Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus) Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskimPobieranie 61.89 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar61.89 Kb.
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Język hebrajski (współczesny) 1Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

Modern Hebrew 1Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Filologii PolskiejKod przedmiotu/modułu

21-FL-J-S1-E1-JęzHebrRodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

obowiązkowyKierunek studiów

judaistykaPoziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

I stopieńRok studiów (jeśli obowiązuje)

I rokSemestr (zimowy lub letni)

zimowyForma zajęć i liczba godzin

konwersatorium, 60hImię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

doktor Agnieszka JagodzińskaWymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

umiejętność nauki języków obcychCele przedmiotu

Pierwszy semestr kursu zapoznaje z alfabetem hebrajskim oraz wprowadza do praktycznej nauki współczesnego języka hebrajskiego. Pozwala również poznać historię tego języka, jego rozwój, odmiany oraz konteksty funkcjonowania.Zakładane efekty kształcenia

1. Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu hebraistyki w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Rozumie w podstawowym zakresie jej powiązania z różnymi

dyscyplinami naukowymi.
2. Student ma wiedzę o źródłach informacji (syntezy podręcznikowe, studia monograficzne, słowniki, gramatyki, źródła internetowe) dotyczących współczesnego języka hebrajskiego oraz historycznego, kulturowego i społecznego kontekstu jego funkcjonowania.
3. Student ma wiedzę o ogólnych mechanizmach rządzących używaniem współczesnego języka hebrajskiego; zna podstawowe narzędzia i metody opisu jego zjawisk językowych.
4. Student ma uporządkowaną wiedzę o systemach fonologicznym, gramatycznym i leksykalnym współczesnego języka hebrajskiego, a także o

ich historycznej zmienności. Potrafi dokonać podstawowego zestawienia struktur i zjawisk języka

polskiego oraz hebrajskiego, a także ma podstawową wiedzę o przechodzeniu od struktur jednego języka do struktur drugiego.
5. Student potrafi tworzyć teksty ustne należące do określonego gatunku współczesnego języka hebrajskiego (odpowiednio do poziomu zaawansowania jego nauki), właściwe dla określonej sytuacji komunikacyjnej; potrafi korzystać przy tym z różnych źródeł.
6. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania umiejętności językowych (w tym przypadku – współczesnego języka hebrajskiego).
7. Student potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i umiejętnościami z zakresu współczesnego języka hebrajskiego (odpowiednio do poziomu zaawansowania).
8. Student umie odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań; potrafi gospodarować czasem i realizować określone zadania w wyznaczonych terminach.


Symbole kierunkowych efektów kształcenia

K_W01

K_W03

K_W07

K_W08

K_U10

K_K01

K_K02

K_K03Treści programowe

1. Alfabet hebrajski (drukowany oraz pisany) oraz fonologia współczesnego języka hebrajskiego.

2. Podstawy gramatyki, które obejmują wiedzę o rzeczowniku, czasowniku (rdzenie, cz. teraźniejszy), przymiotniku, przysłówku oraz o innych częściach mowy w języku hebrajskim.

3. Leksyka związana z tematami takimi, jak: kim jestem?, moja rodzina, mój pokój/dom, czas wolny, podstawowa komunikacja w wybranych sytuacjach życia codziennego i inne

4. Konteksty funkcjonowania współczesnego hebrajskiego: piosenka, film, inne
Zalecana literatura (podręczniki)

1. Historia języka i alfabetu:

- John F. Healey, Reading the Past. Ancient Writing from Cuneiform to the Alphabet, (zbior.), London 2004, 197-257.

- Angel Saenz-Badillos, A History of the Hebrew Language, Cambridge 2004.

- Maciej Tomal, Język hebrajski biblijny, Warszawa 2008.
2. Podręczniki do nauki języka:

- Shlomit Chayat, Sara Israeli, Hilla Kobliner, Iwrit min hatchala, Jerozolima 2000, część 1.

- Arieh Lifschitz, Sara Yakubovski, Be-al pe u-wi-chetaw, Jerozolima 1984, część 1.

Page H. Kelly, Biblical Hebrew. An Introductory Grammar, 1992 Michigan.

- materiały własne
3. Słownik: Oxford English-Hebrew Hebrew-English Dictionary, ed. Ya’acov Levy, Jerozolima 1999 (lub inne dostępne).
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Warunki zaliczenia konwersatorium

- zaliczenie wszystkich zadanych prac domowych

- zaliczenie wszystkich sprawdzianów i kolokwiów

- frekwencja i aktywność na zajęciach (w przypadku nieobecności przekraczającej 20% zajęć- kolokwium absencyjne)
Język wykładowy

polski, hebrajskiObciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

konwersatorium

60 godz.

Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć

- prace domowe

- przygotowanie się do kolokwiów


25 godz.

10 godz.

15 godz.


Suma godzin

110 godz.

Liczba punktów ECTS

4
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy