Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Pobieranie 56.41 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar56.41 Kb.
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Dzieje nauczania języka polskiego jako obcego

2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

History of Polish as a foreign Language

3.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Filologii Polskiej UWr

4.

Kod przedmiotu/modułu

21-FP-S2-E1- DNJPJO

5.

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

fakultatywny

6.

Kierunek studiów

filologia polska


7.

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

II

8.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

9.

Semestr (zimowy lub letni)

zimowy


10.

Forma zajęć i liczba godzin

Wykład, 15 godzin

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

Studenci uczęszczający na wykłady z dziejów nauczania JPJO powinni wykazywać się ogólną orientacją w historii Polski i Europy, a także posiadaniem podstawowej wiedzy z zakresu gramatyki historycznej języka polskiego i historii języka.

Powinni umieć analizować teksty oraz posiadać umiejętności pracy w grupie.


13.

Cele przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie przyszłych lektorów języka polskiego jako obcego z kilkusetletnią historią nauczania JPJO, wskazanie najważniejszych ośrodków, w których prowadzono takie nauczanie, oraz poinformowanie o stanie nauczania JPJO do końca XX wieku. Celem jest też wskazanie metod analizy (pod względem metodycznym, gramatycznym i realioznawczym) tekstów dawnych podręczników i gramatyk przeznaczonych dla cudzoziemców.

14.

Zakładane efekty kształcenia

Student po zakończeniu wykładów:

 • ma pogłębioną wiedzę o powiązaniu językoznawstwa, literaturoznawstwa i realioznawstwa (zajmujących się polskim obszarem językowo-kulturowym) z innymi dyscyplinami humanistycznymi, artystycznymi i społecznymi; wiedza ta pozwala na integrowanie zjawisk właściwych dla kilku dyscyplin

 • ma pogłębioną uporządkowaną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz pogłębioną wiedzę z zakresu kultury polskiej

 • ma szczegółową wiedzę o współczesnych i przeszłych dokonaniach, ośrodkach i szkołach obejmujących obszar glottodydaktyki polonistycznej

 • ma wiedzę o krajowych i zagranicznych ośrodkach prowadzących nauczanie języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej

Symbole kierunkowych efektów kształcenia:

K_W05,


K_W04,

K_W07,


K_W06

15.

Treści programowe

 1. Przyczyny uczenia się języka polskiego w dawnych wiekach (tj. XVI, XVII, XVIII, XIX i XX). Miasta, w których odbywała się ta nauka.

 2. Omówienie szkół publicznych, w których uczono JPJO: Gimnazjum Akademickie w Gdańsku, Gimnazjum Akademickie w Toruniu, szkoła przy parafii św. Krzysztofa oraz Miejska Szkoła Polska we Wrocławiu. Ponadto szkoły prywatne, a także umieszczone zaraz przy granicy ze Śląskiem. Nauczanie poza granicami RP.

 3. Ówczesne metody nauczania, pochodzenie uczniów i nauczycieli.

 4. Omówienie wybranych podręczników do nauczania JPJO. Wskazanie zawartych w nich informacji dotyczących kultury polskiej i szeroko rozumianej wiedzy o Polsce.

16.

Zalecana literatura (podręczniki)

 1. Burzyńska Anna, Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu JPJO, Wrocław 2002.

 2. Pawlak Marian, Dzieje Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535 – 1772, Olsztyn 1972

 3. Pniewski Władysław, Język polski w dawnych szkołach gdańskich, Gdańsk 1938

 4. Rombowski Aleksander, Nauka języka polskiego we Wrocławiu (koniec wieku XVI – połowa wieku XVIII), Wrocław 1960

 5. Tync Stanisław, Toruńska szkoła polska dla Niemców (1568 – 1793), Przegląd Zachodni R. VIII, 1952, t. 3, s. 433 – 474.17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

wykład: test sprawdzający na koniec wykładu

seminarium: laboratorium: konwersatorium: inne:18.

Język wykładowy

polski

19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

- wykład:- ćwiczenia:

- laboratorium:- inne:

15

Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć:- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury:- napisanie raportu z zajęć:

- przygotowanie do egzaminu:15

Suma godzin

30

Liczba punktów ECTS

1

(Dział Nauczania – 2012) 4COURSE/MODULE DESCRIPTION (SYLLABUS)1.

Course/module

2.

University department

3.

Course/module code

4.

Course/module type – mandatory (compulsory) or elective (optional)

5.

University subject (programme/major)

6.

Degree: (master, bachelor)

7.

Year

8.

Semester (autumn, spring)

9.

Form of tuition and number of hours

10.

Name, Surname, academic title

11.

Initial requirements (knowledge, skills, social competences) regarding the course/module and its completion

12.

Objectives

13.

Learning outcomes

Outcome symbols, e.g.: K_W01*, K_U05, K_K03

14.

Content

15.

Recommended literature

16.

Ways of earning credits for the completion of a course /particular component, methods of assessing academic progress:

lecture:

class: laboratory: seminar:other:

(Dział Nauczania – 2012) 5
17.

Language of instruction

18.

Student’s workload

Activity

Average number of hours for the activity

Hours of instruction (as stipulated in study programme) :

- lecture:- classes:

- laboratory:- other:
student’s own work, e.g.:

- preparation before class (lecture, etc.)- research outcomes:

- reading set literature:- writing course report:

- preparing for exam:


Hours
Number of ECTS* Key to symbols:

K (before underscore) - learning outcomes for the programme

W - knowledge

U - skills

K (after underscore) - social competences01, 02, 03 and subsequent - consecutive number of learning outcome

(Dział Nauczania – 2012) 6
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy