Strona główna

Odbytej w dniu 14 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7


Pobieranie 118.22 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar118.22 Kb.


P R O T O K Ó Ł Nr II / 06
z obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego

odbytej w dniu 14 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7Ustawowa liczba Radnych - 21

Radnych obecnych na Sesji - 21

Lista obecności - /Zał. Nr 1/
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 5. Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata Janusza Żurka, w miejsce wygasłego mandatu Radnego Dariusza Reczulskiego, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego.

 6. Złożenie ślubowania przez kandydata na Radnego Rady Powiatu Łowickiego.

 7. Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach:

 1. powołania Komisji Rewizyjnej,

 2. powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego,

 3. wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego,

 4. ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego,

 5. zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

 1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

 2. Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 1Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości otworzył II Sesję Rady Powiatu Łowickiego. Poinformował, że w dniu wczorajszym tj. 13 grudnia 2006 roku minęło 25 lat od wybuchu Stanu Wojennego w Polsce. 13 grudnia 1966 roku zmarł Stanisław Mikołajczyk wybitny działacz ruchu ludowego - dodał.
Radni minutą ciszy uczcili tych którzy polegli za ojczyznę.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
W Sesji wzięło udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować prawomocne decyzje.

Ad. pkt 3Wnioski do porządku obrad.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał proponowany porządek obrad I sesji RPŁ.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

5. Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata Janusza Żurka,

w miejsce wygasłego mandatu Radnego Dariusza Reczulskiego, na Radnego

Rady Powiatu Łowickiego.

6. Złożenie ślubowania przez kandydata na Radnego Rady Powiatu Łowickiego.

7. Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach:

1) powołania Komisji Rewizyjnej,

2) powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych

Rady Powiatu Łowickiego,

3) wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego,

4) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego,

5) zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

8. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

9.Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.


Starosta Janusz Michalak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego w punkcie 7 – „Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach” podpunktów 6 i 7 w brzmieniu:
podpunkt 6 – wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania

sprawozdania finansowego ZOZ w Łowiczu za rok 2006,
podpunkt 7 – odwołania Sekretarza Powiatu Łowickiego.

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych/:

za - 20

przeciw - 0wstrzymało się - 0

wprowadzili do porządku obrad II sesji RPŁ w punkcie 7 podpunkt 6 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ w Łowiczu za rok 2006”


Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych/:

za - 10


przeciw - 9

wstrzymało się - 1

nie wprowadzili do porządku obrad II Sesji RPŁ w punkcie 7 podpunkt 7 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w odwołania Sekretarza Powiatu Łowickiego”
/zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – „Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”, większość bezwzględna przy 20 Radnych obecnych na Sali podczas głosowania wynosi 11/.
Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych/:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

przyjęli proponowany porządek obrad II Sesji RPŁ po zmianach.
Porządek obrad po zmianach


 1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 5. Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata Janusza Żurka, w miejsce wygasłego mandatu Radnego Dariusza Reczulskiego, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego.

 6. Złożenie ślubowania przez kandydata na Radnego Rady Powiatu Łowickiego.

 7. Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach:

1) powołania Komisji Rewizyjnej,

2) powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji

stałych Rady Powiatu Łowickiego,

3) wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu

Łowickiego,

4) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego,

5) zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok,

6) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania

sprawozdania finansowego ZOZ w Łowiczu za rok 2006,

 1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

 2. Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.


Ad. pkt 4
Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych/:

za - 20


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

przyjęli protokół z I Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Uwag nie zgłoszono.


Ad. pkt 5
Podjęcie uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata Janusza Żurka, w miejsce wygasłego mandatu Radnego Dariusza Reczulskiego, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPL Marcin Kosiorek poinformował, że w związku z podjęciem na I Sesji RPŁ uchwały o wygaśnięciu mandatu Radnego RPŁ Pana Dariusza Reczulskiego wystąpiono z pismem do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach o wskazanie kolejnej osoby wchodzącej do składu RPŁ. Odczytał pismo Nr DSK – 7721-5/06 z dnia 06.12.2006 roku Komisarza Wyborczego w Skierniewicach, informujące, iż kolejną osobą wstępującą do Rady Powiatu Łowickiego w miejsce Pana Dariusza Reczulskiego jest Pan Janusz Żurek / Zał. Nr 2/. Przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata Janusza Żurka, w miejsce wygasłego mandatu Radnego Dariusza Reczulskiego, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego.
Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych/:

za - 20


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

podjęli uchwałę Nr II / 7 / 2006 w sprawie wstąpienia kandydata Janusza Żurka, w miejsce wygasłego mandatu Radnego Dariusza Reczulskiego, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 3/.
Ad. pkt 6
Złożenie ślubowania przez kandydata na Radnego Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał rotę ślubowania: „ Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu Polskiego, strzec suwerenności interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubuję – poinformował Radny Janusz Żurek. Przyrzekam, że będę uroczyście honorowo reprezentował gminę Kiernozia, Kocierzew i Chąśno, oraz pozostałe, ale dzięki wyborcom z tych gmin jestem tu na tej sali – dodał.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek wręczyli Radnemu Januszowi Żurkowi zaświadczenie o wyborze na Radnego Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 7
Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach:
1) powołania Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że zgodnie ze Statutem Powiatu, Komisja Rewizyjna liczyć będzie 7 osób. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
Radna Zofia Rogowska - Tylman do składu Komisji Rewizyjnej zgłosiła następujące osoby:

1. Radna Jolanta Kępka

2. Radny Dariusz Mroczek

3. Radny Waldemar Wojciechowski

4. Radny Mieczysław Szymajda
Radny Paweł Bejda do składu Komisji Rewizyjnej zgłosił następujące osoby:

1. Radny Michał Śliwiński

2. Radny Krzysztof Figat

3. Radny Janusz Żurek

4. Radny Paweł Bejda
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy w.w osoby zgłoszone do składu Komisji Rewizyjnej wyrażają zgodę na bycie członkami tej Komisji.
Radna Jolanta Kępka wyraziła zgodę na bycie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Radny Dariusz Mroczek wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Radny Waldemar Wojciechowski wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Radny Mieczysław Szymajda wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Radny Michał Śliwiński wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Radny Krzysztof Figat wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Radny Janusz Żurek wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Radny Paweł Bejda wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Radny Krzysztof Figat zapytał, czy najpierw nie powinien być wybrany Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek stwierdził, iż najpierw powinna zostać wybrana Komisja Rewizyjna, a dopiero spośród jej członków Przewodniczący Komisji.
Ale czy Komisja Rewizyjna konstytuuje się sama, czy Rada Powiatu wybiera jej Przewodniczącego – zapytał Radny Krzysztof Figat. Moim zdaniem najpierw powinien zostać wybrany Przewodniczący Komisji, bo w myśl tego, że Komisja Rewizyjna ma być 7 osobowa jednej z osób możemy zamknąć drogę do bycia w tej Komisji – dodał.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek nadmienił, iż Statut Powiatu nie precyzuje tego zagadnienia. Moim zdaniem, najpierw zgłasza się radnych do komisji, bo może się okazać że radny który będzie zgłoszony na Przewodniczącego komisji nie będzie mógł zostać tym Przewodniczącym bo nie będzie w tej Komisji taka jest logika – dodał.

Więc dlatego powinniśmy wybrać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i 6 członków – stwierdził Radny Krzysztof Figat.


Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że zwyczajowo przyjęto, iż najpierw wybiera się Członków Komisji, a spośród nich Przewodniczącego tej Komisji. Myślę, że jest to dobry zwyczaj praktykowany w innych Radach i tego zwyczaju trzeba się trzymać- dodał.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 19


przeciw - 0

wstrzymało się - 2

wybrali do składu Komisji Rewizyjnej Radną Jolantę Kępka.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 20


przeciw - 0

wstrzymało się - 1

wybrali do składu Komisji Rewizyjnej Radnego Dariusza Mroczka.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 15


przeciw - 5

wstrzymało się - 1

wybrali do składu Komisji Rewizyjnej Radnego Waldemara Wojciechowskiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 20


przeciw - 0

wstrzymało się - 1

wybrali do składu Komisji Rewizyjnej Radnego Mieczysława Szymajdę.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 19


przeciw - 0

wstrzymało się - 2

wybrali do składu Komisji Rewizyjnej Radnego Michała Śliwińskiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 18


przeciw - 0

wstrzymało się - 3

wybrali do składu Komisji Rewizyjnej Radnego Krzysztofa Figata.

Radni w głosowaniu jawnym:

za - 18

przeciw - 0wstrzymało się - 3

wybrali do składu Komisji Rewizyjnej Radnego Janusza Żurka.


Radni w głosowaniu jawnym:

za - 13


przeciw - 5

wstrzymało się - 3

wybrali do składu Komisji Rewizyjnej Radnego Pawła Bejdę.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Rewizyjnej następujące osoby:

1. Jolanta Kępka

2. Dariusz Mroczek

3. Waldemar Wojciechowski

4. Mieczysław Szymajda

5. Michał Śliwiński

6. Krzysztof Figat

7. Janusz Żurek


/ Radny Paweł Bejda nie wszedł do składu Komisji Rewizyjnej gdyż uzyskał najmniejsza liczbę głosów „za”/.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród wybranego składu Komisji Rewizyjnej.
Radny Dariusz Mroczek zaproponował, na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radną Jolantę Kępka.
W poprzedniej Radzie była taka, uważam bardzo dobra propozycja, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej należał do opozycji, więc myślę może, iż opozycja będzie chciała przewodniczyć tej Komisji – poinformowała Radna Jolanta Kępka
Radny Michał Śliwińskie stwierdził, iż ten zwyczaj był kontynuowany prawie do końca II kadencji RPŁ, na koniec został on jednak zerwany, podziękował więc za propozycję.

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał czy Radna Jolanta Kępka wyraża zgodę na bycie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Radna Jolanta Kępka wyraziła zgodę na bycie Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ – GODZINA 18.30
OBRADY WZNOIWONO O GODZINIE 18.35.
Dziwię się Panie Radny Śliwiński , że tak dziwnie potraktował Pan sprawę poprzedniej Komisji Rewizyjnej – dodała Radna Jolanta Kępka.
Pani Radna Kępka, ja nie mam pretensji, że Pan Kazimierz Rak zrezygnował tylko, że później nie mogliśmy wyłonić innego kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, bardzo się cieszę, że w końcu usłyszeliśmy, to iż jesteśmy po stronie opozycji bo na poprzedniej Sesji mówiliśmy jeszcze o wielkiej koalicji , a tutaj już padły słowa, że jesteśmy w opozycji – poinformował Radny Michał Śliwiński.
Skoro Państwo zrezygnowali, aby współrządzić, odmówiliście Państwo wzięcia udziału w Zarządzie Powiatu Łowickiego no to dziwię się Państwu w tej chwili, skoro Państwo uważacie w ten sposób, wtedy Państwo powinniście wyrazić zgodę na członka zarządu i nie byłoby żadnego problemu, państwo od razu powiedzieliście, że nie chcecie – dodała Radna Jolanta Kępka.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał czy Radna Jolanta Kępka wyraża zgodę na bycie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Radna Jolanta Kępka wyraziła zgodę na bycie Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrali Panią Jolantę Kępka.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał projekt uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

podjęli uchwałę Nr II / 8 /2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej /Zał. Nr 4/.

2) powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji

stałych Rady Powiatu Łowickiego,
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że zgodnie z § 16 ust.1 Statutu Powiatu Łowickiego, Rada powołuje ze swojego grona następujące stałe komisje:
1) Komisja Budżetu i Finansów,

2) Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego

i Bezpieczeństwa Obywateli,
3) Komisja, Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji,

4) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony

Środowiska
Radni przystąpili do powołania i ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zaproponował, aby Komisja Budżetu i Finansów liczyła 8 osób.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 20


przeciw - 0

wstrzymało się - 1

ustalili 8 osobowy skład Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Budżetu i Finansów.
Radna Jolanta Kępka do składu Komisji Budżetu i Finansów zgłosił następujące osoby:

1. Radny Krzysztof Dąbrowski,

2. Radny Dariusz Mroczek,

3. Radny Waldemar Wojciechowski,

4. Radna Zofia Rogowska – Tylman
Radny Michał Śliwiński do składu Komisji Budżetu i Finansów zgłosiła następujące osoby:

1. Radny Edward Chądzyński,

2. Radny Krzysztof Janicki,

3. Radny Paweł Bejda,

4. Radny Michał Śliwiński
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy w.w osoby zgłoszone do składu Komisji Budżetu i Finansów wyrażają zgodę na bycie członkami tej Komisji.
Radny Krzysztof Dąbrowski wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Dariusz Mroczek wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Waldemar Wojciechowski wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Budżetu i Finansów.
Radna Zofia Rogowska – Tylman wyraziła zgodę na bycie członkiem Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Edward Chądzyński wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Krzysztof Janicki wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Paweł Bejda wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Michał Śliwiński wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Budżetu i Finansów.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 20


przeciw - 0

wstrzymało się - 1

wybrali do składu Komisji Budżetu i Finansów Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego.

Radni w głosowaniu jawnym:

za - 20

przeciw - 0wstrzymało się - 1

wybrali do składu Komisji Budżetu i Finansów Radnego Dariusza Mroczka.


Radni w głosowaniu jawnym:

za - 19


przeciw - 0

wstrzymało się - 2

wybrali do składu Komisji Budżetu i Finansów Radnego Waldemara Wojciechowskiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Budżetu i Finansów Radną Zofię Rogowską – Tylman.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Budżetu i Finansów Radnego Edwarda Chądzyńskiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 20


przeciw - 0

wstrzymało się - 1

wybrali do składu Komisji Budżetu i Finansów Radnego Krzysztofa Janickiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 19


przeciw - 0

wstrzymało się - 2

wybrali do składu Komisji Budżetu i Finansów Radnego Pawła Bejdę.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 18


przeciw - 0

wstrzymało się - 3

wybrali do składu Komisji Budżetu i Finansów Radnego Michała Śliwińskiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Budżetu i Finansów następujące osoby:


 1. Radny Krzysztof Dąbrowski,

 2. Radny Dariusz Mroczek,

 3. Radny Waldemar Wojciechowski

 4. Radny Zofia Rogowska – Tylman

 5. Radny Edward Chądzyński

 6. Radny Krzysztof Janicki

 7. Radny Paweł Bejda

 8. Radny Michał Śliwiński


Radni przystąpili do powołania i ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zaproponował, aby Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli liczyła 6 osób.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0ustalili 6 osobowy skład Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
Radny Waldemar Wojciechowski do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli zgłosił następujące osoby:

 1. Radna Zofia Rogowska – Tylman

 2. Radny Krzysztof Dąbrowski

 3. Radny Ryszard Malesa


Radny Michał Śliwiński do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli zgłosił następujące osoby:

 1. Radny Dariusz Kosmatka

 2. Radny Krzysztof Figat


Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy w.w osoby zgłoszone do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli wyrażają zgodę na bycie członkami tej Komisji.
Radna Zofia Rogowska – Tylman wyraziła zgodę na bycie członkiem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Radny Krzysztof Dąbrowski wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Radny Ryszard Malesa wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Radny Dariusz Kosmatka wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Radny Krzysztof Figat wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy są jeszcze jakieś propozycje kandydatów do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
Nie zostały zgłoszone inne kandydatury do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
Przejdziemy teraz do głosowania poszczególnych kandydatur, a jedno miejsce pozostanie jako wakat – stwierdził Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Sekretarz Powiatu Józef Mucha stwierdził, iż nie można głosować 6 osobowego składu komisji w którym jedno miejsce pozostaje jako wakat, w takim przypadku należy zmienić skład liczbowy komisji.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zawnioskował do Radnych Rady Powiatu Łowickiego o zmianę składu liczbowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli z 6 osób do 5, z powodu braku pozostałych kandydatur do składu w.w Komisji.
Radny Krzysztof Figat stwierdził, że skoro został wcześniej przegłosowany 6 osobowy skład Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli i zostało zgłoszonych 5 kandydatur to jego zdaniem nie powinno się zmniejszać tego składu.
Jest konkretna opinia radcy prawnego i Sekretarza Powiatu w tym zakresie – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Radny Krzysztof Figat zapytał co będzie z radnymi którzy będą uczestniczyli tylko w jednej komisji stałej RPŁ.
To będą tylko w jednej Komisji, taka sytuacja ma także miejsce w Radzie Miejskiej – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odpowiadając na pytanie Radnego Krzysztofa Figata poinformował, że taka sytuacja jest dopuszczalna. Czy w związku z ta sytuacją jest jeszcze jakaś kandydatura – zapytał.
Radny Michał Śliwiński stwierdził, iż po raz kolejny Radni mają do czynienie z farsą na Sesji RPŁ. Wczoraj Pan Przewodniczący zebrał nas o godzinie 20.30 ustaliliśmy pewne rzeczy, nie domówiliśmy się tylko do Komisji Rewizyjnej i po głosowaniu jedna osoba miała odpaść, umówiliśmy się, że każdy z radnych będzie pracował w tych komisjach, w których widzi się najlepiej i do których mógłby najwięcej wnieść a widzimy, że na tą chwilę wczorajsze spotkanie, którego inicjatorem była Pan, nic nie wnosi- dodał.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że wczorajsze spotkanie miało odbyć się po to, aby nie robić tego co przed chwila zrobił Pan Radny Michał Śliwiński na Sesji. Teraz mamy taką sytuacje , jaka była przy negocjacjach, Wy uważaliście że się domówiliśmy, a My uważaliśmy że się nie domówiliśmy – dodał.
Przepraszam Panie Przewodniczący, ja sobie wypraszam, aby Pan tu na Sesji robił tego typu uwagi i uprawiał politykę i zwracam Panu uwagę, że jest to niestosowne – stwierdził Radny Paweł Bejda.
Uważam, że nie ja to zacząłem, był zarzut pod moim adresem więc odpowiedziałem – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek.

Radni w głosowaniu jawnym:

za - 15

przeciw - 1wstrzymało się - 5

dokonali zmiany składu liczbowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli z 6 członków do 5.


Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Radną Zofie Rogowską – Tylman.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 19


przeciw - 0

wstrzymało się - 2

wybrali do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Radnego Ryszarda Malesę.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 20


przeciw - 0

wstrzymało się - 1

wybrali do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Radnego Dariusza Kosmatkę.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 19


przeciw - 0

wstrzymało się - 2

wybrali do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Radnego Krzysztofa Figata.

Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21

przeciw - 0wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli następujące osoby: 1. Radna Zofia Rogowska – Tylman

 2. Radny Krzysztof Dąbrowski

 3. Radny Ryszard Malesa

 4. Radny Dariusz Kosmatka

 5. Radny Krzysztof Figat


Radni przystąpili do powołania i ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Wiceprzewodniczący RPŁ Krzysztof Janicki zaproponował, aby Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji liczyła 6 osób.
Radny Paweł Bejda zaproponował, aby Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji liczyła 7 osób.
Radca prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska poinformowała, iż Radni powinni przegłosować propozycje najdalej idącą, tzn . 7 osobowy skład Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 17


przeciw - 1

wstrzymało się - 3

ustalili 7 osobowy skład Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
Radny Michał Śliwiński do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji zgłosił następujące osoby:


 1. Radny Jerzy Wolski

 2. Radny Stanisław Felczyński

 3. Radny Krzysztof Janicki

 4. Radny Andrzej Pełka

 5. Radna Jolanta Kępka

 6. Radny Mieczysław Szymajda

 7. Radny Paweł Bejda


Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy w.w osoby zgłoszone do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji wyrażają zgodę na bycie członkami tej Komisji.
Radny Jerzy Wolski wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Radny Stanisław Felczyński wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Radny Krzysztof Janicki wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Radny Andrzej Pełka wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Radna Jolanta Kępka wyraziła zgodę na bycie członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Radny Mieczysław Szymajda wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Radny Paweł Bejda wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Radnego Jerzego Wolskiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 19


przeciw - 0

wstrzymało się - 2

wybrali do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Radnego Stanisława Felczyńskiego.

Radni w głosowaniu jawnym:

za - 20

przeciw - 0wstrzymało się - 1

wybrali do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Radnego Krzysztofa Janickiego.


Radni w głosowaniu jawnym:

za - 19


przeciw - 0

wstrzymało się - 2

wybrali do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Radnego Andrzeja Pełkę.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Radną Jolantę Kępka.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Radnego Mieczysława Szymajdę.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 18


przeciw - 0

wstrzymało się - 3

wybrali do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Radnego Pawła Bejdę.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Radnego następujące osoby:


 1. Radny Jerzy Wolski

 2. Radny Stanisław Felczyński

 3. Radny Krzysztof Janicki

 4. Radny Andrzej Pełka

 5. Radna Jolanta Kępka

 6. Radny Mieczysław Szymajda

 7. Radny Paweł Bejda


Radni przystąpili do powołania i ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Radny Michał Śliwiński zaproponował, aby Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska liczyła 8 osób.
Członek Zarządu Powiatu Łowickiego, Radny Wojciech Miedzianowski, zaproponował, aby Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska liczyła 7 osób.
Radni przystąpili do głosowania propozycji najdalej idącej, czyli 8 osobowego składu w.w Komisji.

Radni w głosowaniu jawnym:

za - 10

przeciw - 10wstrzymało się - 1

odrzucili propozycję 8 osobowego składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Radni przystąpili do głosowania propozycji 7 osobowego składu w.w Komisji.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 11


przeciw - 8

wstrzymało się - 2

ustalili 7 osobowy skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny Michał Śliwiński do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zgłosił następujące osoby:
1) Radny Jerzy Wolski

2) Radny Dariusz Kosmatka

3) Radny Stanisław Felczyński

4) Radny Edward Chądzyński

5) Radny Andrzej Pełka

6) Radny Janusz Żurek


Radny Dariusz Mroczek do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zgłosił Radnego Ryszarda Malesę.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy w.w osoby zgłoszone do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wyrażają zgodę na bycie członkami tej Komisji.
Radny Jerzy Wolski wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Radny Dariusz Kosmatka wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Stanisław Felczyński wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Edward Chądzyński wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Andrzej Pełka wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Janusz Żurek wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Ryszard Malesa wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Radnego Jerzego Wolskiego.

Radni w głosowaniu jawnym:

za - 20

przeciw - 0wstrzymało się - 1

wybrali do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Radnego Dariusza Kosmatkę.


Radni w głosowaniu jawnym:

za - 20


przeciw - 0

wstrzymało się - 1

wybrali do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Radnego Stanisława Felczyńskiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Radnego Edwarda Chądzyńskiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 18


przeciw - 0

wstrzymało się - 3

wybrali do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Radnego Andrzeja Pełkę.
Radni w głosowaniu jawnym:

za -


przeciw -

wstrzymało się -

wybrali do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Radnego
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 20


przeciw - 0

wstrzymało się - 1

wybrali do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Radnego Janusza Żurka.

Radni w głosowaniu jawnym:

za - 19

przeciw - 2wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Radnego Ryszarda Malesę.


Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska następujące osoby:


 1. Radny Jerzy Wolski

 2. Radny Dariusz Kosmatka

 3. Radny Stanisław Felczyński

 4. Radny Edward Chądzyński

 5. Radny Andrzej Pełka

 6. Radny Janusz Żurek


Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

podjęli uchwałę Nr II / 9 / 2006 w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 5/.
3) wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu

Łowickiego,
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie propozycji kandydatów na Przewodniczących komisji stałych RPŁ spośród wybranych członków komisji.
Komisja Budżetu i Finansów
Radny Ryszard Malesa zgłosił kandydaturę Radnego Waldemara Wojciechowskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radny Waldemar Wojciechowski wyraża zgodę na bycie Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Waldemar Wojciechowski wyraził zgodę na bycie Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 17


przeciw - 0

wstrzymało się - 4

wybrali na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Radnego Waldemara Wojciechowskiego.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Radny Dariusz Mroczek zgłosił kandydaturę Radnej Zofii Rogowskiej - Tylman na Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radna Zofia Rogowska – Tylman wyraża zgodę na bycie Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
Radna Zofia Rogowska – Tylman wyraziła zgodę na bycie Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali na Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Radną Zofię Rogowską – Tylman.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Radny Waldemar Wojciechowski zgłosił kandydaturę Radnego Mieczysława Szymajdy na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radny Mieczysław Szymajda wyraża zgodę na bycie Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Radny Mieczysław Szymajda wyraził zgodę na bycie Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Radnego Mieczysława Szymajdę.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Radny Dariusz Kosmatka zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Wolskiego na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał, czy Radny Jerzy Wolski wyraża zgodę na bycie Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Jerzy Wolski wyraził zgodę na bycie Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

wybrali na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Radnego Jerzego Wolskiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

podjęli uchwałę Nr II / 10 / 2006 w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 6/.
4) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego,
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zaproponował, aby Starosta Łowicki Janusz Michalak otrzymywał następujące wynagrodzenie:

- wynagrodzenie zasadnicze - 4 200,00 zł,

- dodatek funkcyjny - 1 705,00 zł,

- dodatek za wysługę lat 17%

wynagrodzenia zasadniczego - 714,00 zł

- dodatek specjalny w wysokości 20% - 1 181,00 złRAZEM: 7 800,00 zł
Radny Janusz Żurek stwierdził, iż chciałby wiedzieć jakie wynagrodzenie pobierał poprzedni Starosta Łowicki Pan Cezary Dzierżek w podziale na poszczególne składniki. Według mojej oceny wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 200,00 zł jest wysokim wynagrodzeniem zasadniczym - dodał.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał kwoty składników wynagrodzenia poprzedniego Starosty Łowickiego Pana Cezarego Dzierżka wprowadzone od 1 czerwca 2005 roku:

- wynagrodzenie zasadnicze - 4 110,00 zł,

- dodatek funkcyjny - 1 705,00 zł,

- dodatek za wysługę lat 20%

wynagrodzenia zasadniczego - 822,00 zł

- dodatek specjalny w wysokości 20%

łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

- 1 163,00 złRAZEM: 7 800,00 zł
Nie mając dostępu do żadnych dokumentów miałem rację, myśląc iż pensja zasadnicza poprzedniego Starosty była niższa bo wynosiła 4 110,00 zł – dodał Radny Janusz Żurek.
Tak przyznaje, po Pana stronie jest racja w tym temacie – dodał Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek. Przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 18


przeciw - 0

wstrzymało się - 3

podjęli uchwałę Nr II / 11 / 2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego /Zał. Nr 7/.
5) zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok,
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 21


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

podjęli uchwałę Nr II / 12 / 2006 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok /Zał. Nr 8/.
6) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania

sprawozdania finansowego ZOZ w Łowiczu za rok 2006,
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska poinformowała, że wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 166 ust. 4 ustawy o rachunkowości dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, a więc Rada Powiatu. Nadmieniła, iż oferty zostały wysłane do 4 firm tj.


  1. AUDSULTING Kancelaria Audytorsko – Konsultingowa mgr Edward Wolnik z Bydgoszczy;

  2. „U – FIN” – Biuro Audytorskie i Rachunkowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o Grupa Finans – Serwis, Łódź ;

  3. Ewa Janiak - Biegły Rewident , Skierniewice;

  4. Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych „WOKANDA” Zawadzka Henryka, Skierniewice.

Odpowiadając na nasze zaproszenie, zostały złożone dwie oferty AUDSULTING Kancelaria Audytorsko – Konsultingowa mgr Edward Wolnik z Bydgoszczy oraz „U – FIN” – Biuro Audytorskie i Rachunkowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o Grupa Finans – Serwis, Łódź - dodała. Poinformowała, że pod uwagę wzięto dodatkowe wymagania, czyli: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe osób przeprowadzających badanie, ilość i rodzaje placówek przebadanych przez oferenta o charakterze zbliżonym do ZOZ w Łowiczu , wiarygodność oferenta oraz możliwość dodatkowych usług świadczonych przez oferenta w ramach umowy o badanie sprawozdania finansowego. Ze względu na wysokość oferty opiewającą na kwotę – 17 080,00 zł brutto, oraz biorąc pod uwagę pozostałe kryteria Zarząd Powiatu Łowickiego wybrał ofertę firmy „U-FIN”. Przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ w Łowiczu za rok 2006.


Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym:

za - 19


przeciw - 0

wstrzymało się - 2

podjęli uchwałę Nr II / 13 / 2006 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ w Łowiczu za rok 2006 /Zał. Nr 9/.
Ad. pkt 8
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał Dyrektora PZD w Łowiczu Pana Andrzeja Stajudy kiedy zostanie ułożona kostka przed OZ w Kocierzewie.
Sądzę iż, od najbliższej Sesji w porządku obrad będą wprowadzone punkty dotyczące Sprawozdania Starosty i Przewodniczącego RPŁ w okresie między sesjami, wiemy, że okres między I a II Sesją był krótki i dlatego tych punków nie ma w dzisiejszym porządku – dodał Radny Jerzy Wolski.
Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda poinformował, że kostka przed OZ w Kocierzewie będzie ułożona w 2007 roku po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji projektowej.

Radny Krzysztof Dąbrowski poinformował, że w październiku 2006 roku na Sesji Rady Gminy Kocierzew w obecności byłego Starosty Łowickiego Cezarego Dzierżka, Zastępca Dyrektora PZD w Łowiczu Pan Stanisław Wojda poinformował, że Wiceprzewodniczący RPŁ Julian Nowak „załatwił kostkę” na odcinek przy OZ w Kocierzewie. Nie wiem czy to była kiełbasa wyborcza – dodał. Nie wiem jak to Pan traktuje, ja nie traktuję tego jak kiełbasy wyborczej , kostka była zakupiona z przeznaczeniem na ułożenie jej przy OZ w Kocierzewie – stwierdził Dyrektor PZD w Łowiczu Andrzej Stajuda. Poinformował, że w związku z brakiem odpowiedniej dokumentacji kostka ta zostanie ułożona w 2007 roku.
Starosta Janusz Michalak poprosił, aby tego typu pytań więcej Radni nie zadawali. Ja zobowiąże Dyrektora PZD w Łowiczu Pana Andrzeja Stajudę, żeby przedstawił listę zobowiązań i poinformuję o tym Państwo zbiorowo – dodał.
Przewodniczący RPL Marcin Kosiorek przypomniał Radnym RPŁ o składaniu oświadczeń majątkowych w ciągu 30 dniu od dnia złożenia ślubowania. Złożył życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom Sesji. Poinformował, że III Sesja Rady Powiatu Łowickiego odbędzie się 28 grudnia 206 roku o godzinie 11.00.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Ad. pkt 9
Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zamknął obrady II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Protokołowała:

A. DrzewieckaB. Prus – Miterka©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość