Strona główna

Nr sprawy 70/2013/PN/w załącznik Nr 2 do siwz formularz ofertowy


Pobieranie 292.07 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar292.07 Kb.


NR SPRAWY 70/2013/PN/WZałącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH, CZĘŚCI I AKCESORIÓW MUZYCZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW NUTOWYCH

DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 6021

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 euro

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
DANE WYKONAWCY:

Nazwa Firmy: .........................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................................

Województwo: ………………………………………………………………………………………...

Telefon/Faks: ........................................................................................................................................

NIP: .......................................................................................................................................................

REGON: ................................................................................................................................................

KRS/WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ….………………………….…

osoba do kontaktu: .................................................................................................................................

tel./e – mail: ............................................................................................................................................


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów muzycznych, części i akcesoriów muzycznych oraz materiałów nutowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia składam(y) ofertę:

1. całość zamówienia*;

2. część zamówienia* zgodnie z załącznikiem: ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …… …. ….. 

(należy wskazać część, na którą wykonawca składa ofertę)
PONADTO OŚWIADCZAM(Y), ŻE:


      1. spełniam(y) wszystkie wymagania wymienione w SIWZ związane z realizacją przedmiotu zamówienia stawiane WYKONAWCY;

      2. jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert;

      3. zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag;

      4. w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych, w terminie i miejscu określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO;

      5. sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki /konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący /wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę/: ………………………………………………………………………………….…………….. .

      6. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przyszłego świadczenia umownego;

      7. zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie nw. części oferowanego przez nas zamówienia:

........................................................................................................................................

/należy podać część zamówienia, których wykonanie zostanie im powierzone/

Uwaga! Nie wypełnienie powyższych pól będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez wykonawcę (bez udziału podwykonawców).


      1. za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na stronach o Nr .............................. niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 kk).


*niepotrzebne skreślić

….................................,dnia .…................... …..................................................................................

miejscowość i data (podpis i imienna pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 2a) do SIWZ

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - DOSTAWA INSTRUMENTU MUZYCZNEGO DLA ORKIESTRY WOJSKOWEJ W WARSZAWIE


Lp.


NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY

oczekiwany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

JM.

ILOŚĆ

OFEROWANY przez WYKONAWCĘ


NAZWA PRZEDMIOTU

(typ/symbol/kod)

Nazwa producenta lub dystrybutora

Cena

jednostkowa netto

Wartość netto

zamówienia

Wartość brutto

zamówienia

1

2

3

4

5

6

7 (4x6)

8

1.

TRABKA B

kpl.

1

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:


Wartość oferty netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………..... …./100gr
Uwaga!

Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać w tabelach (formularz cenowy – kolumna 5 nazwę przedmiotu (typ/symbol/kod) nazwę producenta lub dystrybutora. Niewskazanie w powyższej kolumnie wymaganych informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp.
Ponadto:

W celu potwierdzenia, że oferowany [równoważny] przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, należy przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez WYKONAWCĘ na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 SIWZ.

…..........................................,dnia .…................... …..................................................................................MIEJSCOWOŚĆ I DATA (PODPIS I IMIENNA PIECZĘĆ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA)

Załącznik Nr 2b) do SIWZ

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – DOSTAWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW MUZYCZNYCH DLA ORKIESTRY WOJSKOWEJ W WARSZAWIE


Lp.


NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY

oczekiwany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

JM.

ILOŚĆ

OFEROWANY przez WYKONAWCĘ


NAZWA PRZEDMIOTU

(typ/symbol/kod)

Nazwa producenta lub dystrybutora

Cena

jednostkowa netto

Wartość netto

zamówienia

Wartość brutto

zamówienia

1

2

3

4

5

6

7 (4x6)

8

1.

Pulpit do nut metalowy

szt.

12

2.

Skrzynia drewniano-metalowa na kocioł orkiestrowy 28 cali

szt.

2

3.

Skrzynia drewniano-metalowa na kocioł orkiestrowy 33 cali

szt.

1

4.

Skrzynia transportowa na wibrafon

szt.

1

5.

Futerał do gitary

szt.

1

6.

Skrzynia transportowa na ksylofon

szt.

1

7.

Futerał do tuby

szt.

2

8.

Przewód/kabel audio

(8 wejść / 4 powroty / 25 metrów)

szt.

1

9.

Kompresor audio

szt.

1

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:


Wartość oferty netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………..... …./100gr

Uwaga!

Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać w tabelach (formularz cenowy – kolumna 5 nazwę przedmiotu (typ/symbol/kod) nazwę producenta lub dystrybutora. Niewskazanie w powyższej kolumnie wymaganych informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp.
Ponadto: W celu potwierdzenia, że oferowany [równoważny] przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, należy przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez WYKONAWCĘ na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 SIWZ.

…..........................................,dnia .…................... …..................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ I DATA (PODPIS I IMIENNA PIECZĘĆ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA)

Załącznik Nr 2c) do SIWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - DOSTAWA INSTRUMENTU MUZYCZNEGO DLA BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WP


Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY

oczekiwany zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

JM.

ILOŚĆ

OFEROWANY przez WYKONAWCĘ


NAZWA PRZEDMIOTU

(typ/symbol/kod)

Nazwa producenta lub dystrybutora

Cena

jednostkowa netto

Wartość netto

zamówienia

Wartość brutto

zamówienia

1

2

3

4

5

6

7 (4x6)

8

1.

Klarnet B

szt.

1

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:


Wartość oferty netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………..... …./100gr
Uwaga!

Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać w tabelach (formularz cenowy – kolumna 5 nazwę przedmiotu (typ/symbol/kod) nazwę producenta lub dystrybutora. Niewskazanie w powyższej kolumnie wymaganych informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp.
Ponadto:

W celu potwierdzenia, że oferowany [równoważny] przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, należy przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez WYKONAWCĘ na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 SIWZ.

…..........................................,dnia .…................... …..................................................................................MIEJSCOWOŚĆ I DATA (PODPIS I IMIENNA PIECZĘĆ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA)

Załącznik Nr 2d) do SIWZ

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - DOSTAWA AKCESORIÓW MUZYCZNYCH DLA BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WP


Lp.


NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY

oczekiwany zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych


JM.

ILOŚĆ

OFEROWANY przez WYKONAWCĘ


NAZWA PRZEDMIOTU

(typ/symbol/kod)

Nazwa producenta lub dystrybutora

Cena

jednostkowa netto

Wartość netto

zamówienia

Wartość brutto

zamówienia

1

2

3

4

5

6

7 (4x6)

8

1.

Bęben

szt.

1

2.

Ustnik do puzonu

szt.

1

3.

Skrzynie na osprzęt perkusyjny

szt.

4

4.

Kurtyny dźwiękochłonne

szt.

2

5.

Batuta

szt.

5

6.

Materiałowy futerał na werbel

szt.

3

7.

Pulpitowe uchwyty na ołówek

szt.

30

8.

Magnesy pulpitowe

szt.

40

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:


Wartość oferty netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………..... …./100gr

Uwaga!

Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać w tabelach (formularz cenowy – kolumna 5 nazwę przedmiotu (typ/symbol/kod) nazwę producenta lub dystrybutora. Niewskazanie w powyższej kolumnie wymaganych informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp.
Ponadto:

W celu potwierdzenia, że oferowany [równoważny] przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, należy przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez WYKONAWCĘ na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 SIWZ.

…..........................................,dnia .…................... …..................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ I DATA (PODPIS I IMIENNA PIECZĘĆ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA)

Załącznik Nr 2e) do SIWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA
CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA - DOSTAWA MATERIAŁÓW NUTOWYCH DLA BATALIONU REPREZENTACYJNEGO

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY

oczekiwany lub równoważny


Ilość

JM.

OFEROWANY przez WYKONAWCĘ


NAZWA PRZEDMIOTU

(typ/symbol/kod)

Nazwa producenta lub dystrybutora

Cena

jednostkowa netto

Wartość netto

zamówienia

Wartość brutto

zamówienia

1

2

3

4

5

6

7 (4x6)

8

MATERIAŁY NUTOWE

1.

Eugen Onegin. Polonaise - na orkiestrę dętą partytura, komplet głosów. Baton Music arr. Haeck - Czajkowski

1

Komplet

(głosy+partytura)2.

Bring_him_Home arr. Lars GUDIM

1

Komplet

3.

A_star_is_Evergreen arr. Lars GUDIM

1

Komplet

4.

The_Way_we_were arr. Lars GUDIM

1

Komplet

5.

Beyond_the_Sea arr. Lars GUDIM

1

Komplet

6.

Heres That Rainy Day arr. Lars GUDIM

1

Komplet

7.

Symphonic Overture – James Barnes wyd. Hall-Leonard

1

Komplet

8.

Concert na klarnet – Arie Shaw arr. Ted Parson wyd. EMR

1

Komplet

9.

John Williams Olympic Spirit 1988 Summer Olympics arr. James Curnow wyd. Hall-Leonard

1

Komplet

10.

Rosanna – Maino Remmers wyd. Mythen

1

Komplet

11.

Fantazja in G – J.S Bach, arr. Richard Franko, wyd. Carl Fischer

1

Komplet

12.

Winter Wonderland vokal solo – Smith, Dick/Bernard, Felix arr. Lears Gudim

1

Komplet

13.

Shaker Song – solo for Alt saksofon Beckenstein, Jay arr. Lars Gudim

1

Komplet

14.

Let's call the whole thing off - Vocal duet - Gershwin, George & Ira arr. Lars Erik Gudim - SET for Concert Band - partytura i głosy

1

Komplet

15.

The Third Man Theme - Karas, Anton / Mashima, Toshio - SET for

Concert Band - partytura, komplet głosów na orkiestrę dętą - De Haske

Publications


1

Komplet

16.

Habanera - Chabrier, Emmanuel - aranż. van der Beek, Wil - SET for

Concert Band - partytura i komplet głosów na orkiestrę dętą - De

Haske Publications


1

Komplet

17.

Summertime [Gershwin, Georges / Mashima, Toshio for Concert

Band - De Haske Publications – głosy i partytura1

Komplet

18.

The Typewriter – Leroy Anderson / Floyd E. Werle – Głosy i partytura (wyd. Belwin/ Alfred Music)

1

Komplet

19.

Georges Bizet Carmen Act II Chanson Boheme (Gypsy Song) – partytura

1

Partytura

20.

Libiamo Brindisi from the opera Traviata –Verdi/arr. Van der Braak for soprano, baryton I ork dętą – komplet (głosy i partytura)

1

Komplet

21.

Pa, Pa, Pa – Mozart arr. Niese na sopran i baryton (baton music) - Partytura

1

Partytura

22.

Gloria – John Rutter – partytura (wyd. Oxford University Press)

1

Partytura

23.

Pie Jesu from the Requiem for Soprano [Fauré / Niese] for soprano

solo and Concert Band (Baton Music)
1

Partytura

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:Wartość oferty netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………..... …./100gr
Uwaga!

Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać w tabelach (formularz cenowy – kolumna 5 nazwę przedmiotu (typ/symbol/kod) nazwę producenta lub dystrybutora. Niewskazanie w powyższej kolumnie wymaganych informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp.
Ponadto:

W celu potwierdzenia, że oferowany [równoważny] przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, należy przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez WYKONAWCĘ na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 SIWZ.

…..........................................,dnia .…................... …..................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ I DATA (PODPIS I IMIENNA PIECZĘĆ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA)

Załącznik Nr 2f) do SIWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA
CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA – DOSTAWA AKCESORIÓW MUZYCZNYCH DLA ORKIESTRY WOJSKOWEJ W WARSZAWIE


Lp.


NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY

oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

JM.

ILOŚĆ

OFEROWANY przez WYKONAWCĘ


NAZWA PRZEDMIOTU

(typ/symbol/kod)

Nazwa producenta lub dystrybutora

Cena

jednostkowa netto

Wartość netto

zamówienia

Wartość brutto

zamówienia

1

2

3

4

5

6

7 (4x6)

8Lampka do pulpitu na nuty

kpl.

40

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:


Wartość oferty netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………..... …./100gr

Uwaga!

Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać w tabelach (formularz cenowy – kolumna 5 nazwę przedmiotu (typ/symbol/kod)

nazwę producenta lub dystrybutora. Niewskazanie w powyższej kolumnie wymaganych informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp.
Ponadto:

W celu potwierdzenia, że oferowany [równoważny] przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, należy przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez WYKONAWCĘ na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 SIWZ.

…..........................................,dnia .…................... …..................................................................................MIEJSCOWOŚĆ I DATA (PODPIS I IMIENNA PIECZĘĆ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA

Załącznik Nr 2g) do SIWZ

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA
CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA - DOSTAWA AKCESORIÓW MUZYCZNYCH DLA ORKIESTRY WOJSKOWEJ W WARSZAWIE


Lp.


NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY

oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

JM.

ILOŚĆ

OFEROWANY przez WYKONAWCĘ


NAZWA PRZEDMIOTU

(typ/symbol/kod)

Nazwa producenta lub dystrybutora

Cena

jednostkowa netto

Wartość netto

zamówienia

Wartość brutto

zamówienia

1

2

3

4

5

6

7 (4x6)

8Smar do korków

szt.

10Ligatura do ustnika

szt.

2Gryzaki do ustnika

paczek

10Wycior do instrumentu

szt.

4Wycior do ustnika

szt.

5Ustnik do trąbki

szt.

3Holder (uchwyt) do perkusji

szt.

1Tuner (stroiciel do instrumentu)

szt.

4Statyw pod HiHat

szt.

1Pałki do perkusji

par

12Paski do talerzy marszowych

par

2Sprężyny do werbla

szt.

2Naciąg do tomów 16''

szt.

1Naciąg do werbla 14''

szt.

3Statyw perkusyjny

szt.

1Statyw do fletu

szt.

2Oliwka do konserwacji

szt.

10Stroik do klarnetu

szt.

180Stroik do saksofonu

szt.

100Wazelina do konserwacji

szt.

12Ustnik do Klarnetu

szt.

2Ustnik do puzonu

szt.

3Ustnik do trąbki (plastikowy)

szt.

4Ustnik do puzonu (plastikowy)

szt.

5Pulpicik do klarnetu

szt.

5Tłumik do puzonu

szt.

3Statyw do mikrofonu

szt.

6

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:


Wartość oferty netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………..... …./100gr

Uwaga!

Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać w tabelach (formularz cenowy – kolumna 5 nazwę przedmiotu (typ/symbol/kod)

nazwę producenta lub dystrybutora. Niewskazanie w powyższej kolumnie wymaganych informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp.
Ponadto:

W celu potwierdzenia, że oferowany [równoważny] przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, należy przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez WYKONAWCĘ na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 SIWZ.

…..........................................,dnia .…................... …..................................................................................MIEJSCOWOŚĆ I DATA (PODPIS I IMIENNA PIECZĘĆ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość