Opisu modułu kształcenia (sylabus) Informacje ogólne Nazwa modułu kształcenia: neuroestetykaPobieranie 45.52 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar45.52 Kb.


OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Informacje ogólne

 1. Nazwa modułu kształcenia: NEUROESTETYKA

 2. Kod modułu kształcenia: 08-FLFA-NEE

 3. Rodzaj modułu kształcenia: FAKULTATYWNY

 4. Kierunek studiów: FILOZOFIA, specjalności: FILOZOFIA OGÓLNA, ŻYCIE PUBLICZNE, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ETYKA

 5. Poziom studiów: I STOPNIA, II STOPNIA

 6. Rok studiów: I-III (I stopień) i I-II (II stopień)

 7. Semestr: ZIMOWY

 8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30h W

 9. Liczba punktów ECTS: 4 lub 5 w zależności od programu studiów

 10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia: PIOTR PRZYBYSZ, DR, przybysz@amu.edu.pl

 11. Język wykładowy: POLSKI

Informacje szczegółowe

 1. Cel (cele) modułu kształcenia:

C1: Uświadomienie potrzeby łączenia filozoficznej refleksji nad sztuką z wynikami współczesnych badań empirycznych z zakresu neuropsychologii, neurokognitywistyki i neurobiologii.

C2: Przekazanie słuchaczom wiedzy na temat metod badawczych stosowanych na gruncie neuroestetyki.

C3: Przygotowanie do właściwej interpretacji zjawisk związanych ze sztuką za pomocą analizy mechanizmów psychologicznych i reakcji mózgu na bodziec artystyczny.

C4: Wykształcenie umiejętności analizy i rozumienia metod badawczych stosowanych w neuroestetyce oraz redukcyjnego sposobu wyjaśniania zjawisk kulturowych.

C5: Pogłębienie umiejętności formułowania tez naukowych w oparciu o wiedzę zaczerpniętą ze źródeł literaturowych polsko i angielskojęzycznych.

C6: Uświadomienie słuchaczom konieczności podejmowania samokształcenia i dokonywania samodzielnego wyboru źródeł wiedzy.

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

BRAK

 1. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówSymbol

efektów


kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

NEE_01

Poszerza swoją wiedzę na temat współczesnych dyscyplin naukowych i humanistycznych zajmujących się badaniem sztuki.

K_W06, K_W08, K_U02

NEE_02

Rozumie i wyjaśnia potrzebę interdyscyplinarnego uzupełnienia analiz estetycznych o badania empiryczne nad poznaniem i tworzeniem sztuki.

K_W06, K_U10, K_K02

NEE_03

Potrafi objaśnić podstawowe zasady przetwarzania informacji o bodźcu wzrokowym i słuchowym przez mózg i umysł.

K_W06, K_W07, K_U02

NEE_04

Potrafi scharakteryzować aspekty i etapy rozwoju zdolności estetycznych u człowieka.

K_W06, K_W07

NEE_05

Ocenia i krytykuje metody badania wrażliwości estetycznej i i oceny estetycznej człowieka.

K_U04, K_W09, K_U05

NEE_06

Prowadzi samodzielne wnioskowania na temat kategorii piękna w oparciu o założenia teoretyczne, koncepcje psychologiczne i dane empiryczne.

K_W04, K_U14

NEE_07

Weryfikuje poglądy na temat sztuki z perspektywy interdyscyplinarnej wiedzy neuroestetycznej

KW_05, K_U03, K_U04, K_K11, K_U15, K_K02

NEE_08

Korzysta ze źródeł literaturowych i baz danych na temat psychologii sztuki, również w języku angielskim

K_U01, K_U02, K_K01, K_K09,


 1. Treści kształcenia

Nazwa modułu kształcenia: NEUROESTETYKA

Symbol treści kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu

TK_01

Neuroestetyka jako dyscyplina badawcza. Jej metody badawcze.

NEE_01, NEE_03, NEE_05, NEE_07

TK_02

Mechanizmy przetwarzania informacji w mózgu wzrokowym (hierarchiczność, funkcjonalna specjalizacja) a odbiór dzieł sztuki.

NEE_01, NEE_05, NEE_07, NEE_08,

TK_03

Czym jest dzieło sztuki w ujęciu neuroestetyki? Dzieło sztuki jako bodziec wyolbrzymiony. Prawa rządzące poznaniem dzieła sztuki według. V. Ramachandrana.

NEE_03, NEE_04

TK_04

Hipotezy S. Zekiego na temat percepcji i poznania sztuki abstrakcyjnej i kolorystycznej

NEE_03, NEE_08

TK_05

Dzieło sztuki jako bodziec iluzyjny. Mechanizmy aktywne podczas percepcji dzieł sztuki według Margaret Livingstone.

NEE_03, NEE_06

TK_06

Iluzje wzrokowe. Mechanizmy rządzące percepcją głębi. Wskaźniki głębi. Rola perspektywy linearnej w malarstwie renesansowym.

NEE_03, NEE_04

TK_07

Emocje estetyczne.

NEE_03, NEE_04, NEE_7

TK_08

Choroby i uszkodzenia mózgu oraz ich wpływ na procesy tworzenia i odbioru sztuki.

NEE_01, NEE_02, NEE_08, NEE_09

 1. Zalecana literatura

 1. Ramachandran, V, Hirstein, W., 2006, „Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego”, [w:] W. Dziarnowska, A. Klawiter (red.) (2006), Mózg i jego umysły, Poznań: Zysk i S-ka, s. 327-364.

 2. Zeki, S., 2012, Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 3. Przybysz, P., Markiewicz, P., 2010, „Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków badań”, [w:] P. Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 107-149.

 4. Markiewicz, P., Przybysz, P., 2007, „Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej wyobraźni”, [w:] P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa: Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, s. 111-148.

 5. Chatterjee, A., 2010, “Neuroaesthetics: A Coming of Age Story”, Journal of Cognitive Neuroscience, 23, 1, s. 53-62.

 6. Livingstone, M., 2001, Vision and Art. The Biology of Seeing, New York: Harry Abrams.

 7. Dio Cinza, D., Gallese, V., 2009, “Neuroaesthetics: A Review”, Current Opinion in Neurobiology, 19, s. 682-687.

 8. Reuter, M., Przybysz, P. 2008, „Muzyka w mózgu. Muzyczna uczta umysłu”. Charaktery 5, ,.s 60-65.

 9. Przybysz, P., Baranowski, P. 2011, „Sztuka a mózg. Neuroestetyczne sekrety wieloznaczności”, Czas Kultury, 5, s. 50-63.

 10. Skov, M., Vartanian, O. (red.), 2007, Neuroaesthetics. Amityville, N.Y: Baywood Publishing Company.

 11. Kawabata, H., S. Zeki, 2004, „Neural Correlates of Beauty”. Journal of Neurophysiology 91, s. 1699-1705.

 12. Zeki, S., 1992, „Obrazy wzrokowe w mózgu i umyśle”. Świat Nauki 11, s. 43-51. 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

Nie przewiduje się

 1. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Materiały do zajęć dostępne są na koncie Dropbox.com, do którego studenci otrzymują login i hasło.

Informacje dodatkowe

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod ocenianiaNazwa modułu (przedmiotu): NEUROSETETYKA

Symbol efektu kształcenia dla modułu

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

NEE_01

TK_01, TK_02, TK_08

wykład

P - egzamin końcowy

NEE_02

TK_08

wykład

P - egzamin końcowy


NEE_03

TK_01, TK_03-TK_07

wykład

P – egzamin końcowy


NEE_04

TK_03, TK_06, TK_07

wykład

P – egzamin końcowy


NEE_05

TK_01, TK_02

wykład

P – egzamin końcowy


NEE_06

TK_05

wykład

P – egzamin końcowy


NEE_07

TK_01, TK_07

wykład

P – egzamin końcowy


NEE_08

TK_02, TK_04, TK_08

wykład

P – egzamin końcowy


 1. Przykładowe zadania egzaminacyjne:

 1. Prawa rządzące poznaniem dzieła sztuki według. V. Ramachandrana.

 2. Mechanizmy przetwarzania informacji w mózgu wzrokowym (hierarchiczność, funkcjonalna specjalizacja) a odbiór dzieł sztuki. Hipotezy na temat percepcji sztuki abstrakcyjnej i kolorystycznej.

 3. Iluzje wzrokowe. Podaj przykłady i mechanizmy.

 4. Mechanizmy rządzące percepcją głębi. Wskaźniki głębi. Rola perspektywy linearnej w malarstwie renesansowym.

 5. Badania empiryczne nad percepcją obiektów estetycznych (pięknych, brzydkich, neutralnych). Omów plan eksperymentalny i wyniki badania S. Zekiego i H. Kawabaty

Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Nazwa modułu (przedmiotu): Neuroestetyka

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Przygotowanie do zajęć

40

Czytanie wskazanej literatury

25

Przygotowanie do egzaminu

25

SUMA GODZIN

120

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

4

Sumaryczne wskaźniki ilościowe

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 4 lub 5 zależnie od programu studiów

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 0

Kryteria oceniania 1. znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi           niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi            błędami

2.0 – niezadowalające: wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy