Strona główna

Pakiet informacyjny ects


Pobieranie 36.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar36.41 Kb.
PAKIET INFORMACYJNY ECTS

W Y D Z I A Ł N A U K O Z D R O W I U

25-317 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19

tel.: (041) 349 69 56

e-mail: wnoz@ujk.kielce.plDziekan: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

e-mail: wnoz@ujk.kielce.pl ; tel. (041) 349 69 10Prodziekani:

Prodziekan do spraw studiów niestacjonarnych – prof. UJK dr hab. Monika Szpringer

e-mail: mszprin@poczta.onet.pl ; tel.: (041) 349 69 14Prodziekan do spraw studiów stacjonarnych – prof. UJK dr hab. dr Grażyna Nowak - Starz

e-mail: grazyna.nowak-starz@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 69 14
Prodziekan do spraw ogólnych – dr n. med. Jarosław Matykiewicz


e-mail: jaromaty@xl.wp.pl ; tel.: (041) 349 69 05
Wydziałowy koordynator ECTS – prof. UJK dr hab. Grażyna Nowak - Starz

e-mail: grazyna.nowak-starz@ujk.kielce.pl ; tel.: (041) 349 69 14Kierownik dziekanatu – mgr Maria Dusińska


e-mail: dusinska@ujk.kielce.pl ; tel.: (041)349 69 09

OGÓLNE INFORMACJE O WYDZIALE

Wydział Nauk o Zdrowiu został utworzony w 2005 roku. W jego skład wchodzą trzy instytuty (Instytut Fizjoterapii, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Instytut Zdrowia Publicznego). Kadrę Wydziału stanowi 92 nauczycieli akademickich, w tym: 5 profesor zwyczajny, 2  profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych, 56 doktorów, 13 magistrów.

Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi kształcenie na czterech kierunkach studiów (fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne), z których trzy, dotychczas ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskało ocenę pozytywną (pielęgniarstwo, fizjoterapia i położnictwo).

W roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiowało 2457 studentów, w tym 846 na studiach stacjonarnych, 1431 na studiach niestacjonarnych, 180 na studiach podyplomowych.


KIERUNKI I FORMY KSZTAŁCENIA

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu prowadzone są następujące kierunki studiów i formy kształcenia: • studia stacjonarne:

 • Pielęgniarstwo (studia I stopnia 3 – letnie);

 • Pielęgniarstwo (studia II stopnia 2 – letnie);

 • Położnictwo(studia I stopnia 3 – letnie);

 • Fizjoterapia (studia I stopnia 3 – letnie);

 • Fizjoterapia (studia II stopnia 2 – letnie);

 • Zdrowie publiczne (studia I stopnia 3 – letnie);
 • studia niestacjonarne:

 • Pielęgniarstwo (studia I stopnia 2-letnie pomostowe);

 • Pielęgniarstwo (studia I stopnia 2,5-letnie pomostowe); unijne

 • Położnictwo (studia I stopnia 1 – roczne);
 • Pielęgniarstwo (studia II stopnia 2-letnie);
 • Fizjoterapia (studia I stopnia 3-letnie);
 • Fizjoterapia (studia II stopnia 2-letnie);
 • Zdrowie publiczne (studia I stopnia 3 – letnie);
 • studia podyplomowe:
 • Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia (2 – semestry);
 • Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej (2 – semestry);
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja kryzysowa (2 – semestry);
 • Gimnastyka korekcyjna (3 – semestry);
 • Neurorehabilitacja (2 – semestry);
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe (2 – semestry).


PROGRAM STUDIÓW
Szczegółowe plany i programy studiów, które realizuje student w danym roku akademickim na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, przedstawiony jest w pakietach informacyjnych opracowanych przez Instytuty.
Zaliczenia

Zaliczenie zajęć odbywa się w systemie semestralnym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.


Skala ocen
Na egzaminach, kolokwiach i zaliczeniach obowiązuje sześciostopniowa skala ocen:


Ocena lokalna

Definicja

lokalna

Ocena

ECTS

Definicja

ECTS

5,0

bardzo dobry

A

CELUJĄCY-wybitne osiągnięcia

4,5

dobry plus

B


BARDZO DOBRY-powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4,0

dobry

C

DOBRY- generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

dostateczny plus

D

ZADOWALAJĄCY- zadowalający, ale ze znaczącymi błędami

3,0

dostateczny

E

DOSTATECZNY-wyniki spełniają minimalne kryteria

2,0

niedostateczny

FX, F

NIEDOSTATECZNY-podstawowe braki w opanowaniu materiału

Ocena niedostateczna (2,0) traktowana jest jako nieukończenie (niezaliczenie) zajęć. Niektóre zajęcia (zwłaszcza wykłady) mogą być zaliczane bez oceny. Sposób zaliczania poszczególnych przedmiotów przedstawiony jest przy opisie poszczególnych przedmiotów.


STRUKTURA WYDZIAŁU

W skład Wydziału wchodzą następujące instytuty:Instytut Fizjoterapii


25 – 317 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19

tel.: (041) 349 69 54

e-mail: wnoz_if@ujk.kielce.pl
Dyrektor: prof. UJK dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński

e-mail: dr_sliwinski@post.pl ; tel.: (041) 349 69 54

Wicedyrektorzy:

Wicedyrektor do spraw dydaktyki – dr Małgorzata Markowska

e-mail: markos@ujk.pl ; tel.: (041) 349 69 54

Wicedyrektor do spraw nauki – dr Magdalena Wilk-Frańczuk

e-mail: magwilk@tlen.pl ; tel.: (041) 349 69 54

Instytutowy koordynator ECTS – dr Jacek Wilczyński

e-mail: jacekwilczynski77@poczta.onet.pl ; tel.: (041) 349 69 54
Instytut prowadzi studia I stopnia i studia II stopnia w zakresie fizjoterapii. Główne kierunki badań to determinanty rozwoju postawy ciała, występowanie wad postawy u dzieci; analiza nowych form korektywy w wadach postawy i skrzywieniach bocznych kręgosłupa z wykorzystaniem muzykoterapii; biomechaniczna analiza podstawowych zadań ruchowych człowieka, struktura sprawności motorycznej; terapia bólu – blokady centralne, czynniki psychologiczne a odczuwanie bólu; leczenie schorzeń kręgosłupa.
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

25 – 317 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19

tel.: (041) 349 69 35

e-mail: wnoz_ipp@ujk.kielce.pl


Dyrektor: prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Malarewicz

e-mail: andrzejmalarewicz@interia.pl ; tel.: (041) 349 69 36

Wicedyrektorzy:

Wicedyrektor do spraw dydaktyki – dr n. med. Dorota Kozieł

e-mail: dorota.koziel@wp.pl ; tel.: (041) 349 69 08

Wicedyrektor do spraw nauki – prof. UJK dr hab. n. med. Marianna Janion

e-mail: mjanion@interia.pl ; tel.: (041) 349 69 24

Instytutowy koordynator ECTS - mgr Maria Michalska

e-mail: michalskamaria29@wp.pl ; tel.: (041) 349 69 35

dr Kazimiera Ździebło

e-mail: zdzieblo@wp.pl ; tel.: (041) 332 41 48

Instytut prowadzi studia I stopnia i studia II stopnia w zakresie pielęgniarstwa oraz studia I stopnia w zakresie położnictwa. Główne kierunki badań to: w zakresie pielęgniarstwa – europejskie standardy w kształceniu pielęgniarek; transformacja w przygotowaniu zawodowym pielęgniarek w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej; przygotowanie pielęgniarek do pracy z pacjentem w ramach realizacji zajęć z pielęgniarstwa klinicznego i społecznego; samodzielność funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku ich życia; w zakresie położnictwa – transformacja w przygotowaniu zawodowym położnych w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej; przygotowanie położnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenetalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium; umiejętność współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenie i rehabilitacja pacjentek.Instytut Zdrowia Publicznego


25 – 317 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19

tel.: (041) 349 69 52

e-mail: wnoz_izp@ujk.kielce.pl

Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

e-mail: grazyna.rydzewska@cskmswis.pl ; tel.: (041) 349 69 52

Wicedyrektorzy:

Wicedyrektor do spraw dydaktyki – dr n. med. Edyta Naszydłowska

e-mail: edytan01@wp.pl ; tel.: (041) 349 69 52

Wicedyrektor do spraw nauki – prof. UJK dr hab. n med. Beata Wożakowska-Kapłon

e-mail: bw.kaplon@poczta.onet.pl ; tel.: (041) 349 69 52

Instytutowy koordynator ECTS – dr Elżbieta Cieśla

e-mail: elaciesla@poczta.onet.pl ; tel.: (041) 349 69 21


Instytut prowadzi studia licencjackie w zakresie zdrowia publicznego, studia I stopnia. Główne kierunki badań to zmiany w procesie rozwoju dojrzewania dzieci młodzieży – aspekt biologiczny i znaczenie społeczno-pedagogiczne; środowiskowe i genetyczne uwarunkowania poziomu fizycznego i motorycznego dzieci i młodzieży z regionu świętokrzyskiego; zjawiska zmian (akceleracja rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci i młodzieży).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość