Strona główna

Opis Przedmiotu Zamówienia


Pobieranie 51.3 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar51.3 Kb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejOpis Przedmiotu Zamówienia

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania remontu stropów nad piwnicą holu głównego (zachodnie skrzydło zamku) oraz montaż i instalacja telewizji dozorowej w Zamku Lubelskim do zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej w rozdaniu na lata 2014-2020”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Muzeum Lubelskie w Lublinie

ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

Nazwa Zamawiającego: Muzeum Lubelskie w Lublinie

Adres: ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

NAZWA I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

71245000-7

Plany, rysunki robocze i specyfikacje.

71242000-6

Przygotowanie projektu i oszacowanie kosztów.

71248000-8

Nadzór nad projektem i dokumentacją.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

DATA OPRACOWANIA: styczeń 2016 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

 1. Zakres prac

 2. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej

 3. Uzgadniania i decyzje administracyjne

 4. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

 5. Opracowania Zamawiającego

 6. Nadzór autorski

 7. Informacje dodatkowe

III. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. remont stropu nad piwnicą

 2. remont pomieszczenie “cela śmierci”

 3. system telewizji dozorowej w kaplicy i na baszcie,

I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Projektanta:

Projektów pełno branżowych: budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
oraz projektu wykonawczego na Remont stropu nad piwnicą holu głównego i remont pomieszczenia „CELA ŚMIERCI” piwnicy Zamku Lubelskiego oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej (CCTV) w Zamku Lubelskim do zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej w rozdaniu na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem. 1. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • Zakres Prac

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 1. Prace wstępne przedprojektowe (inwentaryzacja, niezbędne badania i ekspertyzy) stanu istniejącego z określenie stanu technicznego stropu nad piwnicą i pomieszczenia „cela śmierci”;

 2. Projektu budowlanego pełno branżowego

wraz z:

- uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację robót w

formie decyzji administracyjnej,

- uzyskaniem pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej, 1. Projektu wykonawczego pełnobranżowego;

 2. Przedmiarów i kosztorysów inwestorskich;

 3. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży.Ad. A. Pełnobranżowa inwentaryzacja stanu istniejącego

Projektant wykona pełnobranżową inwentaryzację obszarów objętych zakresem opracowania i powiązanych z zakresem opracowania, lecz niezbędnych do zaprojektowania oraz realizacji całości założenia projektowego. Niezbędny zakres inwentaryzacji należy do decyzji Projektanta. Opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego pomieszczenia „cela śmierci” i nośności stropu nad piwnicą holu głównego skrzydła zachodniego zamku.Ad. B. Projekt budowlany pełnobranżowy

Projektant sporządzi dokumentację budowlaną pełnobranżową dla celów realizacji inwestycji (konstrukcja, instalacje, i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu


oraz przestrzeni objętych zakresem opracowania).

Dokumentacja projektu budowlanego w szczególności ma zawierać: • Projekt konstrukcyjny remontu (wymiany) stropu;

 • Projekt instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV);

 • Plan BIOZ (jeżeli taki będzie potrzebny);

 • WSZYSTKIE INNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM OPRACOWANIAAd. D. Projekt wykonawczy pełnobranżowy,

Projektant wykona dokumentację wykonawczą pełnobranżową, polegającą na uszczegółowieniu projektu budowlanego.

Informacje zawarte w ww. dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych: należy określić parametry techniczne precyzujące ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wykonawcze szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.

Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia jej elementów tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

Projekt wykonawczy powinien również zawierać dokumentację w zakresie aranżacji wnętrz,


w szczególności:

 • Projekt okładzin ściennych i podłogowych, jeżeli takie będą niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia;

 • Projekt oświetlenia wraz z doborem opraw, jeżeli takie będą niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia;

 • Zakres dokumentacji należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym.

Ad. E. Przedmiary i Kosztorysy

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, oraz zestawienie materiałów i urządzeń;

Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

W dokumentacji kosztorysowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania.

W dokumentacji kosztorysowej należy ująć wszystkie koszty związane z pracami archeologicznymi. Zakres prac i opracowań archeologicznych to przede wszystkim:
I. Obserwacja archeologiczna (nadzór) prac budowlanych:


 1. Archeologiczna dokumentacja fotograficzna i rysunkowa reliktów architektury i nawarstwień ziemnych odsłoniętych w procesie remontu, w tym:

 • wykonanie pomiarów i rejestracja w dokumentacji archeologicznej odsłoniętych pod posadzką głównego holu struktur (strop, kanały ciepłownicze, pomieszczenia piwniczne), w tym, między innymi analizy metryczne cegieł;

 • uwaga: inwentaryzacja architektoniczna powinna być wykonana przez uprawnionego architekta w oparciu o siatkę geodezyjną;

 1. Nadzór archeologiczny przy usuwaniu zasypisk z odsłoniętych struktur murowanych oraz rejestracja (z użyciem detektora metali) zabytków ruchomych.

II. Badanie wybranych obiektów metodami fizycznymi: 1. Odkrywki tynku.

 2. W przypadku odsłonięcia istotnych dla dalszych prac remontowych oraz badawczych reliktów architektury murowanej (np. niezinwentaryzowanych pomieszczeń o historycznym charakterze ) - wykonanie odkrywek archeologiczno-architektonicznych w celu zadokumentowania wszelkich przemian budowlanych związanych z odkrytymi obiektami. Celem takich odkrywek będzie przede wszystkim zadokumentowanie reliktów murów: częściowe odsłanianie korony oraz stóp fundamentowych, stosunku murów do warstw ziemnych, funkcji substancji murowanej. Odkrywki - powinny być wykonywane ręcznie, a ich rozmiar dostosowany do zadań badawczych. Przewidujemy, że powierzchnia jednej odkrywki może wynosić średnio 1x2 m. Zakładamy, że prace badawcze skoncentrowane zostaną w strefie występowania tzw. „celi śmierci” w obrębie głównego holu zamku, tj. w strefie około 10 m2.

 3. Pozyskanie próbek do analiz specjalistycznych: zaprawa murarska – do analiz C14 AMS (datowanie bezwzględne – warunkiem jest obecność organiki1), cegły do analizy OSL (optycznie stymulowana luminescencja)

III. Dokumentacja i inwentaryzacja pozyskanych w trakcie wszelkich prac ziemnych zabytków ruchomych: ceramiki itp.
IV. Opracowanie wyników badań.

Wykonanie dokumentacji archeologicznej zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu

Ochrony Zabytków. • Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja wykonawcza ma być wewnętrznie skoordynowana przez projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną, nie ogranicza odpowiedzialności Projektanta wynikającej z umowy.


 • Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projektant uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.

Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację robót oraz pozwolenia na budowę należy do Projektanta sporządzającego dokumentację.Projektant sporządza wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę oraz składa w imieniu Zamawiającego ww. dokumenty do organu wydającego decyzje o pozwoleniu na budowę.


 • Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Projektant winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.


 • Nadzór Autorski

W zakresie przedmiotu zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych.

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w ramach nadzoru autorskiego, aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów).
 • Informacje dodatkowe
    • Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

    • W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do przekazywania na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania oferentów (potencjalnych wykonawców robót) zgłaszanych podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych zaprojektowanych dokumentacją.

    • Projektant jest zobowiązany do nieodpłatnego doprojektowania brakujących opracowań
     w przypadku braków lub błędów w dokumentacji, stwierdzonych po dokonaniu odbioru dokumentacji lub w trakcie wykonywania robót. Ustala się termin wykonania – natychmiast- nie później niż w ciągu 7 dni od daty przekazania informacji przez Zamawiającego do Projektanta.

    • Za błędy projektowe, niepełną dokumentację projektową lub niepełny (nierzetelny) przedmiar robót projektant ponosi odpowiedzialność zawodową na zasadach ogólnych oraz ponosi konsekwencje finansowe z tytułu konieczności zwiększenia nakładów finansowych na realizacje robót wynikających z niedoszacowania kosztów.

    • Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku
     o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Projektant jest Zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową najpóźniej 2 tygodnie przed złożeniem jej do Urzędu – w przypadku dokumentacji projektowej budowlanej. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zaopiniowania dokumentacji, w terminie umożliwiającym Projektantowi jej ewentualną poprawę.

    • Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci instalacje w zakresie orurowania
     i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat,
     a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

    • Ze względu na położenie obszaru objętego opracowaniem w reprezentacyjnej części Zamku, Zamawiający zaleca aby wybrane materiały wykończeniowe oraz wyposażenie cechowały się dużą trwałością i walorami estetycznymi oraz użytkowymi.

 • Projektowany obiekt należy wyposażyć we wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, biorąc pod uwagę wyposażenie stałe oraz wyposażenie ruchome.

 • Wszelkie elementy budowlane, wykończenia i wyposażenia zastosowane w zamierzeniu budowlanym, a pominięte w opisie należy wykonać z wymaganiami wynikającymi
  z obowiązujących przepisów i norm

 1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich norm, przepisów i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Projektanta od ich stosowania.

 2. Projektant jest zobowiązany zrealizować powierzone zadanie z najwyższą starannością
  i terminowo.

 3. Powołując się na Normy w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, należy je traktować jako odnośnik i wytyczną projektową. Dopuszcza się stosowanie Norm równoważnych.

 4. Projektant dołączy oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi projektowymi przedstawionymi przez Zamawiającego, oraz oświadczenie, że został Dokumentacja Wykonawcza została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 5. Wszystkie projektowane systemy, instalacje i tym podobne maja być kompatybilne
  z istniejącymi systemami w Muzeum Lubelskim. 1. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
    • Projektant ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym, na całym etapie procesu projektowego.
    • Obowiązki projektanta:

2.1. Opracowanie zleconych projektów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego / m. in. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późn. zmian.)/, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonać należy przekroje, profile i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych robót budowlanych w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 / w zależności od potrzeb/.


2.2. Opracowanie projektowe dotyczące wyżej omawianego zadania winno zawierać szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej,


  1. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej / w 5 egz.
   z wyjątkiem, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 szt./ oraz elektronicznej na płytach CD (5egz) w formie, uzgodnionej z Zamawiającym (PDF, DWG, ATH).
  1. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. REMONT STROPÓW PIWNIC POD POSADZKĄ GŁÓWNEGO HOLU SKRZYDŁA ZACHODNIEGO ZAMKU wg załączonego rzutu
 1. REMONT POMIESZCZENIA “CELA ŚMIERCI”

A. ”Cela śmierci” znajduje się w piwnicach lubelskiego zamku w obrębie głównego holu (zachodniego skrzydła zamku) wg załączonego rzutu.

Pomieszczenie celi od wielu lat jest nieużytkowane, obecnie przebiega przez nie kanał ciepłowniczy, składowane są w nim pozostałości po starej instalacji c.o. Ze względu na wysoki stopień zawilgocenia, brak wentylacji oraz uszkodzenia mechaniczne strop pomieszczenia znajduje się w złym stanie technicznym (korozja belek stalowych, wypłukana zaprawa ze spoin, odsłonięte skorodowane bednarki, uszkodzone mechanicznie cegły).Przewiduje się wymianę stropu nad pomieszczeniem w oparciu o opracowaną opinię na temat stanu technicznego pomieszczenia oraz wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w pomieszczeniu.


 1. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)

A. Systemu monitoringu wizyjnego wysokiej rozdzielczości na bazie kamer IP 2Mpix w kaplicy Świętej Trójcy (krypta i wnętrze kaplicy) z bezprzewodowym przesyłem obrazu do ochrony obiektu

Projekt Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV) w następującym zakresie:

 1. wykonanie i montaż okablowania – ok. 250 m

 • sygnałowego do kamer

 • zasilającego do kamer, rejestratorów i monitorów.

 1. Dostawa wymaganych urządzeń (CCTV)

 • kamery IP – 8 szt.,

 • adaptera kamery – 8 szt.,

 • rejestratora IP,

 • dysku twardego,

 • bezprzewodowego systemu transmisji dla kamer o wysokiej rozdzielczości HD,

 • switch PoE 8 portów,

 • monitora LCD LED,

B. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego na baszcie Zamku Lubelskiego

Projekt rozbudowy systemu Telewizji Dozorowej (CCTV) w następującym zakresie:

 1. wykonanie i montaż okablowania – ok. 100 m

 • sygnałowego do kamer,

 • zasilającego do kamery, monitora.

 1. dostawa wymaganych urządzeń (CCTV)

 • kamera IP – 1 szt.,

 • adapter kamery – 1 szt.,

 • wysięgnik.


Załączniki:
1. Poglądowy rzut stanu obecnego z zaznaczeniem zakresu opracowania

1
Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe wykonuje datowania wszystkich typów próbek standardowo datowanych techniką konwencjonalną. Zalecane masy próbek są następujące: węgiel drzewny: 2 - 5 mg; torf: 5 - 10 mg; drewno: 5 - 10 mg; mułki i inne osady o zawartości frakcji organicznej >1%: 50 - 1000 mg muszle: 20 - 50 mg nacieki  inne utwory węglanowe: 20 - 50 mg; kości: 1 - 5 g. Przy takich masach, z próbek  zwykle udaje się wyseparować 1 miligram węgla do pomiaru AMS, a taka masa węgla wystarcza na uzyskanie typowej precyzji daty 14C. Masy próbek mogą być także mniejsze niż podano wyżej, jednak w takim przypadku błąd daty 14C jest większy niż przeciętnie.

Strona z opisu przedmiotu zamówienia©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość