Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Pobieranie 38.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.45 Kb.
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)


1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Historia sztuki filmowej

2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

History of Film Art

3.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych UWr4.

Kod przedmiotu/modułu

21-FP-S2-E4-HSztFilm

5.

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

obowiązkowy dla specjalności: Sztuki widowiskowe

6.

Kierunek studiów

filologia polska

7.

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

II

8.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

9.

Semestr (zimowy lub letni)

letni

10.

Forma zajęć i liczba godzin

konwersatorium 30 godz.

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

dr hab. prof. UWr Sławomir Bobowski, mgr Tobiasz Papuczys

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

podstawy wiedzy o literaturze, innych sztukach i kulturze.13.

Cele przedmiotu

 1. Zapoznanie studentów z głównymi zjawiskami w historii kina (twórczość D.W. Griffitha i jego wkład w rozwój montażu filmowego i epickiej narracji filmowej; Eisenstein i kino radzieckie lat 20. I 30. – rozszerzenie epickiej formuły filmowego montażu, filmowej narracji; ekspresjonizm niemiecki i jego związki z ekspresjonizmem teatralnym oraz plastycznym; awangarda francuska lat 20. jako część Wielkiej Awangardy; film gangsterski i noir w USA; neorealizm jako opozycja do hollywoodzkiego modelu kina; nowa fala francuska; polska szkoła filmowa, kino moralnego niepokoju, postmodernizm) i jego teorii (od formalizmu rosyjskiego przez strukturalizm, semiotykę, dekonstruktywizm, feminizm do neoformalizmu kognitywistycznego).
14.

Zakładane efekty kształcenia

Wiedza: Student ma podstawową wiedzę o znaczeniu historii filmu w systemie nauk humanistycznych i nauk o sztuce. Zna podstawową terminologię związaną z dynamiką rozwoju sztuki filmowej. Posiada uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii kina. Posiada podstawową wiedzę o związkach sztuki filmu z historią, socjologią, antropologią kulturową, psychologią, filozofią, estetyką, sztukami plastycznymi i literaturą oraz sztukami widowiskowymi (teatrem, operą). Ma podstawową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w zakresie sztuki filmowej oraz wiedzy o filmie.Umiejętności: Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje dotyczące historii filmu z różnych źródeł informacji. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, pozwalające mu formułować problemy badawcze, potrafi dobrać narzędzia i metody badawcze, które umożliwią mu rozwiązywanie problemów historyczno filmowych. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę pod kierunkiem i ze wskazówkami opiekuna naukowego. Stosuje podstawowe ujęcia teoretyczno-historyczne zagadnień i tematów z dziedziny historii filmu. Rozpoznaje różne rodzaje wytworów ekranowych typowych dla poszczególnych szkół filmowych, autorów, kultur.
Kompetencje: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania wywodu oraz formułowania wniosków i wykorzystywania poglądów innych autorów. Potrafi przygotować z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych prezentację, wykład, dyskusję na określony temat historycznofilmowy. Sporządza typowe prace pisemne (referat, esej, szkic, notatka itp.) dotyczące szczegółowych zagadnień historycznofilmowych
K_W01, K_W02,

K_W06, K_W-08

K_U01, K_U02, K_U03

K_K01, K_K02,K_K03

15.

Treści programowe :

 • D.W. Griffith a podstawy montażu filmowego i filmowej narracji (fragmenty Narodzin narodu i Nietolerancji).

 • Awangarda francuska lat 20. (impresjonizm – fragmenty filmowe z utworów Delluca i Epsteina; surrealizm – projekcja Psa andaluzyjskiego Luisa Bunuela; awangarda czysta – Symfonia diagonalna Vikinga Eggelinga jako przykład kina „czystego”).

 • Narodziny teorii filmu: koncepcje Louisa Delluca i Jeana Epsteina.

 • Kino radzieckie lat 20. – ideologia i pragmatyka montażu. Montaż epicki i dynamiczny. (Analiza fragmentów z Pancernika Potiomkina Eisensteina i Matki Wsiewołoda Pudowkina).

 • Formalistyczne i strukturalistyczne koncepcje teoretyczne (Tynianow, Mukařowski, Eichenbaum, Jakobson i in.).

 • Ekspresjonizm niemiecki wobec ekspresjonizmu w teatrze i plastyce. (Analiza Gabinetu doktora Caligari jako głównego przedstawiciela nurtu kaligarystycznego, plastyczno-scenicznego, oraz Nosferatu – symfonia grozy W.F. Murnaua jako nurtu „murnauowskiego” – bardziej filmowego i epickiego).

 • Film gangsterski i film noir w USA lat 30. i 40. jako źródła archetypów tematyczno-formalnych światowego kina sensacyjno-kryminalnego. (Tu: Mały Cezar i Człowiek z blizną).

 • Neorealizm włoski jako opozycja do hollywoodzkiego modelu kina. (fragmenty filmów Rosselliniego, De Siki, Felliniego).

 • Fenomenalizm teorii filmu Siegfrieda Kracauera i Andre Bazina.

 • Nowa fala francuska jako reakcja i kontynuacja fali neorealistycznej. (tu zwłaszcza: fenomen Godardowskiej, anarchizującej kontestacji kina klasycznego na przykładzie Do utraty tchu lub Szalonego Piotrusia; także ukazanie rzetelnego, nowoczesnego realizmu Francois Truffauta; uwydatnienie roli „ojca” duchowego nowej fali – Andre Bazina i jego koncepcji kina autorskiego.

 • Semiotyka jako koncepcja w teorii filmu – kontynuacja strukturalizmu.

 • Polska szkoła filmowa – jej „polonocentryczność” i uniwersalizm filmów Wajdy, Munka, Kawalerowicza i in.

 • Kino moralnego niepokoju w Polsce lat 70. – jako kino kryptopolityczne z akcentami uniwersalizmu filozoficznego (Kieślowski, Zanussi, Wajda, Holland i in.).

 • Współczesne koncepcje teoretyczne: dekonstruktywizm, feminizm, kognitywizm.

 • Postmodernizm filmowy – główne cechy kina postmodernistycznego i główne wątki postmodernistycznej teorii filmu.

16.

Zalecana literatura (podręczniki)

Jerzy Płażewski: Historia filmu (najnowsze wydanie).

Jerzy Płażewski: Historia filmu francuskiego.

Jerzy Płażewski: Język filmu, Warszawa 1982 (i wydania następne).

David Bordwell, Kristin Thompson: Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010.

Lotte Eisner: Ekran demoniczny, Warszawa 1974.

Alicja Helman (red.): Niemiecki ekspresjonizm filmowy.

Artur Hutnikiewicz: Od czystej formy do literatury faktu (tu: rozdziały dotyczące surrealizmu, futuryzmu i ekspresjonizmu).

Sergiusz Eisenstein: Wybór pism (tu: Dickens, Griffith i my, Nieoczekiwany styk, Film czwartego wymiaru).

Siegfried Kracauer: Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości.

Andre Bazin: Film i rzeczywistość, Warszawa 1963.

Tadeusz Lubelski: Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Chorzów 2009.

Alicja Helman: Film gangsterski, Warszawa 1990.

Arkadiusz Lewicki: Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym, Wrocław 2007.

D.J. Andrew: Główne teorie filmu. Wprowadzenie, Łódź 1995.

A. Helman, J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2008.
17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

wykład:


seminarium:

laboratorium:

konwersatorium: sprawdzian pisemny, egzamin

inne:


18.

Język wykładowy

polski


19.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:


30
Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć:


- czytanie wskazanej literatury:

15

30

Suma godzin

75
Liczba punktów ECTS

3

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy