OGÓlne warunki wystawowe I handlowe wystawy flora ołomuniec, s aPobieranie 28.97 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar28.97 Kb.
OGÓLNE WARUNKI WYSTAWOWE I HANDLOWE WYSTAWY FLORA OŁOMUNIEC, s.a.


1. Organizator akcji:

Wystawa Flora Ołomuniec, s.a., ul. Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

telefon: +420 585 726 111, 585 726 257, fax: +420 585 413 370

e-mail: info@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz, REGON: 25848526, NIP: CZ258485262. Zgłoszenie udziału:

Wystawca zgłasza się do udziału w targu międzynarodowym posyłając organizatorowi stosownie wypełnione, wiążące zgłosznie w dwóch egzemplarzach najpóźniej do 31. 1. 2009.

Odesłaniem wiążącego zgłoszenia wystawca zobowiązuje się dotrzymać bezwarunkowo Ogólnych warunków wystawowych i handlowych Wystawy Flora Ołomuniec s.a.

3. Potwierdzenie uczestnictwa:

Organizator targów zastrzega sobie prawo decydowania o przyjęciu zgłoszenia i o przydzielaniu powierzchni wystawowych. Organizator targów nie musi uzasadniać swej decyzji o przyjęciu, skróceniu bądź odrzuceniu zgłoszenia (ma prawo odrzucić zgłoszenie uczestnictwa zwłaszcza jeżeli nie odpowiada ono charakterowi lub jakości zamierzonych ekspozycji i poziomowi targów, również w wypadku, kiedy zgłoszenie nadeszło po dacie zamykającej przyjmowanie zgłoszeń).

Organizator targów potwierdza uczestnictwo wystawcy na targach potwierdzeniem kopii wiążącego zgłoszenia i potwierdzeniem przyznania powierzchni wystawowej. Potwierdzone w ten sposób przez organizatora zgłoszenie staje się wiążącą umową. Strony umowy muszą potwierdzić, że wystawca nie uczestniczył w targach, chociaż doszło do wiążacego potwierdzenia zgłoszenia; wysokość kary, wynikającej z zerwania reguł umowy, odpowiada kwocie dzierżawy powierzchni pod stoisko wystawowe i opłaty rejestracyjnej. Jeżeli w wyniku nieuczestniczenia wystawcy pojawią się koszty dodatkowe, związane z realizacją zamówionych usług, wystawca ma obowiązek pokryć te koszta na własny rachunek. Przydzielonej powierzchni wystawowej wystawca nie może przekazywać osobom trzecim.

4. Przydział powierzchni wystawowej:

Powierzchnie wystawowe są umieszczone w pawilonach wystawowych lub na wolnych, odkrytych przestrzeniach. Podczas przydzielania powierzchni wystawowych organizator targów będzie się starał spełnić oczekiwania wystawców.5. Ustawienie ekspozycji:

Organizator określa terminy montażu i demontażu ekspozycji oraz czas otwarcia. Podczas stawiania ekspozycji wystawcę obowiązują wiążące przepisy techniczne i przepisy bezpieczeństwa ogłoszone przez organizatora. Ustawianie ekspozycji na przydzielonej powierzchni wystawca może zapewnić sobie:

- własnymi siłami

- przez zamówienie u WFO,s.a.

- przez zamówienie u innych firm

Należy zapewnić wolny dostęp do hydrantów naściennych, gaśnic przeciwpożarowych, urządzeń gaszących i pozostałych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo.

Wstęp do obiektów w pawilonach lub do wolnych powierzchni jest dla wystawców zabroniony. Wszelkie prace wiążące się z przygotowaniem tych powierzchni wystawca musi zamówić u organizatora akcji.

Wystawca jest zobowiązany przedstawić organizatorowi do zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach techniczny projekt ekspozycji. Montaż ekspozycji należy rozpocząć dopiero po zatwierdzeniu projektu technicznego ekspozycji przez organizatora.

Doprowadzenie i odprowadzenie wody, elektryczności, sprężonego powietrza i usług telekomunikacyjnych dostawca musi zamówić u organizatora.

Organizator targów przygotuje zamówioną powierzchnię i jej zamówione wyposażenie według zatwierdzonego projektu najpóźniej do 48 godzin przed terminem ukończenia montażu i instalacji eksponatów (viz informacje techniczno-organizacyjne). Montaż własnej ekspozycji musi zostać ukończony najpóźniej do terminu wyznaczonego w informacjach techniczno-organizacyjnych (pkt. Zakończenie montażu stoisk i instalacja eksponatów).6. Promocja, napisy, ogłoszenia i katalog:

Wystawca jest uprawniony do promocji swoich produktów tylko we własnej ekspozycji.

Wszelka inna promocja wykorzystana poza własną ekspozycją musi być zamówiona u organizatora.

Wystawca ma prawo do bezpłatnego przedstawienia swego produktu w katalogu, w części alfabetycznej indeksu wystawców, gdzie może zawrzeć adres firmy razem z nomenklaturą przedstawioną w Zamówieniu do katalogu – pkt. Bezpłatne opublikowanie w katalogu. Opublokowanie logo, ogłoszenia i pozostałych prezentacji wystawcy w katalogu jest odpłatne.7. Eksponaty:

Pod hasłem eksponat rozumie się produkt, towar lub prawo do niematerialnych majątków, który jest zgłoszony na zasadzie umowy wiążącej i wystawiony w pomieszczeniach udostępnionych przez organizatora, a który odpowiada nomenklaturze akcji.

Wystawca musi bezzwłocznie powiadomić organizatora o zmianie eksponatów.

Przy eksponatach wystawowych zabronione jest podawanie ich ceny, z wyłączeniem akcji handlowych.

Drobne i cenne eksponaty wystawca musi ubezpieczyć od kradzieży.

Przywóz i odwóz eksponatów następuje według wskazań organizatora. Za eksponaty nieodwiezione do terminu wygaśnięcia wynajmu powierzchni wyznacza się opłatę manipulacyjną i opłatę za składowanie, której wysokość przedstawiona jest w Cenniku organizatora akcji.

Przejęcie eksponatów przeprowadza zasadniczo wystawca lub jego pełnomocny zastępca. W przypadku, kiedy wystawca lub jego zastępca nie bedą na czas na miejscu, eksponat zostanie złożony w przydzielonej przez organizatora powierzchni wystawowej na ryzyko wystawcy.

Jest niedozwolone odwożenie eksponatów w czasie trwania wystawy.W przypadku odwożenia eksponatów podczas trwania wystawy, wystawca jest zobowiązany zapłacić karę,wynikającą z zasad umowy w wysokości 10.000,- Kč.

Wystawca oznaczy swoje eksponaty przywieszką z nazwiskiem i umieści je na ekspozycji przed rozpoczęciem konkursu.

Wystawca oznaczy również swoją ekspozycję firmową wywieszką, która musi zawierać handlową nazwę wystawcy, adres firmy a w wypadku wystawców zagranicznych także nazwę państwa.8. Dostawa eksponatów wystawowych:

Wystawca dostarczy eksponaty na adres: Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

Wyznaczone stacje kolejowe: Olomouc, dworzec główny, Czeskie Koleje. Wyznaczone porty lotnicze: Ostrava – Mošnov.

Eksponaty muszą być starannie zapakowane, oznaczone i dokładnie zaadresowane. Transport eksponatów krajowych i zagranicznych należy zapewnić aż do pomieszczeń wystawowych. Przewóz eksponatów z wyznaczonych stacji kolejowych i portów lotniczych dla zagranicznych wystawców zapewnia WFO,s.a. Krajowi wystawcy zapewnią sobie na koszt własny dostawę i przewóz przesyłek. Wszystkie dostarczone eksponaty zostaną zaadresowane w dokumentach transportowych lub dokumentach towarzyszących na adres targów międzynarodowych FLORA OLOMOUC.9. Karty identyfikacji / opaski identzfikacyjne /IN/

Każdy wystawca ma prawo do 2 kart identyfikacji na 4 m2. Za każde następne

4 m2 liczba kart zwiększa się o 1 szt. Kart identyfikacji nie można przekazywać. Wystawca zobowiązuje się do tego, że on sam i wszyscy jego podwładni ukażą na żądanie organizatora dowody tożsamości. Jeżeli tego nie uczynią, nie zostaną wpuszczeni na tereny wystawowe. Po wejsciu bestie karta zamieniana na opaski

identyfikacijne.10. Ubezpieczenie

Wszelkie ryzyko, związane z uczestnictwem w targach, ponosi wystawca. Dlatego zaleca się, aby wystawca ubezpieczył się na wypadek kradzieży, pożaru i innych sytuacji ryzykownych. Kierownictwo targów nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. W wypadku urządzeń, z których instalacją i użytkowaniem jest związane zagrożenie dla odwiedzających targi, wystawca musi przedstawić obowiązkową gwarancję.11. Ochrona przeciwpożarowa

Wystawca powinien sam przestrzegać prawa o ochronie przeciwpożarowej 133/85 w zbiorze praw w brzmieniu późniejszych przepisów. Wystawca zobowiązuje się do tego, że w pomieszczeniach pawilonu i wszystkich pozostałych przestrzeniach zamkniętych wystawy będzie wraz ze swymi współspracownikami dotrzymywać zakazu palenia. W przypadku naruszenia tego zakazu wystawca zobowiązany będzie zapłacić organizatorowi karę, o wysokości ujętej w umowie czyli 500,- Kč za każde naruszenie zakazu. Kara będzie egzekwowana (spłacona) natychmiast.12. Postanowienia porządkowe

Organizator targów posiada wewnątrz areału wystawy pełne prawa. Wystawcy, ich pełnomocnicy i podwładni są zobowiązani słuchać nakazów kierownictwa targów, ich pełnomocnych urzędników, organizatorów lub policji. Członkom kierownictwa podobnie jak ich pełnomocnym urzędnikom należy umożliwić każdorazowy wstęp do ekspozycji i zaplecza kiedykolwiek podczas odbywania się targów.13. Wywóz wystawianego towaru

Zakazane jest usuwanie ekspozycji przed zakończeniem targów (viz pkt.7). Najpóźniej pierwszego dnia od ukończenia targów stoisko musi być usunięte, w innym razie kierownictwo targów ma prawo usunąć i zmagazynować towar na koszt wystawcy.


14. Zakaz parkowania


Na terenie wystawy zabronione jest parkowanie przez cały czas trwania targów. Samochody dostawcze mogą wjeżdżać na teren targów podczas doby ich trwania jedynie w godzinach od 7.00 do 8.30 i od 18.00 do 19.00. Wjazd jest możliwy na podstawie zezwolenia,które wydaje sekretariat wystawy.

15. Ochrona

Organizator targów stara się o wszelką ochronę i dozór, jednak nie przejmuję poręczenia za uszkodzenia kabin i pozostałe uszkodzenia. Za szkody, które poniosą ludzie albo rzeczy podczas swego pobytu na wystawie, organizator targów nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Z  przypadkowych, bądź błędnych informacji lub postanowień nie mogą zostać wyciągnięte żadne roszczenia z tytułu odszkodowania od organizatora targów. Tak samo organizator targów nie ręczy za zdarzenia, które są wynikiem wydarzeń, na które organizator nie ma wpływu (vis major).


16. Reklamacja


Wystawca może wykorzystać możliwość reklamacji, która odnosiłaby się do pracy i usług, proponowanych przez organizatora targów, wykonanych przez odpowiedzialnego za nie pracownika WFO, s.a. bezzwłocznie, najpóźniej jednak w dzień ukończenia targów, w innym wypadku jego prawo do reklamacji wygasa.

17. Wystawca, podczas przedstawiania swej oferty handlowej, musi zapewnić

dotrzymania następujących praw: Prawo o artykułach spożywczych nr 110/199

w obowiązującym brzmieniu, Prawo  o ochronie konsumenckiej nr 364/1992 w

obowiązującym brzmieniu, Postanowienia Parlamentu Europejskiego i Rady nr

178/2006, zwłaszcza artykuł nr 16 i warunki fitosanitarne podle Prawa 326/2004

o ziołolecznictwie w obowiązującym brzmieniu.


18. Postanowienia końcowe


W przypadku, kiedy organizator w wyniku okoliczności nie wynikających z jego winy (vis major) nie będzie mógł otworzyć wystawy, targów, zapewnić ich przebiegu przez całą ustanowioną dobę ich trwania lub jej część na całym terenie wystawowym lub jego części, czy na innym miejscu trwania wystawy, niezwłocznie poinformuje o tym wystawców. Wszelkie zobowiązania, których podjął sie organizator, a które wynikają z zawartej umowy dotyczącej uczestnictwa wystawców na targach, zanikają. W tym przypadku wystawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu powstałych szkód.

Jeżeli nie zostało to inaczej ustanowione, organizator jest zobowiązany, w

przypadku naruszenia któregoś z ustanowionych tu Ogólnych wystawowych i

handlowych warunków WFO s.a., wyłączyć wystawcę z dalszego uczestnictwa na

targach. W takim przypadku wystawca nie może mieć żadnych wymagań

dotyczących rekompensaty powstałych szkód jak również nie może żądać zwrotu

opłaconej dzierżawy za teren wstawienia swego stoiska i opłaty rejestracyjnej.

Wystawca bierze odpowiedzialność za wyżej przedstawione Ogólne wystawowe i

handlowe warunki WFO, s.a., uznaje je za prawomocne, jak również jest

w związku z tym odpowiedzialny za swych zastępców, pełnomocników i

podwładnych.

WYSTAWA FLORA OŁOMUNIEC, s.a.W ……………… dnia…………… …………………………………………

Pieczątka i podpis zgłaszającego

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy