O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 20.95 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.95 Kb.
O G Ł O S Z E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej publikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych w podziale na 3 części, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr nr 119986 – 2013 z dnia 26.03.2013r., (sprawa: ZP.3520/16/13).
W dniu 22.04.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:

Część 1

AMGEN Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50

02-672 Warszawacena brutto oferty: 51 030,00 zł

słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści 00/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

4.

AMGEN Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50

02-672 Warszawa

100,00

100,00

Część 2

Lek S.A.


ul. Podlipie 16

95-010 Strykówcena brutto oferty: 73 639,80 zł

słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć 80/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

2.

Lek S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

100,00

100,00

1.

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa


95,36

95,36

5.

INTRA Sp. z o.o.

ul. Odrowąża 11

03-310 Warszawa


52,45

52,45

Część 3

AMGEN Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50

02-672 Warszawacena brutto oferty: 22 515,93 zł

słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące pięćset piętnaście 93/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

4.

AMGEN Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50

02-672 Warszawa

100,00

100,00

Z upoważnienia Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Białej Podlaskiej

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHmgr Katarzyna Ulita
: attachments -> article
article -> WSzSp rzp 333/75/2011 Lublin dn. 2011-11-14 Informacja o wyniku postępowania
article -> WSzSp rzp 333/61/2009 Lublin dn. 2009-10-16
article -> WSzSp rzp 333/43/2011 Lublin dn. 2011-08-12
article -> Księgozbiór Biblioteczki matematycznej mieszczącej się w sali 211
article -> Sformatuj tekst w dokumencie i wstaw hiperłącza z zaznaczonych na zielono nazwisk matematyków
article -> Ustawa z dnia o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201, 2
article -> M. P. 2002. 13. 221 z późn zm. Uchwała nr 49 rady ministróW
article -> Narracja w trzech aktach
article -> Dr Agnieszka Ziółkowska, Dr Anna Gronkiewicz Wykaz zagadnień w prawa administracyjnego
article -> Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy