Strona główna

Oferta Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej


Pobieranie 31.3 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar31.3 Kb.

Oferta Ubezpieczenia oDPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ


Ubezpieczenia

dla PrzedsiębiorstwPośrednik:

Artur Nowak

Tel: 600316 272

mail:artur.nowak@port.allianz.pl

Ubezpieczający:

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

ul. Gietkowska 9I

10-170 Olsztyn

NIP: 739-29-81-774


Ubezpieczony:

Lekarze weterynarii zrzeszeni w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej

(min.150 osób)


Okres ubezpieczenia:

od

03-02-2015r.

do

02-02-2016r.
Przedmiot ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna
Zakres ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego lub innych jednostkach organizacyjnych; na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, świadczenia usług medycznych w związku z prowadzeniem własnej praktyki, udziału w komisjach lekarskich, pełnieniu dyżurów, bieżące przyjęcia, włącznie z udzielaniem pierwszej pomocy lekarskiej ofierze wypadku w sytuacjach nie związanych z czynnościami służbowymi oraz czystych strat finansowych.

 • odpowiedzialność za szkody jakim ulegną pacjenci podczas przebywania w miejscu wykonywania zawodu;

 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne.Zakres terytorialny:

Polska
Suma gwarancyjna dla jednego Ubezpieczonego:

20.000,-zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla każdego z Ubezpieczonych.
Franszyza redukcyjna:

10% w każdej szkodzie( min.1000 zł)
Stawka:

199 zł /osobęOgólne warunki ubezpieczenia i postanowienia dodatkowe:

 1. OWU odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. 11/2012 i mające zastosowanie do umów zawieranych od dnia 27.02.2012r.

TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza, iż niniejsza umowa nie zostanie wypowiedziana w zapisanym okresie ubezpieczeniowym.
 1. Zakres ochrony obejmuje również:
 • Lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji;

 • Przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, HIV); praca z krwią oraz preparatami krwiopochodnymi;

 • Rażące niedbalstwo;

 • Szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i współpracownikom;

 • Eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji;

 • Odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny z mocy prawa;

 • Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu świadczeń medycznych;

 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne;

 • TU Allianz Polska S.A. potwierdza, iż w okresie trwania ubezpieczenia nie zostanie podniesiona cena składki za ubezpieczenie – przy zachowaniu nie zmienionego zakresu i limitów odpowiedzialności;

 • czysta strata majątkowa – szkoda niewynikająca ze szkody rzeczowej lub osobowej. Utrata rzeczy, w tym utrata możliwości korzystania rzeczy i ich konsekwencje, nie są czystą stratą majątkową.

3. Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:


Zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia zakładu ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, maja zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.
Zgłaszanie szkód, skarg, uwag, zastrzeżeń:

Szkody z tytułu niniejszej polisy prosimy zgłaszać bezpośrednio do Centrali TUiR Allianz Polska SA ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, do Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych:

* korespondencyjnie na adres podany wyżej

* faksem na nr (0-22) 567 40 33 lub 567 13 36

* e-mailem: szkody.korporacyjne@allianz.pl

- w wyjątkowych przypadkach telefonicznie na nr: (0-22) 567 13 32
Wszelkie skargi, uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polisy, jej zawarcia i realizacji oraz związanej z tym obsługi przez pracowników i/lub współpracowników TUiR Allianz Polska S.A. możecie Państwo zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem Państwa przedstawiciela, w formie pisemnej lub telefonicznie:

• na adres: TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa (z dopiskiem: „Departament Odpowiedzialności Cywilnej i Ubezpieczeń Transportowych”),

• pod nr telefonu Call Center: 0-801-10-20-30, czynne od pon. – pt. w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. od 9.00 do 15.00,

• pocztą elektroniczną na adres: uwagi@allianz.pl


Każdy zgłoszony przez Państwa problem zostanie rozpatrzony w możliwie najszybszym czasie, a odpowiedzi udzielimy najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania Państwa uwag.Ważność oferty:

Niniejsza oferta jest ważna w okresie 30 dni od dnia jej sporządzenia; ważność niniejszej oferty uwarunkowana jest zgodnością przedstawionych TUiR Allianz Polska S.A. informacji ze stanem faktycznym i prawnym oraz dotychczasowym przebiegiem szkodowym jak aktualnie zgłoszono do Allianz.

Osoba do kontaktu:

Artur Nowak
Telefon

600 316 272
e-mail

artur.nowak@port.allianz.pl
Data przygotowania oferty:

2016-6-19.

......................................

Osoba upoważnionaAdam Pająk

......................................Osoba upoważniona
Strona z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość