Strona główna

Pana Dariusza Skibę, z-cę Burmistrza Pana Andrzeja Jarosińskiego, Skarbnika Gminy Pana Artura Nadolnego, Doradcę Burmistrza Pana Wojciecha Furmanek, Dyrektor mgckit panią Danutę Skrzeczyna, Kierowników referat


Pobieranie 38.95 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.95 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr II/2015
z wyjazdowej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie odbytej w dniu 27 lutego 2015r.

w Szkole Podstawowej w Śniadce prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Wsi Śniadka.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1000 i trwały do godz. 1210 .
Do punktu 1-go:

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wojciech Kózka otwierając sesję serdecznie przywitał:

Radnego Rady Powiatu Pana Janusza Wojkowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy

Pana Dariusza Skibę, Z-cę Burmistrza Pana Andrzeja Jarosińskiego, Skarbnika Gminy Pana Artura Nadolnego, Doradcę Burmistrza Pana Wojciecha Furmanek, Dyrektor MGCKiT

Panią Danutę Skrzeczyna, Kierowników Referatów UMiG, Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Psarach Starej Wsi Pana Przemysława Miernik, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej Panią Martę Koniarską, sołtysów poprzedniej kadencji i nowej.

Zgodnie ze statutem gminy do liczenia głosów wyznaczył Wiceprzewodniczącą Rady Katarzynę Sikora.

W dalszej części Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Grzejszczyk Kazimierze Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka, która serdecznie powitała przybyłych na sesję jako gospodarz placówki. Poinformowała, że Wiceprezesem Stowarzyszenia jest

Pani sołtys Aneta Mróz i razem podjęły trud prowadzenia szkoły. Zaznaczyła, że jest to pierwsza plenerowa sesja w historii gminy i cieszy fakt, że szkoła i społeczność mogła doświadczyć takiego zaszczytu. Stowarzyszenie otwarte jest na współpracę. Na zakończenie swojego wystąpienia życzyła owocnych obrad.
Do punktu 2-go:

W punkcie tym Burmistrz Dariusz Skiba poinformował, że zakończyły się wybory sołtysów

na kadencję 2015-2019. Frekwencja w stosunku do lat ubiegłych była bardzo wysoka. Jedną ze statystyk jest liczba, która mówi o tym, że społeczeństwo chce aktywnie współpracować

i działać. Największa frekwencja, jeżeli chodzi o osoby uprawnione była w miejscowości Podgórze tj. 50 % wyborców, Orzechówa 41 %, Kamieniec 34 %, Hucisko 39 %, Psary-Stara Wieś 33 %, Wzdół Parcele 32 % i pozostałe sołectwa w okolicach 20 %. Ogólna średnia wyniosła około 20 %, czyli zwiększyła się frekwencja o prawie 100 %. Podziękował mieszkańcom za zaangażowanie się w wybory sołtysów i zachęcił aby spotkania sołeckie były również tak liczne, bo warto chodzić na spotkania, omawiać problemy społeczne.


Następnie Pan Burmistrz Dariusz Skiba wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczyli podziękowania ustępującym sołtysom wśród których znaleźli się : Kita Andrzej, Wilkosz Danuta, Kuś Regina, Ledwójcik Irena, Arczewska Bogusława, Adamczyk Alfons, Chrzanowska-Kumalska Dorota, Adamczyk Agnieszka, Wrona Halina, Harabin Grzegorz, Harabin Janusz , Mendyk Zofia, Sikora Katarzyna, Matysek Henryk.

Gratulacje otrzymali sołtysi, którzy zostali wybrani: Mróz Aneta, Stefańczyk Stanisława, Czarnecka Czesława, Bzymek Teresa, Sobieraj Grzegorz, Borek Marzanna, Moskwa Jolanta, Babiarz Beata, Lisowska Magdalena, Materek Jolanta, Ledwójcik Justyna, Matla Mariusz, , Pluta Grażyna, Skrzeczyna Joanna, Wzorek Anna, Piasecka Teresa, Pająk Mariusz, Arczewski Krzysztof, Kita Halina, Wzorek Bogusław, Rak Bernarda, Rdzanek Alina, Ślusarczyk Magdalena.
Do punktu 3-go:

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wojciech Kózka zgodnie z listą obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad

i podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad tj.:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie podziękowań i gratulacji Sołtysom w związku z rozpoczęciem nowej kadencji.

3. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.01.2015r.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bodzentyn

b) dopłat z budżetu gminy do wody i ścieków

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2015-2022

d) zmian w budżecie gminy na 2015 rok

e) udzielenia Powiatowi Kieleckiemu pomocy finansowej

f) sposobu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego

zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji

za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn

g) przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

h) samowystarczalności energetycznej Gminy Bodzentyn oraz działań na rzecz

efektywnego wykorzystania energii

7. Sprawy różne.

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Do przedstawionego porządku obrad Burmistrz Dariusz Skiba w związku

z protestem jaki wpłynął o unieważnienie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 6”f” tj. podjęcie uchwały w sprawie sposobu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Głosowanie :

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania wniosek Burmistrza przeszedł.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany prządek obrad

z wniesioną poprawką.

Głosowanie :

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie podziękowań i gratulacji Sołtysom w związku z rozpoczęciem nowej kadencji.

3. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.01.2015r.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bodzentyn

b) dopłat z budżetu gminy do wody i ścieków

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2015-2022

d) zmian w budżecie gminy na 2015 rok

e) udzielenia Powiatowi Kieleckiemu pomocy finansowej

f) przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

g) samowystarczalności energetycznej Gminy Bodzentyn oraz działań na rzecz

efektywnego wykorzystania energii

7. Sprawy różne.

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Zamknięcie obrad.
Do punktu 4-go:

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z sesji z dnia 28.01.2015r. był

wyłożony do wglądu w biurze Rady. Do protokołu nie zostały zgłoszone uwagi i zastrzeżenia.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.01.2015r.

Głosowanie :

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania protokół z sesji z dnia 28.01.2015r.został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 5-go:

Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Jerzy Tofil w związku z dużymi kosztami jakie ponosi gmina za wyłapywanie

i przetrzymywanie psów (w ubiegłym roku była to kwota 200 tys.zł ) zwrócił się z prośbą o wyznaczenie dni na dokonywanie zabiegów sterylizacji psów. Taki zabieg kosztuje około

120 zł. i dokonywałby weterynarz zatrudniony w gminie Bodzentyn. Dokonywanie takich zabiegów zmniejszyłoby w przyszłości koszty wyłapywania i przetrzymywania psów.

Zaznaczył, aby zabiegi te były sfinansowane z budżetu gminy.


Radny Jan Zygadlewicz zwrócił się z prośbą o uzupełnienie ubytków w asfalcie

na ul. Langiewicza w Bodzentynie i dowóz kruszywa na ul. Błotną.


Radna Bożena Wyglądacz zwróciła się z prośbą do Burmistrza i radnego Rady Powiatu

p. Janusza Wojkowskiego o interwencję w zakresie wykonania prac związanych z oczyszczeniem przepustu i udrożnieniem przepływu rzeki pod mostem znajdującym się

na drodze między Celinami, a Wolą Szczygiełkową. Zaznaczyła, że podniesienie się poziomu wody rozlewającej się wzdłuż mostu i drogi powoduje do dewastacji drogi i zniszczenia mostu.
Radna Zofia Gliwa zwróciła się z prośbą o kruszywo na przystanek autobusowy w Dąbrowie Górnej.
Radny Ryszard Tusień poinformował o spalonym kontenerze przy ul. Błotnej w Bodzentynie w jakim mieszkali bezdomni i zapytał Burmistrza czy widzi jakąś pomoc – lokum zastępcze, czy postawienie nowego kontenera.

Radna Jadwiga Dulęba zgłosiła następujące sprawy :

- załatanie drogi powiatowej przez wieś Wiącka

- naprawę drogi powiatowej od cmentarza w kierunku wsi Hucisko

- wykonanie asfaltu na drodze we wsi Kapkazy

- wysypanie kruszywem na zaczętą już drogę gminną od wsi Hucisko do Kapkaz

- uzupełnienie drogi kruszywem od wsi Wiącka do Wzdołu Rządowego

- wykonanie odcinka drogi we wsi Hucisko przy posesji Państwa Bilskich

- rowy we wsi Kapkazy

Radny Józef Kołomański zwrócił się do Radnego Rady Powiatu p. Wojkowskiego

o wyprofilowanie drogi na zakręcie Św.Katarzyna - Wilków.

Następnie zwrócił się do burmistrza o interwencję w zakresie remontu drogi w Św.Katarzynie - kamienie jakie są na drodze grożą niebezpieczeństwem.


Radna Anna Wójcik poinformowała o złożonym piśmie do Nadleśnictwa w sprawie utwardzenia zajazdu, gdzie zawraca autokar szkolny na trasie Sieradowice – Śniadka.

Zwróciła się z prośbą o następujące sprawy :

- utwardzenie kruszywem drogi w Parcelach

- remont przepustu Śniadka Druga – Śniadka Trzecia

- wysypanie kruszywem drogę w Sieradowicach majątek

- czyszczenie poboczy i przepustów

- udrożnienie przepustu na drodze powiatowej Śniadka – Sieradowice

- utwardzenie drogi w Śniadce Pierwszej

Poinformowała o złożonym oświadczeniu mieszkańców Parceli dotyczącym bezpłatnego wykupu działek na drogę w Parcelach, potrzebie wykonania remontu boiska (położenia nowej darniny), które zostało zniszczone podczas remontu świetlicy.
Radny St-w Chrzęszczyk zgłosił dziury na drodze Wzdół- Wiącka oraz wykonanie rowów.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostaną udzielone w punkcie 8 porządku obrad.Do punktu 6-go:”a”

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bodzentyn

przedstawiła Pani Barbara Pałysiewicz-Błachut Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

Przewodniczący Rady wyraził niezadowolenie, że 30 % wody wyprodukowane przez ujęcia trafia do rowu czy do rzeki. Są trzy ujęcia na terenie gminy i wychodzi na to, że jedno ujęcie cały czas produkuje wodę do rowu. To jest rzecz nie pojęta i trzeba zastanowić się nad tym problemem, bo to wiąże się z kosztami.

Radny Józef Kołomański zapytał p. Kierownik referatu gospodarki komunalnej ile będzie kosztowała cena 1 m pobierania wody i zrzutu ścieków.

Pani Kierownik odpowiedziała, że udzieli odpowiedzi po zatwierdzeniu opłat.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Głosowanie:

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/8/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bodzentyn, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do punktu 6-go „b”:

Projekt uchwały w sprawie dopłat z budżetu gminy do wody i ścieków przedstawiła

Pani Barbara Pałysiewicz-Błachut Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
Radny Józef Kołomański poinformował, że gmina dopłaca do wody 312.319 zł. a do ścieków

725.814 zł. Łącznie dopłaca się 1.038.134 zł. i stwierdził, że to jest bardzo duża kwota

i trzeba zrobić wszystko aby nie było tak, że wszyscy mają dostęp do głównych nitek

i podłączają się. Następna sprawa to uszczelnienie wodociągu. Zaznaczył, że będąc sołtysem od 2000 roku pisał pisma o wymianę nitki wodociągowej od Św.Katarzyny do Wilkowa i nie została wymieniona.


Z-ca Burmistrza Pan Andrzej Jarosiński odpowiedział, że problem wody jest od lat, wiadomo w jakim stanie są wodociągi, część wodociągów ma po 30 – 50 lat. Jeśli chodzi o stratę wody w innych gminach wynosi do 10 % natomiast w gminie Bodzentyn 30 % to jest bardzo dużo. Są sytuacje np. w Woli Szczygiełkowej, gdzie wody idzie bardzo dużo i ze względu na rozlewisko nie można zlokalizować awarii. Jeżeli chodzi o kanalizację również jest duża dopłata, ale są takie sytuacje, gdzie kanalizacja w Wilkowie poza funkcją jaką ma spełniać, spełnia jeszcze funkcję osuszającą. Są tam studzienki betonowe i po każdych opadach deszczu ilość ścieków przyjmowanych na oczyszczalnię wzrasta kilkakrotnie ponieważ na terenie Św.Katarzyny i Wilkowa drenaż wciąga wszystkie wody opadowe, studzienki są nieszczelne. Pierwsze kroki jakie zostały podjęte to studnie rezerwowe przy każdym ujęciu

i remont ujęcia we Wzdołach. Zaznaczył, że cena wody i ścieków dla prywatnych odbiorców

pozostaje na tym samym poziomie jak w ubiegłym roku.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/9/2015 w sprawie dopłat z budżetu gminy do wody i ścieków, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Do punktu 6-go”c”:

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bodzentyn

na lata 2015 – 2022 przedstawił Pan Artur Nadolny Skarbnik Miasta i Gminy.

Uwag nie wniesiono do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/10/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2015 - 2022, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.Do punktu 6-go”d”:

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. przedstawił Pan Artur Nadolny Skarbnik Miasta i Gminy.

Uwag nie wniesiono do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Głosowanie:

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/11/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r., która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Do punktu 6-go”e”:

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Kieleckiemu pomocy finansowej przedstawił Pan Artur Nadolny Skarbnik Miasta i Gminy.

Uwag nie wniesiono do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Głosowanie:

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/12/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Kieleckiemu pomocy finansowej, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Do punktu 6-go”f”:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawił Burmistrz Dariusz Skiba.

Uwag nie wniesiono do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Głosowanie:

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/13/2015 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Do punktu 6-go”g”:

Projekt uchwały w sprawie samowystarczalności energetycznej Gminy Bodzentyn oraz działań na rzecz efektywnego wykorzystania energii przedstawił Pan Wojciech Furmanek Doradca Burmistrza. Zaznaczył, że przystąpienie do Świętokrzysko-Podkarpackiego

Klastra Energetycznego ma na celu umożliwienie gminy Bodzentyn do działań w kierunku pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, pozyskiwania środków na termomodernizację,

na zmianę między innymi źródeł energii na ekologiczne, wymianę pieców centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej. Świętokrzyskie Centrum Innowacji

i Transferu Technologii w takich działaniach będzie gminę wspierać w ramach projektu unijnego - takie dokumenty jak opracowanie lokalnych analiz klimatyczno - energetyczno-ekologicznych, opracowanie audytu energetycznego, którego gmina nie posiada. W bieżącym roku w ramach tych działań zostanie opracowany audyt energetyczny.

Radny Józef Kołomański dodał, że gmina do 2020 roku jest zobowiązana posiadać takie źródła odnawialne energii. W ubiegłej kadencji była mowa o biogazowni, odbyło się spotkanie z przedstawicielem p .Łukasikiem. Obecnie jest okazja wybudowania biogazowni, bo jest możliwość pozyskania środków z Unii i patrząc na gminę Bodzentyn to odłogów jest bardzo dużo i trzeba robić wszystko aby taka biogazowania powstała. Taką biogazownię można wybudować wspólnie z trzema gminami, bo jedna gmina nie jest w stanie sfinansować i jest duża potrzeba wytwarzania biomasy.


Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr II/14/2015 w sprawie samowystarczalności energetycznej Gminy Bodzentyn oraz działań na rzecz efektywnego wykorzystania energii, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Przewodniczący Rady ogłosił 10-cio minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad przystąpiono

Do punktu 7-go:

Sprawy różne.

Sołtys sołectwa Wilków p. Bogusław Wzorek zwrócił się z prośbą o pomoc finansową dla mieszkańca Wilkowa Leszka Biskupa, któremu spalił się dom.

Zwrócił się do Burmistrza w sprawie :

- posypanie żwirem drogi na Kresach

- zerwane przęsła obok kapliczki

- zamontowanie słupa dotyczącego zatrzymywania się autobusów na przystanku

Sołtys sołectwa Leśna Pani Beata Babiarz zwróciła się z prośbą o zorganizowanie szkolenia dla rolników w zakresie dopłat bezpośrednich.

Mieszkaniec wsi Parcele Pan Jaros Dariusz zwrócił się z prośbą o wyremontowanie drogi

we wsi Parcele.

Sołtys sołectwa Wzdół Rządowy Pani Magdalena Ślusarczyk zwróciła się z prośbą o następujące sprawy :

- zainstalowanie tablic informacyjnych na początku wsi i na końcu,

- umieszczenie tabliczki informującej przejście do miejsca pamięci narodowej

Mieszkanka Śniadki p. Elżbieta Wrona zapytała kiedy będzie kanalizacja we wsi Śniadka.


Do punktu 8-go:

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Burmistrz Dariusz Skiba w następujący sposób:

- sprawa psów - zgłosiły się dwie fundacje, które chcą pomóc w obsłudze targowicy

i w obsłudze psów. Zaznaczył, że jako samorząd będzie robił wszystko, aby koszty były

jak najmniejsze, będziemy korzystać z różnych projektów i pomocy;

- uzupełnienie ubytków w asfalcie na ulicy Langiewicza - zostaną wykonane we własnym

zakresie w ramach robót cząstkowych po odbytym przetargu na transport

- przystanek szkolny w Dąbrowie – zostaną oszacowane potrzeby w każdym sołectwie

i będą realizowane

- droga do Huciska - będzie realizowana przez powiat po ogłoszeniu przetargu

- droga Kapkazy - zostanie wykonana przez gminę

- czyszczenie przepustu i udrożnienie przepływu rzeki w Woli Szczygiełkowej - problem

jest złożony, jest dużo bobrów, partnerem jest powiat i ŚPN i sprawa zostanie

przekazana do powiatu i do ŚPN

- tablice informacyjne we Wzdole zostaną zamontowane

- spalony kontener przy ul. Błotnej - podjęte zostały kroki przez opiekę społeczną, panowie

nie wyrazili zgody na umieszczenie w schronisku dla bezdomnych i gmina będzie szukać

środków na zakup baraku.

- łącznik we Wzdole - zostały przeprowadzone oględziny tej drogi i potrzebne są środki

w wysokości 200 tys.zł.

- remont drogi w Św.Katarzynie - jest zgoda aby w pasie drogowym zakład komunalny

zrealizował wymianę wodociągu, prace na drodze trwają cały czas i będą utrudnienia,

po 20 marca będzie zrywany asfalt, w miesiącu czerwcu planowany jest odbiór drogi

- tabliczka informująca miejsce pamięci narodowej - zostanie zamontowana, po ustaleniu

dokładnej wielkości

- kanalizacja w Śniadce - sytuacja jest trudna, w pierwszej kolejności trzeba wykonać

dokładny remont oczyszczalni ścieków w Bodzentynie

- drobne remonty dróg, przepusty będą wykonywane stopniowo w miarę posiadanych

środków finansowych

- szkolenie dla rolników odbędzie się 2 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy, ale dodatkowo

zwrócimy się do przedstawiciela Agencji aby odbył szkolenia w sołectwach: Wzdół, Leśna,

Psary


- zniszczone boisko w Śniadce - zostanie przeprowadzona wizja w terenie
Następnie głos zabrał Pan Janusz Wojkowski Radny Rady Powiatu, podziękował

za podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu. Zaznaczył, że

jest to współudział w programie profilaktycznym, gdzie daje się mieszkańcom gminy większą możliwość pozyskania pomocy. Koordynatorem jest Centrum Usług Medycznych.

Sprawa dróg powiatowych – potrzeby jakie zostały zgłoszone zostaną przekazane do Zarządu Dróg. Poinformował, że zostały wręczone polisy na dwa odcinki drogi od Siekierna do Wzdołu tj. droga Kamionka i Wzdół Parcele.To jest udział gminy i powiatu. Została podjęta decyzja na zakup sadzonek i drzew miododajnych.


Do punktu 9-go:

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję dziękując wszystkim za udział, gospodarzom za miłe przyjęcie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Kózka


Protokółowała :

J. Zygadlewicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość