Strona główna

Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)


Pobieranie 47.68 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar47.68 Kb.
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Antropologia obrazu: film

2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

Image Anthropology - Film


3.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Filologii Polskiej/Institut of Polish Philology

4.

Kod przedmiotu/modułu

21-ALTF-S2-E2-AOF-K5.

Rodzaj przedmiotu/modułu

Obowiązkowy/Obligatory

6.

Kierunek studiów

Antropologia literatury, teatru i filmu/ Anthropology literaturę, theatre and film

7.

Poziom studiów

II stopień

8.

Rok studiów

I rok

9.

Semestr (zimowy lub letni)

Letni

10.

Forma zajęć i liczba godzin

Wykład/Lecture, 30h

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Dr hab. Sławomir Bobowski, prof. UWr.

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

Podstawowa wiedza z antropoogii kulturowej i wiedzy o filmie


13.

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z rolą, jaką pełnił film (również fotografia) w dziejach antropologii kulturowej, jaką pozycję pełnił i pełni obok słowa. Zdobycie przez studentów wiedzy na temat filmu etnograficznego – jego poetyki immanentnej i normatywnej (tu zwłaszcza z koncepcją/kodeksem Karla Heidera) oraz historii. Kształtowanie umiejętności definiowania filmu etnograficznego na tle filmów dokumentalnych i konfrontowania ich z kategorią prawdy. Kształtowanie kompetencji w zakresie rozpoznawania, analizowania i interpretacji filmów etnograficznych oraz w zakresie ich konfrontowania z filmem w znaczeniu artystycznym, z wartościami estetycznymi. Uświadomienie jednostronności, tendencyjności, „westernocentryzmu” klasycznej etnografii i filmu etnograficznego. Rozwijanie kompetencji w zakresie analizy relacji między obrazem a słowem w filmie etnograficznym.

Kształcenie umiejętności w zakresie antropologicznej analizy i interpretacji filmu fabularnego. Uświadomienie słuchaczom/studentom, że każdy film fabularny można traktować jako efekt działań praw kultury i jako zwierciadło dla tych działań. Zapoznanie się studentów z tym nurtem współczesnej antropologii kulturowej, w którym dzieła sztuki – malarstwa, literatury, fotografii, filmu mogą być traktowane jako materiał „dokumentacyjny” w refleksji antropologicznej.

Student po kursie Antropologia obrazu: film powinien umieć definiować i rozpoznawać dokumentalny film etnograficzny, powinien znać jego historię, główne „dylematy” formalno-etyczne, sposoby wykorzystania fotografii i kamery w pracy etnografa/etnologa. Będzie także umiał wskazać na antropologiczny wymiar sztuk obrazowych, a zwłaszcza filmowej.14.


W01


W02

W03


W04

U01


U02

K01


K02


Zakładane efekty kształcenia

WIEDZA

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologię z zakresu teorii literatury, fotografii i filmu etnograficznego. Zna w stopniu rozszerzonym kluczowe teorie i koncepcje z tego obszaru.

Posiada ogólną wiedzę o najważniejszych kontekstach kulturowych genezy i historii filmu etnograficznego.

Posiada ogólną wiedzę o różnych formach i sposobach funkcjonowania filmu etnograficznego, również w formie fabularnej.
Posiada ogólną wiedzę o języku filmu dokumentalnego nastawionego na portretowanie etnograficzne, na temat reguł jego konstruowania. Rozumie zarówno komunikacyjne, jak i estetyczne i perswazyjne walory tego języka, oraz jego strukturę semantyczną i aksjologiczną. Zwłaszcza dostrzega zagadnienie subiektywności i obiektywności filmowych prezentacji etnograficznych.
UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje na temat reguł konstruowania opowieści etnograficznej, wykorzystując różne źródła z obszaru wiedzy o dramaturgii filmowej.

Potrafi przeprowadzić dobór każdorazowo odpowiednich i stosownych metod i narzędzi badawczych w zakresie analizy i interpretacji – dokumentalnego czy fabularnego – obrazu etnograficznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE


Student potrafi pracować, tzn. słuchać aktywnie intelektualnie wykładu w grupie.
Potrafi przyjąć odpowiedzialność za rozwój kultury śródziemnomorskiej, a w jej obrębie – polskiej, wykorzystując między innymi wiedzę o obszarze tych kultur, jakim jest sztuka filmowa.Symbole kierunkowych i obszarowych efektów kształcenia:

- K_W02/03


- K_W04

- K_W05

- K_W06
- K_U01/02/03


- K_U04

- K_K04

- K_K0

-


15

.

Treści programowe

 1. Początki audiowizualności w antropologii: Robert Flaherty i inni pionierzy.

 2. Osiągnięcia i sposoby filmowania kultur w latach 30. (M.Mead, G.Bateson., B.Wright).

 3. Lata 50., czyli czas rodziny Marshallów.

 4. Jean Rouch i jego filmy.

 5. Roberta Gardnera „Dead Birds”

 6. Film etnograficzny w teorii: kodeks Karla Heidera.

 7. Jak jest możliwa antropologia filmu? – z perspektywy polskiego filmoznawstwa.

 8. Film fabularny jako opis kultury, jako dokument kultury: Cienie zapomnianych przodków Siergieja Paradżanowa, Papusza Krzysztofa Krauzego, Uniesie nas wiatr Abbasa Kiarostamiego. Lekcja kina Kiarostamiego, Vatel, Rolanda Joffé, Savage Innocents Nicolasa Roega, Ziemia drży Luchina Viscontiego.

9.Konflikt kultur w filmie: Misja Rolada Joffé, Czarna suknia Bruce’a Beresforda (lub Walkabout Nicholasa Roega).

16.

Lektura wykorzystywana:

 1. S. Sikora: Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii, Warszawa 2012.

 2. Mirosław Przylipiak: Poetyka kina dokumentalnego, tu: rozdz. Film etnograficzny.

 3. Alicja Helman: Inspiracje filmoznawstwa w zakresie semiotyki i antropologii kultury, /w:/ tejże, Przedmiot i metody filmoznawstwa, Łódź 1985.

 4. Maryla Hopfinger: Film i antropologia, /w:/ Sztuka na wysokości oczu. Film i antropologia, red. Z. Benedyktowicz, D. Parczewska, T. Rutkowska, Warszawa (b.r.w.).

 5. Jakub Maciej Godzimirski: Antropologiczna lektura dzieła filmowego, /w:/Sztuka na wysokości oczu, j.w.

 6. Aleksander Jackiewicz: Antropologia filmu, Kraków 1975.

 7. Alicja Helman: W kręgu inspiracji: Claude Lévi-Strauss, „Kino” 1978, nr 5.

 8. Hanna Książek-Konicka: Kino jako problem antropologiczny, „Kino” 1976, nr 5.

 9. Andrzej Kołodyński: Dokument filmowy jako narzędzie poznania antropologicznego, /w:/ Film: tekst i kontekst, red. A. Helman, W. Godzic, Katowice 1982.
17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej


18.

Język wykładowy

Język polski

19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

Konwersatorium


30 godz.


Praca własna studenta np.:
- zapoznanie się z omawianymi dziełami i innymi przykładami zjawisk opisywanych na wykładzie:

- opracowanie wyników:


- sporządzenie raportu z zajęć:20 godzin
15 godzin
20 godzin


Suma godzin

85 godzin

Liczba punktów ECTS

3 ECTS


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość