Strona główna

Pakiet informacyjny ects wydzia ł matem atyczno – przyrodniczy


Pobieranie 57.57 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar57.57 Kb.

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

W Y D Z I A Ł M A T E M AT Y C Z N O – P R Z Y R O D N I C Z Y


25 - 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15

tel.: (041) 349 62 34

fax: (041) 349 62 33

e-mail:wmp@ujk.kielce.pl


Dziekan: prof. dr hab. Bartłomiej Jaśkowski

e-mail: Dziekan.WMP@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 62 35


Prodziekani:

Prodziekan do spraw studenckich – dr Kazimiera Dyrda


e-mail: kazimiera.dyrda@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 62 32

Prodziekan do spraw dydaktycznych - dr Marta Repelewicz

e-mail: martar@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 62 32Prodziekan do spraw ogólnych - prof. dr hab. Teodora Król

e-mail: teodora.krol@op.pl ; tel.: (041) 349 62 32Wydziałowy koordynator ECTS - dr Marta Repelewicz

e-mail: martar@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 62 32Kierownik dziekanatu- mgr Agnieszka Hady

e-mail: ahady@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 62 34


OGÓLNE INFORMACJE O WYDZIALE

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy został utworzony w 1969 roku. W jego skład wchodzi 5 instytutów (Instytut Biologii, Instytut Chemii, Instytut Fizyki, Instytut Geografii, Instytut Matematyki) oraz 1 samodzielny zakład (Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska). Posiada prawa doktoryzowania w zakresie fizyki, biologii, geografii. Kadrę Wydziału stanowi 213 nauczycieli akademickich, w tym 17 profesorów zwyczajnych, 20 profesorów tytularnych, 1 profesor wizytujący, 35 doktorów habilitowanych, 130 doktorów, 28 magistrów.

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy prowadzi kształcenie na siedmiu kierunkach studiów, z których sześć, dotychczas ocenionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskało ocenę pozytywną ( biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka).

W roku akademickim 2008/2009 na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym studiuje 2869 studentów, w tym 2121 na studiach stacjonarnych, 748 na studiach niestacjonarnych, 445 na studiach podyplomowych.KIERUNKI I FORMY KSZTAŁCENIA

Na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym prowadzone są następujące kierunki studiów i formy kształcenia: • studia stacjonarne:

 • Biologia (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnością:

- biologia;

- biologia z geografią;

Biologia (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnościami:

- biologia ogólna;

- biologia środowiskowa;


 • biologia medyczna.

 • Chemia (studia jednolite magisterskie) ze specjalnościami:

- chemia z ochroną środowiska

- chemia techniczna • Chemia (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnościami:

 • chemia z biologią;

 • analiza chemiczna;

 • chemia z ochroną środowiska;

 • chemia techniczna;

 • Chemia (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnością:

- chemia z ochroną środowiska;

- chemia techniczna; • analiza chemiczna;

 • Fizyka (studia jednolite magisterskie) ze specjalnościami:

- fizyka z informatyką;

- fizyka medyczna; • Fizyka (studia I stopnia 3- letnie) ze specjalnościami:

- fizyka z informatyką;

 • fizyka medyczna;

 • Fizyka (studia II stopnia 2- letnie) ze specjalnościami:

- fizyka z informatyką;

 • fizyka medyczna;

 • Informatyka (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnością:

 • teleinformatyka;

 • Geografia (studia I stopnia 3 – letnie)ze specjalnościami:

 • geografia z historią

 • geografia z przyrodą

 • geografia z turystyką

 • Geografia (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnościami:

- geografia z gospodarką przestrzenną

 • Matematyka (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnościami:

- nauczanie matematyki i informatyki;

- zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce; • Matematyka (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnością:

 • nauczanie matematyki i informatyki;

 • zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce

 • Ochrona środowiska (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnościami;

 • zarządzanie środowiskowe;

 • rekultywacja terenów poprzemysłowych;

 • Ochrona środowiska (studia II stopnia 2 – letnie);

 • studia niestacjonarne:

 • Biologia(studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnością:

- biologia;

- biologia z geografią; • Biologia(studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnością:

- biologia ogólna;

- biologia środowiskowa; • biologia medyczna.

 • Chemia(studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnościami:

- chemia z ochroną środowiska;

- analiza chemiczna;

- chemia techniczna;


 • Chemia (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnością:

- chemia z ochroną środowiska;

- chemia techniczna; • analiza chemiczna;

 • Informatyka (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnością:

 • teleinformatyka ;

 • Geografia (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnością:

 • geografia z turystyką

 • geografia

 • Geografia (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnościami:

- geografia z turystyką

- geografia z gospodarką przestrzenną • geografia nauczycielska

 • Matematyka (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnością:

 • nauczanie matematyki i informatyki;

 • zastosowania matematyki i informatyki w finansach i teleinformatyce;

 • Matematyka (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnością:

 • nauczanie matematyki i informatyki;

 • zastosowania matematyki i informatyki w finansach i teleinformatyce;

 • Ochrona środowiska (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnościami;

 • zarządzanie środowiskowe;

 • rekultywacja terenów poprzemysłowych;

 • Ochrona środowiska (studia II stopnia 2 – letnie);
 • studia podyplomowe:
 • Informatyka (3 - semestry);

 • Przyroda w zreformowanej szkole ( 2 – semestry);

 • Geografia w zreformowanej szkole (3 – semestry);

 • Biologia medyczna z elementami diagnostyki (3 – semestry);

 • Matematyka (3 – semestry);

 • Metody instrumentalne w analizie chemicznej (3 – semestry);

 • Przyroda, człowiek, środowisko (3 – semestry);

 • Fizyka w gimnazjum (3 – semestry).


Program studiów

Szczegółowe plany i programy studiów, które realizuje student w danym roku akademickim na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, przedstawiony jest w katalogach zajęć opracowanych przez Instytuty.


Zaliczenia
Zaliczenie zajęć odbywa się w systemie semestralnym na studiach stacjonarnych i systemie rocznym na studiach niestacjonarnych.
Skala ocen

Na egzaminach, kolokwiach i zaliczeniach obowiązuje sześciostopniowa skala ocen:
Ocena lokalna

Definicja

lokalna

Ocena

ECTS

Definicja

ECTS

5,0

bardzo dobry

A

CELUJĄCY-wybitne osiągnięcia

4,5

dobry plus

B


BARDZO DOBRY-powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4,0

dobry

C

DOBRY- generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

dostateczny plus

D

ZADOWALAJĄCY- zadowalający, ale ze znaczącymi błędami

3,0

dostateczny

E

DOSTATECZNY-wyniki spełniają minimalne kryteria

2,0

niedostateczny

FX, F

NIEDOSTATECZNY-podstawowe braki w opanowaniu materiału

Ocena niedostateczna (2,0) traktowana jest jako nieukończenie (niezaliczenie) zajęć. Niektóre zajęcia (zwłaszcza wykłady) mogą być zaliczane bez oceny. Sposób zaliczania poszczególnych przedmiotów przedstawiony jest przy opisie poszczególnych przedmiotów.


STRUKTURA WYDZIAŁU

W skład Wydziału wchodzą następujące instytuty:


INSTYTUT BIOLOGII


25 - 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15

tel./fax (041) 349 62 92

(041) 349 62 93

e-mail: ibiol@ujk.kielce.pl


Dyrektor: prof. dr hab. Jan Pilarski

e-mail: jan.pilarski@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 63 29

Wicedyrektorzy:

Wicedyrektor do spraw naukowych -dr Marek Stachurski

e-mail: marek.stachurski@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 63 23

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych- dr Alicja Huruk

e-mail: alicja.huruk@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 63 57

Instytutowy koordynator ECTS- dr Alicja Huruk

e-mail: karolina.mroczkowska@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 62 94
Instytut prowadzi studia I stopnia i II stopnia w zakresie biologii. Główne kierunki badań to: algologia, anatomia porównawcza kręgowców, biochemia, biogeografia, biologia komórki, biologia rozwoju, botanika, dydaktyka biologii i ochrony środowiska, ekologia wybranych grup organizmów, embriologia, entomologia, fitosocjologia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, genetyka, immunologia, lichenologia, mikrobiologia, mikroskopia elektronowa, mykologia, ochrona przyrody, ochrona środowiska, radiologia, toksykologia, zoologia (entomologia, malakologia, teriologia, ornitologia i inne).

INSTYTUT CHEMII


25- 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15 G

tel./fax: (041) 349 70 62

tel.(041) 349 70 01

e-mail: ichem@ujk.kielce.pl


Dyrektor: prof. dr hab. Zygfryd Witkiewicz

e-mail: witkiew@wp.pl ; tel.: (041) 349 70 01

Wicedyrektorzy:

Wicedyrektor do spraw naukowych - prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski

e-mail: Zdzislaw.Migaszewski@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 70 21

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych - dr Maria Materny

e-mail: maria.materny@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 70 33

Instytutowy koordynator ECTS- dr Beata Szczepanik

e-mail: beata.szczepanik@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 70 53

dr Sławomir Michałkiwiecz

e-mail: slawomir.michalkiewicz@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 70 44
Instytut prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I stopnia i studia II stopnia
w zakresie chemii o specjalnościach: chemia z biologią (specjalizacja nauczycielska), chemia z ochroną środowiska, chemia techniczna, analiza chemiczna. Główne kierunki badań to: związki makrocykliczne - synteza i właściwości fizykochemiczne; oddziaływania między-cząsteczkowe i ich wpływ na właściwości makroskopowe układów o znaczeniu praktycznym; adsorpcja i kataliza w procesach fizykochemicznych i ochronie środowiska; synteza wybranych związków organicznych i wpływ ich struktury na właściwości fizykochemiczne i biologiczne; stany wzbudzone i reakcje fotochemiczne z przeniesieniem elektronu - substraty organiczne; zastosowanie metod elektrochemicznych do badań oraz analitycznego oznaczania produktów naturalnych i technicznych; synteza, właściwości fizykochemiczne i strukturalne połączeń o potencjalnym znaczeniu praktycznym i cechach aktywności biologicznej; wybrane pierwiastki śladowe i związki organiczne w systemie gleba-biowskaźniki roślinne.

INSTYTUT FIZYKI


25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15

tel./fax (041) 349 64 43

(041) 349 64 40

e-mail: ifiz@ujk.kielce.pl


Dyrektor: prof. zw. dr hab. Marek Pajek

e-mail: m.pajek@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 64 76

Wicedyrektorzy:

Wicedyrektor do spraw naukowych - prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński

e-mail: mrow@fuw.edu.pl ; tel.: (041) 349 64 45

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych - dr Artur Bojara

e-mail: a.bojara@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 64 50

Instytutowy koordynator ECTS- mgr Joanna Czub

e-mail: j.czub@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 64 61
Instytut prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I stopnia i II stopnia w zakresie fizyki o specjalnościach: fizyka z informatyką, fizyka medyczna oraz studia I stopnia w zakresie informatyki. Główne kierunki badań to: fizyka atomowa, fizyka cząsteczkowa, fizyka jądrowa wysokich energii, astrofizyka, biofizyka, fizyka medyczna, fizyka stosowana, fizyka teoretyczna, dydaktyka fizyki, informatyka i telekomunikacja.

INSTYTUT GEOGRAFII


25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15

tel./fax. (041) 349 63 73

(041) 349 63 72

e-mail: igeo@ujk.kielce.pl


Dyrektor: dr hab. prof. UJK Michał Gruszczyński

e-mail: michal.gruszczynski@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 63 72

Wicedyrektorzy:

Wicedyrektor - dr Artur Zieliński

e-mail: a.zielinski@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 64 17

Instytutowy koordynator ECTS- dr Artur Zieliński

e-mail: a.zielinski@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 63 71, 349 63 74 lub 349 63 72

Instytut prowadzi studia I stopnia i II stopnia w zakresie geografii. Główna działalność naukowa dotyczy: badań współczesnych procesów morfogenetycznych,  paleogeografii, ochrony środowiska, regionów fizycznogeograficznych,  hydrologii i klimatologii regionalnej oraz modelowania hydrologicznego, problemów fitoklimatologii i bioklimatologii człowieka, planowania przestrzennego, agroturystyki i działalności przemysłowo–usługowej, filozoficznego uzasadnienia badań geograficznych, turyzmu i krajoznawstwa oraz dydaktyki geografii.INSTYTUT MATEMATYKI


25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15

tel. (041) 349 62 54

(041) 349 62 50

e-mail: imat@ujk.kielce.pl


Dyrektor: prof. dr hab. Adam Idzik

e-mail: adidzik@ipipan.waw.pl ; tel.: (041) 349 62 53

Wicedyrektorzy:

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych - dr Monika Czajkowska

e-mail: monika.czajkowska@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 62 73

Wicedyrektor do spraw naukowych- dr Elżbieta Zając

e-mail: ezajac@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 62 65

Instytutowy koordynator ECTS- dr Małgorzata Przeniosło

e-mail: malgorzata.przenioslo@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 62 81

Instytut prowadzi studia I stopnia i II stopnia w zakresie matematyki o specjalnościach: nauczanie matematyki i informatyki oraz zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce. Główne kierunki badań to: teoria grafów i jej zastosowania w informatyce, topologia mnogościowa i analiza funkcjonalna, stochastyczne równania różniczkowe i ich zastosowania do badania układów dynamicznych, równania funkcyjne (równania translacji w monoidach), probabilistyka i jej zastosowania (opis i modelowanie długoterminowej zależności w szeregach czasowych ze skończoną i nieskończoną wariancją oraz modelowanie i analiza procesów stochastycznych za pomocą metod analizy falkowej), dydaktyka matematyki.
SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA


25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15 G

tel. (041) 349 64 18

fax. (041) 362 66 23

e-mail: ios@ujk.kielce.plhttp://www.ujk.kielce.pl/ios
Kierownik: prof. UJK dr hab. Marek Jóźwiak

e-mail: marjo@ujk.kielce.pl ; tel. (041) 349 64 27

Koordynator ECTS- dr Rafał Kozłowski

e-mail: rafal.kozlowski@ujk.kielce.pl ; tel. (041) 349 64 29


Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska prowadzi studia I i II stopnia w zakresie ochrony środowiska. Główne kierunki badań to:

Kierunek geoekologiczny. W ramach tego kierunku kontynuowany jest temat badawczy pt. „Ewolucja i współczesne procesy środowiska w regionie świętokrzyskim”. Temat jest znany w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Wyniki są corocznie prezentowane na kongresach, sympozjach i konferencjach, naukowych, gdzie spotykają się z dużym zainteresowaniem. Realizacja m.in. tego tematu zaowocowała zakończoną rozprawą doktorską (dr R. Kozłowski) i jedną w trakcie realizacji (mgr H. Wróblewski - przewód doktorski otwarty na Uniwersytecie Łódzkim) oraz temat „Funkcjonowanie geoekosystemu w Wzorcowych Systemach Ekologicznych” realizowany w współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie, Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Instytutem Geologicznym, pracowniami naukowymi parków narodowych: Świętokrzyskiego, Kampinoskiego, Wigierskiego, Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, Czeskim Instytutem Geologicznym w Pradze.

W ramach badań realizowane są następujące projekty badawcze:

Dr Rafał Kozłowski – projekt badawczy własny NN 305 3622 33 pt. Transformacja opadu podkoronowego w ekosystemach leśnych na obszarze gór niskich i pogórza (2007-2010)

Dr Anna Rabajczyk - projekt badawczy własny NN 305 3066 35 pt. Migracja metali ciężkich w układzie gleba – woda – osad denny w zależności od zagospodarowania terenu na przykładzie wybranych geoekosystemów w Górach Świętokrzyskich (2008-2011)

Prof. UJK dr hab. Marek Jóźwiak – projekt promotorski NN 305 0958 36 pt. Zmiany termiczno - wilgotnościowe w wybranych jaskiniach Polski i Czech w warunkach presji turystycznej (2008-2009).

Kierunek gleboznawczy. Kontynuowany jest temat „Ochrona gleb przed erozją wodną
i wietrzną na tle dynamiki środowiska przyrodniczego”. Dotychczas uzyskane wyniki były podstawą rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej (prof. UJK dr hab. Marek Jóźwiak). Badania gleboznawcze obejmują również zagadnienia dotyczące określenia wpływu poluantów na pokrywę glebową i zbiorowiska roślinne oraz specjacji pierwiastków w profilach glebowych. Rozwijanie tych zagadnień również zaowocowało rozprawą doktorską i habilitacyjną (prof. UJK dr hab. inż Anna Świercz). Kierunek ten jest rozwijany w oparciu o istniejącą współpracę z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutem Inżynierii Rolniczej AR w Poznaniu, Zakładem Geochemii i Ochrony Środowiska Instytutu Chemii UJK, Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zakładem Botaniki Leśnej i Zakładem Geografii Gleb Państwowej Leśno-Technicznej Akademii w St. Petersburgu (Rosja) oraz Instytutem Gleboznawstwa i Ochrony Gleb w Bratysławie (Słowacja).

Kierunek badań dotyczący wpływu antropopresji przemysłowo – turystycznej na dziedzictwo geologiczne Jaskinię Raj. Temat realizowany jest od 1996 roku w współpracy z użytkownikiem jaskini P.T. „Łysogóry”. W ramach realizacji tematu w grudniu 2006 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego został otwarty przewód doktorski p. Moniki Górniak.

Kierunek polarny, realizowany od 2003 roku w współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Komitetem Polarnym PAN oraz Zakładem Mikrobiologii Instytutu Biologii UJK. Do tej pory zrealizowano dwie wyprawy na lodowce na Spitsbergenie (2003 i 2007 rok) i jedną na lodowce Islandii (2005). Zorganizowano również XXXI Sympozjum Polarne (Kielce, 12-14.IX.2005r).

Piąty kierunek - najmłodszy, realizowany od 2005 roku, dotyczy rozwijania, unowocześniania i wdrażania systemu zarządzania środowiskowego. Zakład wspólnie we współpracy z Europejskim Instytutem Kształcenia Podyplomowego przy UJK prowadził prekursorskie studia podyplomowe pt. Zintegrowany system zarządzania środowiskowego w gospodarstwie leśnym – EUSPOLAS” wraz z Dyrekcją Okręgową Lasów Państwowych w Radomiu i Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.

Ponadto w ramach specjalizacji student po spełnieniu wymogów programowych uzyska certyfikat kompetencyjny nadawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji „ASYSTENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO”. Certyfikat ten jest honorowany w krajach  Unii Europejskiej.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość