Strona główna

Pani Przewodnicząca Rady Gminy w Stegnie Informacja o funkcjonowaniu placówek Kultury na terenie gminy Stegna


Pobieranie 63.94 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar63.94 Kb.
Stegna dnia 15.06. 2009r

Pani

Przewodnicząca Rady Gminy w Stegnie

Informacja o funkcjonowaniu placówek Kultury na terenie gminy Stegna
Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora tj: Gmina Stegna.

Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest Stegna ul. Gdańska 60.

GOK posiada swobodę działania w granicach prawa na obszarze Rzeczpospolitej i poza jej granicami, przy czym prowadzenie statutowej działalności kulturalnej koncentruje na terenie gminy Stegna.

GOK prowadzi działalność w formie domów kultury, świetlic wiejskich i bibliotek.

Działalność statutowa GOK polega na wykonaniu zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące zaspokojenie potrzeb kulturalnych głównie mieszkańców gminy Stegna poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych. GOK jako instytucja pełni rolę propagatora kultury w Gminie Stegna, skupia swoją działalność na integrowaniu środowiska poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa mieszkańców Gminy w różnych formach kulturotwórczych, integrowaniu grup o wspólnych zainteresowaniach, na prowadzeniu działalności komercyjnej niezbędnej w utrzymaniu GOK. Działalność ta nie jest nastawiona na zysk i nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

GOK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury poprzez realizację w szczególności takich podstawowych zadań statutowych jak: 1. prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od zmieniających się potrzeb środowiska, warunków i okoliczności,

 2. organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom i samodzielnym artystom,

 3. animacja i edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę,

 4. promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających w GOK,

 5. organizowanie imprez kulturalnych,

 6. tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

 7. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, społeczno-kulturalnego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

 8. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

 9. udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 10. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

 11. popularyzacja książki i czytelnictwa,

 12. prowadzenie sprawozdawczości i statystyki bibliotecznej,

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie użytkuje przekazane przez organizatora mienie komunalne:
 1. Budynek Biblioteki w Stegnie ul. Lipowa 3

 2. Budynek w Stegnie ul. Gdańska 60

 3. Dom Ludowy w Bronowie

 4. Dom Ludowy w Rybinie

5. Dom Ludowy w Tujsku

 1. Dom Ludowy w Stobcu

 2. Plac utwardzony przed Domem Ludowym w Bronowie

 3. Dom Ludowy w Izbiskach

 4. Świetlicę w Nowotnej

 5. Pomieszczenia świetlicy w Dworek 7

 6. Pomieszczenia wydzielone na bibliotekę w budynku mieszkalnym Jantar 36

 7. Pomieszczenia świetlicy w budynku remizy strażackiej Jantar Leśniczówka

 8. Pomieszczenia świetlicy w budynku strażnicy OSP w Stegience

 9. Pomieszczenie wydzielone pod bibliotekę w Zespole Szkół w Drewnicy

Finansowanie instytucji kultury polega na przekazaniu z budżetu gminy dotacji podmiotowej na poszczególne rodzaje działalności prowadzonej przez GOK.

Rada Gminy w Stegnie zapewnia co roku w budżecie gminy dotacje niezbędną GOK do realizacji podstawowych zadań statutowych.

Podstawowym celem działania GOK jest :

-utrzymanie dotychczasowej bazy Bibliotek Publicznych,

-utrzymanie dotychczasowej sieci świetlic wiejskich, .

Aby dotychczasowa baza GOK w Stegnie mogła funkcjonować musi spełniać minimum sanitarne, bhp i ppoż

Po przeanalizowaniu protokołów Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Nowym Dworze Gd, dokonałam zestawienia potrzeb w niniejszej tabeli:
Miejscowość


Ilość godz. tygo.

Okres otwarcia


Potrzeby

Dworek


3/8 etatu

15 godz.


12 m-cyHK/13/84/08

13.03.08rZły stan sanitarny podłogi drewnianej, ubytki tynku i farby, obecność bąbli na ścianach w korytarzu, odpryski i pęknięcia na suficie w toalecie.

30.09.08r


31.12.09r


Żuławki


3/8 etatu

15 godz.


12 m-cy
uczęszcza

15 osób


HK/13/85/08

13.03.08rZły stan sanitarny podłogi w świetlicy, zły stan sanitarny ścian w świetlicy, brak toalety w budynku świetlicy,

31.12.08rBrak miejsca na toalety, poszukujemy nowego lokalu

Bronowo


3/8 etatu

15 godz.


12 m-cy
uczęszcza

22 osób


HK/13/83/08

Zły stan sanitarny ścian w sali świetlicy i toaletach, brak zabezpieczenia ścian przy umywalkach przed zawilgoceniem, złego stanu sanitarnego podłogi w toaletach,

31.12.08r
31.12.09rzłego stanu sanitarnego urządzeń na placu zabaw.

31.12.2008r


30.05.2009r

Jantar Leśniczówka

Um. zlecenie

15 godz.


10 m-cy

uczęszcza 17 osób


Stegienka

¼ etatu

10 godz.


8 m-cy

uczęszcza

12 osób


HK/13/49/08

20.02.08rBrudne ściany w sali świetlicy, wyeksploatowana podłoga w sali świetlicy, brudne ściany w korytarzu, porwana wykładzina w korytarzu, zniszczona stolarka okienna w sali świetlicy i toalecie

31.12.08r31.12.09rStobiec

/8 etatu

15 godz.


9 m-cy
uczęszcza

20 osób

HK/13/64/08

03.03.2008rBrudne ściany we wszystkich pomieszczeniach świetlicy, wyeksploatowana podłoga w salach świetlicy, zacieki i ciemne plamy na ścianach w sanitariatach, brak miejsca na środki czystości

31.12.08r31.12.09r


Stegna mała sala GOK½ etatu

20 godz.


10 m-cy

uczęszcza

48 osób

Ogrzewanie, malowanie

Stegna sala widowiskowa
Ogrzewanie,Tujsk świetlica

Czynna w godzinach otwarcia biblioteki

uczęszcza 41 osóbBrak miejsca na składowanie opału


Rybina świetlica


3/8etatu


15 godz.

cały rok


uczęszcza

37 osób


HK/13/13/08

18.01.2008r.Świetlica – brudne ściany, wyeksploatowany parkiet na sali widowiskowej, przybrudzone i pozacierane ściany małej sali świetlicy

31.12.08r


31.12.09rNowotna


Um. zlecenie

15 godz.


12 m-cy
uczęszcza

22 osoby


HK/13/50/08

20.02.2008rBrudne ściany w Sali świetlicy i na zapleczu, porwana wykładzina w sali świetlicy i na zapleczu,

31.12.08r


31.05.09r
brak umywalki w kabinie ustępowej
31.12.09

Od 01 kwietnia 2008r. w struktury GOK włączono Świetlice Środowiskowe (socjoterapeutyczne)

Na funkcjonowanie tych świetlic GOK otrzymuje dotację z Urzędu Gminy, w odrębnym rozdziale.


  1. Świetlica socjoterapeutyczna w Tujsku– prowadzona jest w lokalu świetlicy wiejskiej

Zatrudnienie ½ etatu – Teresa Czapiewska

Uczęszcza 20 dzieci  1. Świetlica socjoterapeutyczna w Stegnie - prowadzona jest w świetlicy GOK(na górze)

Zatrudnienie ½ etatu -

Uczęszcza 21 dzieci  1. Świetlica socjoterapeutyczna w Drewnicy – mieści się w budynku remizy strażackiej.

Zatrudnienie ½ etatu – Wiesława Charlińska

umowa zlecenie – palenie w piecu

Uczęszcza 23 dzieci.

Brak pomieszczenia na opał, ogrzewana jest piecem kaflowym

30 kwietnia 2009r. został złożony wniosek na pozyskanie środków z programu Odnowy Wsi na remont świetlicy w Stobcu (na kwotę 248922,70 zł), Stegience (na kwotę 126647,31 zł) i Izbickach (na kwotę 243716,69zł) Następnie będzie składany wniosek na pozyskanie środków na remont GOK w Stegnie i świetlicy w Bronowie.

W przypadku pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych będzie możliwe prawidłoweFunkcjonowanie GOK w Stegnie

Przewidujemy że wówczas będzie można realizować n/w propozycje. Obecnie większość z tych zajęć nie może być realizowana ze wzglądu na brak warunków. W miarę możliwości lokalowych część zajęć odbywa się, ale dla ograniczonej ilości uczestników .


Sala widowiskowa

- sala konferencyjno – bankietowa

- wynajem na wesela i inne imprezy

- zabawy

- biesiady

- przeglądy kulturalne (zespoły, teatrzyki ….)Sala wystawowo – kawiarniana - 1/2 etat

- wystawy

- spotkania przy kawie

- wieczory poetyckiePracownia ceramiczna. - 1/4 etatu

Kółko ceramiczne mające na celu rozwijanie wyczucia i sprawności manualnej dzieci oraz umiejętności widzenia przestrzennego. Uaktywniają twórczą wyobraźnię małych autorów i pozwalają na realizację własnych pomysłów. Zajęcia odbywające się w pracowni dają możliwość utrwalania najciekawszych prac poprzez wypalanie ich w piecu ceramicznym. W spotkaniach uczestniczą dzieci młodzież oraz osoby dorosłe.Na dzień dzisiejszy Pracownia ceramiczna funkcjonuje - mieści się w piwnicy GOK (pod sceną). Pomieszczenie jest małe. Jest tam wilgoć, na wiosnę woda płynie po ścianach. Potrzebna jest izolacji i ocieplenie ścian piwnicy( wstępny kosztorys na kwotę 28 tys) Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (w poniedziałki i środy w godzinach popołu.). Grupy nie mogą być większe niż 13 osób, a zainteresowanie zajęciami jest większe. Naszą pracownią interesują się organizatorzy „ Zielonych Szkół” . W maju odbyły się zajęcia dla 2 grup (z Poznania 49 osób i z Warszawy 59 osób.) Z zajęciami można by było wyjść na zewnątrz, ( na okres od maja do września) lecz potrzebne jest zagospodarowanie terenu ( 2 wiaty z ławeczkami i stołami, piec jamowy ).

Posiadamy piec do wypału gliny, koło ceramiczne . Warto jest zainwestować i poszerzyć działalność pracowni na sezon letni, byłaby to promocja naszej gminy). Zajęci byłyby odpłatne. Każdy uczestnik zajęć mógłby wyjechać ze Stegny, ze swoim wyrobem ceramicznym.

Zajęcia prowadzi Pani Maria Bożek – osoba posiadająca kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć.

Pracownia muzyczna -

Zajęcia wokalno - muzyczne - 1/2 etatu lub umowa zlecenie

Spotkania młodych miłośników śpiewu prowadzone pod kierunkiem specjalisty z dziedziny muzyki. Mające za zadanie kształcenie słuchu u najmłodszych dzieci, nauki emisji głosu oraz dykcji. Do grupy należę dzieci starsze, które wspólnie z maluchami będą mogły uświetniać różne uroczystości gminne.Na dzień dzisiejszy zajęcia wokalno –muzyczne – odbywają się w GOK i w Szkole w Dewnicy.

Zajęcia prowadzi Pan Andrzej Michalczuk. W Stegnie zajęcia odbywają się tylko w soboty, bo brakuje pomieszczeń. Odbywają się zajęcia: - gra na fletach -2 osoby w Stegnie, 10 osób w Drewnicy

- gra na organach – 2 osoby w Stegnie

- gra na gitarze - 14 osób (dzieci i młodzież)

- wokalne - 7 osób.

Sekcja taneczna - 1/8 etatu lub umowa zlecenie

Zajęcia prowadzone pod kierunkiem specjalisty z dziedziny tańca. Zajęcia mają na celu poznanie i wykorzystanie własnych możliwości ruchowych poprzez taniec. Pozwalają na twórcze rozwijanie siebie i wyrażanie uczuć przy pomocy tańca. Rozwijają umiejętności szybkiej reakcji i koncentracji w tańcu oraz wykonywanie niezależnych ruchów poszczególnych części ciałaNa dzień dzisiejszy zajęcia taneczne – odbywają się w środy. Uczęszcza 22 dzieci. Zajęcia prowadzi instruktorka ze Stowarzyszenia „BROADWAJ” w Elblągu
Pracownia plastyczna.

Spotkania na których dzieci mają okazję zapoznać się z różnorodnymi technikami plastycznymi. Ciekawe formy, szeroki wachlarz możliwości plastycznych i atmosfera pracowni doskonale wpływają na wyobraźnię i sposób wyrażania emocji przez małych uczestników. Pracownia jest też otwarta dla starszej młodzieży i dorosłych. Pod okiem instruktora mają Oni możliwość rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań plastycznych.1/2 etatu - planuje się praca także zajęcia w świetlicach wiejskich działających przy GOK
Świetlica ogólno - dostępna ½ etatu

- stół do bilardu, gry stolikowe, sprzęt audio-wizualny.


Kawiarenka internetowa ½ etatu (obecnie dostęp do Internetu jest możliwy tylko w godzinach pracy świetlicy )
Świetlice w terenie

Miejscowości : Dworek, Żuławki, Bronowo, Izbiska, Jantar Leśniczówka, Stegienka, Rybina, Stegna, Tujsk, Nowotna, Stobiec
Żeby świetlice spełniały swoją funkcję należy uzupełnić wyposażenie świetlic w następujący sprzęt:

Wyposażenie- komputery z dostępem do Internetuwszystkie świetlice – Internet 10 x 100zł = 1000,-zł miesięczni - komputery używane w związku z brakiem zabezpieczenia przed kradzieżą.

- nagłośnienie (propozycje)

a) Jedno do GOK z zapewnioną obsługą przez jedną osobę – podpisanie umowy o odpowiedzialności materialnej i zatrudnieniem tej osoby do obsługi sprzętu w miarę potrzeb

( organizowanych imprez, czy wynajmu nagłośnieni z obsługą)


 1. do 5 świetlic – odpowiedzialność podpisuje pracownik, oraz osoba (np. z rady sołeckiej, radny, ) która będzie obsługiwała ten sprzęt na imprezach młodzieżowych. Uwagi: ( brak zabezpieczenia przed kradzieżą)

 2. doposażenie świetlic w brakujące stoliki i krzesła (Dworek i Rybina)WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC GOK W SPRZĘT

Dworek : stół do bilardu, stół do tenisa, gril ogrodowy, wzmacniacz, zestaw kolumn Altos, , gry planszowe, komputer

Żuławki: stół do tenisa, stół piłkarski, miniwieża AIWA, gry planszowe, gril węglowy

Izbicka: stół do tenisa, gry planszowe
Bronowo: stół do bilardu, stół do tenisa, gry planszowe, komputer

Stegienka: stół do tenisa, gry planszowe, radio magnetofon WATSON
Jantar Leśniczówka: stół piłkarski, mini wieża Aiwa, gry planszowe , ( telewizor, kuchenka gazowa – załatwione we własnym zakresie)
Stobiec: stół do tenisa, mini wieża Aiwa, gry planszowe, stół do bilardu

Nowotna: stół do tenisa, stół piłkarski, radiomagnetofon Watson, gry planszowe

Rybina: stół do tenisa, stół do bilardu, miniwieża Aiwa, gry planszowe

Biblioteka: Telewizor Trilux, zestaw komputerowy z dostępem do Internetu (Neostrada) , drukarka

Tujsk : stół do tenisa, stół do bilardu, miniwież Panasonik zakupiona przez Radę Sołecką), gry planszowe

Biblioteka:

Telewizor Trilux, stary komputer z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne

Stegna: stół do bilardu, 2 komputery z dostępem do Internetu, 4 stoły do tenisa telewizor Trilux, gry planszowe

Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek:


 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnie

Biblioteka powstała w 1949 r., Od 01.01.2004r zmieniono formę organizacyjną biblioteki, została włączona wraz z filiami do struktury Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie.

Gminny Ośrodek Kultury Stegnie wraz z biblioteką i jej filiami jest instytucją kultury.

Adres Biblioteki: Stegna ul. Lipowa 3, telefon 0 55 247 8255, e-mail biblioteka-stegna@wp.pl

Powierzchnia -132 m2 , 16 miejsc w czytelni, w 2007 i 2008r – remont instalacji elektrycznej, wymiana okien.

Księgozbiór -19674 woluminy, zbiory specjalne – 70, czasopisma -12 tytułów

Czytelnicy -429, wypożyczenia -6064( książki, czasopisma)

Zatrudnienie 2 etaty- kierownik biblioteki Ewa Swajda (dodatkowo od 12 stycznia 2009r. – dwie osoby na ½ etatu z urzędu pracy )

Czytelnia internetowa – 3 stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu( komputery pozyskane z programu Ikonka).

Filia Biblioteczna w Drewnicy

Biblioteka istnieje od 1949. Obecnie mieści się w szkole. W bibliotece 48m2 funkcjonują dwa księgozbiory – księgozbiór biblioteki publicznej – 8132 woluminy i biblioteki szkolnej. Usytuowanie tej biblioteki w szkole, na uboczu miejscowości powoduje spadek czytelnictwa dorosłych,71,2% czytelników to dzieci do lat 15-tu.

Powierzchnia 48m2, 12 miejsc w czytelni

Zatrudnienie – ½ etatu, Wanda Urbaniak ( oraz pracownik biblioteki szkolnej)

Księgozbiór- 8132 woluminy, zbiory specjalne 1, czasopisma – 6 tytułów

Czytelnicy – 340, wypożyczenia 5076 książek i czasopism (razem z biblioteką szkolną)

Czytelnia internetowa – 3 stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu
Filia Biblioteczna w Jantarze

Biblioteka powstała w 1972 roku, zlokalizowana jest w budynku komunalnym w centrum wsi .( budynek planowany do sprzedaży, brak nowego miejsca na bibliotekę)

Powierzchnia 36 m2 , 6 miejsc w czytelni.

Zatrudnienie ½ etatu , Maria Janowicz.

Księgozbiór – 7691 woluminów

Ilość tytułów czasopism -5

Czytelnicy -115 osób, wypożyczenia – 1454 książek i czasopism.

Czytelnia internetowa – 1 stanowisko – od grudnia 2008r brak dostępu do Internetu z przyczyn technicznych.


Filia Biblioteczna w Rybinie

Biblioteka założona w 1955r, zlokalizowana jest w budynku Wiejskiego Domu Kultury.

Telefon 055 247 86 11

Powierzchnia -50 m2, miejsc w czytelni – 8

Zatrudnienie – obsługuje pracownik zatrudniony w Filii Bibliotecznej w Tujsku - 8 godz. tygodniowo.- Bogumiła Stopińska

Remont w 2006r.- wymiana okien , malowanie pomieszczeń .

Księgozbiór - 8344 woluminy

Czytelnicy -46, wypożyczeń ogółem 373

Czytelnia internetowa – 1 stanowisko z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Filia Biblioteczna w Tujsku

Biblioteka została założona w 1966r. Mieści się w Wiejskim Domu Kultury w centrum wsi.

Telefon 0 55 247 86 47

Powierzchnia 40 m2 , 6 miejsc w czytelni

Księgozbiór – 7371 woluminów, czasopism - 5 tytułów

Czytelnicy – 67 , wypożyczenia 995 książek i czasopism

Zatrudnienie 1 etat , Bogumiła Stopińska ( obsługuje Bibliotekę i świetlicę w Tujsku, oraz Biblioteką w Rybinie)

Czytelnia internetowa – 1 stanowisko z bezpłatnym dostępem do Internetu.


II. Zbiory biblioteczne

Książki do bibliotek trafiają z różnych źródeł:Wpływy ogółem - 904 wol. – wartości - 18775,00 zł

w tym :


z zakupu – 683 wol. – wartości – 13640,15 zł

z darów - 221 wol. – wartości - 5134,85 zł - ( 205 egz. to dar od pana Janusza Palikowa i Spółki Żołądkowej SA)


Struktura zakupu księgozbioru w 2008r

Ogółem 683 wol., w tym 282wol. 41,3% lit. piękna dla dzieci, 230 wol. 33,7% lit. piękna dla dorosłych, 171 wol. 25% lit. popularno naukowaWskaźnik zakupu - na 100 mieszkańców -6,9%, na jednego czytelnika 0,7%

Ogółem w powiecie 12,1% 0,6%

W tym na wsi 11 % 0,8%
ZAKUP KSIĄŻEK ZE ŚRODKÓW MKiDN

Program Operacyjny „Promocja Czytelnictwa „ –Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek „

Zakupiono 316 wol. wartości 6228,- zł
W 2008r. wzrost czytelników zanotowała Biblioteka w Stegnie (+5),

spadek liczby czytelników nastąpił w filiach w Drewnicy(-35), Jantarze (-26),

Rybinie (-20), Tujsku (-16)

W 2008r nastąpił kolejny spadek liczby czytelników w grupach wiekowych do 24 lat

Analizując podział czytelników wg zajęcia widzimy konsekwencje poprzedniego spadku, zmalała liczba młodzieży uczącej się i studiującej.
Wypożyczenia książek i czasopism do domu

Ogółem w Gminie Stegna wypożyczono 12458 wol. w tym : lit. piękna dla dorosłych 6193

lit. piękna dla dzieci i mł. 3155

lit. pop-nauk 2672 (+652)

czasopisma 438

KOMPUTERYZACJA
W 2007r Biblioteka w Stegnie otrzymała komputer wyposażony w program „Libra”( program do opracowywania zbiorów bibliotecznych) z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku w ramach Programu „Mecenat 2007”.

Do 30 maja 2009r można było aplikować wnioski do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Bibliotek”. W tym programie była możliwość pozyskania dodatkowych środków w wysokości od 30 do 90 tyś zł, z przeznaczeniem na polepszenie warunków pracy( na remonty Bibliotek). Warunkiem było – Biblioteka jako samodzielna Instytucja Kultury. Ponieważ Biblioteka funkcjonuje w strukturze GOK- nie było podstaw do złożenia takiego wniosku.


Następnym programem zajmujący się rozwojem Bibliotek jest: Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Meliny Gatek w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).Biblioteka w Stegnie, jako wiodąca mogłaby przystąpić do programu pod warunkiem , że Filie Biblioteczne musiałyby pracować minimum 30 godz. tyg.( obecnie pracują 20 godz. tyg.) .©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość