OGŁoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 PzpPobieranie 122.96 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar122.96 Kb.
Skierniewice dn.03.09.08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art.11ust.8 PZP.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33 tel.046 833-46-00 , fax 046 833-30-21

ogłasza przetarg nieograniczony na :
Spektrometr absorpcji atomowej przystosowany do analiz techniką płomieniową,

emisyjną w piecu grafitowym, techniką generacji wodorków wraz z wyposażeniem – 1 szt.

KOD CPV 33253321-4
Składanie ofert wariantowych i częściowych jest niedopuszczalne.

Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona SIWZ

www.psse.skierniewice.com.pl

Termin wykonania

Termin realizacji zamówienia do 30.11.2008 r.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 108 -109 , za zaliczeniem pocztowym lub pocztą elektroniczną.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami

w godz. 800 - 1400 jest:

Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej mgr Andrzej Czarnecki - pok.108-109

tel. 046 833-42-83 , e-mail psse_skierniewice@op.pl
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 101 ( sekretariat )

Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2008r. o godz.900 .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 , w sali konferencyjnej , w dniu 17.09.2008 r. o godz.9 05


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ,

spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

oraz warunki dodatkowe:

Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Czas publikacji 14 dni
Zamawiający nie wymaga wadium.
Czas związania ofertą wynosi 30 dni.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla postępowania.

- cena - waga 100%Nie zamierzamy zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dla przetargu nieograniczonego na dostawę spektrometru absorpcji atomowej przystosowanego

do analiz techniką płomieniową, emisyjną w piecu grafitowym, techniką generacji wodorków

wraz z wyposażeniem.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

( t.j. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 z późniejszymi zmianami )
A. Informacje wstępne
1. Zamawiający

Zamawiającym jest :Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Adres: 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33

Telefon: 046 833-46-00 , Fax: 046 833-30-21

Adres e-mail: psse_skierniewice@op.pl

Godziny urzędowania od 730 do 1505

Konto bankowe: PKO S.A. O/Skierniewice Nr 57101013710071842230000000

NIP: 836-13-97-081, Regon: 000303479


2. Numer postępowania

Postępowanie , którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

PSSE-SAT-224/4/2008. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym

powinni powoływać się na ten znak.


3. Informacje uzupełniające
a.Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest

pojęcie “ustawa” , bez bliższego określenia , o jaką ustawę chodzi , dotyczy

ono ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

( Dz.U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 z późniejszymi zmianami )

b.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty

ponosi wykonawca.

c.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać

unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art.93.1. ustawy.

O fakcie unieważnienia postępowania , zamawiający poinformuje wszystkich

wykonawców biorących w nim udział.

d.Zamawiający , w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie

prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie , przed upływem

terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany ,

informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom

i będzie dla nich wiążąca.


4. Udzielanie wyjaśnień
Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem

zasad określonych w ustawie art. 38 ust.1 . Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami

w godz. 800 - 1400 jest:


Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej mgr Andrzej Czarnecki - pok.108-109

tel. 046 833-42-83 , e-mail psse_skierniewice@op.pl


B.Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art.11ust.8 PZP.
C.Przedmiot zamówienia
Spektrometr absorpcji atomowej przystosowany do analiz techniką płomieniową,

emisyjną w piecu grafitowym, techniką generacji wodorków wraz z wyposażeniem – 1 szt.

KOD CPV 33253321-4

D .Termin realizacji zamówienia

proponuje się termin realizacji zamówienia do 30.11.2008 r.


E.Wymagania techniczne , jakościowe i inne znajdują się w załączniku nr 4
F.Wymagane oświadczenia

1.Każdy wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie

zgodne z art. 22 ust.1 , że:

a.posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

b.posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,

c.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

d.nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art.24 ust.1i 2 ustawy.

2.Każdy wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie , że:

a.zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptuje ją bez zastrzeżeń

b.czuje się związany ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia ,

c.akceptuje zaproponowane przez zamawiającego warunki umowy.
G.Lista wymaganych dokumentów

Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest , w celu potwierdzenia spełnienia warunków , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy , przedstawienie wymienionych niżej dokumentów.

Dokumenty te , zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. .z 2006 roku ,Nr 87, poz.605), mogą być przedstawione w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.


1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

2.Koncesji , zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym

zamówieniem publicznym, zwanym dalej „ zamówieniem”.

3.Dokumentów stwierdzających , że osoby , które wykonywać będą zamówienie , posiadają

wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4.Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu składek.

5.Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu podatku.


H.Opis sposobu obliczania ceny
Cena podana w ofercie ( cyfrowo i słownie ) powinna zawierać wszystkie koszty związane

z dostawami. W cenie powinny być również uwzględnione , wszystkie podatki , łącznie

z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. Cena powinna być podana jako cena brutto i w rozbiciu na cenę netto

i podatek VAT. Cena finalna , jak również ceny jednostkowe mają być podane

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku , zamawiający nie dopuszcza żadnych

zaokrągleń ceny.I.Opis sposobu przygotowania oferty

1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej , sporządzoną na maszynie lub komputerze.

3.Oferta powinna być podpisana przez osobę (y) upoważnioną (e) w dokumentach

rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie

pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę (y)

upoważnioną (e) do reprezentacji podmiotu.

4.Oferta musi mieć charakter zwarty tzn. wszystkie jej strony muszą być ze sobą

połączone i ponumerowane.

5.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia.

6.Oferta musi obejmować całość zamawianych dostaw, składanie ofert częściowych

i wariantowych jest niedopuszczalne.

7.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 pok.101- sekretariat w godz.800 - 1500

8.Uprawniona do przyjmowania ofert jest:

St. sekretarka medyczna Maria Kowalska - pok.101 tel. 046 833-46-00.

9.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie ( opakowaniu ).

Na kopercie( opakowaniu ) powinny widnieć:

- nazwa i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego

- tytuł oferty - “Przetarg nieograniczony” na dostawę spektrometru absorpcji atomowej przystosowany do analiz techniką płomieniową, emisyjną w piecu grafitowym,techniką generacji wodorków wraz z wyposażeniem – 1 szt.

- numer postępowania - PSSE-SAT-224/4/2008

- zastrzeżenie - “Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”

10.Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2008r. o godz.900 .

11.Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy

bez otwierania.

12.Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać , pod

warunkiem , że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

13.Oferta powinna się składać z:

a.oświadczeń wymienionych w części F Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,

b.dokumentów wymienionych w części G Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,

c.części merytorycznej/formularza ofertowego z załącznikami ,

14.Czas związania ofertą wynosi 30 dni.


J.Kryteria powodujące odrzucenie oferty
Zgodnie z art.89.ust.1 ustawy , Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli:

1.Jest niezgodna z ustawą ,

2.Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,

3.Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji ,

4.Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ,

5.Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert ,

6.Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie

art.88 , lub błędy w obliczeniu ceny ,

7.Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ,

8.Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów .

K.Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

1.Otwarcie ofert
a.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2008r. o godz.905 w siedzibie zamawiającego

( sala konferencyjna ).

b.Otwarcie ofert jest jawne.

c.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę , jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

d.Podczas otwarcia ofert podaje się: nazwy firmy oraz adresy wykonawców , a także

informacje dotyczące ceny , terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji

warunków płatności zawartych w ofertach.

e.Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert , przekazuje się niezwłocznie wykonawcom ,

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert , na ich wniosek.


2.Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie :
a. cena ofertowa brutto - 100%
Kryterium ceny ( Kc ) będzie ustalone w stosunku do oferty o cenie

najniższej , w/g wzoru:


najniższa cena brutto oferty

Kc = -------------------------------------- x 100

cena brutto badanej oferty
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

Przetarg wygrywa wykonawca , którego oferta uzyskała największą ilość punktów.3.Sposób poprawiania oczywistych omyłek
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe

w obliczeniu ceny , niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców , którzy

złożyli oferty. Omyłki rachunkowe zamawiający poprawia zgodnie z art.88 ustawy.

L.Ogłoszenie wyników postępowania
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi

wszystkich wykonawców , podając nazwę firmy i adres wykonawcy , którego ofertę

wybrano oraz jej cenę.

Ogłoszenie zawierające w/w informacje zostanie niezwłocznie zamieszczone

w miejscu publicznie dostępnym , w siedzibie zamawiającego oraz wysłane

do uczestników postępowania.

M.Zawarcie umowy
1.Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty , umowa w sprawie realizacji zamówienia

publicznego zostanie zawarta z wykonawcą , który spełni wszystkie przedstawione

wymagania oraz , którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej , w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia

ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy ,

zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę.

3.W przypadku , jeżeli okaże się , że wykonawca , którego oferta została wybrana ,

przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy , zamawiający

wybierze tę spośród pozostałych ofert , która uzyskała najwyższą liczbę punktów , chyba

że zachodzą przesłanki , o których mowa w art.93 ust.1.


N.Istotne postanowienia umowy

Będą to postanowienia dotyczące co najmniej:

- przedmiotu zamówienia ,

- terminów wykonania zamówienia ,

- sposobów i terminów płatności ,

- gwarancji,

- kar umownych

O.Środki ochrony prawnej

Zamawiający informuje , że Wykonawcy przysługują środki odwoławcze zgodne

z art.179-198 ustawy.

P. Załączniki
1.Wzór oferty ( załącznik nr 1)

2.Oświadczenie Wykonawcy ( załącznik nr 2 )

3.Propozycja umowy ( załącznik nr 3 )

4.Wymagania techniczne , jakościowe i inne spektrometru absorpcji atomowej z wyposażeniem

( załącznik nr 4 )

..........................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej )Załącznik nr 1
Wzór oferty
Nazwa i siedziba Wykonawcy

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel. ........................................................... fax ....................................................

NIP...........................................................

Nazwa i numer rachunku bankowego .................................................................

Do: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę spektrometru absorpcji atomowej z wyposażeniem – 1 szt.

KOD CPV 33253321-4


1.Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

za wynagrodzeniem:


.......................................PLN ( netto ), słownie...........................................................................

.............................................................................................................................złotych ( netto )

do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości..............................% co stanowi

kwotę .............................PLN , słownie...........................................................................złotych

.......................................PLN ( brutto ),słownie...........................................................................

..............................................................................................................................złotych (brutto)


2.Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne

informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy , że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.Oświadczamy , że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść projektu

umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej

oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.Udzielamy .............. miesiące(y) gwarancji.


data i podpis osoby upoważnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 2

Oświadczenie WykonawcyImiona..........................................................................


Nazwisko......................................................................

Seria i numer dowodu osobistego................................

Organ wydający ..........................................................

PESEL ............................................................................

Nazwa Firmy................................................................

Adres.............................................................................


Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam

co następuje:

1.posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

2.posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuję

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,

3.znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

4.nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art.24 ust.1i 2 ustawy.

5.zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.data i podpis wykonawcy:

Załącznik nr 3

U M O W A - Propozycja
Poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ( Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

( t.j.Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 z późniejszymi zmianami ).


Zawarta w dniu ………. roku w Skierniewicach pomiędzy:

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach ul. Piłsudskiego 33 ,

którą reprezentują:

mgr Barbara Wieteska

zwaną dalej Zamawiającym

a
firmą ………………………………………….….działającą na podstawie KRS nr

NIP ……………..

zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej:
§ 1
1.Przedmiotem umowy jest dostawa spektrometru absorpcji atomowej z wyposażeniem – 1 szt.

do siedziby Zamawiającego zgodnie z ofertą z dnia 17.09.2008 roku stanowiącą

integralną część niniejszej umowy.
2.Wykonawca udziela …….. miesiące(y) gwarancji
3.Płatnikiem będzie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach ,

96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33.


4.Umowa niniejsza obowiązuje do 30.11.2008 roku
5.Termin wykonania zamówienia ustala się do 30.11.2008 r.

§ 2
Wartość zamówienia wynosi brutto ……….. PLN

Słownie złotych: ………………………………………………….brutto

§ 3
1.Cena brutto podana w §2 niniejszej umowy jest obowiązująca przez

cały okres wykonania zamówienia i nie może ulec zmianie - nie może być wyższa.

2.Płatność z tytułu wykonania zamówienia określona niniejszą umową realizowana będzie

po przekazaniu przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty dostarczenia

dokumentu Zamawiającemu , po dostawie sprzętu.

3.Płatność realizowana będzie w PLN przez Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

w Skierniewicach ul. Piłsudskiego 33 na konto Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………….

§ 4


1.Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a.za nieterminowe wykonanie dostaw , Wykonawca zapłaci 0,2% za każdy dzień

zwłoki wartości niezrealizowanego zamówienia ,

b.za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy 10% niezrealizowanej wartości umowy.

2.Zamawiający może zapłacić Wykonawcy za nieregulowanie płatności w ustalonym

terminie ustawowe odsetki.

§ 5

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 6

Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.


§ 7

1.Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym , Zamawiający

może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności

powodujących , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

2.Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust.1 powinno nastąpić

w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.


§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową , zastosowanie mają przepisy

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 9


Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu

przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednej

dla Stron.

Zamawiający: Wykonawca:

Załącznik nr 4

Wymagania techniczne , jakościowe i inne spektrometru absorpcji atomowej z wyposażeniem


Lp.

Opis parametrów granicznych ( wymaganych)

Tak/Nie

Opis parametrów oferowanych


1

Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej:

- pracujący w wariantach: atomizacji płomieniowej (FAAS), atomizacji elektrotermicznej w piecu grafitowym (GFAAS) i generacji wodorków (HGAAS),

- umożliwiający automatyczną analizę wielopierwiastkową,

- wyposażony w min. 6-pozycyjny, sterowany z komputera, zmieniacz lamp z minimum 6niezależnymi zasilaczami,- wyposażony w monochromator zapewniający uzyskanie odwrotnej dyspersji liniowej nie gorszej niż 0.5nm/mm,

- o zakresie spektralnym 180-900 nm i optyce krytej kwarcem,

- z automatyczną adjustacją lamp w wiązce optycznej, automatycznym rozpoznawaniem lamp kodowanych, ustawianiem długości fali z poziomu oprogramowania, automatycznym wyszukiwaniem maksimum energii oraz komputerowym ustawianiem szczeliny spektralnej, zapewniającym wybór z kilku dostępnych szczelin w zakresie od 0,1 – 1 nm (dostępnych w całym zakresie spektralnym),

- jeden aparat umożliwiający pracę 3 technikami AAS z obligatoryjnie zainstalowanym na stałe atomizerem elektrotermicznym (GFAAS) i przezbrajaniem w zakresie FAAS – HGAAS, co umożliwi pracę w wariancie: płomień-kuweta, lub w wariancie wodorki-kuweta bez rekonfiguracji aparatu (rekonfiguracja między tymi wariantami tj. w zakresie płomień-wodorki).

2

Elektroniczna modulacja lamp3

Komputerowe sterowanie przepływem gazów umożliwiające automatyczny dobór stechiometrii płomienia4

Korekcja tła:

Płomień:

- korekcja z wykorzystaniem lampy deuterowejPiec grafitowy:

- korekcja oparta o poprzeczny efekt Zeemana,

- korekcja z wykorzystaniem lampy deuterowej

- możliwość stosowania obu korekcji tła(Zeemana/D 2) w ramach jednej analizy.5

Zestaw palników 50 i 100 mm i komora mgielna z wyposażeniem umożliwiającym pracę z płomieniem acetylenowo-powietrznym i podtlenkowym oraz różnymi rodzajami roztworów, w tym z roztworami silnie kwaśnymi, roztworami zawierającymi HF i z fazą organiczną (keton, octan)6

Komputerowe ustawianie wysokości palnika z możliwością jej automatycznej optymalizacji dla analiz wielo-pierwiastkowych7

Możliwość skręcania palnika do 90°8

Kulka rozpryskowa inertna chemicznie z mechanizmem umożliwiającym precyzyjne i powtarzalne ustawienie9

Piec grafitowy pracujący w zakresie temperatur do min. 3000° C, wyposażony w optyczny czujnik do sterowania temperaturą kuwety grafitowej.10

Komputerowe sterowanie przepływem gazów w kuwecie, niezależne od przepływu gazu omywającego kuwetę z zewnątrz11

Możliwość stosowania gazów alternatywnych (w tym: wodór, powietrze, metan) o regulowanym przepływie.12

Zamknięty układ chłodzenia z wbudowanym agregatem chłodniczym13

Wbudowana kamera telewizyjna do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej14

Podajnik próbek do pieca grafitowego min. 50-pozycyjny15

Funkcje podajnika próbek :

  • automatyczne dodawanie modyfikatorów matrycy

  • automatyczne rozcieńczenie reagentów (przygotowanie krzywej wzorcowej z jednego roztworu standardu)

  • zagęszczanie próbek przez wielokrotny nastrzyk

  • nastrzyk do podgrzanej rurki

  • specjalne tryby pobierania roztworu (np. wolniejsze zasysanie i nastrzykiwanie dla roztworów o wysokiej lepkości)

  • samoczynny dobór rozcieńczenia przez system w przypadku próbek wykraczających poza zakres krzywej wzorcowej


16

Automatyczny system do rozcieńczeń:

  • rozcieńczanie zbyt stężonej próbki

  • automatyczne przygotowanie krzywej wzorcowej z wzorca głównego17

Możliwość rozbudowy spektrometru o sterowany przez oprogramowanie aparatu system do automatycznej walidacji aparatu umożliwiający automatyczny pomiar takich parametrów jak: dokładność długości fali, rozdzielczość monochromatora, dokładność fotometryczną, stabilność fotometryczną, dokładność korekcji tła etc., generujący końcowy raport wraz z oceną o dopuszczenia lub odrzuceniu uzyskanych wyników18

Sterowanie systemu z zewnętrznego komputera z oprogramowaniem pracującym w systemie Windows XP Professional. Oprogramowanie sterujące aparatem – w języku polskim we wszystkich trybach pracy: FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS

Komunikacja z aparatem poprzez port USB

Licencjonowane oprogramowanie na dysku.
19

Wymagane wyposażenie: kompresor powietrza , reduktory na acetylen, argon, podtlenek azotu, zestaw wężyków do zasysania próbek - min. 6m , zapasowe końcówki podajnika próbek (min. 20 szt.), rurki grafitowe: elektrografitowe min.20 szt., pirolitycznie pokrywane z barierkami – min. 10szt.; pirolitycznie pokrywane o przedłużonej trwałości – min 10 szt., zapasowy nebulizator Pt/Ir; polipropylenowe naczyńka do autosamplera – 1000 szt.; zapasowe kontakty grafitowe do kuwety grafitowej; naczyńka na modyfikatory na modyfikatory – 50 szt.20

Zestaw kodowanych lamp pierwiastkowych HCL do oznaczeń następujących pierwiastków: Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Ni, Ca, Mg, Zn21

Zestaw komputerowy do sterowania aparatem o parametrach nie gorszych niż:

Procesor – Intel Core 2 Duo

Częstotliwość taktowania procesora: 2,00 GHz;

Częstotliwość taktowania magistrali (FSB): 800Hz;RAM: 2 GB; Pojemność dysku twardego 320 GB; Napęd DVD +/-; Pamięć graficzna: 256 MB; 6 portów USB; Obudowa typ „ Midi Tower”; Klawiatura; Mysz optyczna; Monitor 19”LCD; Drukarka laserowa z funkcja druku dwustronnego; Windows XP PL oraz pakiet MS Office z dyskami instalacyjnymi i z licencją, UPS pozwalający na podtrzymanie pracy komputera minimum 15 minut.22

Zasilanie 230V, 50Hz23

Instrukcje obsługi w języku polskim i języku angielskim na nośniku i w formie drukowanej24

Instalacja spektrometru.25

Gwarancja minimum 24 miesięcy od instalacji i uruchomienia aparatu. Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący części zamienne i robociznę.26

Czas reakcji serwisu 48 godziny.27

Części zamienne do spektrometru dostępne minimum 10 lat od daty zakupu.28

Szkolenie z obsługi aparatu podczas instalacji.29

Szkolenie aplikacyjne 5-dniowe w siedzibie użytkownika w uzgodnionym terminie.30

Aparat nowy, nie używany31

Wraz z ofertą należy dostarczyć certyfikat CE na oferowany spektrometr
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów będzie skutkować odrzuceniem oferty.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy