OŚwiadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi białorusi, rosji lub ukrainyPobieranie 8.24 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.24 Kb.
Po czytelnym wypełnieniu złożyć wraz z kopią w Powiatowym Urzędzie Pracy
OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI – OBYWATELOWI BIAŁORUSI, ROSJI LUB UKRAINY

na warunkach określonych w §2 pkt 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r.


w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

(Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1116 i Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 824)


Dane pracodawcy:

Imię i nazwisko / nazwa: ............................................................................................................................

miejsce zamieszkania / siedziba: .................................................................................................................

..............................................................................................................................................................powiat: ...................................................................................................................................................

tel.: ..................................................... fax: ...................................................

NIP: .................................................. PESEL: ................................... REGON: .......................................

dotyczy osób fizycznych dotyczy podmiotów gospodarczych


oświadcza, że zamierza powierzyć wykonywanie pracy w terminie od ................... do ....................

(Długość okresu wykonywania pracy nie może przekraczać 3 miesięcy – 90 dni kalendarzowych)


w charakterze:............................................................................(zawód, ewentualnie rodzaj pracy)
obywatelowi/obywatelce Białorusi / Rosji / Ukrainy (niepotrzebne skreślić)
Panu/Pani Imię/Imiona:.........................................................Nazwisko:........................................................

(zgodnie z pisownią alfabetem łacińskim w paszporcie)


Data urodzenia:............................................................Nr paszportu:.............................................................
Miejscowość, obwód i państwo stałego zamieszkania:
..................................................................................................................................................................

Oświadczenie wydaje się (niewłaściwe skreślić):

a) dla cudzoziemca, który będzie składał wniosek o wydanie wizy w celu wykonywania pracy

b) dla cudzoziemca przebywającego w Polsce


Nr wizy/zezwolenia............................................, okres ważności wizy/zezwolenia: od ............... do....................Organ wydający wizę/zezwolenie: ..........................................................................................................................................
Miejscowość i data: Podpis pracodawcy:
......................................................................... .................................................................................

: zalaczniki -> 294
zalaczniki -> Chojnów: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01. 04. 2011 r do dnia 30. 11. 2011 r. Numer ogłoszenia: 23596 2011; data zamieszczenia: 16. 02. 2011
zalaczniki -> Konkurs ekologiczny dla najmłodszych
zalaczniki -> Międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej „Wzajemne wzbogacenie literatur słowiańskich: doświadczenia analizy naukowej”
zalaczniki -> Uchwała Nr 204/603/06 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 listopada 2006 r w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Rozbudowę Powiatowego Centrum Ratownictwa Medycznego”
zalaczniki -> Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44
zalaczniki -> Konkurs matematyczny
zalaczniki -> Konkurs polonistyczny gimnazjum motyw przewodni
zalaczniki -> Konkurs matematyczny gimnazjum
zalaczniki -> Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez Gminę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia kompetencji w
294 -> 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy