Strona główna

Off radio Kraków – odbiorniki dab+ dla słuchaczy Regulamin konkursu „off radio Kraków” Art. 1 Organizator Konkurs organizuje Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S. A


Pobieranie 12.71 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.71 Kb.
OFF Radio Kraków – odbiorniki DAB+ dla słuchaczy

Regulamin konkursu „OFF Radio Kraków”
Art. 1
Organizator

Konkurs organizuje Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.; 30-007 Kraków, Al. Słowackiego 22, wpisane pod nr KRS0000049387 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 675-02-00-083; REGON: 350635144. Kapitał zakładowy: 752 500zł; Kapitał wpłacony: 752 500zł, zwane dalej „Organizatorem"
Art. 2
Termin konkursu

Konkurs organizowany jest w ramach promocji nowej stacji radiowej OFF Radio Kraków


i trwa od 2 lutego 2015 do 30 czerwca 2015 roku.
Art. 3
Zasady konkursu

1. Od dnia 2 lutego 2015 roku w ramach akcji promującej nowy, cyfrowy kanał radiowy OFF Radio Kraków, dziennikarze stacji na antenie OFF Radia Kraków na żywo prowadzić będą konkursy dla słuchaczy radia o różnej tematyce. Konkurs, w zależności od tematyki i formuły, może być przeprowadzony telefonicznie lub mailowo. Słuchacz, który poprawnie odpowie na pytanie konkursowe zadane przez dziennikarza, otrzyma odbiornik cyfrowy DAB+.


2. Prowadzący program dokonuje wyboru spośród odpowiedzi przedstawionych przez słuchaczy.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureata nastąpi na antenie OFF Radia Kraków podczas programu, w którym rozgrywany jest konkurs.
4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie mailowo, telefonicznie lub poprzez facebook przez prowadzącego program bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.
Art. 4
Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są 24 odbiorniki radiowe DAB+

2. Nagroda musi zostać odebrana osobiście przez Laureata (nagroda zostanie wydana tylko po okazaniu aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem) w siedzibie Radia Kraków: al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków. Odbiór nagrody możliwy jest od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 -16.00.3. W przypadku nie odebrania nagrody do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, nagroda przepada i może zostać wykorzystana przez Organizatora do kolejnego konkursu.
Art. 5
Postanowienia ogólne


 1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

 2. W konkursie jedna osoba może tylko raz otrzymać nagrodę.

 3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz zdjęć przez Organizatora i/lub Patrona Medialnego w celach marketingowych.

 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.off.radiokrakow.pl.


Art. 5
Uwagi końcowe i zastrzeżenia

 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do 2 stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 2. Organizator konkursu nie wypłaca równowartości wygranej w gotówce.

 3. Słuchacz przystępując do konkursu i podając swoje dane prowadzącemu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Radio Kraków z siedzibą w Krakowie przy al. Słowackiego 22 w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97) oraz na publikację nadesłanych materiałów na stronie internetowej www.radiokrakow.pl.

 4. W przypadku niemożności konkursu antenowego z przyczyn technicznych, Radio Kraków zobowiązuje się do przeprowadzenia jej w możliwie najbliższym terminie. O tym fakcie uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni na antenie Radia Kraków.

 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

 6. Organizator nie jest przyrzekającym nagrodę, o której mowa powyżej, w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.

 7. Organizator konkursu odpowiada tylko za zgodne z regulaminem przeprowadzenie Konkursu oraz przekazanie Nagrody.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość