Strona główna

Oferta miejscowość, data Nazwa wykonawcy Reprezentowany przez (imię, nazwisko, adres zamieszkania) Adres/siedziba wykonawcy nip regon nr rachunku bankowego w


Pobieranie 52.25 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar52.25 Kb.
OFERTA

Miejscowość, data…………………………………..

Nazwa wykonawcy

Reprezentowany przez (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

Adres/siedziba wykonawcy

NIP


REGON

Nr rachunku bankowego

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe 76/BOK/2015 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia publicznego)

Przedmiot zamówienia publicznego:1. Usługa przeprowadzenia dwóch edycji trzydniowego szkolenia (24 godziny lekcyjne każda edycja szkolenia, gdzie 1 godzina lekcyjna to 45 minut) „Język MDX w Microsoft Analysis Services” w Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu (ul. Planty 39/45, 26-600 Radom), dla łącznie 20 osób w obu edycjach, wraz z zapewnieniem: wyposażenia sal szkoleniowych w niezbędne pomoce szkoleniowe, komputerów wraz z legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, dokumentacji szkoleniowej (w tym materiałów szkoleniowych) wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich do niej oraz całodniowego wyżywienia uczestników szkolenia. Zakres tematyczny szkolenia powinien odpowiadać swoim zakresem autoryzowanemu szkoleniu firmy Microsoft - MS-50578 - MDX with Microsoft Analysis Services obejmującemu następujące zagadnienia:

 1. Rozpoczynanie pracy z MDX

 2. Wymiary w MDX

 3. Nawigacja w MDX

 4. Kalkulacje w MDX

 5. Wymiar czasu w MDX

 6. Typowe zastosowania MDX – rozwiązania często występujących potrzeb biznesowych

 7. Wykorzystanie języka MDX w rozwiązaniach raportowych Microsoft SQL Server Reporting Services

 8. Wykorzystanie języka MDX do tworzenia nazwanych kalkulacji i kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w Microsoft Data Tools

za:

Cenę netto …………………………………………………………………………. PLN

Podatek VAT ………………………………………………………………..…….. PLN

Cenę brutto ……………………………………………………………….………... PLN

W tym za przekazanie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych (jeżeli dotyczy):

Netto …………………………………………………………………………….…. PLN

Podatek VAT …………………………………………………………….…..…….. PLN

Brutto ………………………………………………………………………..……... PLN2. Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

 1. Termin wykonania zamówienia publicznego: 2 edycje między 28.09.2015 r., a 30.10.2015 r. zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem (z podziałem na dni/godziny oraz zakres tematyczny zajęć uwzględniający przerwy) i harmonogramem edycji szkolenia. Szkolenie powinno obejmować kolejne trzy dni robocze. Szkolenie w pierwszym dniu rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 9:00 i zakończy się w ostatnim dniu nie później niż o godz. 16:00.

 2. Kluczowe kwalifikacje: Oświadczam, iż posiadam bardzo dobrą znajomość technologii Microsoft SQL Server 2012 ze szczególnym uwzględnieniem usług: Analysis Services i Reporting Services oraz języka MDX. Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze rozwiązań bazodanowych i platformy Business Intelligence firmy Microsoft oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy trenera lub dysponuję trenerem z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze rozwiązań bazodanowych i platformy Business Intelligence firmy Microsoft oraz co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy trenera. Oświadczam, iż trener oprócz wiedzy i doświadczenia w ww. obszarze cechuje się wysokimi kompetencjami społecznymi, w tym komunikatywnością oraz umiejętnością przekazywania wiedzy.

 3. Baza materiałowa: Oświadczam, iż dysponuję bazą materialną odpowiednią do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia publicznego. Oświadczam iż zapewnię Wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt z zainstalowanym legalnym oprogramowaniem niezbędnym do realizacji programu szkolenia w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników oraz maksymalnie 1 osoby kontrolującej w każdej edycji szkolenia. Oświadczam, iż dostarczę i zainstaluje w miejscu szkolenia sprzęt komputerowy najpóźniej na jeden dzień roboczy przed każdą edycją szkolenia i zweryfikuje jego działanie.

 4. Dokumentacja szkoleniowa: Zobowiązuję się dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu każdego szkolenia materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników szkolenia oraz maksymalnie 1 osoby kontrolującej w wersji papierowej oraz na nośnikach danych USB, sporządzone w języku polskim, obrazujące teoretyczne i praktyczne aspekty poruszane w trakcie szkolenia (w tym pre i post testy) oraz pomoce dydaktyczne dla wszystkich uczestników szkolenia (przybory biurowe: długopis, notes), prezentacje (przygotowane w PowerPoint lub PDF), slajdy, ilustracje używane w trakcie szkolenia przez trenerów w wersji elektronicznej (na nośniku USB) i papierowej, podręcznik z zakresu tematyki szkolenia oraz oprogramowanie będące przedmiotem szkolenia z licencją na użytkowanie w celach edukacyjnych na okres nie krótszy niż pół roku oraz materiały audiowizualne prezentujące rozwiązania ćwiczeń realizowanych w trakcie szkoleń (rozdzielczość min. 720p, minimum 24 klatki na sekundę, format umożliwiający odtwarzanie materiałów w odtwarzaczach DVD i na komputerach, komentarz w języku polskim wyjaśniający realizowane ćwiczenia) wraz z prawem użytkowania materiałów do celów edukacyjnych przez statystykę publiczną. Oświadczam, iż przygotuję i przekaże uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Dokumentacja szkolenia, w tym materiały szkoleniowe będą jednym z załączników do Końcowego Protokołu Odbioru. Końcowy Protokół Odbioru będzie przygotowany przez Wykonawcę w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Zamawiający, jeden Wykonawca. Oświadczam, iż po zakończeniu każdej edycji szkolenia przekażę uczestnikom do wypełnienia arkusze AIOS, następnie opracuje i przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z oceny szkolenia wraz wypełnionymi arkuszami.

 5. Wyżywienie dla uczestników szkolenia: Oświadczam, iż zapewnię każdego dnia zajęć wyżywienie dla wszystkich uczestników szkolenia oraz maksymalnie 1 osoby kontrolującej podczas każdego szkolenia. Wyżywienie obejmować będzie: śniadanie kontynentalne oraz kolację (z wyłączeniem kolacji ostatniego dnia szkolenia, w którym szkolenie powinno się zakończyć) w formie bufetu, obiad (zupa, danie główne, w skład którego będzie wchodzić mięso ew. ryba, ziemniaki/ryż/kasza, surówki, owoce), herbata, kawa, butelkowana woda mineralna, naturalne soki owocowe butelkowane lub w kartonach, czyste sztućce i zastawa - nie mogą być jednokrotnego użytku), serwis kawowy (dostępny przez cały czas trwania szkolenia: kawa, herbata, butelkowana woda mineralna gazowana i niegazowana, naturalne soki owocowe butelkowane lub w kartonach oraz ciastka). Posiłki powinny być podane w oddzielnym pomieszczeniu (strefie przeznaczonej do podawania posiłków). Zapewnię każdemu uczestnikowi odpowiednio danie mięsne lub wegetariańskie.

 6. Termin płatności: płatność w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym Końcowym Protokołem Odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez uprawnionych przedstawicieli stron.

 7. Zamawiający oświadcza, że na podstawie art. 43 pkt 1 ust. 29 lit c Ustawy o podatku od towarów i usług, szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

 1. Wykonawca nie ponosi kosztów: za salę szkoleniową, zakwaterowanie uczestników, kosztów dojazdu uczestników.

 2. Zamawiający nie ponosi kosztów: dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania trenera.

 3. Oświadczamy, że w celu zdobycia punktów w kryterium doświadczenie zawodowe, przedstawiamy usługi (lub usługę), które/ą opisujemy poniżej:

lp.
usługa 1

usługa 2


usługa 3


usługa 4


usługa 5


usługa 6


usługa 7


usługa 8usługa 9


usługa 10

1.

Wykonawca (pełna nazwa)2.

Podmiot, na którego rzecz wykonana została usługa (pełna nazwa) /adres3.

Przedmiot usługi/szczegółowy opis odnoszący się do usługi,
w tym:a) wartość usługib) ilość osób szkolonychc) czy Wykonawca zapewnił trenera/trenerów, legalne oprogramowanie niezbędne do realizacji szkolenia i wyżywienie dla wszystkich uczestników?
c) Czy Wykonawca wykonał usługę samodzielnie ?4.

Data początkowa i końcowa (dzień, miesiąc, rok) wykonania usługi.


Oświadczam, że wskazane usługi wykonaliśmy terminowo, należycie i w pełnym zakresie.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązuję się wykonać zamówienie na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego.

Oświadczam, iż zgodnie z Dyrektywą 2004/18/WE uwzględniając klauzulę środowiskową, mającą na celu przyczynienie się do ochrony środowiska, dokumentacja szkoleniowa będzie drukowana na papierze pochodzącym z recyklingu.
Oświadczam, że oferta jest ważna i niezmienna do dnia……………………………………

…….……………………………….(podpis i pieczątka Wykonawcy

lub osoby upoważnionej)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość