Pan/Pani specjalista w Zespole Organizacyjnym zakres czynnośCIPobieranie 16.17 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.17 Kb.
Opole, dnia

Pan/Pani

specjalista

w Zespole Organizacyjnym
ZAKRES CZYNNOŚCI

Niniejszym informuję Pana/ Panią, że w związku z zatrudnieniem Pana/Pani na stanowisku specjalisty w Zespole Organizacyjnym do obowiązków Pana/Pani będą należały:
 1. Obowiązki ogólne:

 1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań stanowiska pracy.

 2. Terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne i kulturalne załatwianie interesantów, udzielanie im wyczerpujących informacji.

 3. Przestrzeganie zasad porządku i dyscypliny pracy.

 4. Dbałość o poprawne kształtowanie atmosfery pracy, służącej efektywnemu wykorzystaniu czasu pracy oraz umiejętności i doświadczenia zespołu pracowniczego.

 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w drodze samokształcenia, udziału w szkoleniach oraz przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Funduszu w sprawach wynikających
  z obowiązków określonych w części II zakresu czynności.

 6. Dbałość o powierzone mienie i zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych.

 7. Udzielanie wstępnych informacji interesantom Funduszu.

 8. Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma kierowane do Zespołu.

 9. Gromadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 10. Opracowywanie materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

 11. Udział w opracowywaniu i aktualizacji systemu informatycznego Funduszu.

 12. Opracowywanie analiz, informacji, ocen i sprawozdań wynikających z realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, w tym redagowanie pism i tekstów z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania komputerowego.

 13. Wykonywanie zadań związanych ze współdziałaniem Funduszu z Samorządem Województwa Opolskiego, Wojewodą Opolskim, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym w sprawach wynikających z porozumień zawartych przez Fundusz z tymi jednostkami.

 14. Udział w pracach doraźnych zespołów problemowych powołanych przez Prezesa Zarządu do zbadania, opracowania lub zaopiniowania określonego zagadnienia, którego zakres lub stopień skomplikowania wymaga współpracy różnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Funduszu.

 15. Udział w opracowywaniu i aktualizacji księgi procedur Funduszu.

 16. Współdziałanie z Zespołem Planowania i Kontroli w zakresie przeprowadzanych kontroli wewnętrznych oraz z innymi Zespołami Funduszu w zakresie wykonywanych zadań.

 17. Sporządzanie pisemnych notatek służbowych w sprawach mogących mieć istotny wpływ na prowadzone sprawy i decyzje podejmowane przez organy statutowe Funduszu oraz przekazywanie sporządzonych notatek członkom Zarządu Funduszu.

 18. Rzetelne prowadzenie i przechowywanie dokumentów na zajmowanym stanowisku oraz przestrzeganie zasady pisemnego załatwiania spraw.

 19. Systematyczne przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego w rocznych cyklach.

 20. Przestrzeganie regulaminów, procedur i przepisów obowiązujących w Funduszu.

 21. Poddawanie się badaniom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.II. Obowiązki szczegółowe:

 1. Organizacja posiedzeń, protokołowanie, przedkładanie protokołów do podpisu oraz przechowywanie protokołów, uchwał i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Funduszu.

 2. Nadzór nad terminową realizacją ustaleń Rady Nadzorczej i Zarządu oraz informowanie o jej przebiegu członków Zarządu.

 3. Współpraca przy prowadzeniu wewnętrznej strony komunikacyjnej Funduszu.

 4. Przekazywanie innym pracownikom Funduszu do realizacji decyzji Rady Nadzorczej i Zarządu.

 5. Kompletowanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i przygotowanie ich do wysyłki.

 6. Wykonywanie działań związanych z terminową realizacją ustaleń Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informowanie o ich przebiegu dyrektora biura i członków Zarządu.

 7. Współpraca z biurem prawnym w zakresie obsługi prawnej Funduszu.

 8. Sporządzanie planu szkoleń i sprawozdań z realizacji planu szkoleń pracowników Funduszu.

 9. Współdziałanie z innymi Zespołami Funduszu w zakresie wykonywanych zadań.

 10. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności innego pracownika w Zespole – zgodnie z dyspozycją dyrektora biura lub nadzorującego Zespół prezesa Zarządu.

 11. Wykonywanie innych prac zleconych przez prezesa, zastępców prezesa Zarządu Funduszu i dyrektora biura, niewymienionych, a wynikających z przepisów prawa oraz obowiązujących w Funduszu regulaminów, zasad, instrukcji i opisów procedur.III. Odpowiedzialność:

 1. Ponosi Pani odpowiedzialność:

 1. za prawidłową realizację powierzonych obowiązków wg kryteriów celowości, legalności, rzetelności, terminowości, sprawności i gospodarności oraz za zaniechanie niezbędnego działania lub działania nieprawidłowe;

 2. za prawidłowe przechowywanie dokumentów znajdujących się na stanowisku pracy;

 3. szczególną w zakresie przewidzianym dla stanowiska pracy wynikającą m.in. z niniejszego zakresu oraz innych wewnętrznych regulacji prawnych, w tym za treść udzielanych/wytwarzanych informacji oraz sporządzanych dokumentów;

 4. za nieprzestrzeganie regulacji prawnych związanych z działalnością Funduszu.

 1. Ponosi Pani odpowiedzialność materialną za powierzone mienie Funduszu.IV. Uprawnienia i upoważnienia:

 1. W zakresie praw pracowniczych korzysta Pani z uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu pracy i innych przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Funduszu.

 2. Na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Funduszu korzysta Pani z następujących uprawnień:

 1. żądania od pracowników Funduszu dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją terminowych poleceń Zarządu i Rady Nadzorczej;

 2. żądania od koordynatorów Zespołów wskazań dotyczących przygotowania planów szkoleń pracowników Funduszu.

Przyjmuję do wiadomości i wykonania:


………………………………………..

(data i podpis pracownika)

Otrzymują:   1. Adresat;

   2. a/a.

/©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy