Opis przedmiotu (modułu kształcenia) – sylabusPobieranie 42.2 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar42.2 Kb.
OPIS PRZEDMIOTU (MODUŁU KSZTAŁCENIA) – SYLABUS
Nazwa przedmiotu (modułu) w języku polskim

Chemia analitycznaNazwa przedmiotu (modułu) w języku angielskim

Analytical chemistryJednostka prowadząca przedmiot

Wydział Chemii Uniwersytetu WrocławskiegoKod przedmiotu (modułu)

??-??-????Rodzaj przedmiotu (modułu)

Podstawowy (obowiązkowy)Kierunek studiów

ChemiaPoziom studiów

I stopieńRok studiów

1Semestr

letniForma zajęć i liczba godzin

Wykład: 30 h

Seminarium: 15 h

Laboratorium 60 hImię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia

 • Prof. dr hab. Jacek Gliński

 • Dr hab. Anna Mondry

 • Dr hab. Grażyna Oczko

 • Dr hab. Bogumiła Żurowska

 • Dr hab. Mirosław Karbowiak

 • Dr Andrzej Burakowski

 • Dr Joanna Cybińska

 • Dr Paula Gawryszewska

 • Dr Małgorzata Guzik

 • Dr Małgorzata Puchalska

 • Dr Jerzy SokolnickiWymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów

Zaliczony przedmiot „Podstawy chemii” z 1. semestruCele przedmiotu

 • Przekazanie wiedzy nt. podstaw chemii analitycznej,

 • Ugruntowanie wiedzy nt. niektórych aspektów podstaw chemii, zwłaszcza dotyczących wiązań chemicznych, budowy związków chemicznych, ich trwałości, morfologii itp.,

 • Nabycie przez studentów umiejętności wykonywania obliczeń dot. równowag chemicznych,

 • Nabycie praktycznej znajomości podstawowych reakcji analitycznych i technik klasycznej analizy jakościowej i ilościowej.Zakładane efekty kształcenia
Wiedza

 • zna i rozumie podstawy metod analitycznych

 • zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy


Umiejętności

 • projektuje typowy eksperyment chemiczny zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej

 • stosuje podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do opisu reakcji chemicznych i analizy danych eksperymentalnych

 • wybiera niezbędne informacje z literatury specjalistycznej w języku polskim i angielskim

 • ocenia wyniki badań eksperymentalnych i weryfikuje je z danymi literaturowymi


Inne kompetencje:

 • odpowiedzialność za wykonaną pracę oraz interpretację wyników

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu

Symbole kierunkowych efektów kształcenia
CH2_W01
CH1_W06


CH1_U02

CH1_U05


CH1_U08

CH1_U09


CH2_K03
CH2_K06
Treści programowe

Wykład: Rola analizy chemicznej w poznaniu procesów biologicznych. Kryteria wyboru reakcji chemicznych do celów analitycznych (kinetyczne i termodynamiczne). Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy ze szczególnym uwzględnieniem materiałów biologicznych i farmaceutycznych. Równowagi chemiczne w układach homogennych: kwas-zasada, utleniacz-reduktor, jon metalu-ligand oraz w układach heterogennych: osad-roztwór. Czynniki wpływające na przesunięcie stanu równowagi chemicznej i jego konsekwencje analityczne. Reakcje w roztworach niewodnych. Główne techniki analityczne uwzględniające identyfikację, maskowanie, rozdział oraz oparte na w/w równowagach klasyczne metody ilościowego oznaczania pierwiastków (metody objętościowe i wagowe). Wybrane techniki instrumentalne w chemii analitycznej. Przykłady oznaczeń produktów naturalnych. Ocena wiarygodności metod analitycznych i oszacowanie błędów.
Konwersatorium: Podstawowe pojęcia. Obliczanie stężeń. Oddziaływania międzyjonowe, prawo Debay'a-Hückla. Reakcje w układach jednofazowych. Elektrolity mocne i słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Reakcje kwas-zasada; obliczenia pH kwasów i zasad wieloprotonowych, roztworów buforowych i soli słabych elektrolitów. Elektrolity amfiprotyczne. Równowagi red-ox. Potencjał Nernsta. Równowagi kompleksowania, stałe tworzenia i trwałości. Reakcje w układach wielofazowych. Strącanie osadów, rozpuszczalność. Krzywe miareczkowania. Wskaźniki. Zastosowanie komputerów w analizie i obróbce danych, podstawy analizy statystycznej wyników doświadczalnych.
Laboratorium: Wybrane reakcje identyfikacji kationów. Specjalne metody analizy: kroplowa i mikrokrystaliczna. Klasyfikacja i badania wstępne w analizie anionów. Reakcje z przeniesieniem protonu i ich aspekty analityczne, alkacymetria. Reakcje z przeniesieniem elektronów, metody analityczne oparte na tych reakcjach: manganometria, jodometria, bromianometria. Kompleksometria. Równowagi heterogenne, procesy wpływające na przesunięcie równowagi heterogennej: objętościowa analiza strąceniowa i analiza wagowa. Krzywe miareczkowania, dobór wskaźników.
Zalecana literatura:

 1. J. Minczewski, Z. Marczenko, "Chemia analityczna", PWN Warszawa 1985 (i wydania późniejsze).

 2. N. Błok, „Jakościowa analiza chemiczna”, PWN Warszawa.

 3. M. Struszyński, „Jakościowa analiza nieorganiczna”, PWN Warszawa 1960.

 4. G. Charlot, "Analiza nieorganiczna jakościowa", PWN Warszawa 1976.

 5. T. Lipiec, Z. S. Szmal, "Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej", PZWL W-a 1976 (i wydania późniejsze).

 6. A. Cygański, „Chemiczne metody analizy ilościowej”, WNT Warszawa 2011.

 7. D. A. Skoog, D. M. Wert, F. J. Holler, "Analytical Chemistry", Chicago 1994.

 8. Zb. Galus (red.), "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej”, PWN Warszawa 1993 (i wydania późniejsze).

 9. A. Persona, J. Reszko-Zygmunt, T. Gęca, „Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z pełnymi rozwiązaniami”, wyd. Medyk, Warszawa 2011.Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

Wykład: egzamin pisemny, możliwość ustnej poprawy oceny.

Seminarium: ewaluacja ciągła, możliwość poprawy oceny podczas semestralnego kolokwium zaliczeniowego.

Laboratorium: należy zdać kolokwia cząstkowe z poszczególnych działów (kolokwia odbywają się podczas seminarium lub wykładu) oraz wykonać wszystkie zaplanowane analizy: jakościową (analiza 1 soli, tlenku lub pierwiastka) oraz ilościowe (6 analiz).Język wykładowy: polski

19. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów)

z nauczycielem:

- wykład:

- konwersatorium:

- laboratorium:
30 h

15 h

60li, tlenku lub pierwiastkaadu)j wyników doświadczalnych h

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć:

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury:

- napisanie raportu z zajęć:

- przygotowanie do egzaminu:
100 h

10 h

20 h

5 h

35 h

Suma godzin


275 h

Liczba punktów ECTS

- wykład:

- konwersatorium:

- laboratorium:
3

2

5


* w przypadku egzaminu pisemnego wymagane jest przechowywanie prac studentów do wglądu PKA
: pliki
pliki -> Załącznik 1 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
pliki -> Patofizjologia układu endokrynnego c
pliki -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
pliki -> Xxii ogólnopolskie spotkania trzeźWOŚciowe sanktuarium Maryjne w Licheniu 25-27 lipca 2014
pliki -> Spis treści wprowadzenie 3 częŚĆ wstępna 6
pliki -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
pliki -> Maciej Michalski o ryszardzie Cieślaku w Roku Grotowskiego
pliki -> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu wrzesień- październik 2012/2013 Drodzy Czytelnicy!
pliki -> Kraków: Rekolekcje ostatniej szansy z Księgą Lamentacji (z transmisją w internecie) „Dni nasze zamień na dawne” – głoszą o. Tomasz Grabowski op I ks. Krzysztof Porosło
pliki -> Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy