Strona główna

Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu


Pobieranie 44.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar44.6 Kb.

Rok akademicki:

2012/2013

Grupa przedmiotów:

kierunkowe

Numer katalogowy:Nazwa przedmiotu1):

Hodowla roślin sadowniczych

ECTS 2)

3,0

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Breeding of fruit crops

Kierunek studiów4):

Ogrodnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Andrzej A. Przybyła

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Andrzej A. Przybyła

Jednostka realizująca7):

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Sadownictwa

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy – fakultatywny

b) stopień II, rok I

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

angielski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie z celami hodowli roślin sadowniczych oraz z metodami klasycznymi i biotechnologicznymi.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
  1. Ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin 30
Metody dydaktyczne14):

Ćwiczenia – zajęcia praktyczne w sadzie i w laboratorium. Wymagane jest bieżące przygotowanie studentów do zajęć na podstawie literatury

Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia: Praktyczne zajęcia dotyczące określania fazy odpowiedniej do krzyżowania, zbiór pyłku, kastrowanie, zapylanie krzyżowe, określanie żywotności ziaren pyłku, przechowywanie pyłku, sposoby selekcji mutantów.

Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające)16):

Botanika, Genetyka roślin

Założenia wstępne17):
Efekty kształcenia18):

01 – zna gatunki i odmiany roślin sadowniczych, ich zastosowanie oraz zaawansowane metody ich hodowli

02 – zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego

03 – potrafi samodzielnie dokonać analizy i oceny przydatności metod hodowlanych

04 – potrafi zaplanować i przeprowadzić prace hodowlane oraz interpretować uzyskane wyniki05 – ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego i naukowego

06 – wykazuje aktywną postawę w procesie zdobywania wiedzy

07 – jest otwarty na nowe techniki hodowlane służące poprawie jakości odmian roślin sadowniczych


Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekt 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 – kolokwia

Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20):

Wyniki kolokwiów sprawdzających znajomość zagadnień, kartoteka ocen

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową21):

Kolokwium pisemne: 1 – 50%, 2 – 50%, razem 100%

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna, sad

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):

1.Chahal G.S., Gosal S.S. 2008.Principles and Procedures of Plant Breeding. Alpha Science International Ltd.

2. Malepszy S. 2001. Biotechnologia roślin.PWN.

3. Harten van, A.M. 2007. Mutation Breeding. Cambridge University Press.

4. Janick J., Moore J.N. 1996. Fruit Breeding. John Wiley.& Sons, Inc.

5. Moore J.N., Janick J. 1983. Methods in Fruit Breeding. Purdue University Press.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : Hodowla roślin sadowniczych
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2):

69 h

3,0 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału

nauczycieli akademickich:40 h

1,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

40 h

1,5 ECTS

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : Hodowla roślin sadowniczych
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18):

Ćwiczenia laboratoryjne

Udział w konsultacjach

Przygotowanie do kolokwiów

Razem


30 h


10 h

29 h


69 h

3,0 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Ćwiczenia laboratoryjne

Udział w konsultacjach

Razem30 h


10 h

40 h

1,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

Ćwiczenia laboratoryjne

Udział w konsultacjach

Razem30 h


10 h

40 h

1,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu26) Hodowla roślin sadowniczych
Nr /symbol efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku

01

zna gatunki i odmiany roślin sadowniczych, ich zastosowanie oraz zaawansowane metody ich hodowli

K_W07+++

02

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego

K_W15+++

03

potrafi samodzielnie dokonać analizy i oceny przydatności metod hodowlanych

K_U02+++

04

potrafi zaplanować i przeprowadzić prace hodowlane oraz interpretować uzyskane wyniki

K_U13+++

05

ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego i naukowego

K_K01++

06

wykazuje aktywną postawę w procesie zdobywania wiedzy

K_K02++

07

jest otwarty na nowe techniki hodowlane służące poprawie jakości odmian roślin sadowniczych

K_K03++


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość