Strona główna

P06 – Fizyka II


Pobieranie 16.13 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.13 Kb.

Nazwa przedmiotu:

P06 – Fizyka II


Struktura nauczania:

Semestr 2, wykłady 45h, ćwiczenia 30h

Punkty kredytowe, AGH:

7

Punkty kredytowe, ECTS:

7

Oceny, AGH:

2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6

Oceny, ECTS:

A – F

Obowiązkowy dla:

Technologia chemiczna

Wybieralny dla:
Język:

Polski

Strona WWW przedmiotu

w przygotowaniu
Program:

Wykład (45 godzin):

Założenia szczególnej teorii względności (STW), transformacja Lorentza. Główne wyniki STW: dylatacja czasu i skrócenie długości, dodawanie prędkości. Pęd, energia kinetyczna i  energia całkowita w STW. Równoważność masy i energii.

Promieniowanie termiczne, efekt fotoelektryczny, efekt Comptona, generacja i anihilacja par: elektron-pozyton. Falowo-korpuskularne własności materii i promieniowania (teoria de Broglie’a). Model atomu Bohra. Promienie Roentgena, Doświadczenie Younga z dwoma szczelinami dla elektronów. Zasada nieoznaczoności. Równanie Schroedingera. Atom wodoru, liczby kwantowe elektronu. Kręt i moment magnetyczny elektronu i atomu. Efekt Zeemana i  Starka. Układ okresowy pierwiastków. Działanie laseru. Rodzaje wiązań w ciałach stałych. Elektrony swobodne w krysztale. Rozkład Fermiego-Diraca. Potencjał kontaktowy. Pasma energetyczne elektronów w kryształach. Metale, półprzewodniki, izolatory. Przewodnictwo elektryczne. Zjawisko nadprzewodnictwa. Dioda półprzewodnikowa, bateria słoneczna, fotodioda. Tranzystor, wzmacniacz, obwody scalone. Magnetyczne własności ciał. Budowa i  rozmiary jąder. Rodzaje rozpadów promieniotwórczych, prawo rozpadu. Izotopy. Oddziaływanie promieniowania z materią. Przekrój czynny i prawo absorpcji. Energia wiązania jąder, defekt masy. Rozszczepienie i synteza jąder. Reaktory. Skutki napromieniowania tkanki żywej.
Ćwiczenia audytoryjne (30 godzin):

Ruch w polu elektrycznym i magnetycznym naładowanych cząstek. Optyka geometryczna. Dyfrakcja i interferencja światła. Elementy szczególnej teorii względności. Promieniowanie termiczne, efekt Comptona. Efekt fotoelektryczny, tworzenie par: elektron-pozyton. Teoria de Broglie’a, motel atomu Bohra. Promieniowanie emitowane przez atomy: widzialne i  rentgenowskie. Równanie Schroedingera – studnia i bariera potencjału. Atom wodoru, liczby kwantowe, rozkład elektronów na orbitalach. Teoria elektronów swobodnych. Rozkład Fermiego. Magnetyczne własności ciał. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Przekrój czynny i  prawo absorpcji. Energia wiązania jąder, defekt masy, energia jądrowa.
Bibliografia:

J. Orear: „Physics”, Macmillan Publishing, 1979

I. W. Sawielew: „Fizyka”, PWN, Warszawa 1994

D. Halliday, R. Resnick: „Physics”, Wiley and Sons, N.Y., 1990

Acosta, Cowan, Graham: „Essentials of Modern Physics”, Harper & Row, N.Y., 1981
Sposób zaliczenia przedmiotu:

Egzamin
Nazwa przedmiotu:

P11 – Fizyka III


Struktura nauczania:

Semestr 3, laboratorium 30h

Punkty kredytowe, AGH:

3

Punkty kredytowe, ECTS:

3

Oceny, AGH:

2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6

Oceny, ECTS:

A – F

Obowiązkowy dla:

Technologia chemiczna

Wybieralny dla:
Język:

Polski

Strona WWW przedmiotuProgram:

Ćwiczenia laboratoryjne (30 godzin):

 • wahadła fizyczne, zależność okresu drgań wahadła od amplitudy,

 • wyznaczanie modułów sztywności, moduł Younga,

 • interferencja fal akustycznych,

 • polarymetr, soczewki,

 • pole elektrostatyczne, mostek Wheatstone’a, oscyloskop,

 • elektroliza,

 • busola statyczna,

 • indukcja własna i wzajemna,

 • prawo Boyle’a-Mariotte’a i uniwersalna stała gazowa R,

 • współczynnik lepkości,

 • współczynnik załamania światła dla ciał stałych oraz cieczy,

 • ultradźwięki,

 • dyfrakcja światła, interferencja światła laserowego,

 • promieniowanie cieplne, efekt fotoelektryczny, spektrometr optyczny,

 • licznik Geigera-Mullera, absorpcja promieniowania gamma,

 • stosunek ładunku elektronu do stałej Boltzmanna,

 • elementarne cząstki materii.
Bibliografia:

A. Zięba: „Pracownia fizyczna Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH”, Skrypty Uczelniane, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 1999


Sposób zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość