Strona główna

OŚwiadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi białorusi, rosji lub ukrainy


Pobieranie 8.24 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.24 Kb.
Po czytelnym wypełnieniu złożyć wraz z kopią w Powiatowym Urzędzie Pracy
OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI – OBYWATELOWI BIAŁORUSI, ROSJI LUB UKRAINY

na warunkach określonych w §2 pkt 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r.


w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

(Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1116 i Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 824)


Dane pracodawcy:

Imię i nazwisko / nazwa: ............................................................................................................................

miejsce zamieszkania / siedziba: .................................................................................................................

..............................................................................................................................................................powiat: ...................................................................................................................................................

tel.: ..................................................... fax: ...................................................

NIP: .................................................. PESEL: ................................... REGON: .......................................

dotyczy osób fizycznych dotyczy podmiotów gospodarczych


oświadcza, że zamierza powierzyć wykonywanie pracy w terminie od ................... do ....................

(Długość okresu wykonywania pracy nie może przekraczać 3 miesięcy – 90 dni kalendarzowych)


w charakterze:............................................................................(zawód, ewentualnie rodzaj pracy)
obywatelowi/obywatelce Białorusi / Rosji / Ukrainy (niepotrzebne skreślić)
Panu/Pani Imię/Imiona:.........................................................Nazwisko:........................................................

(zgodnie z pisownią alfabetem łacińskim w paszporcie)


Data urodzenia:............................................................Nr paszportu:.............................................................
Miejscowość, obwód i państwo stałego zamieszkania:
..................................................................................................................................................................

Oświadczenie wydaje się (niewłaściwe skreślić):

a) dla cudzoziemca, który będzie składał wniosek o wydanie wizy w celu wykonywania pracy

b) dla cudzoziemca przebywającego w Polsce


Nr wizy/zezwolenia............................................, okres ważności wizy/zezwolenia: od ............... do....................Organ wydający wizę/zezwolenie: ..........................................................................................................................................
Miejscowość i data: Podpis pracodawcy:
......................................................................... .................................................................................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość