Strona główna

Operacja pt. Zarybianie w 2012 r wód dorzecza Odry I Wisły narybkiem węgorza europejskiego


Pobieranie 44.67 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar44.67 Kb.

Operacja PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12Pieczęć firmowa WykonawcyZałącznik Nr 1 do SIWZNr sprawy: DYR.Zam.Publ.-28/13
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ...............................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................

Nr KRS* .......................................Nr REGON ............................................ Nr NIP ......................................

Nr. tel............................................................................ Nr faksu ......................................................................

Adres e-mail .................................................................Strona www ................................................................

Ja niżej podpisany(a),.....................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz firmy..................................................................................................................

............................................................................................................................................................................w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprężarki do urządzenia szlifującego – 1 szt., uchwytu do preparatyki do zadanego punktu – 1 szt., przyrządu do cięcia elementów kostnych – 1szt. oraz foremek do uchwytu do preparatyki do zadanego punktu – 1 szt., realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za Cenę:

Część 1. Sprężarka do urządzenia szlifującego – 1 szt.*
wartość netto w PLNpodatek VAT w PLN


wartość brutto w PLN


Cena ofertowa brutto (z VAT) w PLN..........................................................................................................
(słownie złotych: ............................................................................................................................................)Część 2. Uchwyt do preparatyki do zadanego punktu – 1 szt.*wartość netto w PLNpodatek VAT w PLN


wartość brutto w PLN


Cena ofertowa brutto (z VAT) w PLN..........................................................................................................
(słownie złotych: ............................................................................................................................................)Część 3. Przyrząd do cięcia elementów kostnych – 1 szt.*wartość netto w PLNpodatek VAT w PLN


wartość brutto w PLN


Cena ofertowa brutto (z VAT) w PLN..........................................................................................................
(słownie złotych: ............................................................................................................................................)Część 4. Foremki do uchwytu do preparatyki do zadanego punktu – 10 szt.*wartość netto w PLNpodatek VAT w PLN


wartość brutto w PLN


Cena ofertowa brutto (z VAT) w PLN..........................................................................................................
(słownie złotych: ............................................................................................................................................)Oświadczamy, że:

 1. Powierzone nam zamówienie wykonamy do 31 grudnia 2013 r.

 2. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

 3. Uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 4. Zgadzamy się na termin płatności za wykonane zamówienie w okresie 30 dni po dostarczeniu końcowego protokółu odbioru przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

 6. Cena naszej oferty obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

 7. Na przedmiot dostawy Część 1 udzielamy ……… m-cy gwarancji (wymagana minimum 12 miesięcy)*.

 8. Obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna dla Części 1 będzie realizowana przez* ………………… ……….…………………………………….……………………………………………………………………. (nazwa firmy, adres, telefon, faks, e-mail)

 9. Zobowiązujemy się do podłączenia przedmiotu zamówienia z Części 1 u Zamawiającego oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników.*

 10. Na przedmiot dostawy Część 2 udzielamy ……… m-cy gwarancji (wymagana minimum 12 miesięcy).*

 11. Obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna dla Części 2 będzie realizowana przez* ………………… ……….…………………………………….……………………………………………………………………. (nazwa firmy, adres, telefon, faks, e-mail)

 12. Na przedmiot dostawy Część 3 udzielamy ……… m-cy gwarancji (wymagana minimum 12 miesięcy).*

 13. Obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna dla Części 3 będzie realizowana przez* ………………… ……….…………………………………….……………………………………………………………………. (nazwa firmy, adres, telefon, faks, e-mail)

 14. Zobowiązujemy się do podłączenia przedmiotu zamówienia z Części 3 u Zamawiającego oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników.* 1. Na przedmiot dostawy Część 4 udzielamy ……… m-cy gwarancji (wymagana minimum 12 miesięcy).*

 2. Przedmiot zamówienia wykonamy sami / z udziałem podwykonawców *

* Następujące dostawy zlecam podwykonawcom (podać nazwę podwykonawcy oraz zakres zleconych dostaw):

………………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….
Na ….............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1).…………………………………………………………………………………………………

(imię nazwisko – zakres odpowiedzialności)


tel. /kontaktowy /faks: ……………………………………………………………………………
2).…………………………………………………………………………………………………

(imię nazwisko – zakres odpowiedzialności)


tel. /kontaktowy /faks: ……………………………………………………………………………
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy


Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1/…..................................................................................

2/…..................................................................................

3/…..................................................................................

4/…...................................................................................

5/…..................................................................................

6/…..................................................................................

7/…..................................................................................

8/…..................................................................................Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:


…………………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………………..........................
Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………...……...........……

…………………………….... ………………...………………………………/miejscowość i data/ /pieczątki imienne lub podpisy czytelne osób uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

___________________

*) niepotrzebne skreślić


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość