Strona główna

Pan Andrzej Paweł Kazanowski ul. Szarych Szeregów 32 26-110 Skarżysko-Kamienna


Pobieranie 22.57 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.57 Kb.

PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r.
Pan Andrzej Paweł Kazanowski

ul. Szarych Szeregów 32

26-110 Skarżysko-Kamienna

DECYZJA Nr DR-171/2015-1/0010/08-TK

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1 - 3 oraz art. 40 ust. 1, 3 pkt 4, ust. 8, 9, 10 i 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) w związku z art. 104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosków Andrzeja Pawła Kazanowskiego zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej: o sygnaturze Nr DR.441.19.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., uzupełnionego pismem z dnia 22 maja 2015 r. oraz o sygnaturze Nr DR.502.102.2015 z dnia 10 kwietnia 2015r., uzupełnionego pismem z dnia 29 maja 2015 r., po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 165/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.

postanawia się  1. Zmienić w koncesji Nr TK-0010/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r., udzielonej Andrzejowi Pawłowi Kazanowskiemu zamieszkałemu w Skarżysku-Kamiennej, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Nowa TV Kielce” w sieciach telekomunikacyjnych pkt I i II, przez co punkty te otrzymują następujące brzmienie:

I. Udzielić Andrzejowi Pawłowi Kazanowskiemu zamieszkałemu w Skarżysku-Kamiennej, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Telewizja Świętokrzyska Andrzej Kazanowski zwanemu dalej Koncesjonariuszem, koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TELEWIZJA ŚWIĘTOKRZYSKA” w sieciach telekomunikacyjnych.”

II. Program będzie rozpowszechniany w sieciach telekomunikacyjnych przy zachowaniu następujących warunków technicznych:


Lp.

Nazwa Operatora

zarządzającego sieciąLokalizacja stacji głównej/obszar objęty siecią telekomunikacyjną

Nr z rejestru przeds. telekomuni-kacyjnych

1.

VECTRA S.A.

ul. Wesoła 51

Kielce/Kielce5568

2.

VECTRA S.A.

ul. 7 Źródeł 7

Pińczów/Pińczów

5568

3.

VECTRA S.A.

ul. Chrobrego 2

Jędrzejów/Jędrzejów

5568  1. Koncesjonariusz, rozpocznie rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych będących przedmiotem rozszerzenia koncesji nie później niż 2 miesiące od daty rozszerzenia koncesji.

3. Opłata za zmianę koncesji wynosi 2.093 (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy) złote i jest płatna jednorazowo.


UZASADNIENIE

Andrzej Paweł Kazanowski zamieszkały w Skarżysku-Kamiennej uzyskał w dniu 23 kwietnia 2008 r. koncesję Nr TK-0010/08 na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Nowa TV Kielce” w następującej sieci telekomunikacyjnej:

Lp.

Nazwa Operatora

zarządzającego sieciąLokalizacja stacji czołowej zasilającej sieć

Nr z rejestru przeds. telekomuni-kacyjnych

1.

VECTRA S.A.

ul. Wesoła 51

Kielce


5568

Wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2015 r. (sygnatura Nr DR.441.19.2015) Koncesjonariusz wystąpił o rozszerzenie koncesji Nr TK-0010/08 o sieci telekomunikacyjne operatora VECTRA S.A. w Pińczowie i Jędrzejowie.

Jednocześnie, pismem z dnia 10 kwietnia 2015 r. (sygnatura Nr DR.502.102.2015) Andrzej Paweł Kazanowski wniósł o zmianę nazwy rozpowszechnianego programu z „Nowa TV Kielce” na „TELEWIZJA ŚWIĘTOKRZYSKA”.
Wnioski zostały prawidłowo podpisane.
W uzupełnieniu przesłanego wniosku (sygnatura Nr 502.102.1.2015), Koncesjonariusz wystąpił o zmianę firmy, pod którą działa, z „Telewizja Kielce” na „Telewizja Świętokrzyska” oraz wykreślenie szczegółowych danych adresowych z treści pkt I koncesji nr TK-0010/08. Do wniosku załączono wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Uznając, że przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie koncesji Nr TK-0010/08, przemawia za tym interes społeczny oraz słuszny interes strony, w dniu 16 czerwca 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę Nr 165/2015 w sprawie rozszerzenia wykonywanej koncesji o sieci telekomunikacyjne operatora VECTRA S.A., zmiany nazwy programu, zmiany nazwy firmy, pod którą Koncesjonariusz działa oraz wykreślenia szczegółowych danych adresowych.
W dniu 23 czerwca 2015 r. Przewodniczący KRRiT, zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zajęcie stanowiska w sprawie uzgodnienia warunków technicznych dotyczących rozszerzenia koncesji Nr TK-0010/08. W dniu 29 czerwca 2015 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał postanowienie nr DZC.WRT.5167.33.2015.2, w którym uznał za uzgodnione warunki techniczne koncesji dla Andrzeja Pawła Kazanowskiego.

Pismem z dnia 7 lipca 2015 r. Andrzej Paweł Kazanowski poinformował Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, że akceptuje treść postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC.WRT.5167.33.2015.2 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Opłata za zmianę koncesji, polegająca na jej rozszerzeniu o kolejne sieci telekomunikacyjne została ustalona na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 4, ust. 8 i ust. 9 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji oraz pkt II ppkt 4) Ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 830) i wynosi 2.093 (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy) złote.

Opłatę należy uiścić w terminie sześćdziesięciu dni od dnia doręczenia decyzji o zmianie koncesji, na rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:


NBP O/O w Warszawie

Nr 13101010100095372231000000


Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jan Dworak

Otrzymują:


  1. Andrzej Paweł Kazanowski

  2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  3. a/a

DR-171/2015-1/0010/08-TK
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość