Strona główna

Oferta realizacji zadania publicznego


Pobieranie 186.62 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar186.62 Kb.
Załącznik nr 1
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

…..................………………………………


Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)


OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3


UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOwspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (art. 4, pkt.1 ppkt. 17)

turystyka i krajoznawstwo (art. 4, pkt. 1, ppkt. 19)

ochrona i promocja zdrowia (art. 4, pkt. 1, ppkt. 6)

promocja i organizacja wolontariatu (art. 4, pkt. 1, ppkt. 27)
(rodzaj zadania publicznego2))

I STAROSĄDECKI DOGTREKKING 2014
(tytuł zadania publicznego)

w okresie 01.05.2014 do 31.07.2014


(w dniu 05.07.2014 odbędzie się I STAROSĄDECKI DOGTREKKING)
W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ


Burmistrza STAREGO SĄCZA

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Dane oferenta/oferentów1), 3)
1) nazwa: FUNDACJA BESKIDZKA ZIMA
2) forma prawna:4)

( ) stowarzyszenie

( X) fundacja

( ) kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) 0000493518

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) KRS z dnia 14.01.2014, Akt notarialny z dnia: 10.10.2013

5) nr NIP: 738 214 60 76 , nr REGON: 123021722

6) adres:

miejscowość: 38-333 KLĘCZANY ul.: KLĘCZANY 106


dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) …....................................................…………………………………….......
gmina: GORLICE powiat:8)GORLICKI województwo: MAŁOPOLSKIE kod pocztowy: 38-333 poczta: KLĘCZANY

7) tel.: 669-505-922 faks: brak e-mail: beskidzkazima@gmail.com www: http://fundacja.beskidzkazima.pl

8) numer rachunku bankowego: 03 1140 2004 0000 3002 7499 4533

nazwa banku: mBank S.A.

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) CETNAROWICZ ANNA

b) TOBIASZ MAREK

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9)nie dotyczy

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego).TOBIASZ MAREK, zam. ul. W. Witosa 10, Stary Sącz - tel. 530 015 026
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznegoupowszechnianie kultury fizycznej

turystyka i krajoznawstwo

ochrona i promocja zdrowia

promocja i organizacja wolontariatu

b) działalność odpłatna pożytku publicznegonie dotyczy

13) jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospodarczejnie dotyczy
II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

nie dotyczy


III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji


 1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

  I STAROSĄDECKI DOGTREKKING 2014 to zorganizowana forma sportowego wypoczynku i zabawy zarówno dla psów i ich właściciel jak i amatorów nordic walkingu. Impreza rekreacyjna skierowana jest do amatorów i osób aktywnie uprawiających sport z psem oraz spacerujących z kijkami, których łączy wspólna pasja wędrowania. Dogtrekking daje możliwość obcowania z naturą, poznania walorów turystycznych Beskidu Sądeckiego.


 2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

W związku z brakiem na terenie miasta i gminy Stary Sącz wybiegów oraz wyznaczonych miejsc do spacerów z psami społeczność lokalna ma ograniczone możliwości aktywnego spędzania czasu ze swoimi czworonogami.

Przyczyną tego jest niska świadomość społeczna mieszkańców małych miejscowości dotycząca korzyści płynących z wspólnej aktywności człowieka i psa, często monotonia oraz brak pomysłów na samą aktywność. Skutkiem tego wielu właścicieli wypuszcza swoje psy celem załatwienia potrzeb fizjologicznych poza drzwi mieszkania lub domu, co nie ma nic wspólnego ze spacerem oraz spędza z nimi czas siedząc na kanapie, przed telewizorem lub komputerem. Brak ruchu jest z szkodliwy tak dla człowieka jak i psa.

Według badań opublikowanych w magazyn Heart Asia siedzący tryb życia wpływa na otyłość, niewłaściwy metabolizm cukru we krwi,
a wszystkie te rzeczy zwiększają ryzyko zachorowań na choroby układu krażenia i problemy z sercem. (źródło Siedzący tryb życia - nowe wyniki badań - Punkt Zdrowia punktzdrowia.pl/z...http://kobieta.onet.pl/zdrowie/oto-do-czego-prowadzi-siedzacy-tryb-zycia/cyrff).

Siedzący tryb życia sprzyja rozwojowi cukrzycy typu II u kobiet - publikacja badań w "American Journal of Preventive Medicine" (źródło http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,388510,siedzacy-tryb-zycia-sprzyja-cukrzycy-u-kobiet.html).Lekarze weterynarii podnoszą również problem otyłości u psów spowodowane zmniejszeniem ich aktywności i zwiększeniem ilości energii dostarczanej w pokarmach przy równoczesnej niewystarczającej wiedzy i świadomości ich właścicieli. Mówią o tym liczne badania - http://www.lekwet.org.pl/pl/3/6/34/otylosc--glowny-problem-zdrowotny, http://www.rynekzoologiczny.pl/nr/raport/kondycja_polskich_pupili_pozostawia.htmlp, http://www.imageline.pl/downloadPressFiles.php?rid=213. Opis grupy adresatów działania publicznego


Grupa docelowa - osoby zainteresowane dogtrekkingiem i nordic walkingiem - aktywnym spędzeniem czasu, bez określonej górnej granicy wieku, osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców a poniżej 15 roku życia wraz z rodzicem /opiekunem prawnym/.

Impreza adresowana do mieszkańców miasta i gminy Stary Sącz.

Ilość uczestników - 50 1. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,

w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania11)


nie dotyczy

5 Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)


nie dotyczy6 Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

1. propagowanie zdrowego trybu życia oraz promocja aktywności ruchowej człowieka i psa poprzez udział w imprezie turystyczno-sportowej I Starosądecki Dogtrekking 2014 (Dogtrekking, Nordic Walking).
mierzalność celu - lista obecności
2. stworzenie grupy osób aktywnie uprawiających dogtrekking oraz nordic walking na terenie miasta i gminy Stary Sączą poprzez cykliczność imprezy.
3. promocja nordic walkingu jako marszu angażującego większość mięśni ciała, który może uprawiać każdy bez względu na wiek i kondycje, usprawniającego układ oddechowy i naczyniowo sercowy.7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Stary Sącz (Miejska Góra)

Długość trasy około 5 km.


8 Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

1. Promocja projektu:

- internet - strona internetowa fundacji Beskidzka Zima, Fanpage na Facebooku, lokalne portale informacyjne, zamieszczenie informacji w formie plakatu w Informacji Turystycznej w Starym Sączu, rozwieszenie plakatów informacyjnych na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy Stary Sącz.

- wykorzystanie bazy danych uczestników I Dogtrekkingu WOŚP 2014 organizowanego w dniu 12.01.2014 przez Fundację Beskidzka Zima do przesłania informacji mailowej o organizowanej imprezie w dniu 05.07.2014,

- druk plakatów informacyjnych A4 - ilość 100 oraz ulotek informacyjnych format C6 1000 szt.

- pozyskanie patronatu medialnego Gazety Krakowskiej oraz lokalnych mediów.

- dystrybucja materiałów informacyjnych na terenie miasta i gminy Stary Sącz - gabinety weterynaryjne, sklepy zoologiczne, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, Informacja Turystyczna w Starym Sączu, portale internetowe obejmujące swym zasięgiem miasto i gminę Stary Sącz.

2. Przygotowanie organizacyjne projektu:

- zabezpieczenie imprezy poprzez udział ratownika medycznego oraz lekarza weterynarii, powiadomienie Policji o możliwym utrudnieniu w ruchu na ul. Żwirki i Wigury oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o imprezie z udziałem psów.

- przeszkolenie wolontariuszy uczestniczących w imprezie

- rekrutacja uczestników - regulamin imprezy, formularz uczestnika oraz formularz zgody rodzica /opiekuna prawnego dla uczestników niepełnoletnich zamieszczone stronie internetowej Fundacji/, rekrutacja poprzez wypełnienie i przesłanie do organizatora drogą mailową formularza zgłoszeniowego /zgody rodzica/ w terminie od 01.06.2014 do 04.07.2014) lub zgłoszenia w dniu zawodów.

- przygotowanie trasy - oznaczenie startu i mety, oznaczenie punktów kontrolnych oraz przebiegu trasy (2 dni),

3. Przeprowadzenie imprezy:

- weryfikacja zgłoszeń internetowych oraz zgłoszeń w dniu zawodów, odprawa weterynaryjna, podpisanie deklaracji uczestnictwa, odbiór numerów startowych, zbiórka uczestników, start uczestników, zakończenie I Starosądeckiego Dogtrekkingu 2014 - wręczenie pamiątkowych dyplomów, dekoracja najlepszych 3 uczestników w kategorii kobiety i mężczyzn, najmłodszego i najstarszego uczestnika,

- wspólny grill oraz zdjęcia.

4. Ewaluacja projektu:

- publikacja wyników I Starosądeckiego Dogtrekkingu 2014 na stronie internetowej Fundacji oraz rozesłanie drogą mailową wyników wraz z podziękowaniami do wszystkich uczestników imprezy. Przesłanie krótkiego sprawozdania wraz ze zdjęciami do lokalnych mediów o zrealizowanym projekcie.

- przygotowanie bazy danych uczestników I STAROSĄDECKIEGO DOGTREKKINGU 2014 w celu wykorzystania w następnej edycji.

- przygotowanie krótkiego filmu promującego projekt.


 1. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.05.2014. do 31.07.2014.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego 14

Termin realizacji

Poszczególnych działańOferent lub inny podmiot odpowiedzialny

za działania w zakresie realizowanegozadania publicznego

Działanie I Promocja projektu1.1 - akcja informacyjna (dystrybucja plakatów i ulotek)

01.05. - 04.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima

1.2 - promocja w mediach

01.06. - 04.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima

Działanie II Przygotowanie organizacyjne projektu2.1 Zabezpieczenie (służby medyczne, weterynaryjne i porządkowe)

15.05. - 04.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima

2.2 Przeszkolenie 10 wolontariuszy

01.05. - 04.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima

2.2 Rekrutacja

01.06. - 04.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima

2.3 Przygotowanie trasy

03.07. - 04.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima

Działanie III Przeprowadzenie imprezy3.1. Zbiórka uczestników, sprawdzenie listy startowej, odprawa weterynaryjna , wydanie numerów startowych, podpisanie deklaracji uczestnictwa.

05.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima

3.2 Rozpoczęcie imprezy, przejście punktów kontrolnych na trasie, dekoracja uczestników na mecie.

05.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima

3.3 Grill integracyjny dla uczestników i organizatorów I STAROSĄDECKIEGO DOGTREKKINGU 2014, dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii.

05.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima

Działanie IV Ewaluacja projektu4.1 Publikacja wyników I STAROSĄDECKI DOGTREKKING 2014 na stronie internetowej Fundacji.

do 31.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima

4.2 Uzupełnienie bazy danych osób zainteresowanych dogtrekkingiem
w przyszłości (informacje niejawne).

do 31.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima

4.3 Przygotowanie krótkiego filmu promującego projekt.

do 31.07.2014

Fundacja Beskidzka Zima10 Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

W ramach projektu zostanie:

 1. zapoczątkowany cykl dogtrekkingów i nordic walkingu na terenie miasta i gminy Stary Sącz co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej;

 2. zwiększy się świadomość uczestników imprezy w zakresie korzyści zdrowotnych wynikających z aktywnego trybu życia;

 3. przygotowane zostaną pamiątkowe rozet w ilości 8 szt. dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach (wkład własny Fundacji);

4. 10 wolontariuszy przeszkolonych w ramach projektu pozostanie w organizacji (wkład własny Fundacji);

5. przygotowane zostaną ulotki i materiały informacyjne dotyczące imprezy (wkład własny Fundacji).IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:


Lp

Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt całkowity (w zł)

z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17)
(w zł)

Koszt do pokrycia z wkładu osobowego,
w tym pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy (w zł)

I

Koszty merytoryczne18) po stronie Fundacji Beskidzka Zima


2150

1800

0

350
1) Koszt wolontariuszy (10 wolontariuszy)

10

35

dzień

350

0

0

350
2) Koszt koordynatora (um. zlecenie)

3

600

miesiąc

1800

1800

0

0

II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Fundacji Beskidzka Zima19):


2870

1420

50

1400
1) Koszt obsługi księgowej

3

150

miesiąc

450

450

0

0
2) Koszt obsługi administracyjno biurowej - praca społ. organizatorów

3

400

miesiąc

1200

0

0

1200
3) Koszt obsługi weterynaryjnej

1

50

usługa

50

0

0

50
4) Koszt obsługi medycznej – ratownik medyczny

1

50

usługa

50

0

0

50
3) Koszt oznakowania trasy (zakup sklejki 6mm, 100 zł, 50 palików drewnianych 100 zł)

1

200

zestaw

200

200

0

0
4) Koszty przejazdów związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem projektu

1

300

ryczałt

300

300

0

0
5) Koszt poczęstunku uczestników podczas imprezy

50

10

osób

500

450

50

0
6) Koszt materiałów biurowych i wyposażenia

- przygotowanie dyplomów A5

50

1

szt.

50

0

0

50
- papier do drukarki zwykły

1

20

ryza

20

20

0

0
- opracowanie i przygotowanie Identyfikatorów
(25 szt.)

25

2

szt.

50

0

0

50

III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Fundacji Beskidzka Zima)19):


1030

100

50

780
Wywołanie zdjęć (dokumentacja fotograficzna projektu)

1

50

szt.

50

0

50

0
Opracowanie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, aktualizacja strony internetowej) praca społ. organizatorów

20

30

godz.

600

0

0

600
Druk materiałów promocyjnych

- ulotki, (format C6)

- plakaty (format A4, wkład własny Fundacji)

1000
100


0,20
1


szt.
szt.


200
100


100
0


0

0


0
100


Przygotowanie rozet dla zwycięzców (8szt.)

8

10

szt.

80

0

0

80

IV

Ogółem:


6050

3320

100

2530

2 Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1

Wnioskowana kwota dotacji
%

2

Środki finansowe własne17)
%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt 3.1—3.3)11)
0 %

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)
%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)
0 %

3.3

pozostałe17)
0 %

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)
%

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4)
100 %3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków (w zł)

Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia — w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej ofertyTAK/NIE1)


TAK/NIE1)


TAK/NIE1)


TAK/NIE1)Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:- podane ceny są cenami brutto.
- koszty Koordynatora projektu, jest to łączny koszt związany z zatrudnieniem pracownika przez pracodawcę (tj. wynagrodzenie netto, potrącane składki ZUS płacone przez pracownika i pracodawcę, podatek PIT-4).

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

 1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Koordynator projektu (Marek Tobiasz) – wykształcenie wyższe, administracja i finanse sektora publicznego, doświadczenie w pracy
w księgowości, ukończone szkolenia: „Pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań w obszarze ekonomi społecznej” oraz „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising”. DOPISAĆ SZKOLENIA


Pracownik administracyjno- biurowy
(Anna Cetnarowicz) – Dogoterapeuta (Anna Cetnarowicz) wykształcenie wyższe pedagogiczne, dogoterapeuta, certyfikat MEN, wpisany na listę kynoterapeutów/ dogoterapeutów. Ukończone szkolenia: „Pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań w obszarze ekonomi społecznej” oraz „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising”. DOPISAĆ SZKOLENIA
Obsługa księgowa – biuro rachunkowe

10 wolontariuszy
Lekarz weterynarii


Ratownik medyczny


 1. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

- komputer,
- drukarka,
- aparat fotograficzny,
- namiot z przeznaczeniem na biuro obsługi imprezy znajdujące się na starcie,
- ewentualnie coś dopisać

 1. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)

Dopisać o I Dogtrekkingu WOŚP 12.01.2013 + zajęcia w szkole na WOŚP – DOPISAĆ JUTRO

Oferent nie realizował dotychczas zadań publicznych jednak prowadził od 2010 roku zajęcia z psami dla dzieci podczas imprez miejskich, ferii zimowych, wakacji.

Zajęcia obejmowały przejażdżki psim zaprzęgiem w okresie ferii zimowych rok 2011 i 2012 (Ferie z GCK), podczas Finału WOŚĆ 2010, 2011, 2012, Dni Gorlic, festynów charytatywnych oraz rekreacyjnych. Dokumentacja fotograficzna na życzenie do wglądu.

 1. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nie przewidujemy zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oświadczam(-y), że: 1. proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/ oferentów1);

 2. w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

 3. oferent/oferenci1) jest/1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 31.07.2014;

 4. w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

 5. oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

 6. dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

 7. wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

…………........................…………………………………………………………………………………….….


(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1))

Data 22.01.2014

Załączniki:


 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24).

 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta

(-ów).
Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)
1) Niepotrzebne skreślić.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie

obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku

publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publiczne proponowane do

realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma

być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.10) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy

tylko oferty wspólnej.11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej — należy wskazać dokładny podział działań w ramach

realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego — czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do

rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem

działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.21) Wypełnienie fakultatywne — umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy.
W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących

nimi oferentów.24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość