Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Pobieranie 47.68 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar47.68 Kb.
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Antropologia obrazu: film

2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

Image Anthropology - Film


3.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Filologii Polskiej/Institut of Polish Philology

4.

Kod przedmiotu/modułu

21-ALTF-S2-E2-AOF-K5.

Rodzaj przedmiotu/modułu

Obowiązkowy/Obligatory

6.

Kierunek studiów

Antropologia literatury, teatru i filmu/ Anthropology literaturę, theatre and film

7.

Poziom studiów

II stopień

8.

Rok studiów

I rok

9.

Semestr (zimowy lub letni)

Letni

10.

Forma zajęć i liczba godzin

Wykład/Lecture, 30h

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Dr hab. Sławomir Bobowski, prof. UWr.

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

Podstawowa wiedza z antropoogii kulturowej i wiedzy o filmie


13.

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z rolą, jaką pełnił film (również fotografia) w dziejach antropologii kulturowej, jaką pozycję pełnił i pełni obok słowa. Zdobycie przez studentów wiedzy na temat filmu etnograficznego – jego poetyki immanentnej i normatywnej (tu zwłaszcza z koncepcją/kodeksem Karla Heidera) oraz historii. Kształtowanie umiejętności definiowania filmu etnograficznego na tle filmów dokumentalnych i konfrontowania ich z kategorią prawdy. Kształtowanie kompetencji w zakresie rozpoznawania, analizowania i interpretacji filmów etnograficznych oraz w zakresie ich konfrontowania z filmem w znaczeniu artystycznym, z wartościami estetycznymi. Uświadomienie jednostronności, tendencyjności, „westernocentryzmu” klasycznej etnografii i filmu etnograficznego. Rozwijanie kompetencji w zakresie analizy relacji między obrazem a słowem w filmie etnograficznym.

Kształcenie umiejętności w zakresie antropologicznej analizy i interpretacji filmu fabularnego. Uświadomienie słuchaczom/studentom, że każdy film fabularny można traktować jako efekt działań praw kultury i jako zwierciadło dla tych działań. Zapoznanie się studentów z tym nurtem współczesnej antropologii kulturowej, w którym dzieła sztuki – malarstwa, literatury, fotografii, filmu mogą być traktowane jako materiał „dokumentacyjny” w refleksji antropologicznej.

Student po kursie Antropologia obrazu: film powinien umieć definiować i rozpoznawać dokumentalny film etnograficzny, powinien znać jego historię, główne „dylematy” formalno-etyczne, sposoby wykorzystania fotografii i kamery w pracy etnografa/etnologa. Będzie także umiał wskazać na antropologiczny wymiar sztuk obrazowych, a zwłaszcza filmowej.14.


W01


W02

W03


W04

U01


U02

K01


K02


Zakładane efekty kształcenia

WIEDZA

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologię z zakresu teorii literatury, fotografii i filmu etnograficznego. Zna w stopniu rozszerzonym kluczowe teorie i koncepcje z tego obszaru.

Posiada ogólną wiedzę o najważniejszych kontekstach kulturowych genezy i historii filmu etnograficznego.

Posiada ogólną wiedzę o różnych formach i sposobach funkcjonowania filmu etnograficznego, również w formie fabularnej.
Posiada ogólną wiedzę o języku filmu dokumentalnego nastawionego na portretowanie etnograficzne, na temat reguł jego konstruowania. Rozumie zarówno komunikacyjne, jak i estetyczne i perswazyjne walory tego języka, oraz jego strukturę semantyczną i aksjologiczną. Zwłaszcza dostrzega zagadnienie subiektywności i obiektywności filmowych prezentacji etnograficznych.
UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje na temat reguł konstruowania opowieści etnograficznej, wykorzystując różne źródła z obszaru wiedzy o dramaturgii filmowej.

Potrafi przeprowadzić dobór każdorazowo odpowiednich i stosownych metod i narzędzi badawczych w zakresie analizy i interpretacji – dokumentalnego czy fabularnego – obrazu etnograficznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE


Student potrafi pracować, tzn. słuchać aktywnie intelektualnie wykładu w grupie.
Potrafi przyjąć odpowiedzialność za rozwój kultury śródziemnomorskiej, a w jej obrębie – polskiej, wykorzystując między innymi wiedzę o obszarze tych kultur, jakim jest sztuka filmowa.Symbole kierunkowych i obszarowych efektów kształcenia:

- K_W02/03


- K_W04

- K_W05

- K_W06
- K_U01/02/03


- K_U04

- K_K04

- K_K0

-


15

.

Treści programowe

 1. Początki audiowizualności w antropologii: Robert Flaherty i inni pionierzy.

 2. Osiągnięcia i sposoby filmowania kultur w latach 30. (M.Mead, G.Bateson., B.Wright).

 3. Lata 50., czyli czas rodziny Marshallów.

 4. Jean Rouch i jego filmy.

 5. Roberta Gardnera „Dead Birds”

 6. Film etnograficzny w teorii: kodeks Karla Heidera.

 7. Jak jest możliwa antropologia filmu? – z perspektywy polskiego filmoznawstwa.

 8. Film fabularny jako opis kultury, jako dokument kultury: Cienie zapomnianych przodków Siergieja Paradżanowa, Papusza Krzysztofa Krauzego, Uniesie nas wiatr Abbasa Kiarostamiego. Lekcja kina Kiarostamiego, Vatel, Rolanda Joffé, Savage Innocents Nicolasa Roega, Ziemia drży Luchina Viscontiego.

9.Konflikt kultur w filmie: Misja Rolada Joffé, Czarna suknia Bruce’a Beresforda (lub Walkabout Nicholasa Roega).

16.

Lektura wykorzystywana:

 1. S. Sikora: Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii, Warszawa 2012.

 2. Mirosław Przylipiak: Poetyka kina dokumentalnego, tu: rozdz. Film etnograficzny.

 3. Alicja Helman: Inspiracje filmoznawstwa w zakresie semiotyki i antropologii kultury, /w:/ tejże, Przedmiot i metody filmoznawstwa, Łódź 1985.

 4. Maryla Hopfinger: Film i antropologia, /w:/ Sztuka na wysokości oczu. Film i antropologia, red. Z. Benedyktowicz, D. Parczewska, T. Rutkowska, Warszawa (b.r.w.).

 5. Jakub Maciej Godzimirski: Antropologiczna lektura dzieła filmowego, /w:/Sztuka na wysokości oczu, j.w.

 6. Aleksander Jackiewicz: Antropologia filmu, Kraków 1975.

 7. Alicja Helman: W kręgu inspiracji: Claude Lévi-Strauss, „Kino” 1978, nr 5.

 8. Hanna Książek-Konicka: Kino jako problem antropologiczny, „Kino” 1976, nr 5.

 9. Andrzej Kołodyński: Dokument filmowy jako narzędzie poznania antropologicznego, /w:/ Film: tekst i kontekst, red. A. Helman, W. Godzic, Katowice 1982.
17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej


18.

Język wykładowy

Język polski

19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

Konwersatorium


30 godz.


Praca własna studenta np.:
- zapoznanie się z omawianymi dziełami i innymi przykładami zjawisk opisywanych na wykładzie:

- opracowanie wyników:


- sporządzenie raportu z zajęć:20 godzin
15 godzin
20 godzin


Suma godzin

85 godzin

Liczba punktów ECTS

3 ECTS

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy