P02 – Fizyka IPobieranie 11.3 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar11.3 Kb.

Nazwa przedmiotu:

P02 – Fizyka I


Struktura nauczania:

Semestr 1, wykłady 45h, ćwiczenia 30h

Punkty kredytowe, AGH:

7

Punkty kredytowe, ECTS:

7

Oceny, AGH:

2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6

Oceny, ECTS:

A – F

Obowiązkowy dla:

Technologia chemiczna

Wybieralny dla:
Język:

Polski

Strona WWW przedmiotu

w przygotowaniu
Program:

Wykład (45 godzin):

Aktualny pogląd nt. struktury Wszechświata. Skala rozmiarów i czasów. Fizyka a inne nauki przyrodnicze. Podstawy kinetyki: tor ruchu, prędkość, przyspieszenie. Zasady dynamiki ruchu postępowego i obrotowego. Analogie między ruchem postępowym i obrotowym. Równania statyki. Zasady zachowania pędu i energii. Równanie ruchu rakiety. Energia potencjalna w polu grawitacyjnym. Zderzenia. Zastosowanie pojęcia środka masy do opisu zderzeń. Opis ruchu w  nieinercjalnym układzie odniesienia, siły bezwładności. Ruch drgający: oscylator harmoniczny, wahadło fizyczne i matematyczne – równanie ruchu. Równanie ruchu oscylatora tłumionego i z siłą wymuszającą. Rezonans. Prawa Kepplera ruchu planet. Prawo grawitacji. Masa grawitacyjna i bezwładna, zasada równoważności.

Ciśnienie hydrostatyczne, prawo Pascala i Archimedesa, wzór baromaetryczny. Rozkład Boltzmanna. Ruch laminarny i turbulentny. Współczynnik lepkości, liczba reynoldsa. Równanie ciągłości. Równanie Bernoulliego. Zasada działania skrzydła samolotu oraz żagla. Efekt Magnusa.

Fala, równoważne postaci jej równania. Przykład fal podłużnych i poprzecznych. Równanie falowe dla naprężonej struny, prędkość fali. Fale stojące. Moc i natężenie w ruchu falowym. Fale akustyczne, ich parametry. Prędkość fal akustycznych w różnych ośrodkach. Równanie fali ciśnienia. Logarytmiczna miara natężenia fali dźwiękowej. Dudnienia. Zjawisko Dopplera.

Teoria kinetyczno-molekularna gazu doskonałego. I zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna i ciepło, cp i cv. Ekwipartycja energii. Przemiana adiabatyczna. Równanie Van der Waalsa, zastosowanie do opisu pary nasyconej. Rozkład Maxwella prędkości cząstek w gazie. Cykl Carnota. II zasada termodynamiki. Bezwzględna termodynamiczna skala temperatur. Entropia i jej definicja termodynamiczna i statystyczna.

Ładunek i materia, dipole. Pole eklektryczne, prawo Culomba i Gaussa. Natężenie i potencjał pola. Pojemność elektryczna, kondensatory i ich łączenie. Dielektryki. Energia pola elektrycznego. Prąd, napięcie, opór, moc prądu. Prawo Ohma w postaci mikroskopowej i  makroskopowej. Analiza obwodów elektrycznych. Przepływ prądu w elektrolitach. Pole magnetyczne, siła Lorentz’a, energia pola magnetycznego. Źródło i charakter magnetyzmu. Efekt Halla. Prawo Ampera i Biota-Savarta. Prawo Faradaya, indukcyjność. Obwody RC, LC i  RCL (z wymuszeniem). Prąd sinusoidalnie zmienny. Prądnice i silniki. Równanie Maxwella.

Optyka geometryczna i falowa. Prawo odbicia i załamania, całkowite wewnętrzne odbicie. Powstawanie obrazu przy użyciu soczewek, ich wady. Luneta. Spektroskop pryzmatyczny. Dyfrakcja i interferencja światła. Siatka dyfrakcyjna. Interferencja w cienkich warstwach. Interferometr Michelsona. Strefy Fresnela i soczewki Fresnela. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych. Polaryzacja światła przy odbiciu i załamaniu, prawo Brewstera.


Ćwiczenia audytoryjne (30 godzin):

Zadania i problemy omawiane na ćwiczeniach pozostają w ścisłym związku z materiałem realizowanym na wykładzie. Problematyka zadań obejmuje:

Rachunek wektorowy: przemieszczanie, prędkość, przyspieszenie. Kinematyka: ruch prostoliniowy, ruch jednostajnie przyspieszony, ruch po okręgu. Dynamika: siła, przyspieszenie. Ruch w polu grawitacyjnym. Zasada zachowania pędu i energii. Zderzenia. Ruch harmoniczny swobodny, z tłumieniem oraz z siłą wymuszającą. Rezonans. Hydrostatyka. Dynamika cieczy i gazów. Zasady termodynamiki. Cykl Carnota, entropia. Pole elektryczne. Natężenie, potencjał. Kondensatory, energia pola elektrycznego. Prąd elektryczny i pole magnetyczne.


Bibliografia:

J. Orear: „Physics”, Macmillan Publishing, 1979

I. W. Sawielew: „Fizyka”, PWN, Warszawa 1994

D. Halliday, R. Resnick: „Physics”, Wiley and Sons, N.Y., 1990

Acosta, Cowan, Graham: „Essentials of Modern Physics”, Harper & Row, N.Y., 1981
Sposób zaliczenia przedmiotu:

Egzamin

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy