Opublikowanym przez dziennik „RzeczpospolitaPobieranie 7.8 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.8 Kb.
Wyjaśnienia Biura Kontroli i Audytu MSZ w związku z artykułem „MSZ ślepe, głuche oraz nieskuteczne” opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”  w dniu 21 października 2008 r.
1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie rozdaje środków publicznych. Dotacje (na konkretne działania) są udzielane na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacje są udzielane w wyniku otwartego konkursu, podczas którego każdy projekt jest opiniowany przez dwóch niezależnych ekspertów. W konkursach jako obserwator bierze udział przedstawiciel organizacji pozarządowych, z organizacji, która nie startuje w konkursie.

Zdanie „W dwóch tylko przypadkach sprawdzono, czy pieniądze wydano właściwie i zgodnie z prawem” nie jest prawdziwe.

Wszystkie dotacje, których udziela MSZ są weryfikowane pod względem finansowym i merytorycznym. Po zakończeniu realizacji projektu, wszystkie podmioty, które otrzymały dotacje przesyłają do MSZ sprawozdania merytoryczne i finansowe. W weryfikację sprawozdań są zaangażowane departamenty merytoryczne oraz biuro finansowe. De facto weryfikacja sprawozdań pod względem finansowym jest robiona podwójnie (przez dwie komórki organizacyjne MSZ).

Oprócz weryfikacji sprawozdań, Departament Współpracy Rozwojowej przeprowadził w 2007 roku 58 misji monitorujących projektów realizowanych z dotacji MSZ – co oznacza, że zweryfikowanych było blisko 50% projektów finansowanych ze środków będących w dyspozycji DWR.W resorcie trwają prace nad opracowaniem procedur w zakresie udzielania i rozliczania dotacji oraz wprowadzeniem jednolitej procedury kompleksowo regulującej problematykę zasad i trybu zlecania w drodze konkursów zadań publicznych w zakresie spraw Zagranicznych.
 2. Nie odpowiadają prawdzie sformułowane w artykule zarzuty odnoszące się do zatrudnienia w Ambasadzie RP kobiety o kryminalnej przeszłości. Osoba, o której mowa w artykule, skierowana została przez resort gospodarki do pracy w podległym mu Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu i otrzymała wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, zaś zarzuty o domniemanej kryminalnej przeszłości dotyczyć miały jej małżonka. Stroną odpowiedzialna za procedurę sprawdzającą związaną z zatrudnieniem spoczywa na pracodawcy, tj. w tym przypadku Ministerstwie Gospodarki.
3. Zastrzeżenia dotyczące finansowania przez MSZ czesnego za szkołę angielską dla dzieci polskich dyplomatów w Grecji zostały sformułowane przez kontrolę NIK, która miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 2007 r. w Atenach. Sprawa była przedmiotem prac w resorcie w ramach realizacji zaleceń pokontrolnych w tym również konsultacji z MEN, które potwierdziło zamiar likwidacji szkoły polskiej w Atenach. Argumentacja ta została przedstawiona Najwyższej Izbie Kontroli.
4.W związku ze sformułowanymi przez kontrolę KPRM wnioskami w Ambasadzie RP w Budapeszcie ( nie zaś w Konsulacie, jak podaje „Rzeczpospolita”) przeprowadzona została – decyzją Ministra Spraw Zagranicznych rekontrola. Przeprowadzone postępowanie wykazało nieprawidłowości w wielu obszarach funkcjonowania placówki, jednak nie w tych które przede wszystkim sygnalizowała Pani Ambasador.
5.Nieprawidłowości wykazane przez NIK w odniesieniu do stanu zabezpieczenia dokumentacji wizowej w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie, w ubiegłym roku wiązały się z ekstremalnie trudną sytuacją lokalową urzędu. Obecnie, po wynajęciu nowego budynku sytuacja została znormalizowana, zaś dokumentacja przechowywana jest zgodnie z obowiązującymi standardami..
6.Biuro Kontroli i Audytu zostało utworzone w ramach dokonanej restrukturyzacji, do której resort przygotował się już od kilkunastu miesięcy. Kontrola KPRM nie była więc impulsem do jego utworzenia. W resorcie już od dłuższego czasu istniało przekonanie o konieczności wzmocnienia i usprawnienia kontroli wewnętrznej. Projekt nowelizacji statutu Ministerstwa przewidujący powstanie BKiA został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w czerwcu br., zaś wystąpienie pokontrolne KPRM, gdzie jest mowa o takiej potrzebie przekazano do MSZ na przełomie sierpnia i września br.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy