Pakiet nr 1 Diagnostyczne cewnikowanie serca – wyposażenie standardowePobieranie 201.68 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar201.68 Kb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/CZD/ 121 /14
Załącznik 1.1. do OPZ.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………
Formularz parametrów techniczno-użytkowych

Pakiet nr 1Diagnostyczne cewnikowanie serca – wyposażenie standardowe
Pozycja nr 1- standardowe zestawy do kaniulacji naczyń na prowadnik 0,021” i/lub 0,025”

L.p.

Parametr / Warunek

Odpowiedź wymagana

Odpowiedź oferowana*

1.


Skład zestawu: koszulka z zastawką hemostatyczną , krótki prowadnik, rozszerzacz

TAK
2.

Długość: 5,5 -11 cm

TAK3.

Średnica: 4F, 5F, 6F, 7F

TAK
4.

Prowadnik średnicy 0.021’’ lub 0,025” w zestawie

TAK
*W przypadku gdy w rubryce „Odpowiedź wymagana” widnieje odpowiedź „TAK”, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jej potwierdzenia w rubryce „Odpowiedź oferowana”
Pozycja nr 2- standardowe zestawy do kaniulacji naczyń na prowadnik 0,035 i/lub 0,038

L.p.

Parametr / Warunek

Odpowiedź wymagana

Odpowiedź oferowana*

1.


Skład zestawu: koszulka z zastawką hemostatyczną , krótki prowadnik, rozszerzacz teleskopowy


TAK
2.

Długość: 5,5 - 11 cm

TAK3.

Średnica: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F

TAK
4.

Prowadnik średnicy 0.035” lub 0.038’’ w zestawie dla 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F

TAK
*W przypadku gdy w rubryce „Odpowiedź wymagana” widnieje odpowiedź „TAK”, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jej potwierdzenia w rubryce „Odpowiedź oferowana”
………………,dnia:……………….. …………………………………

(Podpis Wykonawcy)


Załącznik 1.2. do OPZ.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………….Adres Wykonawcy: ……………………………………
Formularz parametrów techniczno-użytkowych

Pakiet nr 2

Diagnostyczne cewnikowanie serca – wyposażenie standardowe
Pozycja nr 1 - cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń

L.p.

Parametr / Warunek

Odpowiedź wymagana

Odpowiedź oferowana*

1.

Końcówka cewnika atraumatyczna, wyprofilowana odpowiednio dla wybiórczego cewnikowania naczyń

TAK
2.


Typy ukształtowania cewnikai: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, Uniselect, Berenstein, N.I.H., Vertebral, Pigtail, Universal Flush, Straight

TAK3.

Cewnik zbrojony

TAK
4.

Możliwość wyboru pokrycia hydrofilnego

TAK
5

Dobra sterowalność 1:1

TAK
6

Długość 65-110 cm

TAK
7

Cewniki 4F, 5F i 6F ze światłem wewnętrznym ≥ 0,035”

TAK
*W przypadku gdy w rubryce „Odpowiedź wymagana” widnieje odpowiedź „TAK”, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jej potwierdzenia w rubryce „Odpowiedź oferowana”
Pozycja nr 2- cewniki do koronarografii


L.p.

Parametr / Warunek

Odpowiedź wymagana

Odpowiedź oferowana*

1.

Cewniki zbrojone, średnicy 4F i 5F

TAK
2.

Dodatkowo cieniująca końcówka cewnika

TAK3.

Światło wewnętrzne ≥ 0,038’’

TAK
4.

Krzywizny JR4 i JR3,5, JL3.5 i JL4

TAK
*W przypadku gdy w rubryce „Odpowiedź wymagana” widnieje odpowiedź „TAK”, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jej potwierdzenia w rubryce „Odpowiedź oferowana”

………………,dnia:……………….. …………………………………

(Podpis Wykonawcy)

Załącznik 1.3. do OPZ

Nazwa Wykonawcy: ………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………

Formularz parametrów techniczno-użytkowych

Pakiet nr 3

Diagnostyczne cewnikowanie serca – noworodki i niemowlęta

Pozycja nr 1- balonowe cewniki angiograficzneL.p.

Parametr / Warunek

Odpowiedź wymagana

Odpowiedź oferowana*

1.

Średnice cewników 4F , 5F, 6F, 7F, 8F

TAK
2.

Długości 50 cm , 60 cm , 90cm, 110 cm

TAK
3.

Balonik na końcu cewnika o średnicy - dla 4F- min 6 mm

- dla 5F- min 8,0 mm

- dla 6F – min 10,0 mm

- dla 7 F – min. 10mm

- dla 8F – min. 10mm


TAK
4.


Wysokie parametry przepływu

- dla 4F przepływ >5 ml/sek > 600 psi

- dla 5F przepływ >10ml/sek >540 psi

- dla 6F przepływ >18ml/sec >650 psi

- dla 7F przepływ >20ml/sec > 600 psi

TAK*W przypadku gdy w rubryce „Odpowiedź wymagana” widnieje odpowiedź „TAK”, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jej potwierdzenia w rubryce „Odpowiedź oferowana”
Pozycja nr 2 - balonowe cewniki diagnostyczne

L.p.

Parametr / Warunek

Odpowiedź wymagana

Odpowiedź oferowana*

1.

Cewniki dwuświatłowe

TAK
2.

Średnice cewników 4F, 5F, 6F, 7F, 8F

TAK
3.

Długości 60cm, 110cm

TAK
4.

Światło wewnętrzne

-dla 4F min 0,012”

-dla 5F min 0,025”

-dla 6F min 0,035”

-dla 7F min 0,035”

-dla 8F min 0,035”

TAK
5.

Średnica balonu po wypełnieniu

- dla 4F - min 6 mm

- dla 5F – min 8 mm

- dla 6F – min 10 mm

- dla 7F – min 10 mm

- dla 8F – min 10 mm


TAK
*W przypadku gdy w rubryce „Odpowiedź wymagana” widnieje odpowiedź „TAK”, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jej potwierdzenia w rubryce „Odpowiedź oferowana”
………………,dnia:……………….. …………………………………

(Podpis Wykonawcy)Załącznik 1.4. do OPZ.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………
Formularz parametrów techniczno-użytkowych

Pakiet nr 4

Interwencyjne zabiegi kardiologiczne – poszerzanie tętnic płucnych
Pozycja nr 1- cewniki balonowe wysokociśnieniowe do angioplastyki i implantacji stentów do tętnic płucnych i dużych naczyń


L.p.

Parametr / Warunek

Odpowiedź wymagana

Odpowiedź oferowana*

1.

Ciśnienie (rasted burst pressure) min. 10 atm, dla średnicy balonika powyżej 12 mm – ciśnienie min. 5 atm.

TAK
2.


Zakres średnic balonika 12 - 18 mm

Zakres długości balonika 3 - 4 cm

Zakres długości cewników : 80 -110 cmTAK
3.

Dobrze widoczne w promieniach rtg markery balonu
TAK
*W przypadku gdy w rubryce „Odpowiedź wymagana” widnieje odpowiedź „TAK”, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jej potwierdzenia w rubryce „Odpowiedź oferowana”
Pozycja nr 2- stenty do implantacji do tętnic płucnych lub przewodu tętniczego u noworodków


L.p.


Parametr / Warunek


Odpowiedź wymagana


Odpowiedź oferowana*

1.

Materiał – stal nierdzewna

TAK
2.

Stenty montowane fabrycznie na balonie

TAK
3.

Średnica balonu 4 mm- 10 mm

TAK4.

Długość stentu przed rozprężeniem maks. 10-30 mm

TAK
5.

Stenty montowane na balonach średnicy:

- 4mm implantacja przez koszulkę maks. 4F

- powyżej 4 mm implantacja przez koszulkę maks. 6FTAK
*W przypadku gdy w rubryce „Odpowiedź wymagana” widnieje odpowiedź „TAK”, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jej potwierdzenia w rubryce „Odpowiedź oferowana”

………………,dnia:……………….. …………………………………

(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1.


  1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego następujących towarów: ..................... (pakiet nr.........).

  2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularze cenowe – Pakiety nr ………, stanowią integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1).

§ 2.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży i dostarczenia do siedziby Zamawiającego towarów, o których mowa w § 1, począwszy od daty zawarcia umowy, w terminie 7 dni po przesłaniu Wykonawcy faksem przez Zamawiającego specyfikacji częściowej sprzedaży, do łącznej maksymalnej wysokości wynagrodzenia

  1. Pakiet nr 1, netto:………………..PLN, brutto:...................... PLN (słownie:............).

  2. Pakiet nr 2, netto:………………..PLN, brutto:...................... PLN (słownie:.............).

itd. w zależności od ilości pakietów

Łączna wartość umowy netto:………………….., brutto………………………… 1. Sprzedaż będzie realizowana sukcesywnie, tj. w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez ustalania jakichkolwiek harmonogramów dostaw lub bez zachowania proporcji do okresu obowiązywania umowy. Wykonawca potwierdza gotowość do takiej realizacji dostaw, przez cały okres obowiązywania umowy.

 2. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w załącznikach do oferty Wykonawcy (formularze cenowe, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają waloryzacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.

 3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnych pozycji asortymentu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. Postanowienie niniejsze dotyczy wszystkich pakietów objętych umową.

 5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towary rzeczywiście dostarczone, a uprzednio zamówione w specyfikacji częściowej sprzedaży.

§ 3.

 1. Rozliczenia za nabyte przez Zamawiającego i dostarczone towary odbywać się będą na podstawie faktur, prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, płatnymi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca jest uprawniony wystawić fakturę w dniu przyjęcia towaru przez Zamawiającego.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze postanowienia treści: „Zgodnie z zawartą umową, przelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody dłużnika”.

 3. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki) – chyba że Zamawiający wskaże inaczej.

 4. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów, chyba że zwłoka Zamawiającego w zapłacie należności przekracza 60 dni. W takim przypadku Wykonawca może wstrzymać wydawanie kolejnych partii towarów wyłącznie w sytuacji, gdy po upływie powyższego terminu wyznaczy Zamawiającemu kolejny termin na uregulowanie należności w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie krótszy niż 14 dni, a Zamawiający temu terminowi uchybi.

 5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania towarów pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami.

 2. Towary będą dostarczane loco magazyn Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8.30 – 15.30.

Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

-       Zamawiający: ……………………….. Tel. ………………………. Fax.: ………………….

         -   Wykonawca: ……………………….. Tel. ………………………. Fax.: ………………….

Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy/Zamawiającemu informacji o zmianie w jakiejkolwiek formie.

 1. Towary dostarczane będą w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.

 2. Towary dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679), na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

 4. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 5 skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt c).

 5. Wykonawca zobowiązuje się spełniać wymagania z zakresu ochrony środowiska na terenie IP CZD, które zostały określone w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

§ 5.

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. w razie opóźnienia w dostawie lub braków ilościowych - w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonej partii towarów (lub wybrakowanej partii) za każdy dzień opóźnienia,

 2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

 3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, a jeżeli odstąpienie dotyczy tylko poszczególnych pakietów – 10% wartości brutto pakietów, których dotyczy odstąpienie.

 4. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części umowy/pakietów.

 1. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec Wykonawcy.

§ 6.

 1. Reklamacje z tytułu jakości lub ilości będą składane przez Zamawiającego faksem do Wykonawcy, niezwłocznie po stwierdzeniu wad towarów.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji i wymiany na towary wolne od wad, na własny koszt, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.

 4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu zamówionych towarów o okres przekraczający 3 dni, lub w przypadku braku wymiany w terminie na towary wolne od wad zgodnie z ust. 3 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie jeszcze nie zrealizowanym do ostatniego dnia okresu obowiązywania niniejszej umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 5 ust. 1 pkt c).

 5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, Zamawiający może odstąpić od umowy do ostatniego dnia okresu obowiązywania niniejszej umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 5 ust. 1 pkt c).

 6. Niezależnie od pozostałych postanowień umowy, w razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towarów lub braku wymiany na towary wolne od wad, Zamawiający może dokonać zamówienia analogicznych towarów u innego sprzedającego i nie przyjąć towarów dostarczonych przez Wykonawcę z opóźnieniem. W takim przypadku, niezależnie od uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy pomiędzy ceną określoną w łączącej strony umowie a ceną, za którą Zamawiający nabył towar u innego sprzedawcy.

§ 7.

   1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku:

 1. wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia,

 2. określonych w § 2 ust. 4 umowy i w sposób tam przewidziany, przy czym Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiedni aneks do umowy

 3. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego

 4. niewykorzystania wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów, określonej w § 2 ust. 1 Umowy, w terminie określonym w § 10 ust. 1 – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.

2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 8.

 1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211-9215 Kc), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia

 3. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc). W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania jakiegokolwiek pełnomocnictwa ani upoważnienia do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy, na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego lub adwokata. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności, do dochodzenia której Wykonawca udzielił pełnomocnictwa/upoważnienia.


§ 9.

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 7
ust. 1 pkt 4.


 1. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.


§ 10.

Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.


§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.§12.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.


Załączniki:

  1. Formularz(e) cenowy(e)

  2. Wymagania z zakresu ochrony środowiska

  3. Parametry techniczno-użytkowe

Zamawiający Wykonawca

NSTYTUT „POMNIK – Kod dokumentu: PI;QP6;FP1 CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” Data wyd.: 23.01.2013Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa Wydanie 5

WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IPCZD

Załącznik Nr 2 do umowy

Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie IPCZD, Wykonawca / Dostawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego – odpowiedzialnym za realizację umowy. 1. Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem Instytutu (wyznaczonym
  w umowie) w zakresie zagadnień środowiskowych, administracyjnych i bieżących.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wdrażanego na terenie IPCZD Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w szczególności do:

  1. realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania
   z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

  2. właściwej gospodarki odpadami:

 • prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

 • gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

 • nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady,

 • nie dopuszczania do mieszania odpadów niebezpiecznych z nie niebezpiecznymi,

 • stosowania się do obowiązujących aktualnych wymagań prawnych.

   1. Wykonawca oświadcza, że posiada decyzje zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm.) - o ile są wymagane.

   2. Za wszelkie odpady wytworzone przez pracowników Wykonawcy, powstałe w czasie realizacji umowy odpowiada Wykonawca, w tym za systematyczne usuwanie na swój koszt odpadów1 powstałych w czasie realizacji umowy (w celu zachowania porządku i estetyki budynków i terenów przyległych IPCZD) oraz po zakończeniu działalności (chyba, ze umowa stanowi inaczej

   3. Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT.

   4. Przestrzegania obowiązującego w Instytucie zakazu palenia tytoniu

   5. Zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy) oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka i zagrożenia dla personelu, pacjentów i osób odwiedzających

   6. Na terenie Instytutu, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  1. bezpieczeństwo swoich pracowników

  2. skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń
   i materiałów, środowiska.

9. W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną za realizację umowy oraz Centralną Dyspozytornię (tel: 22 815 14 88), w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (w zależności od rodzaju zdarzenia).

10. W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.

11. Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.

12. W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

13. IPCZD zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania do pokrycia szkód przez Wykonawcę.
Podpis Przedstawiciela IPCZD: Podpis Przedstawiciela Wykonawcy/Dostawcy:
……………………………………… ………………………………………
1 W przypadku powstania odpadów typu złomy metaliczne oraz stopów metali, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Dział Administracyjny IPCZD oraz postępować wg jej wytycznych (sprzedaż odpadu
i wniesienie opłaty do kasy IPCZD lub pozostawienie zabezpieczonego odpadu w miejscu wyznaczonym).

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY


Dane dotyczące Wykonawcy:


Nazwa/Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul.............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax. ………….…………................................................

http:// ..................................................... e-mail: .......................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel. ....................................

Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy: …………………….tel.…………………


Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Siedziba: 04-730 Warszawa, al. DZIECI POLSKICH 20


Zobowiązania Wykonawcy:


   1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ZP/CZD/121/14, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) – pakiet(y) nr ……..

   2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

   3. Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

   4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   5. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………..*).

*) brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

   1. Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.

   2. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

3)Informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego, są zawarte na stronach ............................................ oferty, zabezpieczonych w sposób opisany w pkt. 14.12.siwz.

……................., dnia ……………….. ............................................................(podpisy Wykonawcy)


Załącznik nr 4.1. do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20


Nazwa Wykonawcy:…......................................................................................................

Adres Wykonawcy:…........................................................................................................FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1

Poz Nr

Nazwa asortymentu

Nr katalogowy Podać

Producent Podać

J.M


Ogółem Ilość

Cena jedn. netto w PLN

Wartość netto w PLN

Stawka % VAT

Wartość brutto w PLN

1

Zestaw standardowy do kaniulacji naczyń na prowadnik 0,021 i/lub 0,025szt.

5508
2

Zestaw standardowy do kaniulacji naczyń na prowadnik 0,035 i/lub 0,038szt.

3008
RAZEM

…...............................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4.2. do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20


Nazwa Wykonawcy:…......................................................................................................

Adres Wykonawcy:…........................................................................................................FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 2

Poz Nr

Nazwa asortymentu

Nr katalogowy Podać

Producent Podać

J.M


Ogółem Ilość

Cena jedn. netto w PLN

Wartość netto w PLN

Stawka % VAT

Wartość brutto w PLN

1

Cewnik angiograficzny diagnostyczny do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyńszt.

6008
2

Cewnik do koronarografiiszt.

4008
RAZEM

…...............................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4.3. do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20

Nazwa Wykonawcy:…......................................................................................................

Adres Wykonawcy:…........................................................................................................FORMULARZ CENOWY- Pakiet nr 3


Poz.Nr


Nazwa asortymentu

Nr katalogowy Podać

Producent Podać

J.M.

Ogółem Ilość

Cena jedn. netto w PLN

Wartość netto w PLN

Stawka % VAT

Wartość brutto w PLN

1

Cewnik balonowy angiograficzny
szt.

3008
2

Cewnik balonowy diagnostyczny dwuświatłowyszt.

708
RAZEM


…...............................................................

(podpis Wykonawcy)Załącznik nr 4.4. do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20

Nazwa Wykonawcy:…......................................................................................................

Adres Wykonawcy:…........................................................................................................


FORMULARZ CENOWY- Pakiet nr 4

Poz Nr

Nazwa asortymentu

Nr katalogowy

Podać

Producent Podać

J.M.

Ogółem Ilość

Cena jedn. netto w PLN

Wartość netto w PLN

Stawka % VAT

Wartość brutto w PLN

1

Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki i implantacji stentów do tętnic płucnych i dużych naczyńszt.

18
2

Stenty do implantacji do tętnic płucnych lub przewodu tętniczego u noworodkówszt.

18
RAZEM


…...............................................................

(podpis Wykonawcy)Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

w związku z art. 44 ustawy

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..


Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ……………………… …………………………………………………………(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..


Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ……………………… …………………………………………………………(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.


Dotyczy postępowania nr ZP/CZD/ 121 /14

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).Lp.

Nazwa podmiotu


1.
2.
3.
…..

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis Wykonawcy) 1. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.).

.......................................

(miejscowość, data)
..................................................................

(podpis Wykonawcy)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Strona z


: pliki -> zampub -> przetarg
pliki -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
pliki -> Xxii ogólnopolskie spotkania trzeźWOŚciowe sanktuarium Maryjne w Licheniu 25-27 lipca 2014
pliki -> Spis treści wprowadzenie 3 częŚĆ wstępna 6
pliki -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
pliki -> Maciej Michalski o ryszardzie Cieślaku w Roku Grotowskiego
pliki -> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu wrzesień- październik 2012/2013 Drodzy Czytelnicy!
pliki -> Kraków: Rekolekcje ostatniej szansy z Księgą Lamentacji (z transmisją w internecie) „Dni nasze zamień na dawne” – głoszą o. Tomasz Grabowski op I ks. Krzysztof Porosło
pliki -> Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
przetarg -> Dostawa pomp infuzyjnych anestezjologicznych I pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi – 2 pakiety, realizowana w ramach projektu wnd-pois. 12. 02. 00-00-001/11. pn
przetarg -> O wyborze oferty najkorzystniejszej
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy