Strona główna

Opis przedmiotu / modułu kształcenia (sylabus)


Pobieranie 53.81 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar53.81 Kb.
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)


1.

Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim

Analiza i interpretacja dzieła literackiego. Liryka


2.

Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim

Analysis and interpretation of literary works. Poetry

3.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej; Zakład Historii Literatury Romantyzmu; Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski; Zakład Historii Literatury Polskiej po 1918 roku; Zakład Teorii Literatury

4.

Kod przedmiotu / modułu

21-FP-S1-E2-AiIDL,

21-FP-S1-E3-AiIDL


5.

Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

obowiązkowy

6.

Kierunek studiów

filologia polska


7.

Poziom studiów (I lub II stopień)

I stopień

8.

Rok studiów

I rok; II rok

9.

Semestr (zimowy lub letni)

semestr zimowy / semestr letni

10.

Forma zajęć i liczba godzin

ćwiczenia - 30 godzin (w semestrze zimowym)

ćwiczenia - 30 godzin (w semestrze letnim)

11.

Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Prof. dr hab. Marcin Cieński; dr hab. Paweł Kaczyński, dr Dariusz Dybek, dr Anna Kochan, dr Aleksandra Oszczęda, dr Maciej Adamski, dr Ewa Grzęda, dr E. Lubczyńska-Jeziorna, dr Joanna Orska, dr Paweł Mackiewicz, mgr J. Koronkiewicz

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:podstawowa wiedza z zakresu poetyki oraz dobra znajomość języka polskiego

13.

Cele przedmiotu:

- zdobycie podstawowej wiedzy o dziele poetyckim, terminologii literaturoznawczej i metodach badania dzieł literackich

- wykształcenie umiejętności skutecznego czytania oraz rozumienia i interpretowania tekstów poetyckich epok dawnych i liryki współczesnej (badanie stylu, języka, tropów poetyckich, zabiegów kompozycyjnych, związków z rzeczywistością literacką i pozaliteracką)

- umiejętność zastosowania narzędzi badania utworu lirycznego dostarczanych przez poetykę

- wiedza o zasadach i strategiach analizy tekstu lirycznego

- wiedza o gatunkach lirycznych, ich charakterze i wyznacznikach

- znajomość wybranych konwencji literackich i form relacji intertekstualnych

- znajomość modelowych prac o charakterze analityczno-interpretacyjnym
14.

EK_01
EK_02


EK_03
EK_04
EK_05

Zakładane efekty kształcenia:

WIEDZA:


- ma wzbogaconą wiedzę z zakresu poetyki, zna terminologię literaturoznawczą i potrafi odpowiednio jej używać

- ma uporządkowaną wiedzę o zasadach i strategiach analizy tekstu lirycznego

- potrafi dostosować narzędzia analizy tekstu do konkretnego utworu i zadań poznawczych

- rozpoznaje system wersyfikacyjny i zjawiska składniowo-wersyfikacyjne i nazywa je

- rozróżnia typy rymów i układów wersowych

- identyfikuje i potrafi określić funkcje głównych tropów stylistycznych

- potrafi identyfikować gatunki liryczne i określać ich wyznaczniki (rozpoznaje i charakteryzuje: sonet, epigramat, epitafium, odę, fraszkę, pieśń, tren, hymn, psalm, elegię, serenadę, epitalamium, sielankę)

- ma wiedzę o wybranych konwencjach literackich i formach relacji intertekstualnych (ironia, groteska, stylizacja, pastisz, parafraza, parodia, aluzja literacka, plagiat, trawestacja), potrafi wskazywać i nazywać związki zachodzące między tekstami

- podsumowuje spostrzeżenia poczynione w trakcie lektury i analizy utworu

- potrafi formułować tezy interpretacyjne

- rozróżnia i nazywa metody badania dzieł literackich

- poznał modelowe prace o charakterze analityczno-interpretacyjnym

UMIEJĘTNOŚCI:

- umie poprawnie odczytać sensy utworów lirycznych wskazując różne możliwe sposoby ich interpretacji

- potrafi rozpoznać ważny dla zrozumienia dzieła kontekst historyczny, społeczno-kulturowy, sytuacyjny i odnieść go do tekstu

- sprawnie posługuje się narzędziami analizy literackiej, dostosowuje techniki analityczne do konkretnych dzieł literackich

- porównuje teksty i formułuje wnioski interpretacyjne

- dostrzega i nazywa relacje tekstów uporządkowanych gatunkowo, tematycznie i historycznie

- efektywnie posługuje się terminologią literaturoznawczą

- korzysta z wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej (operuje wiedzą z zakresu wersologii, genologii, stylistyki i kompozycji literackiej)

- analizuje, ocenia i selekcjonuje szczegółowe informacje o zjawiskach tekstowych

- potrafi ocenić przydatność zróżnicowanych metod, procedur i praktyk interpretacyjnych

- planuje czynności, przeprowadza samodzielnie i weryfikuje wyniki badań nad tekstem lirycznym opracowując je w formie pracy pisemnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi kierować małym zespołem, rozdzielać zadania analityczne, zbierać wyniki prac cząstkowych, ma świadomość odpowiedzialności za efekty przydzielonych prac i swojej roli w grupie

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań i hierarchizować czynności poznawcze

- odpowiednio gospodaruje czasem, potrafi dostosować czas pracy własnej i grupy do wyznaczonego terminu, bierze udział w dyskusji, określa swoje stanowisko

- zna i rozumie problemy związane ze swoimi – zróżnicowanymi – rolami i funkcjami społecznymi (obserwator, uczestnik, twórca, mentor, pośrednik, znawca)

- akceptuje konieczność i potrzebę ciągłego rozwoju, samokształcenia i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności

- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z czasopism literackich i innych środków społecznego kontaktu


Symbole kierunkowych efektów kształcenia:
K_W09; K_W14;

K_U03; K_U04; K_U05;

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K06


15.

Treści programowe:

1. Wiersz polski

- systemy wersyfikacyjne, prozodia, rym, rytm, wers a zdanie,

- stroficzność i stychiczność (wiersz stychiczny, strofa, strofoida),

- składnia w utworze lirycznym (np.: parataksa, hipotaksa, inwersja, elipsa, anakolut, zeugma, enumeracja, paralelizm, refren)

- zjawiska foniczne: aliteracja, onomatopeja, eufonia, kalambur, homonim, poliptoton, figura etymologiczna

- epitet i jego rodzaje

- powtórzenie: anafora, epifora, wyliczenie i inne odmiany powtórzeń

- typy i odmiany metafor (np. personifikacja, animizacja, hiperbola, metonimia, synekdocha, oksymoron)

- inne tropy stylistyczne: alegoria, symbol, ironia.

2. Autor, podmiot liryczny, bohater liryczny, adresat – relacje między instancją nadawczą a odbiorcą (odbiorcami).

3. Gatunki liryczne: wzorzec i transformacje (stylizacja, parafraza, parodia, pastisz).

4. Obrazowanie poetyckie, styl i stylizacje. Realizm, deformacja, fantastyka. Komizm.

5. Kompozycja w utworze lirycznym. Kompozycja a układ graficzny.

6. Tytuł w dziele literackim.

7. Tekst liryczny między tekstami: aluzja, cytat, motto, autocytat, parafraza, przekład, imitacja, emulacja, sekwencje tematyczne.

8. Metody literaturoznawczej interpretacji tekstu.16.

Zalecana literatura:

S. Balbus, Między stylami, Universitas, Kraków 1996, (w wyborze).

B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, wyd. 3 zmien., WSiP, Warszawa 2000, (w wyborze).

Ćwiczenia z poetyki, pod red. A. Gajewskiej i T. Mizerkiewicza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

W. I. Darasz, Mały przewodnik po wierszu polskim, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego 2003.

T. Dobrzyńska, Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze, IBL, Warszawa 1994.

Groteska, pod red. M. Głowińskiego, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2003, (w wyborze).

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, PWN, Warszawa 2008

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, PWN, Warszawa 1990 (i wyd. nast.).

Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2001, (w wyborze)

Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 1, pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy, WSiP, Warszawa 1991.

Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 2, pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

J. Łukasiewicz, Wiersze Adama Mickiewicza, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003.

A. Pilch, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, (w wyborze).

Poetyka, wybór i wstęp D. Ulicka, t. 1, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005 (tu: L. Pszczołowska, Forma wierszowa a utwór liryczny, s. 8–21; M. Dłuska, Wiersz, s. 22–65; M. R. Mayenowa, Wiersz i proza. Organizacja fonetyczna tekstu, s. 250–291).

Sławiński Janusz: O kategorii podmiotu lirycznego, W: Genologia polska. Wybór tekstów, wybór, oprac. i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, PWN, Warszawa 1983, s. 146-155 lub tenże: Prace wybrane, pod red. W. Boleckiego, t. 2, Universitas, Kraków 1998, s. 64-73.

- Miejsce interpretacji, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2006, (tu: O problemach sztuki interpretacji, s. 5–19; Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła, s. 21–55).

Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok, pod red. T. Michałowskiej, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, wyd. 2 popr. i uzup., Ossolineum, Wrocław 1998 (i wyd. nast.).

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej., Ossolineum, Wrocław 1991 (i wyd. nast.).

Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej, M. Puchalskiej i in., Ossolineum, Wrocław 1993 (i wyd. nast.).

Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Universitas, Kraków 2006.

Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. 3 poszerz. i popr., Ossolineum, Wrocław 1998 (i wyd. nast.).

G. Spivak, Alegoria i dzieje poezji, W: Alegoria, pod red. J. Abramowskiej, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 92–113.

D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, IBL, Warszawa 1995.

Zgorzelski Cz., Uwagi o trzech typach monologu lirycznego, W: tegoż: Obserwacje, PWN, Warszawa 1993, s. 294–311.

Literatura uzupełniająca (przykładowa):

P. Chlebowski, Wartość w świecie paradoksu. O „Modlitwie” Cypriana Norwida, W: Interpretacje aksjologiczne, pod red. W. Panasa i A. Tyszczyka, Wyd. KUL, Lublin 1997, s. 55–73.

S. Grzeszczuk, Jan z Kijan – „Janowi Kochanowskiemu na jego kompozycyje”, W: Lektury polonistyczne. Średniowiecze – Renesans − Barok, t. 2, pod red. A. Borowskiego i J. S. Gruchały, Universitas, Kraków 1997, s. 231–251.

R. Grześkowiak, Okno Cyceryny – wymiary i głębia, [w:] Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, pod red. R. Krzywego, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 9–32.Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa, t. 2, pod red. T. Nycza, Universitas, Kraków 1999.

P. Michałowski, Mikrokosmos wiersza. Interpretacje poezji współczesnej, Impuls, Kraków 2012.

J. Pelc, Jan Kochanowski: „Tren X”, W: Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2001, s. 17–30.

J. Prokop, A. Mickiewicz, Nad wodą wielką i czystą..., W: tamże, s. 125–134.

M. Ryszka, „Qui Romam in media quaeris…” Janusa Witalisa oraz „Epitafium Rzymowi M. Sępa Szarzyńskiego – próba lektury retorycznej, W: Lektury polonistyczne. Retoryka a tekst literacki, 2, pod red. M. Hanczakowskiego i J. Niedźwiedzia, Universitas, Kraków 2003, s. 88–111.


17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,

sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:Obecność na zajęciach (więcej niż dwie należy zaliczyć na konsultacjach u prowadzącego ćwiczenia); zaliczenie cząstkowych zadań pisemnych; końcowa praca pisemna o charakterze analityczno-interpretacyjnym

18.

Język wykładowy

polski

19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

na zrealizowanie aktywnościGodziny zajęć (według planu studiów) z nauczycielem:

- ćwiczenia:
30 + 30Praca własna studenta

- przygotowanie do zajęć:

- czytanie wskazanej literatury:

- przygotowanie pracy pisemnej:


20

30

10

Suma godzin

120

Liczba punktów ECTS

2 + 2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość