszonych gości, Pana Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad sesji, który brzmi:


 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady Gminy.

 4. Informacja z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy.

 5. Informacja wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego o zadaniach samorządu województwa mazowieckiego na najbliższy rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 7. Zapoznanie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14.07.2005 roku.

 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy spytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Następnie porządek obrad poddał pod głosowanie, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad.
Ad.3.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żurawski realizując porządek obrad stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy, zaproponował przyjęcie protokołu w wersji takiej, jak został sporządzony i poddał go pod głosowanie.

Na 13 radnych obecnych na sesji Rady Gminy


 • za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żurawski poprosił o przedstawienie informacji z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy.

Informację przedstawiła Helena Wesołek – Sekretarz Gminy.
Ad.5.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Żurawski poprosił o zabranie głosu Pana Aleksandra Soplińskiego – wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Pan Aleksander Sopliński podziękował za zaproszenie, powiedział, że jest radnym różnych szczebli od 25 lat, jest z zawodu lekarzem ginekologiem i mieszka w Ciechanowie.

Drugą kadencje jest radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego i jego wiceprzewodniczącym.

Złożył radnym gratulacje z okazji 15-lecia istnienia samorządu terytorialnego w Polsce. Stwierdził, że radni robią wszystko dla dobra mieszkańców swojej gminy.

Pan A. Sopliński powiedział, że samorząd województwa mazowieckiego liczy 52 radnych, ma 7 lat, a pan Sopliński jest jedynym reprezentantem dawnego województwa ciechanowskiego. W województwie mazowieckiem rządzi koalicja ludowo-prawicowa: PSL, LPR, PiS i PO.

Województwo mazowieckie jest największym województwem w Polsce, zajmuje 11,5% powierzchni kraju, zamieszkuje w nim 5,5 mln obywateli.

Najważniejszym elementem pracy samorządu województwa było opracowanie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego pod potrzeby członkostwa w Unii Europejskiej.

Budżet województwa opiewa na sumę ok. 2 mld złotych.

Pan A. Sopliński powiedział, że wciąż w sejmiku powraca pytanie: województwo mazowieckie z Warszawą czy bez stolicy? Wiceprzewodniczący uważa, że Warszawa to atut dla województwa, to dochody i rynek pracy. Władze samorządowe województwa założyły sobie ambitne zadanie aby każdy mieszkaniec województwa, nawet najdalej oddalonego miejsca, mógł dojechać do pracy do Warszawy w ciągu 1 godziny. W tym cele zamierza się uruchomić tzw. „szybką kolej”. Będzie to przedsięwzięcie bardzo kosztowne i rozłożone w czasie.

W województwie mazowieckim jest przyjętych wiele programów, aby województwo dobrze i dynamicznie się rozwijało.

Wiceprzewodniczący pochwalił działania Wójta Gminy. Stwierdził, że gmina Lipowiec Kościelny jest w czołówce jeśli chodzi o programy i wykorzystanie środków unijnych. 4 wnioski gminy zostały pozytywnie zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na budowę dróg w ramach ZPORR.

Łącznie ze środków wojewódzkich gmina otrzymała 2,5 mln złotych.

Gmina otrzymała kolejny prezent od województwa w postaci 300 tys. złotych z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury i stąd też to dzisiejsze nadzwyczajne spotkanie Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący powiedział, że Wojewoda nadzoruje, kieruje i jest „dłuższą ręką” Rządu, natomiast samorząd wojewódzki posiada wszystkie inne kompetencje. To jest bardzo duża odpowiedzialność samorządu województwa.

Poza Warszawą województwo mazowieckie to tereny rolnicze, potencjał eksportowy owoców, warzyw, zbóż i mięsa wieprzowego. Dlatego rozwój terenów wiejskich ma ułatwić życie mieszkańcom wsi. Od aktywności samorządu gminy zależy rozwój gminy, a samorząd województwa ma tę aktywność wspierać.

Na zakończenie Pan Aleksander Sopliński podziękował za dobrą współpracę Wójta z samorządem województwa. Dzięki dużej aktywności Wójta środki finansowe z budżetu województwa są wykorzystane na rozwój gminy.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował Panu Aleksandrowi Soplińskiemu i Panu Józefowi Kalińskiemu za przybycie. Powiedział, że wszystkie wnioski o pomoc finansową są kierowane do Urzędu Marszałkowskiego, a współpraca z tym Urzędem układa się bardzo dobrze.

Gmina otrzymała 20 tys. złotych z FOGR na remont drogi w Rumoce, teraz z kolei następny duży „zastrzyk finansowy” w postaci 300 tys. złotych. To jest duża kwota na drogi dla naszej gminy.

Wójt powiedział, że gmina jest zainteresowana uczestniczeniem w programie, którego środki będą przeznaczone na oświatę, ponieważ do remontu czeka Szkoła Podstawowa w Turzy Małej.


Głos zabrał Pan Józef Kaliński, który podziękował Radzie Gminy za zaproszenie i powiedział, że Rada Gminy jest siłą napędową i wytycza kierunki działania. Stwierdził, że gmina Lipowiec Kościelny była dobrze przygotowana do wykorzystania środków unijnych. Współpraca z gminą układa się bardzo dobrze.
Głos zabrał Pan Kazimierz Sobotka, który powiedział, że to miłe, iż tacy goście przyjechali na sesję Rady Gminy. Polecił jednocześnie gminę Lipowiec Kościelny pamięci członkom samorządu województwa mazowieckiego.

Ad. 6.


Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Pan Michał Danielewicz powiedział, że zmiany w budżecie gminy na rok 2005 są podyktowane środkami finansowymi, jakie samorząd województwa przeznaczył na infrastrukturę wiejską. Samorząd województwa przeznaczył dla naszej gminy 300 tys. złotych. Wniosek należy złożyć w terminie do 8 sierpnia br. i może obejmować tylko 1 zadanie z pełnym, przygotowaniem, tj. dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę itp. Jest przygotowana dokumentacja techniczna na budowę drogi Turza Mała – Słomka o długości 1200 metrów. Stąd też Wójt zaproponował Radzie Gminy, aby realizować tę inwestycję i wykorzystać przyznane środki.

Finansowanie wyglądałoby w sposób następujący: 90% budżet wojewody, 10% budżet gminy.

Wójt podkreślił ponadto, że jeżeli powstanie ta droga, to trzeba pomyśleć o przebudowie mostku na tej drodze o tonażu 8 ton

Ponadto Wójt powiedział, że w projekcie uchwały nastąpiła zmiana klasyfikacji 80104 na 80103 dot. oddziałów przedszkolnych.

Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na obecnych 13 radnych w głosowaniu udział wzięło 13 radnych,

za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 157/XXVIII/2005 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 stanowi załącznik do protokołu.
Ad.7.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Danuta Templin odczytała pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14.07.2005r., nr RIO-II-0913/317/2005 skierowane do Rady Gminy Lipowiec Kościelny a dot. pisma Pani Beaty Rosik - przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, przekazującej protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Gminy Lipowiec Kościelny, która dotyczyła wywozu nieczystości płynnych z Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych gminy.

Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Po odczytaniu w/w pisma Przewodniczący obrad poprosił radnych o zabranie głosu w tej sprawie. W dyskusji udział wzięli: 1. Wójt Gminy Pan Michał Danielewicz powiedział, że w momencie, gdy mieszkańcy budynku Agronomówka w Turzy Małej zgłosili nieprawidłowości w zakresie wywozu nieczystości powołał komisję, która dokonała kontroli wewnętrznej w zakresie przedstawionym przez mieszkańców. Nieprawidłowości zostały usunięte, pracownik został ukarany a z wywożącym nieczystości Panem Krzysztofem Truszkowskim została wypowiedziana umowa o świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych.

Wójt uważa, że dyscyplina finansowa nie została naruszona. Wywóz nieczystości nie podlega rygorom ustawy o zamówieniach publicznych, gdyż wartość usługi nie spełnia ustawowego kryterium 6.000 tys. EURO.

Mieszkańcy zgłosili sprawę do Prokuratury Powiatowej w Mławie, Wójt współpracował z organami ścigania, przedstawił wszystkie wymagane dokumenty oraz składał stosowne wyjaśnienia. Wobec powyższego Wójt oczekuje, że zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu prokuratury. 1. Pan Jerzy Merchel zapytał, ile Agronomówka zużyła wody? Czy ktoś to sprawdził, ponieważ ścieków powinno być więcej niż zużycia wody.

 2. Pan Jerzy Wałkuski stwierdził, że nie ma po co mierzyć ilości zużytej wody. Prokuratura bada sprawę, a Regionalna Izba Obrachunkowa odwołuje się do Rady Gminy, a Rada Gminy ma powiedzieć co o tym myśli. Były pewne niedociągnięcia w Urzędzie Gminy, pracownik został ukarany, a Rada Gminy ma się ustosunkować do sprawy.

 3. Pani Beata Rosik powiedziała, że przepisy ustawy przewidują sankcje karne dla podmiotów, które świadczą usługi na terenie gminy bez wymaganego zezwolenia. Dlaczego Wójt Gminy nie złożył doniesienia do Prokuratury, że w pewnym okresie Pan Krzysztof Truszkowski świadczył usługi bez zezwolenia?

 4. Wójt Gminy Pan Michał Danielewicz powiedział, że jest daleki od karania. Zezwolenie Panu Truszkowskiemu wygasło i nie zgłosił się o jego przedłużenie. Wójt ponadto stwierdził, że w budynku Agronomówka były wystawiane dowody wywozu nieczystości, a mieszkańcy je podpisywali.

 5. Pan Jerzy Wałkuski zaproponował, aby Rada Gminy udzieliła Wójtowi z tego tytułu upomnienia.

 6. Pan Kazimierz Sobotka zapytał czy każda komisja Rady Gminy ma prawo działać na własna rękę? Komisja Rewizyjna nie powinna wysyłać pisma do RIO bez zgody Rady Gminy.

 7. Pan Jerzy Wałkuski zapytał dlaczego Pan Sobotka nie zgłosił tych wątpliwości na poprzedniej sesji?

 8. Pan Andrzej Żurawski powiedział, że sprawę bada Prokuratura i nie widzi takich uchybień w sprawie, aby udzielać Wójtowi upomnienia. Sprawę należy przegłosować i zamknąć.

 9. Pan Jerzy Wałkuski powiedział, że Rada Gminy powinna zareagować na to pismo.

 10. Pan Kazimierz Sobotka powiedział, że w Radzie jest samowolka, a przewodniczący nie panuje nad sytuacją.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Żurawski poddał pod głosowanie wniosek, kto jest za tym aby sprawy nie kierować na dyscyplinę budżetową i do organów ścigania.

Na 13 radnych obecnych na sesji Rady Gminy


 • za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.8.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Żurawski przeszedł do punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski.W dyskusji udział wzięli:

 1. Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Żurawski ustosunkował się do sprawy dostarczania zawiadomień i materiałów na sesję Rady Gminy.

Jeżeli komuś z radnych nie odpowiada dotychczasowa forma rozwożenia korespondencji przez kierowcę Urzędu Gminy, to korespondencja będzie wysyłana pocztą. Poprosił radnych aby zgłaszali się w tej sprawie osobiście do niego.

 1. Pani Beata Rosik powiedziała, że nie prosiła o artykuł w Kurierze Mławskim, był redaktor na sesji, zanotował sprawę i sam się do niej zgłosił. Powiedziała, że w swoim mieszkaniu ma skrzynkę na korespondencję i nie potrzebuje dostarczania korespondencji przez pocztę. Stwierdziła, że kierowca Jarosław Wydymus kłamie i nie jest w stanie przyznać się do czynu, którego dokonał. Radna nie oczekuje specjalnego traktowania lecz przeprosin dostarczającego.

 2. Wójt Gminy powiedział, że przedłużająca się susza spowodowała ubytki w płodach rolnych. Wójt wystąpi z wnioskiem do Wojewody o uznanie gminy Lipowiec Kościelny jako objętej klęską suszy. Można będzie wziąć kredyt preferencyjny i udokumentować jego wydatkowanie na odnowienie produkcji rolnej. Poprosił radnych o przekazanie pism do sołtysów w tej sprawie.

 3. Pan Andrzej Żurawski zapytał ile będzie kredytu na 1 ha?

 4. Wójt Gminy poinformował, że zmarł były wieloletni sołtys Cegielni Lewickiej i Parcele Łomskich Pan Henryk Waśniewski. Pogrzeb ma odbyć się następnego dnia.

 5. Pani Danuta Templin odczytała pismo Związku Żołnierzy AK o dofinansowanie wydawnictwa o walkach na naszym terenie.

 6. Wójt Gminy powiedział, że trzeba wspomóc finansowo publikację i zaproponował kwotę 500 zł.

 7. Pan Kazimierz Sobotka powiedział, że w Łomi małe polne drogi są zarośnięte, jest kiepska widoczność i będzie problem aby na pola dojechać kombajnem. Należy to zlikwidować. Są 2 zniszczone przepusty w kierunku Korbońca i Wiśniewka, na drodze za kurnikami nie można przejechać kombajnem. Drogi trzeba odkrzaczyć.

 8. Pan Andrzej Szerszeń powiedział, że w Lewiczynie za sadem trzeba obciąć gałęzie.

 9. Pani Danuta Templin zapytała czy Nadleśnictwo Dwukoły robi coś w sprawie śmieci na zajeździe w kierunku Żuromina. To ich teren i powinni go sprzątać, a tam ciągle jest bardzo dużo śmieci.

 10. Pani Beata Rosik powiedziała, że nie działa w Parcelach Łomskich oświetlenie uliczne.

 11. Pan Jerzy Merchel zgłosił wniosek o zrobienie (wykopanie) rowu w Turzy Wielkiej.

 12. Wójt Gminy powiedział, że trzeba najpierw ustalić czyją własnością jest rów, gminy czy spółki wodnej. Pan Ciesielski otrzymał rury do naprawy rowu.

Ponadto Wójt powiedział, że gmina otrzyma ze Starostwa Powiatowego kwotę 30 tys.zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych. Starosta Powiatu Mławskiego przysłał tekst porozumienia w tej sprawie. Wójt zaproponował, aby wydać te środki na odwodnienia na drogach powiatowych. Trzeba to będzie udokumentować.

 1. Pani Beata Rosik zgłosiła sprawę śmieci, które są wyrzucane przez mieszkańców w Turzy Małej naprzeciwko budynku Agronomówka przy drodze wojewódzkiej.

 2. Wójt Gminy powiedział, że działka jest gminna i zajmie się ta sprawą.

Ad.9.


Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Żurawski podziękował wszystkim za przybycie, zamknął obrady XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

Helena Wesołek Andrzej Żurawski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość