Strona główna

OGÓlnopolski konkurs promocyjny agro polska przedmiotem Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego jest Godło Promocyjne „agro polska”


Pobieranie 20.32 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.32 Kb.
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PROMOCYJNY AGRO POLSKA


Przedmiotem Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego jest Godło Promocyjne „AGRO POLSKA”, „AGRO POLAND - EURO QUALITY” prestiżowy symbol gospodarczy wyróżniający najlepsze produkty branży rolnej, przetwórstwa rolno - spożywczego oraz przemysłu i nauki. Plebiscyt adresowany jest do wszystkich podmiotów trudniących się tego rodzaju działalnością na terenie Polski.

Organizator Konkursu MTR – Międzynarodowe Targi Rzeszowskie jest administratorem Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego „AGRO POLSKA”, „AGRO POLAND - EURO QUALITY”, oraz wyłącznym właścicielem praw majątkowych do godła i hasła „AGRO POLSKA”, „AGRO POLAND- EURO QUALITY”.

Godło Promocyjne „AGRO POLSKA”, „AGRO POLAND- EURO QUALITY” jest dobrem chronionym prawnie.


Celami konkursu są:
- wyróżnienie i promocja wysokiej jakości produktów spożywczych odznaczających się tradycyjną metodą wytwarzania, szczególnymi walorami jakościowymi, smakowymi, zapachowymi i ekologicznymi, estetycznie opakowanych, wytworzonych przez podmioty mające swe zakłady na terenie Polski, które ze względu na dostępność, oryginalność i popularność wśród konsumentów reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Konkurs ma doprowadzić do powstania rynku produktów o wysokiej jakości i wyjątkowości, oferowanych przez producentów działających na terenie Polski, oraz kreować pozytywny wizerunek w świadomości klientów.
- promocja oryginalnych i nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie przetwórstwa rolno - spożywczego, upowszechnianie wysokiej jakości maszyn do przetwórstwa spożywczego, nowatorskich technologii produkcji rolnej i spożywczej, dających produkty o wysokich właściwościach uwzględniających standardy ekologiczne.
- promocja przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolnej i spożywczej, w tym organizacji dystrybucji i sprzedaży.
- propagowanie działań kreujących pozytywny wizerunek produktów rolno- spożywczych wytworzonych w Polsce celem zwiększenia zainteresowania odbiorców i kontrahentów oferowanymi artykułami, jak również ułatwienie wyboru towarów wysokiej jakości o przystępnych cenach. Utrwalanie i pogłębianie lojalności konsumentów do produktów wyprodukowanych w Polsce.
- promowanie w kraju i za granicą wyróżnionych produktów rolnych i spożywczych dzięki trwałemu i korzystnemu oznaczeniu ich Godłem „AGRO POLSKA”, „AGRO POLAND- EURO QUALITY”.
Zasady i warunki uczestnictwa
Administrator Godła Promocyjnego jako Organizator Konkursu zobowiązany jest do: przyjmowania zgłoszeń konkursowych, aranżowania pracy Komisji Ekspertów, oraz zorganizowania Gali Finałowej Konkursu oraz ogłoszenie wyników Konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mających siedzibę w Polsce, zgłaszających do Konkursu produkty branży rolno - spożywczej, maszyny bądź technologie wdrożone w przetwórstwie rolno - spożywczym.


Podmioty zainteresowane przyznaniem Godła Promocyjnego składają zgłoszenie oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu na rynku i zaświadczające jego jakość.
Do udziału w Konkursie przyjmowane są zgłoszenia od osób przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, o statusie osób fizycznych i prawnych będących podmiotami z siedzibą w Polsce. Warunkiem udziału jest złożenie zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami zaświadczających o jakości produktu oraz wniesienie opłat konkursowych na konto organizatora.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

  • I Etap odbywa się na poziomie wojewódzkim

  • II Etap odbywa się na poziomie ogólnopolskim

Etap I

  • na wniosek Organizatora Konkursu, Marszałek Województwa z każdego województwa w Polsce, udziela Nominacji do Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego „AGRO POLSKA” najlepszym firmom z sektora rolno - spożywczego. Nominacja jest bezpłatna i uprawnia firmy do udziału w II Etapie konkursu.

Etap II

  • Nominaci Konkursu Ogólnopolskiego zgłaszają u Organizatora wyroby do oceny Komisji Ekspertów. Ocena przeprowadzana jest z udziałem przedstawicieli firm –Nominatów Konkursu, w ustalonym terminie.

  • Komisja Ekspertów na podstawie oceny wnioskuje do Organizatora o przyznanie prawa do Godła Promocyjnego „AGRO POLSKA” lub „AGRO POLAND – EURO QUALITY”,

  • Podczas Gali Finałowej Konkursu Laureatom wręczone zostają Dyplomy, Statuetki i Licencje uprawniające do posługiwania się Godłem Promocyjnym oraz ogłoszone zostają wyniki Konkursu.Proces weryfikacji w konkursie
1. Przed rozpoczęciem Konkursu ustalone są kryteria oceny, podane następnie do wiadomości uczestników Konkursu.
2. Organizator powołuje Komisję Ekspertów, która opiniuje wszystkie zgłoszenia oraz na podstawie dokumentacji złożonej przez uczestnika i oceny wyrobów, występuje z wnioskiem do Organizatora o przyznanie prawa do używania Godła Promocyjnego „AGRO POLSKA”, „AGRO POLAND - EURO QUALITY”. Członkowie Komisji Ekspertów wchodzą w skład Kapituły Godła Promocyjnego „AGRO POLSKA”.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostosować się do ustaleń organizatora Konkursu określającego czas i miejsce oceny.
4. Prawo do oznakowania i posługiwania się Godłem Promocyjnym wyróżnionego produktu lub grupy produktów jest przywilejem udzielonym na okres 1 roku od daty przyznania. Możliwość przedłużenia prawa do stosowania Godła Promocyjnego będzie każdorazowo określana przez szczegółowe zasady zawarte w formie nowej Licencji.
- Laureaci Konkursu Promocyjnego „AGRO POLAND - EURO QUALITY” uzyskują jednocześnie uprawnienia do wykorzystania Godła Promocyjnego „AGRO POLSKA”.
- w sytuacjach umotywowanych względami społecznymi i gospodarczymi Kapituła Godła Promocyjnego „AGRO POLSKA” może przyznać jako wyróżnienie honorowe prawo używania Godła podmiotom nieuczestniczącym w konkursie.
Ocena zgłoszeń
Proces oceny zgłoszeń obejmuje: ocenę formalną wniosku - dokonywaną przez organizatora oraz ocenę: jakościową, wzorniczą i rynkową dokonywaną przez ekspertów. Podstawowe kryteria oceny to: jakość produktów, zdrowotność, estetyka opakowania oraz staranność produkcji i zarządzania jakością, kwalifikacje pracowników, technologie produkcji, ekologia, możliwości rynkowe i marketingowe, solidność kupiecka oraz marka produktu i producenta. Ewentualne dodatkowe kryteria określane są w zależności od rodzaju zgłoszonych produktów i są ustalane przez Komisję Ekspertów w porozumieniu z Organizatorem Konkursu. Czas, miejsce i termin oceny zgłoszeń i produktów, która dokonywana jest w obecności przedstawiciela firmy - Uczestnika Konkursu, określa Organizator a Uczestnik zobowiązany jest dostosować się do ustaleń organizacyjnych.

Do oceny zgłoszeń organizator powołuje ekspertów. W skład zespołu ekspertów wchodzą przedstawiciele niezależnych placówek badawczo-rozwojowych. Zadaniem ekspertów jest kompleksowa analiza przesłanych dokumentów i ocena produktów zgodna z przyjętymi kryteriami.Uprawnienia Laureatów

1.Uprawnione do stosowania i posługiwania się Godłem Promocyjnym „AGRO POLSKA”, „AGRO POLAND - EURO QUALITY” są przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, instytuty branżowe oraz inne organizacje gospodarcze, działające na rynku produktów rolno- spożywczych, którym w wyniku Konkursu zostanie przyznane prawo do oznaczenia konkretnego produktu lub grupy produktów, świadczonych usług lub rozwiązań technicznych i technologicznych zastosowanych w przetwórstwie rolno - spożywczym.


2. Umowa między Laureatem a Organizatorem Konkursu określa prawo do używania Godła Promocyjnego, a zasady i prawa jego stosowania stwierdza licencja udzielana w formie pisemnej przez Organizatora Konkursu - Administratora Znaku.
3. Laureatom Konkursu Promocyjnego „AGRO POLSKA”, „AGRO POLAND - EURO QUALITY” przysługuje prawo:
- oznakowania Godłem Promocyjnym wyróżnionego produktu lub usługi.
- umieszczenie obok nazwy produktu lub usługi Godła Promocyjnego i logo Laureata wraz z informacją „Laureat Konkursu” we wszystkich materiałach promocyjnych, drukach reklamowych, etykietach wyrobów a także wykorzystaniu w kampaniach reklamowych prowadzonych w mediach.
- korzystanie z bezpłatnej promocji w drukach reklamowych oraz tekstach promocyjnych Organizatora Konkursu.
-prezentacji Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych, w których uczestniczy Organizator Konkursu.

Obowiązki organizatora konkursu

Do obowiązków Organizatora Konkursu należy przyjęcie zgłoszeń, powołanie Komisji Ekspertów i organizacja pracy w zakresie weryfikacji zgłoszeń, organizacja Gali Finałowej Konkursu i Ceremonii Wręczenia Nagród, promocja Godła, Konkursu i Laureatów.


Organizator

MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie

ul. Podpromie 10, 35-045 Rzeszów

tel. +48 17 853 77 95, fax +48 17 853 77 96e-mail: biuro@targirzeszowskie.pl, biuro@agropolska.eu


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość