OGŁoszenie o wyniku postępowania o znaku t-12/08-ntePobieranie 9.05 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.05 Kb.
Warszawa, dnia 05.06.2008 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZNAKU T-12/08-NTE


Niniejszym informuję, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 60 kpl. modułów tranzystorowych z osprzętem oraz 30 kpl. modułów diodowych do realizacji zamówienia wybrana została ITC GmbH z siedzibą w Limmerburg 44, D-31061 Alfeld, Niemcy. Wykonawca ten spełnił warunki udziału w postępowaniu i złożył ważną ofertę. Otrzymał maksymalną liczbę punktów, obliczoną zgodnie z pkt. 12 SIWZ, w związku z czym, na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Streszczenie i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco:


Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

ITC GmbH

Limmerburg 44

D-31061 Alfeld


148.376,40 euro (502.046,38 zł) = 100 pkt.

100 pkt.

DIAGRAPH ELECTRONIC

mgr inż. Jan Tomaszewicz

ul. Osmańczyka 22 lok. 153

01-494 Warszawa


152.805,00 euro (517.030,99 zł) = 97 pkt.

97 pkt.

DACPOL Sp. z o.o.

ul. Puławska 3405-500 Piaseczno

154.818,00 euro (523.842,18 zł) = 95 pkt.

95 pkt.

UWAGA: Wartość w złotówkach przeliczono wg średniego kursu Euro publikowanego przez NBP, który na dzień 03.06.2008 r. wynosił 1€ = 3,3836 zł
: pliki -> ogolne
pliki -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
pliki -> Xxii ogólnopolskie spotkania trzeźWOŚciowe sanktuarium Maryjne w Licheniu 25-27 lipca 2014
pliki -> Spis treści wprowadzenie 3 częŚĆ wstępna 6
pliki -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
pliki -> Maciej Michalski o ryszardzie Cieślaku w Roku Grotowskiego
pliki -> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu wrzesień- październik 2012/2013 Drodzy Czytelnicy!
pliki -> Kraków: Rekolekcje ostatniej szansy z Księgą Lamentacji (z transmisją w internecie) „Dni nasze zamień na dawne” – głoszą o. Tomasz Grabowski op I ks. Krzysztof Porosło
pliki -> Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
ogolne -> Postępy elektrotechniki Zastępcze źródła energii
ogolne -> Program konferencji wtorek, 27 maja 2014
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy