Strona główna

O strukturze przedmiotowej


Pobieranie 2.92 Mb.
Strona1/22
Data18.06.2016
Rozmiar2.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH 315406

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2016

Autorzy: mgr Tomasz Gierczak, mgr Marian Sławiński, mgr Joanna Zabrzewska-Śwituła

Recenzenci: mgr Andrzej Fokt, mgr inż. Elżbieta Migut

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

Spis treści


1. Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych 11

2. Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym 17

3. Lotniskowe służby operacyjne i służby ruchu lotniczego 26

4. Działalność gospodarcza w branży lotniczej 32

5. Język angielski zawodowy 36

6. Język obcy zawodowy 39

7. Działania służb operacyjnych 42

8. Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej 48

9. Praktyka zawodowa 53


PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Program nauczania dla zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 • rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7) oraz rozporządzenie MEN z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 954),

 • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 184 z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 1123),

 • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 204) oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1993),

 • rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843),

 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 532),

 • rozporządzenieMENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

 • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.),

 • rozporządzenie MEN z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. poz. 909),

 • obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze (Dz.U. poz. 1393) oraz ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. i ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (Dz.U. poz. 1221 i poz. 1586),

 • rozporządzenie MIiR z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. poz. 1288),

 • ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768),

 • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978),

 • rozporządzenie MI z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym (Dz.U. Nr 53, poz. 438),

 • rozporządzenie MI z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz.U. Nr 224, poz. 2282 z późn. zm.),

 • rozporządzenie MI z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz.U. poz. 1032),

 • obwieszczenie MIiR z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MTBiGM w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru (Dz.U. poz. 1617),

 • rozporządzenie MTBiGM z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz.U. poz. 1023),

 • rozporządzenie MTBiGM z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz.U. poz. 487),

 • rozporządzenie MIiR z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz.U. poz. 1689),

 • rozporządzenia MTBiGM z dnia 24 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U. poz. 1378),

 • obwieszczenie MON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MON w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz.U. poz. 1294, z późn. zm.).

 1. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 1. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM

W programie nauczania dla zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych uwzględniono przedmioty ogólnokształcące język obcy i matematykę, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym, oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.

 1. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym umiejętność: 1. zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

 2. umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

 3. wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

 4. komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

 5. sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

 6. wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

 7. rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

 8. pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.

W procesie kształcenia zawodowego wskazane jest odwoływanie się do wiedzy uczniów nabytej na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego.

Podczas realizacji programu nauczania edukacja dla bezpieczeństwa uczeń powinien opanować wiedzę dotyczącą: udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, rozpoznawania zagrożeń zdrowia i życia w sytuacjach kryzysowych (podczas pożaru, powodzi, paniki itp.) oraz prowadzenia działań ratowniczych.


 1. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych. Technik lotniskowych służb operacyjnych powinien biegle posługiwać się dwoma językami obcymi zawodowymi, w tym obowiązkowo językiem angielskim.

Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze. Do podstawowych cech osobowościowych, jakie powinien posiadać technik lotniskowych służb operacyjnych, należą: zdolność organizacji działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji, a także aktywność, przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań oraz właściwym reagowaniu w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób oraz mienia w porcie lotniczym.
 1. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Wraz z rozwojem transportu lotniczego obserwuje się w naszym kraju zapotrzebowanie na profesjonalnie wykształconych techników lotniskowych służb operacyjnych, przygotowanych do realizacji zadań zawodowych, należą więc oni do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje specjalistów w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług oraz bezpieczeństwa w portach lotniczych.

 1. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji odpowiednio do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Zawód technik lotniskowych służb operacyjnych nie posiada wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami. Posiada efekty w ramach obszaru administracyjno-usługowego określone kodem PKZ(A.q), stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz technik lotniskowych służb operacyjnych.

 1. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizacji prac lotniskowych służb operacyjnych,

 2. współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej,

 3. podejmowania działań w zakresie ochrony portu lotniczego,

 4. oceny stopnia zagrożenia i organizacji działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w porcie lotniczym.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ),

 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.q),

 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: A.72. Obsługa operacyjna portu lotniczego – 650 godz. oraz A.73. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej – 350 godz.

 1. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w 4-letnim technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1 470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i na kształcenie w ramach: • kwalifikacji A.72. Obsługa operacyjna portu lotniczego przeznaczono minimalnie 650 godz.,

 • kwalifikacji A.73. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej przeznaczono minimalnie 350 godz.,

 • efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimalnie 350 godz.

Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Tabela 3. Plan nauczania dla programu nauczania dla zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych o strukturze przedmiotowej

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa

Liczba godzin nauczania*

I

II

III

IV

tygodniowo

łącznie

I

II

I

II

I

II

I

II

Kształcenie zawodowe teoretyczne

1.

Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

2

3

2

2

1

15,5

165

2.

Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym

2

3

2

2

2


5,5

165

3.

Lotniskowe służby operacyjne i służby ruchu lotniczego
1

1

1

2

3

3
5,5

165

4.

Działalność gospodarcza w branży lotniczej1

1

1

30

5.

Język angielski zawodowy

1

1

1

1

1

1

2
4

120

6.

Język obcy zawodowy

2

1

1

1

1

1

1
4

120

Łączna liczba godzin

7

9

8

8

7

6

6
25,5

765

Kształcenie zawodowe praktyczne**

7.

Działania służb operacyjnych
1

3

3

4

4

6
10,5

315

8.

Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej6

6

6

6

4
14

420

Łączna liczba godzin
1

9

9

10

10

10
24,5

735

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe

7

10

17

17

17

16

16
50

1 500

9.

Praktyki zawodowe***160 godzin
160
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość