Strona główna

Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Etyka biznesu


Pobieranie 17.93 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.93 Kb.
Opis przedmiotu

1. Nazwa przedmiotu: Etyka biznesu

2. Kod przedmiotu:

3. Język wykładowy: język polski

4. Kierunek: finanse i rachunkowość

5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa

6. Rok: III Semestr: 6

7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:

dr Tomasz Drewniak

8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu:


9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia:

Forma zajęć

Wykład

Ćwiczenia/ Ćwiczenia tablicowe

Laboratorium/ Ćwiczenia praktyczne

Projekt

Seminarium

Liczba godzin w semestrze

30

Forma zaliczenia

test
10. Liczba punktów ECTS: 2

11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy

12. Wymagania wstępne:Znajomość współczesnych problemów społecznych i ekonomicznych. Umiejętność abstrakcyjnego i krytycznego myślenia.

13.Cele kształcenia:Rozwój siatki pojęciowej umożliwiającej rozumienie aksjologii wolnego rynku. Rozpoznawanie moralnego aspektu ludzkiego działania, umiejętność analizy działania moralnego, podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu wartości moralnych. Ukształtowanie autorefleksji: problematyzacji i kreowania indywidualnego działania.

14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć:

14.1. Wykład:

Filozofia i etyka – podstawowe pojęcia: moralność, norma moralna, warunki czynu moralnego. Etyka ogólna a etyki szczegółowe. Kodyfikacja standardów działania etycznego. Etyka działalności gospodarczej i etyka biznesu.

Główne kierunki filozofii moralności: intelektualizm etyczny. Eudajmonizm. Personalizm. Etyka szacunku wobec życia i środowiska. Etyka obowiązku.

Religijne i etyczne źródła kapitalizmu. Etyka gospodarcza religii światowych: chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm i konfucjanizm.

Geneza społecznego, gospodarczego i etycznego kształtu państwa liberalno-demokratycznego: N. Machiavelli, T. Hobbes, J. Locke.

Egoizm jako podstawa wolnego rynku i działania etycznego (A. Smith). Wolny rynek we współczesnym dyskursie: liberalizm, konserwatyzm, marksizm, katolicka nauka społeczna.

Etyka zasad a etyka cnót w działalności gospodarczej. Etos ludzi biznesu, kształtowanie norm etycznych w biznesie międzynarodowym, kształtowanie dochodów z pracy oraz partycypacja pracownicza w zarządzaniu i jej etyczne uzasadnienie. Szczególna rola kadry menedżerskiej w podstawowych elementach życia gospodarczego i społecznego


14.2. Ćwiczenia/Ćwiczenia tablicowe:

14.3 Laboratorium/ Ćwiczenia praktyczne.:

14.4. Projekt:

14.5. Seminarium :

15.Literatura podstawowa: • Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu/ Czesław Porębski, Wyd. 2, Antykwa, Kraków 2000.

 • Etyka społeczna : podręcznik dla studentów / Jenny Teichman; tł.z ang. Anna Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

 • Etyka gospodarcza religii światowych / Max Weber Etyka gospodarcza religii światowych. T. 1 Taoizm i konfucjanizm / Max Weber; tł. z niem. Tadeusz Zatorski. - Zakład Wydaw. Nomos, Kraków 2000.

 • Etyka gospodarcza religii światowych / Max Weber Etyka gospodarcza religii światowych. T. 2 Hinduizm i Buddyzm / Max Weber; tł. z niem. Grzegorz Sowinski. - Zakład Wydaw. Nomos, Kraków 2000.

 • Etyka gospodarcza religii światowych / Max Weber Etyka gospodarcza religii światowych. T. 3 Starożytny Judaizm / Max Weber; tł. z niem. Dominika Motak. - Zakład Wydaw. Nomos, Kraków 2000.

16.Literatura towarzysząca: • Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie/Jacek Bendkowski Józef Bendkowski, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

 • Wykłady z etyki biznesu/ Wojciech Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2007.

 • Krótka historia etyki : filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku / Alasdair MacIntyre; [tł., wprowadzenie, przypisy Adam Chmielewski]. - Wyd. 3. - Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa2002

 • Etyka biznesu/ Kenneth Blanchard, Norman V. Peale, EMKA, Warszawa 2008.

 • Elementy etyki gospodarki rynkowej/ Barbara Pogonowska, PWE, Warszawa 2004.

 • Komunikowanie się w biznesie/ Jakub Olczyk, NWP, Warszawa 2001.

 • Mały słownik etyczny / Józef Dębowski, red. Stanisław Jedynak. - Wyd. 2 uzup., popr.- Bydgoszcz : Branta, cop. 1999.

 • Wprowadzenie do filozofii / Arno Anzenbacher; tł. z niem. Juliusz Zychowicz. - Wyd. 2. , Wydaw. WAM, Kraków 2005.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość