Strona główna

Ocena jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi


Pobieranie 82.44 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar82.44 Kb.


ANKIETA
Ocena jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi

a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
Szanowni Państwo!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, której celem jest ocena współpracy pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a Urzędem Marszałkowskim. Pragniemy podkreślić, że ankieta służy do oceny Państwa zadowolenia z obsługi realizowanej przez Urząd oraz może przyczynić się do przygotowania i wdrożenia istotnych zmian, które będą dla Państwa korzystne. Ankieta jest anonimowa.
Dziękujemy!
 1. Czy w ostatnich latach współpracował Pan/Pani – jako przedstawiciel organizacji pozarządowej – z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego?

 1. Tak

 2. Nie

Jeśli nie, to proszę o przejście do punktu 21.

Jeśli tak, to proszę o przejście do następnego punktu.


2. Jak często kontaktuje się Pan/Pani lub organizacja w której Pan/Pani pracuje z Urzędem Marszałkowskim?

 1. Kilka razy w tygodniu

 2. Kilka razy w miesiącu

 3. Raz na kilka miesięcy

 4. Kilka razy w roku

 5. Rzadziej niż raz na rok


3. Jakie były najczęstsze formy współpracy organizacji, w której Pan/Pani pracuje z Urzędem Marszałkowskim w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?

 1. Uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach

 2. Uczestnictwo w szkoleniach, poradnictwo, udzielanie informacji przez pracowników UMWM

 3. Realizacja zadań publicznych (otwarte konkursy ofert, małe granty)

 4. Korzystanie z Funduszy Europejskich

 5. Wyszukiwanie informacji na stronie www.malopolskie.pl

 6. Udział w konkursach (Amicus Hominum, Kryształy Soli)

 7. Udział w konsultacjach dokumentów programowych samorządu województwa

 8. Uczestnictwo w komitetach, komisjach, kapitułach, grupach roboczych itp.

 9. Korzystanie ze wsparcia ze strony Urzędu (np. ułatwienie wynajęcia sali, itp.)

 10. Uczestniczenie w projektach partnerskich z udziałem województwa

 11. Kontakt dotyczący patronatu Marszałka Województwa Małopolskiego na przedsięwzięciem/imprezą

 12. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………….


4. Czy ww. formy współpracy są wystarczające?

 1. Tak

 2. Nie, należy rozszerzyć zakres współpracy o………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Proszę ocenić następujące aspekty dotyczące pracowników UMWM (odpowiadając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, tj.: 1 – niezadowalający, 2 – słaby, 3 – dostateczny, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry):


Obszar badania opinii

Ocena

1

2

3

4

5

 1. Terminowość załatwianych spraw
 1. Kultura osobista pracowników
 1. Rzetelność wykonania usług przez pracowników
 1. Dostępność usług i informacji o nich
 1. Kompetencje

6. W jaki sposób najczęściej kontaktuje się Pan/Pani z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego?

 1. Osobiście

 2. Telefonicznie

 3. Za pomocą poczty elektronicznej

 4. W formie pisemnej

 5. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………….


7. Czy zakładka poświęcona organizacjom pozarządowym na stronie www.malopolskie.pl jest umieszczona w miejscu umożliwiającym dotarcie do informacji?

 1. Tak, jest w odpowiednim miejscu

 2. Nie, trudno do niej dotrzeć

 3. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………….


8. Jakich informacji najczęściej szukają Państwo na stronie www.malopolskie.pl?

 1. Informacji o otwartych konkursach ofert

 2. Informacji o konsultacjach

 3. Informacji o formach współpracy Urzędu Marszałkowskiego z NGO

 4. Bieżących informacji z regionu

 5. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………….


9. Czy uczestniczyli Państwo w konsultacjach społecznych organizowanych przez UMWM?

 1. Tak (proszę wymienić rodzaj konsultacji) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. Nie


10. Z jakich obszarów dotyczą pytania, z którymi zwracają się Państwo do pracowników Urzędu:

 1. Zagadnienia prawne,

 2. Proces rejestracji organizacji pozarządowej,

 3. Księgowość/finanse w organizacji,

 4. Sprawozdawczość,

 5. Źródła finansowania działalności statutowej,

 6. Projekty,

 7. Partnerstwo i współpraca,

 8. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………….11. Proszę wskazać, z którym departamentem UMWM najczęściej Państwo współpracują:

 1. Departament Audytu i Kontroli

 2. Departament Budżetu i Finansów

 3. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 4. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

 5. Departament Funduszy Europejskich

 6. Departament Organizacyjno-Prawny

 7. Departament Polityki Regionalnej

 8. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 9. Departament Rozwoju Gospodarczego

 10. Departament Rolnictwa i Geodezji

 11. Departament Środowiska

 12. Departament Transportu i Komunikacji

 13. Departament Turystyki, Sportu i Promocji

 14. Kancelaria Sejmiku

 15. Kancelaria Zarządu


12. O jakie informacje Pana/Pani zdaniem warto uzupełnić stronę internetową www.malopolskie.pl/wspolpraca/ngo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Ocena zadowolenia z poszczególnych form współpracy z Urzędem Marszałkowskim (odpowiadając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, tj.: 1 – niezadowalający, 2 – słaby, 3 – dostateczny, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry):


Obszar badania opinii

Ocena

1

2

3

4

5

 1. Składanie ofert w konkursach grantowych organizowanych przez Urząd
 1. Uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Urząd
 1. Korzystanie ze szkoleń organizowanych przez Urząd
 1. Uczestnictwo w Małopolskim Forum Organizacji Pozarządowych
 1. Korzystanie z pomocy urzędników przy pisaniu wniosków o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich
 1. Udział w konsultacjach dokumentów programowych
 1. Uczestnictwo w komitetach, radach, komisjach

14. Główne przyczyny braku podjęcia współpracy z Urzędem Marszałkowskim w ciągu ostatnich
2 lat:


 1. Organizacja jest zainteresowana współpracą w ramach jednorazowych projektów, ale nie ma odpowiednich zasobów (finansowych i ludzkich) aby opracować wniosek,

 2. Organizacja nie posiada informacji o możliwościach współpracy z samorządem województwa

 3. Brak wspólnych celów, w ramach których organizacja mogłaby nawiązać współpracę z Urzędem Marszałkowskim

 4. Organizacja jest zainteresowana współpracą w ramach jednorazowych projektów, ale nie znalazła odpowiedniego dla swojej działalności statutowej rodzaju konkursu

 5. Wniosek, który złożyła organizacja został odrzucony

 6. Organizacja nie jest zainteresowana współpracą z samorządem wojewódzkim

 7. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………….


15. Skąd czerpie Pan/Pani informacje dotyczące współpracy samorządu województwa związanych
z trzecim sektorem?


 1. www.malopolska.pl, www.malopolskie.pl

 2. Media (prasa, radio, telewizja)

 3. Strona www.ngo.pl

 4. Profil Samorządowa Małopolska na portalu społecznościowym Facebook

 5. Kontakty telefoniczne z pracownikami UMWM

 6. Informacje od innych organizacji pozarządowych

 7. Newsletter

 8. Szkolenia, konferencje

 9. Organizacja nie jest zainteresowana takimi informacjami

 10. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………...


16. Ocena wybranych działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski (odpowiadając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, tj.: 1 – nieważne, 2 – raczej ważne, 3 – nie słyszałem o takim działaniu, 4 – ważne, 5 – bardzo ważne):


Obszar badania opinii

Ocena

1

2

3

4

5

 1. Kampania zachęcająca Małopolan do przekazywania 1% podatku na rzecz małopolskich organizacji pozarządowych
 1. Organizowanie konsultacji, szkoleń 1. Organizacja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych
 1. Nagroda „Amicus Hominum” 1. Nagroda „Kryształy Soli” 1. Patronat Marszałka Województwa dla przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe

17. Jakiego rodzaju dziedziny są najczęściej przedmiotem Pana/Pani kontaktów z UMWM?

 1. Polityka społeczna

 2. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom

 3. Ochrona i promocja zdrowia

 4. Edukacja

 5. Kultura

 6. Turystyka

 7. Kultura fizyczna i sport

 8. Rozwój gospodarczy i rynek pracy

 9. Rozwój obszarów Wiejskich i Środowiska

 10. Społeczeństwo obywatelskie – wzmocnienie potencjału małopolskich organizacji pozarządowych, wolontariat

 11. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………….18. Czy organizacja ma potrzeby szkoleniowe w następujących obszarach:

 1. Pozyskiwanie funduszy

 2. Przygotowywanie wniosków

 3. Zarządzanie organizacją pozarządową

 4. Księgowość dla organizacji

 5. Zarządzanie finansami dla organizacji

 6. Umiejętności interpersonalne

 7. Współpraca z wolontariuszami

 8. Współpraca z samorządem

 9. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………...


19. Proszę wskazać obszar działalności organizacji, w której Pan/Pani pracuje:

 1. Kultura, sztuka

 2. Sport, turystyka, rekreacja, hobby

 3. Edukacja i wychowanie

 4. Ochrona i promocja zdrowia

 5. Działalność społeczna, usługi socjalne, pomoc społeczna

 6. Ochrona środowiska

 7. Rozwój lokalny

 8. Prawo, jego ochrona, prawa człowieka, działalność polityczna

 9. Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich

 10. Działalność międzynarodowa

 11. Religia

 12. Sprawy zawodowe, branżowe, pracownicze

 13. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………...


20. Jakich dodatkowych działań oczekujecie Państwo od Urzędu Marszałkowskiego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21. Dlaczego w ostatnich latach nie współpracował Pan/Pani lub organizacja w której Pan/Pani pracuje z UMWM?

a) Nie było takiej potrzeby

b) Trudno powiedzieć

c) Inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………


22. Czy zamierza Pan/ Pani w najbliższym czasie podjąć współpracę z UMWM?

a) Tak


b) Nie

c) Trudno powiedziećBardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!

Dzięki Państwa sugestiom jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw

oczekiwaniom małopolskich organizacji pozarządowych!

INFORMACJA O ORGANIZACJI WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘData powstania (rok):

……………………………....Typ organizacji:


Stowarzyszenie


Fundacja


Spółdzielnia socjalna
Inny typ


Zasięg działania:

(można wybrać kilka opcji)

Gmina/Miasto


Powiat


Województwo


KrajLiczba etatów:

…………………..
Liczba stałych współpracowników
i wolontariuszy:

………………….

Obszar działalności organizacji:

(można wybrać

kilka opcji)


 kultura, sztuka

 sport, turystyka, rekreacja i hobby

 edukacja i wychowanie

 ochrona i promocja zdrowia

 działalność społeczna, usługi socjalne, pomoc społeczna
 ochrona środowiska

 rozwój lokalny

 prawo, jego ochrona, prawa człowieka, działalność polityczna

 wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich

 działalność międzynarodowa

 religia

 sprawy zawodowe, branżowe, pracownicze

 inne

Strona z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość