Strona główna

Ograniczonych praw rzeczowych


Pobieranie 445.69 Kb.
Strona5/5
Data19.06.2016
Rozmiar445.69 Kb.
1   2   3   4   5

Opracowanie: J.Konowalczuk

Charakterystyka ekskluzywności wybranych praw do nieruchomościZakres ekskluzywności /

Nazwa prawa

Prawo do korzystania

Prawo do pożytków naturalnych

Prawo do pożytków cywilnych

Prawo rozporządzania

Prawo zabudowy

Obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi

Obciążenie

prawami zobowiązaniowymSuma

Własność

1

1

1

1

1

1

1

7

Użytkowanie wieczyste

1

1

1

1

1

1

1

7

Użytkowanie

1

1

1

0

1

0

1

5

Użytkowanie wkładu w RSP

1

1

1

0

1

0

1

5

Służebność gruntowa czynna

1

0

0

1

1

0

0

3

Służebność gruntowa bierna

1

0

0

1

0

0

0

2

Służebność osobista

1

1

1

0

1

0

1

5

Służebność przesyłu

1

0

0

0

1

0

0

2

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

1

0

1

1

0

1

1

5

Hipoteka

0

0

0

0

0

0

0

0

Zastaw

0

0

0

0

0

0

0

0

Dzierżawa

1

1

0

0

0

0

0

2

Najem

1

0

0

0

0

0

0

1

Prawo dzierżawy i najmu z opcją poddzierżawy i podnajmu

1

1

1

1

1

0

1

6

Prawo dzierżawy z opcją zakupu

1

1

0

1

1

0

0

4

Leasing

1

0

1

0

0

0

0

2

Użyczenie

1

0

0

0

0

0

0

1

Dożywocie

1

0

0

0

0

0

0

1

Prawo korzystania z budynku lub z pomieszczenia mieszkalnego – time sharing

1

0

1

1

0

0

1

4

Opracowanie: J.Konowalczuk

5. Literatura

1. „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej”

2. „Kodeks Cywilny” wyd. IV - Wydawnictwo BECK - Warszawa 2000r.

3. „Kodeks Cywilny - w orzecznictwie i piśmiennictwie. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe” P.Suski - Wydawnictwo BECK - Warszawa 1996r.

4. „Prawo rzeczowe” J. Ignatowicz - Wydawnictwa Prawnicze PWN - Warszawa 2000r.

5. „Prawo rzeczowe” E. Gniewek – Podręczniki prawnicze - Wydawnictwo C.H.BECK - Warszawa 1999r.

6. „Prawo rzeczowe - zarys wykładu” Z. K.Nowakowski - Warszawa 1980r.

7. „Prawo obrotu nieruchomościami” G.Bieniek, S.Dmowski, S.Rudnicki, G.Rudnicki – Wyd. C.H.BECK W-wa 1995r.

8. „Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga Druga - Własność i inne prawa rzeczowe” S.Rudnicki – wydanie 7. Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 2006r.

9. „Prawo własności i inne prawa rzeczowe” J.Brol. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1993r.

10. "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Tom I" A.Hopfer, H.Jędrzejewski, R.Źróbek, S.Źróbek. Wyd.II TWIGGER Warszawa 1997r.

11. "Wycena nieruchomości miejskich" W.Kłopociński, Wyd.SGP Warszawa 1995r.

12. "Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego” M.Prystupa, Biblioteczka Rzeczoznawcy Majątkowego. Wyd. PFSRM 2003r.

13. „Międzynarodowe Standardy Wyceny” Wyd. PFSRM Warszawa 2005r.

14. „Informacje w wycenie nieruchomości” pod red.A.Hopfera Wyd. PFSRM Warszawa 2005r.

15. „Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz” G.Bieniek, S.Kalus, Z.Marmaj, E.Mzyk LexisNexis Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 2008r.

16. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami w świetle orzecznictwa SN i NSA” G.Bieniek i Z. Mamraj – 1992r., 1993r., 1994r., 1995r.

17. „WYCENA” Biuletyn PSRWN Nr 3(9) „Służebność drogi koniecznej ”- R.Waśniewski, R.Źróbek Olsztyn 1993r.

18. „WYCENA” Biuletyn PSRWN Nr 4(27) „Prawa Rzeczowe Ograniczone” - Iwona Nowak Olsztyn 1993r.

19. „Ograniczone prawa rzeczowe. Słowniczek terminów prawniczych” Stanisława Kalus. Kwartalnik Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach nr 3(7) i 4(8) z 1993r.

20. „Wycena służebności gruntowych” autor J.Kuboń - praca studialna na Studium Podyplomowe „Wycena Nieruchomości” Akademii Rolniczej we Wrocławiu, promotor S.Serafin

21. „Informacja jako element wyceny praw rzeczowych” M.Nowakowska Materiały IV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu 1995r.

22. „Opodatkowanie spadków i darowizn” K.Chustecka Wyd. „Vademecum podatnika” DIFIN 1997r.

23. „Służebności” Z. K. Nowakowski PREiS 1968r. Nr 3,

24. „Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości” Tadeusz Woś Wydawnictwa Prawnicze PWN 1998r.

25. „Egzekucja z nieruchomości” Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych 1994r.

26. „Służebności gruntowe i osobiste” Izabella Polszakiewicz-Zabrzeska, Wyd. ZCO, Warszawa - Zielona Góra 1997r.

27. "Komentarz do Ustawy o gospodarce nieruchomościami" G.Bieniek, A.Hopfer, Z.Marmaj, E.Mzyk, R.Źróbek. wyd.II Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji 2000r.

32. „Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz” K.Pietrzykowski C.H.BECK Warszawa 2001r.

33. „Spółdzielnie mieszkaniowe” L.Myczkowski C.H.BECK Warszawa 2002r.

34. "Wartość rynkowa nieruchomości " E.Kucharska-Stasiak Wyd.TWIGGER - Warszawa 2000r.

35. "Własność i inne prawa rzeczowe – tekst i orzecznictwo " E.Kawala TNOiK „DOM ORGANIZATORA” Toruń 1999r.

36. "Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych” Praca zbiorowa. Wyd. TUR Ośrodek Doradztwa i Szkolenia Warszawa-Jaktorów 2001r.

37. "Spółdzielnie mieszkaniowe, Prawo spółdzielcze, własność lokali, wspólnoty mieszkaniowe” Tadeusz Fijałkowski Wydawnictwo WPG Warszawa 2001r.38 "Wartościowy wymiar dzierżawy wieloletniej terenów zurbanizowanych” A.Trybusz ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE TECHNICAE OLSTENENSIS 1993r.

39. "Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości” A.Drewicz-Tułodziecka, Łosiak-Szewczyk, Z.Obradowić, J.Ostrzechowska – Wyd. C.H.BECK - Warszawa 2001r.

40. "Hipoteka, listy zastawne, obligacje hipoteczne” I.Heropolitańska, M.Michalski "TWIGGER" - Warszawa 2001r.

41. "Uwzględnianie hipoteki przy określaniu wartości nieruchomości” S.Kalus „Nieruchomość” ŚSRM 2/2001 Katowice.

42. "Zeszyt hipoteczny nr 5 - Księgi wieczyste a kredytowanie hipoteczne w praktyce bankowej. Księgi wieczyste w Polsce” oraz „Zeszyt hipoteczny Nr 9” Egzekucja z nieruchomości. Przelew wierzytelności hipotecznych” Wydawnictwa FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO – Warszawa 2000r.

43. "Kluczowe zagadnienia wyceny nieruchomości dla kredytu hipotecznego – Wyznaczanie stóp dyskontowych i kapitalizacji na potrzeby wyceny nieruchomości” Wydawnictwa FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO – Warszawa 2003r.

44. "Służebność energetyczna a przepisy kodeksu cywilnego” E.Kozubek „Nieruchomość” kwartalnik Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych I/2003 (45).

45. "Urządzenia infrastruktury technicznej na nieruchomościach” M.Wolanin „Nieruchomość” kwartalnik Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych 2002 i I/2003.

46. "Nieruchomość – Prawo, Podatki, Praktyka” Wyd.C.H.BECK, m.in. Nr 04(68) z kwietnia 2004r – artykuł .Z.Bojar.

47. "Własność lokali” G.Bieniek,Z.Marmaj. Wyd.C.H.BECK Warszawa 2003r.

48. "Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego” z Suplementem Wyd.PFSRM Warszawa 2005r.

49. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz” Z.Niewiadomski. Wyd.II C.H.BECK Warszawa 2007r.

50. "Szacowanie nieruchomości” pod redakcją J.Dydenki „DOM WYDAWNICZY ABC” 2006r.

51. "Spółdzielnie mieszkaniowe - Komentarz” R.Dziczek Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Warszawa 2006r.

52. „Prawo spółdzielcze. Spółdzielnie mieszkaniowe” M.Jakubek. Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze. Lublin 2007r.

53. "Zadania rzeczoznawcy majątkowego w realizacji inwestycji liniowych infrastruktury technicznej” J.Dąbek „Nieruchomość” kwartalnik Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych I/2007 (61).

54. "Umowa dożywocia " S.Brzeszczyńska „FORUM rynku nieruchomości” pismo WSPwON – grudzień 2007r.

55. "Umowa renty " S.Brzeszczyńska „FORUM rynku nieruchomości” pismo WSPwON – kwiecień 2008r.

56. "Status prawny urządzeń przesyłowych w świetle projektu zmiany Kodeksu Cywilnego” M.Gabriel „NIERUCHOMOŚCI – PRAWO, PODATKI, PRAKTYKA” C.H.BECK Nr 4; Kwiecień 2008r.

57. "Służebność i jej oddziaływanie na nieruchomości” P.Rola „NIERUCHOMOŚCI – PRAWO, PODATKI, PRAKTYKA” C.H.BECK Nr 5; Maj 2008r.

58. "Zmiany służebności gruntowych z powodu ważnych potrzeb gospodarczych” R.Golat „NIERUCHOMOŚCI – PRAWO, PODATKI, PRAKTYKA” C.H.BECK Nr 5; Maj 2008r.

59. "Urządzenia przesyłowe i służebność przesyłu” P.Gumiński NIERUCHOMOŚCI. Wyd.C.H.BECK Warszawa - Nr 8 - Sierpień 2008r.

60. "Służebność przesyłu: niedopracowana instytucja” P.Wojnarski RZECZPOSPOLITA 16 września 2008r.

61. "Służebność przesyłu” P.Moryc RZECZPOSPOLITA październik 2008r.

62. Wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt II CSK 658/07) dotyczący żądania przez użytkownika wieczystego nieruchomości usunięcia napowietrznej linii energetycznej w trybie art. 222 i art. 223 KC.

63. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006r. (sygn. akt III CZP 105/05, OSNC 2006, nr 10, poz.159) dotyczący wejścia w skład przedsiębiorstwa po przyłączeniu urządzenia do sieci.

64. „Uwarunkowania prawne budowy urządzeń infrastruktury technicznej” Z.Małecki, M.Małecka-Pilujska. Materiały XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych „Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działalności rzeczoznawcy majątkowego” Poznań 25-26 września 2008r.

65. „Rodzaje stref ochronnych dla liniowych urządzeń infrastruktury technicznej” J.Dąbek. Materiały XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych „Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działalności rzeczoznawcy majątkowego” Poznań 25-26 września 2008r.

66. „Analiza zmian wartości nieruchomości usytuowanej w strefie oddziaływania sieci infrastruktury technicznej” M.Nowakowska. Materiały j.w. Poznań 25-26 września 2008r.

67. „Uwarunkowania prawne i skutki odszkodowawcze budowy urządzeń infrastruktury z uwzględnieniem służebności przesyłu” Kurs Specjalistyczny dla rzeczoznawców majątkowych. PFSRM Warszawa 6 października 2010r.

68. „Zasady określania odszkodowań oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w inwestycjach liniowych” J.Dąbek „Rzeczoznawca Majątkowy” Nr 3 (59) lipiec, wrzesień 2008r.. PFSRM Warszawa.

69. „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”. Wyd.5 PSE operator 2008r.

70. „Służebność przesyłu. Treść, procedury, wynagrodzenie za ustanowienie” Z.Małecki Konspekt szkolenia Warszawskie SRM - 11 stycznia 2009r.

71. „Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna” G.Bieniek. Wyd. LexisNexis Warszawa 2009r.

72. „Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz” J.Jaworski, A.Prusaczyk, A.Tułodziecki, M.Wolanin – Wyd.C.H.BECK Warszawa 2009r.

73. „System prawa Prywatnego. Tom 4. Prawo rzeczowe” pod redakcją E.Gniewka Wyd.2 C.H.BECK Warszawa 2007r.

74. „Czynności rzeczoznawcy majątkowego na etapach projektowania, realizacji i eksploatacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej” Materiały szkoleniowe dla uczestników VI Sympozjum – organizator SRMWW, Kiekrz k/Poznania 11-13 września 2009r.

75. „Strefy ochronne liniowych urządzeń infrastruktury technicznej” J.Dąbek. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego – Dodatek specjalny – czerwiec 2010.

76. „Określenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości związane ze służebnością przesyłu oraz odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości” J.Dąbek Kwartalnik „NIERUCHOMOŚĆ” Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Nr 3/2010 (75).

77. „Wartość rynkowa nieruchomości wobec braku dostępu do drogi publicznej” R.Nowicki Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Nr 2/2010 (24).

78. „Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości i służebność przesyłu oraz odszkodowania za zmniejszenia wartości nieruchomości dla urządzeń infrastruktury technicznej” J.Dąbek Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Nr 3/2010 (25).

79. „Służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego” W.Paszcza PIRM, „NIERUCHOMOŚCI” Wyd.C.H.BECK Warszawa - Nr 8 - Sierpień 2010r. i Nr 9 Wrzesień 2010r.

80. „Służebność przesyłu na praktyce” Bartosz Rakoczy, Lexis Nexis 2009r.

81. „Vademecum. Przewodnik dobrych praktyk do ustanawiania oraz wyceny służebności infrastruktury technicznej dla zakładów sieciowych” S.Kalus, G.Matusik, J.Dąbek. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielski Białej, 2009r.

82. „Międzynarodowe Standardy Wyceny. 2007” Edycja ósma. Wyd. PFSRM Warszawa 2009r.

83. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny - Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych – opracowanie Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – Warszawa 2009r.
1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość