Strona główna

Pan Jerzy Miller Wojewoda Małopolski


Pobieranie 31.4 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar31.4 Kb.


Kraków, dnia 10 VI 2014 r.

ZWIĄZEK Dom im. J. Piłsudskiego w Oleandrach

LEGIONISTÓW POLSKICH Aleja 3-go Maja 7

30-063 Kraków

ciągłość prawna od 30.V.1918 r. tel. (12) 633-47-15, tel./fax. (12) 632-20-35 wyłączność nazwy prawnie zastrzeżona

l.dz. 7090/14


Pan

Jerzy Miller

Wojewoda Małopolski

za pośrednictwem

Prezydenta Miasta Krakowa

Odwołanie

od Decyzji nr 1225/2014 Prezydenta Miasta Krakowa,

pismo znak: AU-01-1.6740.3.15.2014.LRU.KBU, z dnia 30 V 2014.
W dniu 4 VI 2014 r. Związek Legionistów Polskich otrzymał od Prezydenta Miasta Krakowa

Decyzję Nr 1225/2014,

dot. zamierzenia budowlanego:

Remont budowlany, przebudowę i prace konserwatorskie przy budynku „Dom im. Józefa Piłsudskiego”, Aleja Trzeciego Maja 7 w Krakowie, wraz z rozbiórką betonowych schodów zewnętrznych, remontem windy, remontem i wymianą stolarki, remontem sanitariatów, klatki schodowej i elewacji oraz wymianą instalacji wewnętrznych energii elektrycznej, wod.-kan., c.o. i instalacji odgromowej w obiekcie, działka ewidencyjna 189/3 obr. 12 Krowodrza.”


Związek Legionistów Polskich – zachowując termin wskazany w Decyzji – wnosi odwołanie od ww. Decyzji, wnosząc o jej uchylenie w całości.
Na wstępie – podkreślenia wymaga istotny fakt – o zasadniczym znaczeniu w niniejszej sprawie.

Wpis Domu im. Józefa Piłsudskiego-Oleandry przez Urząd Miasta Krakowa do ksiąg wieczystych jest nieważny z mocy prawa, bo całe postępowanie toczyło się niezgodnie z prawem, a Postanowienie wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa.

Postępowanie” toczyło się bez wiedzy i bez udziału Związku Legionistów Polskich.

Na dodatek doszło do czegoś tyleż niezrozumiałego, ile niedopuszczalnego: Związek Legionistów Polskich został obciążony kosztami tego „Postępowania”: 7.200 złotych!


Dom im. Józefa Piłsudskiego-Oleandry to Pomnik-Symbol Niepodległości.
Dom im. Józefa Piłsudskiego i mające w nim swą siedzibę Muzeum Czynu Niepodległościowego należą do Państwa Polskiego i do całego Narodu, a nie do Urzędu Miasta Krakowa; Dom im. Józefa Piłsudskiego nie może należeć do Miasta Krakowa.
Związek Legionistów Polskich ponownie podkreśla, że Dom im. Józefa Piłsudskiego-Oleandry to Sanktuarium Niepodległości; to ziemia święta dla Państwa Polskiego i Polaków.

Miasto Kraków nie może być zatem właścicielem czegoś, co należy do całego Narodu; podobnie jak Wawel, Grób Nieznanego Żołnierza, Kopiec Kościuszki, Kopiec Józefa Piłsudskiego.
Dom im. Józefa Piłsudskiego wybudowany został przez Związek Legionistów Polskich w latach 30-tych XX. wieku, z funduszy własnych Związku Legionistów Polskich, na gruncie przekazanym Związkowi Uchwałą Rady Miasta Krakowa z 23 XII 1927 r. (nr 8374/27).

Kontrakt między Gminą Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, a Związkiem Legionistów Polskich podpisany został 29 XII 1933 r.

Na podstawie Uchwały Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział I z 16 II 1934 r., I.Tab. 946/34 dokonano stosownego wpisu w księgach wieczystych na rzecz Związku Legionistów Polskich; Lwh 225 ks.gr.gm. kat. Kraków, Dziel.XIV-Czarna Wieś.
Zgodnie z prawem Dom im. Józefa Piłsudskiego stanowi niepodważalną własność Związku Legionistów Polskich (p. dokumenty w Archiwum Związku Legionistów Polskich i Archiwum Czynu Niepodległościowego).
Po Wrześniu 1939 r. hitlerowskie władze okupacyjne bezprawnie zagarnęły Dom im. Józefa Piłsudskiego, a po II wojnie światowej Dom był równie bezprawnie użytkowany przez różne instytucje.

Prawomocnymi, ostatecznymi decyzjami Minister Spraw Wewnętrznych RP uznał za nieważne z mocy prawa decyzje, pozbawiające Związku Legionistów Polskich jego majątku – w tym Domu im. Józefa Piłsudskiego-Oleandry – jako wydane z rażącym naruszeniem prawa.
Od momentu zwrotu w 1990 r. Domu im. Józefa Piłsudskiego Związkowi Legionistów Polskich, czyli od 23 lat Związek Legionistów Polskich – z bardzo skromnych środków własnych utrzymujący Dom i mające w nim swą siedzibę Muzeum Czynu Niepodległościowego (wkład Związku ponad 25 mil. złotych) – konsekwentnie występował o pilne podjęcie niezbędnych prac konserwatorsko-adaptacyjnych i remontowych w Domu.

Wnioski te były negatywnie opiniowane przez … Urząd Miasta Krakowa. Wyjątek stanowiły: remont dachu, portyku wejściowego i kilku okien.


Obecne działania Urzędu Miasta Krakowa, ich forma – są niedopuszczalne, a ich cel jest oczywisty dla każdego logicznie myślącego, a znającego historię Oleandrów i Związku Legionistów Polskich oraz Muzeum Czynu Niepodległościowego.
Związek Legionistów Polskich do dnia dzisiejszego nie otrzymał – mimo solennej obietnicy i zapewnień ze strony Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie – projektu budowlanego.

W 2013 r. pracownicy Zarządu Budynków Komunalnych oraz Pracowni Konserwacji Zabytków dokonali inwentaryzacji pomieszczeń w całym Domu. Statutowe Władze Związku zostały zapewnione, że kompletna dokumentacja zostanie przedstawiona Związkowi do zaopiniowania.

Jest to niezbędne z uwagi na charakter obiektu i jego w całości wykorzystanie do celów ekspozycji stałej Muzeum Czynu Niepodległościowego. Muzeum, powołanego 6 sierpnia 1922 r.; jednego z najstarszych polskich muzeów; jedynego poświęconego Idei Służby dla RP.
Związek Legionistów Polskich podnosi, iż nie otrzymał do dnia dzisiejszego pisma Zarządu Budynków Komunalnych z dnia 28 V 2014 r., o którym mowa na stronie 2 wymienionej Decyzji (wiersz drugi od dołu).
Związek Legionistów Polskich podkreśla, że od 23 lat widzi konieczność przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorsko-adaptacyjnych i remontowych Domu im. Józefa Piłsudskiego, ale Związek – jako właściciel Domu nie może być pomijany i lekceważony w tej tak istotnej kwestii.

Bezmiar bezprecedensowego poświęcenia, czasu, zdrowia, pracy wielu dziesiątków osób – w tym wielu już zmarłych – nie mogą być zlekceważone, pominięte i to w sposób tak niegodny, tak cyniczny, będący zaprzeczeniem uniwersalnych zasad obowiązujących w cywilizowanym świecie i to jeszcze w kwestii, w której Związek Legionistów Polskich i Muzeum Czynu Niepodległościowego mają tak wyjątkowe, niepodważalne zasługi.


Czy w III RP, A.D. 2014 może ktoś wskazać drugą taką organizację, jak Związek Legionistów Polskich, który może poszczycić się tak wyjątkowym kapitałem moralnym, politycznym, historycznym – zgromadzonym przez minione 96 lat swej Służby dla Polski i Polaków.


Przywołać tu należy słowa Testamentu Legionistów; słowa Legionisty gen. Edmunda Mieczysława Jastrzębiec-Strużanowskiego, Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości; XI Komendanta Naczelnego Związku Legionistów Polskich:

„ … Niech nikt w czyjej piersi bije polskie serce, nie waży się wyciągnąć świętokradczej ręki po nasz Dom; Dom im. Józefa Piłsudskiego-Oleandry. Niech nikt nie waży się kwestionować naszej – Związku Legionistów Polskich – nieprzerwanej od 30 maja 1918 r. Służby dla Polski; dla Państwa Polskiego; dla naszej Ojczyzny, której poświęciliśmy całe życie i dla niepodległości której tylu z nas oddało swe życie. Niech nikt nie waży się kwestionować tożsamości i ciągłości bytu prawnego Związku od 30 maja 1918 roku – gdy nasz Związek powołaliśmy …”.


Jeśli w roku 100-lecia Czynu Legionowego, znajdzie się w Polsce ktoś, kto zechce zlekceważyć słowa-zobowiązanie moralne, polityczne, historyczne; Testament Tych, którzy przed 100 laty swego życia los rzucili na stos – to ten ktoś nie jest godzien miana Polaka; Obywatela Rzeczypospolitej …
Przywołując powyższe argumenty merytoryczne, formalno-prawne, ale i historyczne, polityczne i moralne – Związek Legionistów Polskich wnosi o uchylenie w/w Decyzji w całości.

Komendant Naczelny

Związku Legionistów Polskich

kpt. Krystian A.Waksmundzki,VC

działacz politycznej opozycji niepodległościowej

od początku lat 60-tych XX w.

działacz konspiracji niepodległościowej, represjonowany

status: pokrzywdzony –IPN 2003 r.

Członek Honorowy Federacji PZOO

Członek Rodziny Legionisty Edwarda Śmigłego-Rydza

Syn Oficera WP: Wrzesień 39, ZWZ-AK

Wnuk Żołnierza wojny polsko-bolszewickiej


Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Sekretarz Generalny

Związku Legionistów Polskich Związku Legionistów Polskich


dr Anna Morańska, MH Stanisław Chmurzyński, MH

Córka Legionisty Aleksandra Mora-Morańskiego Komendant Okręgu Południowego

Członek Rady Instytutu J.Piłsudskiego w Kraju Sekretarz Generalny Instytutu J.Piłsudskiego w Kraju

Działaczka opozycji solidarnościowej Członek Rady Muzeum Czynu Niepodległościowego

Członek Rady Muzeum Czynu Niepodległościowego

Otrzymują;  1. Kancelaria Prezydenta RP

  2. Prezes Rady Ministrów RP

  3. Minister Sprawiedliwości RP

  4. Prokurator Generalny RP

  5. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  6. Kierownik Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych

7. Dyrektor i Rada Muzeum Czynu Niepodległościowego

8. Zarząd i Rada Instytutu Józefa Piłsudskiego w Kraju Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski  1. Komenda Główna Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny

  2. Archiwum Czynu Niepodległościowego

  3. Fundacja „Oleandry” im. Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego-Rydza©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość