Strona główna

OŚwiadczenie pisemne


Pobieranie 12.8 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.8 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{12/03/2012}12.3.2012 0011/2012

OŚWIADCZENIE PISEMNE

złożone zgodnie z art. 123 Regulaminu

w sprawie ustanowienia europejskiego tygodnia podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji serca

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

Termin: {14/06/2012}14.6.2012


0011/2012

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego tygodnia podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji sercaParlament Europejski,

– uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że co roku dochodzi do około 400 000 przypadków pozaszpitalnego nagłego zatrzymania akcji serca, w których szanse na przeżycie ocenia się na mniej niż 10%;

B. mając na uwadze, że przeżywalność wielu z pozoru zdrowych osób zależy od resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) wykonywanej przez świadków zdarzenia w połączeniu z wczesną defibrylacją, mając również na uwadze, że interwencja w czasie 3-4 minut od utraty przytomności może zwiększyć szanse na przeżycie o ponad 50%;

C. mając na uwadze, że w Europie programy dostępu do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) są realizowane tylko częściowo;

1. wzywa Komisję i Radę do:

– przyjęcia publicznych programów dotyczących umieszczania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych oraz prowadzenia odpowiednich szkoleń we wszystkich państwach członkowskich,
– dostosowania ustawodawstwa w celu ułatwienia wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego,

– systematycznego gromadzenia informacji zwrotnych i danych dotyczących działań następczych, a także zarządzania jakością w każdym programie;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia europejskiego tygodnia podnoszenia świadomości na temat zatrzymania akcji serca, aby podnieść poziom świadomości i wiedzy ogółu społeczeństwa, lekarzy i pracowników służby zdrowia;

3. wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich w przyjmowaniu i stosowaniu krajowych strategii dotyczących równego dostępu do wysokiej jakości CPR;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia na terenie całej UE zharmonizowanych przepisów mających na celu zapewnienie zwolnienia od odpowiedzialności osób niosących pierwszą pomoc w przypadku nagłego zagrożenia zatrzymania akcji serca, które nie mają wykształcenia medycznego;

5. zobowiązuje przewodniczącego Komisji do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.


DC\893020PL.doc


PE484.525v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość