Strona główna

„Odpowiedniość między programami i logiką nasuwa sugestię, że programy są odpowiednikami twierdzeń, zaś podprogramy – lematów.”


Pobieranie 106.69 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar106.69 Kb.
Wykład 5

Logika programów Hoare’a

„Odpowiedniość między programami i logiką nasuwa sugestię, że programy są odpowiednikami twierdzeń, zaś podprogramy – lematów.”

Logika Hoare’a jako język specyfikacji i logiki programów umożliwia udowodnienie poprawności programów.


Logika ta polega na zdefiniowaniu:

 • semantyki instrukcji i deklaracji podstawowych jako aksjomatów

 • instrukcji i deklaracji strukturalnych jako reguł wnioskowania, które bezpośrednio kojarzą strukturę dowodu ze strukturą syntaktyki.


1. Specyfikacja podstawowych operacji w językach programowania (na podstawie C.A.R.Hoare, He Jifeng, A.Sampaio: Algebraic Derivation of an Operational Semantics):

 przerwanie poprawnego programu

II nic nie rób

x,y,...z := e,f,...,g wielokrotne przypisanie

P;Q sekwencja

P  Q wybór niedeterministyczny P lub Q

P  b  Q if b then P else Q

X  P rekursywny program X z ciałem P

T „ideał”

var v deklaracja wprowadzająca zmienną

end v koniec obowiązywania zmiennej

b asercja: if b then II else2. Podstawowe prawa

Nic nie rób, przerwanie, sekwencja

  1. Wykonanie operacji II zawsze kończy się i nie ma wpływu na program P

(II; P) = P = (P; II)

  1. Niezależnie od położenia operator  zawsze przerywa program P

(; P) =  = (P;)

  1. Sekwencja programów P, Q, R jest łączna, czyli

P: (Q;R) = (P; Q); R

Niedeterministyczny wybór w sekwencji


  1. Operator  jest łączny, zamienny, idempotentny i wobec niego operator  jest równy zero, stąd mamy dla sekwencji programów P,Q R, S

P; (Q  R); S = (P;Q;S)  (P; R; S)

Relacja częściowego uporządkowania


Relacja  jest częściowego porządku, czyli jest zwrotna, przechodnia, antysymetryczna. Stąd, jeśli program P zawiera się w programie Q, to program P spełnia ostrzejsze wymagania. Stąd mamy:

P  Q =def (P  Q) = P  1. Jeśli program Pi zawiera się w Pi+1: Pi  Pi+1 dla każdego i oraz suma programów i Pi jest zawarta w programie Q, stąd każdy program Pi jest zawarty w programie Q, czyli:

(i Pi )  Q  i  (Pi  Q)


  1. Relacja uporządkowania  ma operator  jako dolny element i operator  jako największą dolną granicę . Stąd

  P

  1. oraz

(R  P  R  Q)  R  (P  Q)

  1. Z zależności P  Q wynika F(P)  F(Q) dla wszystkich interpretacji F (od funkcji należących do programów do programów). Oznacza to, że F, i w konsekwencji wszystkie operatory języka, są monotoniczne względem . Stąd mamy:

if P  Q then

(1) (P  R)  (Q  R) ( monotoniczny)

(2) ( R; P; S)  (R; Q; S) (; monotoniczny)

Ideał”


„Ideał” T jest używany do realizacji dowolnych czynności - jest lepszy od programu, lecz nie można go implementować.

  1. Każdy program zawiera się w T

T  P

  1. Wykonanie programu P po T daje rezultat T

(T; P) = T

Warunek


  1. Jeśli w wyniku warunku wybrano program P, to są dwa możliwe przypadki:

(P < true > Q) = P = (Q < false > P)

  1. Sekwencja nakłada się na warunek

(P < b > Q) ; R = (P;R) < b > (Q; R)

  1. Warunek jest idempotentny

(P < b > P) = P

  1. Warunek jest łączny

(P < b > Q ) < c > R = P < b  c > (Q < c > R)

Asercja


Notacja b oznacza asercję. Oznacza on II, gdy b jest równe true, w przeciwnym wypadku oznacza ono . Stąd mamy:

b = def (II < b > )


Przypisanie


2.15. Przypisanie wartości zmiennej x do siebie niczego nie zmienia

(x := x) = II  1. Podobnie w wielokrotnym przypisaniu

(x,y := e,y) = (x := e)

  1. Lista zmiennych i wyrażeń może wystąpić jako dowolna permutacja

(x, y, z := e, f, g) = (y, x, z := f, e, g)

2.18. Sekwencja przypisań do tej samej zmiennej może być zastąpiona pojedynczym przypisaniem

(x := e; x := f(x)) = (x := ((x := e); f(x))) = (x := f(e))


  1. Przypisanie przenosi się prawostronnie przez warunek, zastępując wystąpienie przypisywanej zmiennej w warunku

x := e; (P < b > Q) = (x := e; P) < ((x := e); b) > (x := e; Q)

  1. Puste przypisanie: jeśli x jest już równe e, to wyklucza się przypisanie e do x

(x = e); (x := e) = (x = e)

Rekursja i iteracje

Program rekursyjny X  F(X) jest zdefiniowany jako wyrażenie

X = F(X)
Rekursja

  1. X  F(X) = F(X  F(X))

  2. F(Y)  Y  X  F(X)  Y
Iteracje jako specjalny rodzaj rekursji

(b * P) = def X  (( P; X) < b > II)

2.23. Po zakończeniu iteracje powodują zmianę warunku  b

(b * P) = (b* P); ( b)


  1. Dwie pętle o tym samym ciele można zastąpić jedną pętlą

(b  c) * P; (b * P) = (b*P)
Deklaracje zmiennych

Deklaracja var x,y,...,z wprowadza zmienne x,y,...,z od miejsca wystąpienia deklaracji do wystąpienia deklaracji zakończenia bloku zmiennej end x,y,...,z.

Jeśli P jest programem i x jest zmienną, mówimy że wystąpienie x w P jest wolne, jeżeli jest poza blokiem deklaracji innej zmiennej x w P, natomiast w bloku zmienna

x nie jest wolna. W aksjomatach nie uwzględniono zagnieżdżeń deklaracji.

2.25. Obojętna jest kolejność deklaracji zmiennych oraz zakończenia 1. (var x; var y ) = var x, y = (var y; var x)

 2. (end x; end y ) = end x, y = (end y; end x)

  1. Inna zmienna x w P przesłania zmienną x poza P

if x is not free in P

 1. P; var x = var x; P

 2. end x; P = P; end x

  1. Inna zmienna x w b przesłania zmienną x poza b, stąd deklaracja zmiennej x przenosi się przez warunek b

if x is not free in b

var x; (P < b > Q) = (var x; P) < b > (var x; Q)

  1. Kolejno występujące deklaracje var i end dla x nie wywołują żadnego efektu

(var x; end x) = II

  1. Inna zmienna x w b przesłania zmienną x poza b, stąd deklaracje end x;  var x nie mają wpływu na przypisanie do x,

if x is not free in b

(end x; var x; x := e) = (x := e)  1. Przypisanie do zmiennej x przed końcem jej bloku nie ma znaczenia

(x := e; end x) = end x

3. Semantyka operacyjna


Rozróżnia się stany początkowe danych oznaczone jako s, stany końcowe danych oznaczone jako t. Poszczególne tranzycje, które mogą zachodzić w programie, są sformułowane na podstawie aksjomatów 2.1-2.30.
Zmiana stanu w programie z początkowego na końcowy jest zdefiniowana jako

(s, P)  (t, Q) =def (s; P)  (t; Q)Podstawowe tranzycje w programie:

 1. Można zastąpić przepisanie zmiennej v wartością e sekwencją wartości początkowych s poprzedzających wartość e oraz wartości e

(s,v := e)  (v := (s; e), II)

Na podstawie praw 2.1 oraz 2.18
 1. II nie ma wpływu na przebieg programu

(s, (II; Q))  (s,Q)

Na podstawie prawa 2.1
 1. Program P przechodzi w Q, natomiast R jest zachowany

(s, (P;R)  (t, (Q; R)), gdy (s, P)  (t, Q)

Na podstawie: Kompozycja sekwencji jest monotoniczna
 1. Ponieważ nie wiadomo, czy P czy Q, stąd dwie możliwe tranzycje

(s, P  Q)  (s, P)

(s, P  Q)  (s, Q)

Na podstawie prawa 2.7


 1. Zakłada się, że b zawiera jedynie zmienne wolne, stąd nie zmienił się stan początkowy s danych

(s, P < b > Q)  (s, P), gdy s; b

(s, P < b > Q)  (s,Q), gdy s; b

Na podstawie praw 2.19 i 2.11


 1. Każde wywołanie rekurencyjne z ciała procedury jest wymieniane na całą procedurę rekurencyjną,

(s,  X  F(X))  (s, F(  X  F(X)))

Na podstawie prawa 2.21
 1. Zły program wykonuje nieskończoną liczbę kroków

(s, )  (s, )

Na podstawie :  jest zwrotne4. Technika asercji indukcyjnych dla dowodzenia poprawności programów
System dowodzenia opiera się na systemie asercji, które mogą pełnić rolę profesjonalnych komentarzy w programach. Asercje formalizują aspekty intuicyjnego zrozumienia programu. Powinny być zawsze prawdziwe, gdy sterowanie przechodzi wzdłuż linii, do której są one dołączone. Prawdziwość asercji można udowodnić, gdy zastosuje się modele instrukcji programu.
Podstawowe reguły logiki Hoare:
Podstawową konstrukcją językową jest {S}. Oznacza ona, że stan przed wykonaniem instrukcji S ma własność  i wykonanie instrukcji S zmienia własność stanu na .
Aksjomaty (reguły) systemu dowodzenia poprawności programów [6]:
A1. {x := e} – aksjomat przypisania

A2. Jeżeli {S};     {S}

A3. Jeżeli {S};     {S}

A4. Jeżeli {S1) 1; 1{S2} {S1,S2}

A5. Jeżeli   b{S1} i    b     {if b then S1}

A6. Jeżeli   b{S1} i   b{S2}   {if b then S1 else S2}

Niech S = S1; if  b then repeat S1 until b

A7. Jeżeli {S1} i    b    {repeat S1 until B}   b

Niech while b do S1

A8. Jeżeli   b {S1}  {while b do S1}   b


Uwaga: w programach := oznacza = oraz = oznacza ==
Zastosowanie praw, tranzycji i reguł dowodzenia


 • W systemach dowodzenia prawa 2.1-2.30 odnoszą się do syntaktyki programów - służą do sprawdzenia przepływu danych między instrukcjami, do analizy strukturalnej własności tekstów programów wraz z różnymi transformacjami strukturalnymi oraz ustanawiania warunków zakończenia pętli

 • Tranzycje (1)-(8) i reguły A.1-A8 służą do analizy efektów wykonania programu, dotyczą więc jego semantyki


Problem poprawności programów
Problem dowodzenia poprawności programu jest ściśle związany z problemem zatrzymania się programu. Oparty jest on na fakcie, że modelowanie zachowania programu jest oparte:

 • na specyfikacji semantycznej obejmującej instrukcje i deklaracje podstawowe jako aksjomaty dowodu

 • i regułach wnioskowania opartych na instrukcjach i deklaracjach strukturalnych, które wiążą strukturę dowodu ze strukturą programu.

Program S jest częściowo poprawny względem specyfikacji, gdy dla wejścia spełniającego asercję wejściową  przy dowolnym wartościowaniu początkowym zmiennych programu, że jeśli S kończy się, to wartość zmiennych spełnia asercję wyjściową .


Program S jest poprawny względem specyfikacji, gdy dla wejścia spełniającego asercję wejściową  przy dowolnym wartościowaniu początkowym zmiennych programu, to S kończy się i wartość zmiennych spełnia asercję wyjściową .
Problem stopu programu [8]
Przykład programu, który zatrzymuje się (podano tekst w pseudojęzyku) dla liczb naturalnych nieparzystych, natomiast nie zatrzymuje się dla liczb parzystych.

 1. dopóki X1 dopóty wykonuj X  X-2

 2. zatrzymaj się

Przykład programu, który się zawsze zatrzymuje dla dowolnych liczb naturalnych, ale nie można tego formalnie udowodnić. 1. dopóki X  1, dopóty wykonuj:

  1. jeśli X jest parzyste, wykonuj X X/2

  2. w przeciwnym przypadku (X nieparzyste) wykonaj X3*X +1

 1. zatrzymaj się

Dowód nieroztrzygalności problemu stopuNie istnieje program Q w języku L, który po zaakceptowaniu dowolnej pary (S, X), składającej się z tekstu poprawnego programu S w języku L i napisu X, zatrzyma się po pewnym skończonym czasie wypisując „tak”, jeśli program S(X) zatrzymuje się dla danych X, lub nie, jeśli program S(X) nie zatrzymuje się dla danych X.

Dowód „nie wprost”

Z
akłada się, że program Q istnieje i z tego założenia wyprowadza się sprzeczność.

N
iech program S w języku L ma jako dane – poprawny program W w języku L. Po przeczytaniu danych program S wykonuje kopię W, otrzymując parę . Następnie program S uaktywnia program Q na danych . Program S czeka na zakończenie Q. Zgodnie z założeniem Q powinien się zatrzymać, ponieważ jego dana W jest poprawnym programem w języku L, druga dana jako kopia W jest tylko napisem dla Q. Jeśli Q odpowie „tak”, to program S ma wejść w nieskończoną pętlę, a jeśli Q odpowie „nie”, S ma natychmiast zatrzymać się.Istnieje jednak logiczna niemożliwość skonstruowania takiego programu S. Załóżmy bowiem, że programem W jest sam program S. Aby zobaczyć, że program S jako dana dla siebie, stanowi sprzeczność, załóżmy że S zatrzymuje się wtedy, gdy daną będzie jego własny tekst, S(S). Jednak na początku powtórzono dwa egzemplarze tego programu. Następnie będą one przekazane programowi Q, który powinien po pewnym czasie zatrzymać się, dlatego dla danych , gdy S(S), musi dać odpowiedź „tak”. Rozpocznie wtedy nieskończoną pętlę, stąd S(S) S(S). Podobnie jest w przypadku „nie” dla danej S(S)S(S) . Oba przypadki prowadzą do sprzeczności, a jeden z nich musi zachodzić. Ponieważ z założenia wynika, że S jest poprawnym programem, dlatego przyczyną tych sprzeczności jest program Q. Stąd wniosek, że nie można rozstrzygnąć problemu stopu.

Przykład 5.1

[Na przykładzie Hoare] badanie poprawności programu, który oblicza resztę z dzielenia metodą kolejnego odejmowania, aż różnica będzie mniejsza od odjemnika.

Program S

const unsigned int y=4; //= oznacza := w regułach

const unsigned int x=10; //== oznacza = w regułach

r = x; q = 0;while (y <= r) { r=r-y; q=1+q;}

Należy wykazać: że {S} r y x==y*q+r

1.   x==x+y*0 początkowy warunek 1. (x==x+y*0) {r=x} (x==r+y*0) na podstawie A1 dla r=x

 2. (x==r+y*0) {q=0} (x==r+y*q) na podstawie A1 dla q=0

 3. {r=x} (x==r+y*0) zastosowano reguły A3 dla 1 i 2

 4. {r=x; q=0} (x==r+y*q) zastosowano regułę A4 do 4 i 3

 5. x==r+y*q  y  r  x==(r-y) + y*(1+q) z treści programu

 6. (x==(r-y)+y*(1+q)) {r=r-y} (x==r+y(1+q)) zastosowano regułę A1 do r=r-y

 7. (x==r+y*(1+q)) {q=q+1} (x==r+y*q) zastosowano regułę A1 do q=q+1

 8. (x==(r-y)+y*(1+q)) {r=r-y; q=q+1} (x==r+y*q) zastosowano regułę A4 do 7 i 8

 9. (x==r+y*q  y  r) {r=r-y; q=q+1;} (x==r+y*q ) reguła A2 dla 6 i 9

 10. (x==r+y*q) {while (y  r ) r=r-y; q=1+q;} ( y  r  x==r+y*q) reguła A8 do 10

 11. {S} ( y  r  x == r+y*q) łącząc 5 i 11 na mocy reguły A4

Wiersze 1-12 stanowią dowód częściowej poprawności programu.

Należy udowodnić, że działanie programu zakończy się np. metodę „nie wprost”

 • Zakładamy, że istnieje nieskończony ciąg wartości r, że y<= r (założenie)

 • Chcemy udowodnić, że zawsze y<= r (teza)

Jeśli program while (y <= r) { r=r-y; q=1+q;} miałby się nie zakończyć, wówczas istniałoby szereg wartości r, które zawsze spełniałyby y<= r, gdyż wartość y jest stała i jest liczbą dodatnią. Jednak wartość r jest całkowita i nieujemna. Przejście do kolejnej pętli zmniejsza wartość r o liczbę całkowitą y. Stąd dla pewnej wartości r mamy nie jest spełniony warunek y<= r. Otrzymaliśmy sprzeczność między założeniem a tezą.

Udowodniono, że program jest poprawny, gdyż jest częściowo poprawny i zawsze się zatrzymuje.
Uwaga: zbyt duża liczba asercji utrudnia dowodzenie poprawności programów, stąd opracowano zasady ich ograniczania.
Zasady redukcji liczby asercji dla dowodów asercji indukcyjnej:

 1. muszą wystąpić asercje wejścia i wyjścia programu

 2. musi wystąpić co najmniej jedna asercja „tnąca” każdą pętlę,

 3. w pozostałych miejscach wprowadza się asercje, jeżeli wnoszą ważną informację

P
true {S} y=|x| - to należy udowodnić

 = x  N  y == x

 = y== -x  x  0

 = y==x  x  0

 = y == |x|

a) true {y=x}

b) {y=-x}

c) {II}

d) {II}

a) true {y=x} 1  x == x o.k.

b)  {y=-x} -x == -x  1 o.k.

c) x==y  xN {} x==y  1 o.k.

d)    = (y== -x  -x>0)  ( y ==x  x 0) = ((y == |x| | x |>0)  (y==|x|  |x|>0)

= (y==|x|  | x |>0)

(y==|x|  | x |>0) {II} y == |x|

rzykład 5.2

P
rzykład 5.3

P

rzykład 5.3 a) i 5.3 b) dotyczy wyznaczenia największego wspólnego podzielnika wyznaczonego wg algorytmu Euklidesa [7]. Pierwsze rozwiązanie jest zawsze poprawne, drugie dla pewnych danych nie poda żadnego rozwiązania (tzn. gdy b nie jest podzielnikiem a lub a nie jest podzielnikiem b)Dowód poprawności programu z przykładu 5.3 a)

Należy udowodnić poprawność programu od asercji wejściowej do asercji wyjściowej: true {S} x2 == nwp (a,b)

przy niezmienności asercji  zdefiniowanej jako:

= nwp(x1,x2)== nwp(a,b)  x3 == x1 % x2.

S oznacza następujący program C++:

const int a=2;

const int b=11;

void main()

{ int x1,x2,x3;if (a>=b) {x1=a;x2=b;}

else {x1=b;x2=a;}

x3=x1%x2;while(x3)

{x1=x2;


x2=x3;

x3=x1%x2;}

}

Dzięki regule składania mamy:

a) true{x1=a; x2=b; x3=x1 % x2}nwp(x1,x2)== nwp(a,b)  x3 == x1 % x2.

b)  {while (x3) x1=x2; x2=x3; x3=x1 % x2}x2=nwp(a,b)

Dla punktu a)

Na podstawie aksjomatu o instrukcji przypisania dla x3 i regule składania mamy

true { x1=a;x2=b; } nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x1 % x2 == x1 % x2, stąd

true { x1=a;x2=b; } nwp(x1,x2)==nwp(a,b)

Na podstawie tego samego rozumowania mamy kolejno

true {x1=a; } nwp(x1,b)==nwp(a,b)

true { } nwp(a,b)==nwp(a,b), czyli został udowodniony punkt a)

Dla punktu b)

Dla ciała pętli , przy niezmienniczości asercji , mamy prawdziwość reguły:

c)   x3 !=0 {x1=x2; x2=x3; x3=x1 % x2} Na podstawie reguły dla while mamy prawdziwość reguły:

{while (x3) x1=x2; x2=x3; x3= x1 % x2;}   x3==0//prawa strona reguły

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3 == x1 % x2  x3==0

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  0 == x1 % x2

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x2 ==nwp(x1,x2) stąd x2==nwp(a,b)Stąd mamy prawdziwość dla punku b) tylko wtedy, gdy x3==0:

{while (x3) x1=x2; x2=x3; x3=x1%x2} x2==nwp(a,b)Udowodnienie niezmienniczości asercji

Na podstawie własności algorytmu mamy

x3!=0  x3==x1%x2 {} nwp(x2,x3)==nwp(a,b) po sprawdzeniu warunku pętli

x3!=0  x3==x1%x2 {} nwp(x1,x2)==nwp(a,b) zgodnie z złożeniem

czyli

d) x3!=0  x3==x1%x2  nwp(x1,x2)==nwp(x2,x3)


Na podstawie aksjomatu o przypisaniu i regule składania mamy dla c)

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3==x1%x2  x3!=0 { x1=x2; x2=x3; x3=x1 % x2}

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3==x1%x2

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3==x1%x2  x3!=0 { x1=x2; x2=x3;}

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x1%x2==x1%x2

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3==x1%x2  x3!=0 { x1=x2; } nwp(x1,x3)==nwp(a,b)

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3==x1%x2  x3!=0 {} nwp(x2,x3)==nwp(a,b)
Na podstawie reguły A2 i d) mamy

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3==x1%x2  x3!=0 {} nwp(x1,x2)==nwp(a,b)


Udowodniono niezmienniczość asercji .
Rezultat:

 • Udowodniono częściową poprawność programu

 • Problem zatrzymania programu

Można udowodnić, że warunek x3=x1%x2 dla pewnych wartości x1 i x2, które są wyznaczane w programie, będzie równy 0. Dotyczy to zawsze najgorszego przypadku x2=1, który jest możliwy do osiągnięcia w wyniku podstawień: dla x3>0 x1=x2, x2=x3 i x3=x1%x2. Z kolei ta własność zapewnia, że program zawsze się zatrzyma. Stąd udowodniono, że program jest częściowo poprawny i zatrzymuje się zawsze, czyli jest poprawny.

Dowód częściowej poprawności programu z przykładu 5.3 b)

Należy udowodnić poprawność programu od asercji wejściowej do asercji wyjściowej: true {S} x2 = nwp (a,b) przy niezmienności asercji  zdefiniowanej jako:

= nwp(x1,x2) = nwp(a,b) x3 = x1 % x2.

S oznacza następujący program C++:const int a=2;

const int b=10;

void main()

{ int x1,x2,x3;if (a>=b) {x1=a;x2=b;}

else {x1=b;x2=a;}

x3=x1%x2;while(x3)x3=x1%x2;

}

Dzięki regule składania mamy:

a) true{x1=a; x2=b; x3=x1 % x2}

b)  {while (x3) x3=x1 % x2}x2==nwp(a,b)Dla punktu a)

Na podstawie aksjomatu o instrukcji przypisania dla x3 i regule składania mamy

true { x1=a;x2=b; } nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x1 % x2 == x1 % x2, stąd

true { x1=a;x2=b; } nwp(x1,x2)==nwp(a,b)

Na podstawie tego samego rozumowania mamy kolejno

true {x1=a; } nwp(x1,b)==nwp(a,b)

true { } nwp(a,b)==nwp(a,b), czyli został udowodniony punkt a)

Dla punktu b)

Dla ciała pętli , jeśli założy się niezmienniczość asercji , mamy prawdziwość reguły

c)   x3 !=0 { x3=x1 % x2} Na podstawie reguły dla while mamy prawdziwość reguły:

{while (x3) x3= x1 % x2;}   x3==0//prawa strona reguły

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3 == x1 % x2  x3==0

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  0 == x1 % x2

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x2 == nwp(x1,x2)


Stąd mamy prawdziwość dla punku b) tylko wtedy, gdy x3=0

 x3 !=0{while (x3) x3=x1%x2} x2==nwp(a,b)Udowodnienie niezmienniczości asercji na podstawie NIE w pętli
Na podstawie aksjomatu o przypisaniu mamy dla c)

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3==x1%x2  x3!=0 { x3=x1 % x2}

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3==x1%x2

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3=x1%x2 x3!=0 {}

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x1%x2==x1%x2

nwp(x1,x2)==nwp(a,b)  x3==x1%x2  x3!=0 {} nwp(x1,x2)==nwp(a,b)


Udowodniono niezmienniczość asercji .
Rezultat:

 • Udowodniono częściową poprawność programu

 • Problem zakończenia programu:

Jednak x3=x1%x2 jest wtedy równe zeru, gdy x2=b jest podzielnikiem liczby x1=a. Stąd wniosek, że program zatrzymuje się jedynie wtedy, gdy x3=a%b=0 i wtedy działa poprawnie. Stąd udowodniono tylko częściową poprawność programu.


Metoda konstrukcji poprawnych programów [6]

Ze względu na to, że dowód programu S jest dłuższy od programu S, metodę dowodzenia oparto na najsłabszych warunkach wstępnych nww(S, ), (gdzie jest warunkiem nałożonym na stan programu po wykonaniu S), nałożonych na stan programu po wykonaniu S, które posiadają własności: 1. nww(S, ) =  dla każdego S

 2. jeżeli dla wszystkich   , to nww(S,)  nww(S,) dla każdego S (reguła A2)

 3. (nww(S,)  nww(S,)) = nww(S, ) dla dowolnych S, ,

 4. (nww(S, )  nww(S, )) = nww(S,   ) dla dowolnych S, , 

 5. warunki wyboru najsłabszych warunków wykonania instrukcji alternatywy

jeśli i{1,..,n} (  bi)  nww(Si, ), to również dla (  b)  nww(if, ),

gdzie Si jest jedną z instrukcji alternatywy if, a bi jej warunkiem, 1. warunki wyboru najsłabszego warunku zakończenia wykonania instrukcji alternatywy

jeśli i{1,..,n} (  bi)  nwz(Si, t), to również dla (  b)  nwz(if, t),

gdzie Si jest jedną z instrukcji alternatywy if, a bi jej warunkiem, a nwz najsłabszym warunkiem zakończenia wykonania instrukcji Si 1. warunki wyboru najsłabszego warunku dla wykonania instrukcji pętli na podstawie najsłabszych warunków wykonania i zakończenia alternatywy

Jeżeli prawdziwe jest dla alternatywy, że

(  b)  (nww(if, )  nwz(if, t)  t  0),

to prawdziwe są warunki dla wykonania i zakończenia instrukcji pętli


 •  nww(do,    b)

gdzie  jest niezmiennikiem instrukcji do, t jest zmiennikiem do

 1. warunki wyboru najsłabszego t pomyślnego wykonania i zakończenia instrukcji pętli na podstawie najsłabszych warunków wykonania alternatywy

Jeżeli prawdziwe jest dla alternatywy, że

(  b)  nww(if, ),

to prawdziwe są warunki dla wykonania i zakończenia instrukcji pętli

(  nww(do, T))  nww(do,   b)

gdzie  jest niezmiennikiem instrukcji do, T jest spełniony dla wszystkich stanów programu

Przykład 5.4 [6]

Należy zbudować program znajdujący minimum m dwóch wartości, x i y. 1. Predykat końcowy  == (m == x  m  y )  (m == y  m  x).

 2. w celu osiągnięcia m==x należy wykonać przypisanie m= x;

 3. obliczając warunek wstępny tego przypisania mamy

nww(m=x,)=(x==xx  y)  (x==yx x),

czyli nww (m=x,)==(x  y)  (x==y), czyli nww (m=x,)==x  y, 1. obierając ten najsłabszy warunek wstępny jako b otrzymujemy konstrukcję alternatywy if ( x  y)  m =x. Jeżeli wykonanie tej instrukcji kończy się, czyli nie występuje przerwanie, mamy gwarancję otrzymania pożądanego wyniku. Jednakże b= x  y t, a więc może istnieć taki stan programu, gdzie x  y nie jest spełniony.

 2. naturalnym uzupełnieniem jest przypisanie m=y, którego nww jest y  x

 3. Otrzymano program if ( x  y) m=x;

else if (x  y) m=y;

Przykład 5.5[6]

Przykład budowy programu z użyciem instrukcji pętli do przeszukiwania tablicy.

Niech będzie dany wektor elementów: A[1], A[2], ..., A[N}, N  2

ustawionych w ciąg niemalejący: 1 i, j N i j  A[i]  A[j]

Należy wyznaczyć taką liczbę całkowitą , m, 1  m  n,

że dla danej wartości x spełniającej A[1]  x  A[N]

będzie zachodzić (niezmiennik)  = A[m]  x  A[m+1]

 1. należy wybrać warunek niezmiennika  dla instrukcji do (z if)

(  b)  (nww(if, )  nwz(if, t)  t  0) na podstawie poprzednika w 7)

czyli = (A[m]  x  A[n] )  ( m  n)

oraz (  m+1==n)  


 1. Początkowo dla m==1 i n ==N predykat  jest prawdziwy

 2. m= 1; n= N, zmiennik pętli t==n-m; t0==N-1,

 3. instrukcja pętli sI m=m+1

 4. nww(if, )=nww(m=m+1, ) == (A[m+1]  x  A[n] )  ( m+1  n)

 5. ponieważ   x  A[n] to warunek pętli do jest równy:

b1==(A[m+1]  x)  (m+1  n)

 1. nwz(if, t < t0) == nww(m=m+1, n-m

ponieważ wykonanie m=m+1 nie zmienia wartości n

nwz(if, t < t0) = N-(m+1) < N-1  m>0 == T 1. program przyjmuje postać

m=1; n=N

while ((A[m+1]  x)  (m+1)  n ) m=m+1; // do b1 s1

 1. wobec prawdziwego niezmiennika  przy m < n, b== A[m+1]>x

mamy więc

  b == (A[m]  x  A[n])  (m  n)  (A[m+1]  x)==

(A[m]  x  A[m+1])  (m  n)


 1. z (9) mamy   b  (następnik w regule 7), co spełnia warunek ostateczny.

Zofia Kruczkiewicz, Języki programowania 1, Wykład 5
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość