Strona główna

Opóźniony rozwój mowy (orm, niemota, alalia prolongata, niedorozwój mowy)


Pobieranie 12.83 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.83 Kb.
Opóźniony rozwój mowy

(ORM, niemota, alalia prolongata, niedorozwój mowy)

Opóźniony rozwój mowy – to najogólniejszy termin służący nazywaniu zjawiska występującego u dzieci. Zjawisko to polega na wolniejszym niż u rówieśników wykształcaniu się zdolności ekspresyjnych lub/ i percepcyjnych, co powoduje że dynamika rozwoju mowy jest odmienna od normalnej.

U małych dzieci mówimy o opóźnionym rozwoju mowy, gdy kompetencje językowe nie wykształcają się w ogóle lub wykształcają się w stopniu nie wystarczającym do prawidłowego porozumiewania się oraz wówczas, gdy w toku procesu rozwojowego dochodzi do rozpadu systemu komunikacyjnego lub występuje brak czy niedowład sprawności realizacyjnych.Jakie są przyczyny opóźnionego rozwoju mowy?

Zjawisko opóźnionego rozwoju mowy może być wywołane różnymi przyczynami tj. :

- zewnątrzpochodnymi (w tym środowiskowymi)

- wewnątrzpochodnymi (w tym uwarunkowanymi genetycznie)

- może być przejawem indywidualnego tempa dojrzewania centralnego układu nerwowego lub zaburzeń rozwojowych

- mieć podłoże somatyczne lub psychiczne

- być następstwem patogennych (biologicznych lub psychospołecznych) czynników działających na organizm w różnych okresach rozwojowych dziecka.
Jakie wskaźniki świadczą o opóźnieniu rozwoju mowy?

W ocenie zjawiska opóźnienia rozwoju mowy bierze się pod uwagę:

- ile dźwięków wymawia dziecko, zasób jego słownictwa czynnego i biernego, czy konstruuje zdania proste czy złożone (kryterium ilościowe),

- poprawność wymowy dźwięków, słów, umiejętność konstruowania zdań logicznych i poprawnych gramatycznie (kryterium jakościowe),

- wiek, w którym pojawiają się pierwsze słowa lub/i zdania,

- przedział czasowy pomiędzy poszczególnymi etapami kształtowania się i rozwoju mowy,

- poziom rozumienia przez dziecko mowy innych i rozumienie jego mowy przez otoczenie oraz ilość i jakość środków pozawerbalnych (czy dziecko nie nadużywa gestów i innych sposobów pozajęzykowego porozumiewania się).

Jaka może być rozległość opóźnienia rozwoju mowy?

Opóźniony rozwój mowy może być:

- globalny tj. obejmujący zarówno mówienie, jak i rozumienie,

- parcjalny tj. dotyczący tylko niektórych aspektów mówienia i rozumienia.Kiedy mówimy o poważnym stopniu opóźnionego rozwoju mowy (ORM)?

O poważnym stopniu opóźnionego rozwoju mowy mówimy, gdy mowa dziecka:

- rocznego jest na poziomie dziecka 6-miesięcznego (dziecko jedynie gaworzy),

- 2-letniego jest na poziomie dziecka rocznego (dziecko wymawia kilka słów),

- 3-letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5 rocznego (ubogie słownictwo, budowanie jedynie równoważników zdań),

- 4-letniego jest na poziomie dziecka 2-letniego (formułuje zdania proste, słownictwo czynne jest na poziomie dziecka 2-letniego tj.: dziecko wypowiada około 300 słów),

- 5-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5 letniego (nadal konstruuje zdania proste, zasób słownictwa nie przekracza poziomu słownictwa dziecka 2,5 letniego),

- 6-letniego jest na poziomie dziecka 3-letniego (pojawiają się zdania złożone, dziecko wymawia 1000-1500 słów),

- 7-letniego jest na poziomie dziecka 3,5 letniego.
Diagnozując pochodzenie i patomechanizm opóźnionego rozwoju mowy (ORM) należy określić:
- czy upośledzenie rozwoju mowy jest zaburzeniem pierwotnym czy wtórnym,

- na jakim tle ono powstało i jakie ma konsekwencje dla dalszego rozwoju,

- czy opóźnienie jest następstwem zakłócenia, czy zaburzenia rozwoju,

- jaki jest jego wpływ na funkcjonowanie poznawcze i społeczno-emocjonalne dziecka.


Co jest istotne w diagnostyce opóźnionego rozwoju mowy?
W diagnozowaniu opóźnionego rozwoju mowy (ORM) istotne jest to, aby zrozumieć związek między zaburzeniami rozwoju mowy i języka a innymi zaburzeniami rozwoju oraz odróżnienie normalnych odmian rozwoju od zjawisk patologicznych.
W diagnozowaniu ORM w zależności od potrzeb mogą uczestniczyć logopedzi, psycholodzy, neurolodzy orz inni specjaliści.

Głębokość opóźnienia ustala się na podstawie badań testowych, wywiadu i obserwacji.


OpracowanieNeurologopeda Alicja Janecka

Źródło:

Logopedia, Pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzebowska, Opole 1999.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość