Strona główna

Parlament europejski


Pobieranie 69.69 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar69.69 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{BUDG}Komisja Budżetowa

BUDG_PV(2013)0123_1

PROTOKÓŁ

posiedzenia w dniu 23 stycznia 2013 r. w godz.9.00–12.30 i 15.00–18.30

BRUKSELA

Alain Lamassoure (przewodniczący) otworzył posiedzenie w środę 23 stycznia 2013 r. o godz. 9.00.

  1. Przyjęcie porządku dziennego BUDG_OJ (2013)0123_1v01-00

Decyzja: Porządek dzienny został przyjęty.


2. Komunikaty przewodniczącego

Decyzja:

Zob. biuletyn BUDG3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia 4 grudnia:

PE501.982v01-00Decyzja: Protokół został zatwierdzony.

Protokół posiedzenia komisji BUDG z dnia 10 grudnia

PE502.048v01-00Decyzja: Protokół został zatwierdzony.

Protokół posiedzenia komisji BUDG z dnia 18 grudnia

PE502.126v01-00Decyzja: Protokół został zatwierdzony.

BUDŻET na rok 2014

4. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – Sekcja 3

BUDG/7/11661

Sprawozdawczyni: Anne E. Jensen (ALDE)

2013/2010(BUD)

Przedm. właśc.: BUDG F

– Wymiana poglądów

– Termin składania poprawek: 29 stycznia 2013 r., godz. 12.00

Głos zabrali: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen, Salvador Garriga Polledo, Eider Gardiazábal Rubial, Jan Mulder, Alda Sousa, Reimer Böge, László Surján, Giovanni La Via, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Isabelle Durant, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Hervé Jouanjean, László Surján.

Decyzja: Wymiana poglądów

5. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 - Inne sekcje

BUDG/7/11516

Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (PPE)

2013/2003(BUD)

Przedm. właśc.: BUDG F

– Rozpatrzenie i przyjęcie

– Termin składania poprawek: 9 stycznia 2013 r., godz. 15.00

Głos zabrali: Monika Hohlmeier, Ivailo Kalfin, Edit Herczog, Eider Gardiazábal Rubial, Jan Mulder.

Decyzja: Przyjęto: 28 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.
Poprawki przyjęte: 26,
Poprawki odrzucone: 20,
Poprawki przedłożone: 48.
WRF 2014–2020 / zasoby własne
Sprawozdawcy: R. Böge i I. Kalfin / JL. Dehaene i A. Jensen
Wymiana poglądów

Głos zabrali: Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, James Elles, László Surján, Isabelle Durant, Jean-Luc Dehaene, Monika Hohlmeier, Edit Herczog, Eider Gardiazábal Rubial, Jan Mulder.

6. Ustanowienie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej EU Aid Volunteers

BUDG/7/11510

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: María Muñiz De Urquiza (S&D)

***I 2012/0245(COD)

Przedm. właśc.: DEVE F

– Wymiana poglądów

– Termin składania poprawek: 8 lutego 2013 r., godz. 10.00

Głos zabrali: Eider Gardiazábal Rubial, Jan Kozłowski.

Decyzja: Wymiana poglądów

7. Zalecenie dla ESDZ i Rady dotyczące przeglądu organizacji i funkcjonowania ESDZ w roku 2013

BUDG/7/11086

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Nadezhda Neynsky (PPE)

2012/2253(INI)

Przedm. właśc.: AFET F

– Wymiana poglądów

– Termin składania poprawek: 7 lutego 2013 r., godz. 10.00

Głos zabrali: Nadezhda Neynsky, Derek Vaughan.

Decyzja: Wymiana poglądów

8. Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

BUDG/7/11058

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Derek Vaughan (S&D)

***I 2012/0295(COD)

Przedm. właśc.: EMPL F

– Wymiana poglądów

– Termin składania poprawek: 5 marca 2013 r., godz. 12.00

Decyzja: Wymiana poglądów

Głos zabrali: Derek Vaughan, Alain Lamassoure, Alda Sousa, François Alfonsi, Dominique Riquet.

9. Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

BUDG/7/11645

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: François Alfonsi (Verts/ALE)

*** 2012/0215(NLE)

Przedm. właśc.: PECH F

– Wymiana poglądów

– Termin składania poprawek: 24 stycznia 2013 r., godz. 12.00

Głos zabrali: Alain Lamassoure, François Alfonsi, Ivailo Kalfin.

Decyzja: Wymiana poglądów

*** Głosowanie***

10. Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

BUDG/7/10672

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Edit Herczog (S&D)

***I 2012/0237(COD)

Przedm. właśc.: AFCO F

– Rozpatrzenie i przyjęcie

– Termin składania poprawek: 20 grudnia 2012 r., godz. 12.00

Decyzja: Przyjęto: 29 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się.
Poprawki przyjęte: 19,
Poprawki przedstawione: 41.

11. Protokół między Unią Europejską i Republiką Kiribati ustanawiający uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati

BUDG/7/10765

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: François Alfonsi (Verts/ALE)

*** 2012/0229(NLE)

Przedm. właśc.: PECH F

– Rozpatrzenie i przyjęcie

– Termin składania poprawek: 19 grudnia 2012 r., godz. 12.00

Decyzja: Przyjęto: 31 głosami za, przy 2 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

12. Przygotowanie wieloletnich ram finansowych dotyczących finansowania współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014–2020 (11. Europejski Fundusz Rozwoju)

BUDG/7/10558

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jan Kozłowski (PPE)

2012/2222(INI)

Przedm. właśc.: DEVE F

– Rozpatrzenie i przyjęcie

– Termin składania poprawek: 10 grudnia 2012 r., godz. 12.00

Decyzja: Przyjęto.
13. Budżet na rok 2012: Sekcja 3 – Komisja
Sprawozdawczyni: Francesca Balzani (S&D)
– DEC 56/2012 – przyjęto


Głos zabrali: Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin.

14. Budżet na rok 2013: Sekcja 3 – Komisja
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La VIA (PPE)
– Brak wniosku o przesunięcie środków


15. Budżet na rok 2013: inne sekcje
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Derek Vaughan (S&D)
– Brak wniosków o przesunięcie środków


16. Polityka w zakresie budynków

BUDG/7/04688

Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (PPE)

– Wymiana poglądów w sprawie Jean Monnet 2 - LuksemburgDecyzja: Przyjęto opinię.

*** Koniec głosowania ***

17. Sprawy różne

Decyzja:

18. Następne posiedzenie(a)
wtorek 29 stycznia 2013 r., w godz. 11.00–13.00


Decyzja:

środa 20 lutego 2013 r. w godz. 9.00–12.30
środa 20 lutego 2013 r., w godz. 15.00–18.30
środa 20 lutego 2013 r., w godz. 18.30–19.30 (posiedzenie koordynatorów)


Decyzja:

------


19. Posiedzenie koordynatorów

Decyzja:

środa 23 stycznia 2013 r. (w godz. 18.30–19.30)
ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann.

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, João Ferreira, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds.187 (2)193 (3)49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ Tarkkailijat/Observatörer

Andrej Plenković, Milorad PupovacПо покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Y. Guffens, M. Hourican


Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

B. Morozzzo Della Rocca, A. Välilä, F. Page Pimenta, A. Boillot, Ph. Bertrand, S. Presa, H. Jouanjean, T. Maurer, J. Munch, T. Palenius.

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

EEAS

EDPS


CoJ

T. Boucher

M. Sanchez Lopez

B. Huerta, S. Simonetti
Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D


ALDE

ECR


Verts/ALE

GUE/NGL


EFD

NI


F. Zarifopoulou, A. Kaczmarek

J. Feldmann, T. Luckavecki, X. Dutrenit

C. Perrin, P. Boveington-Fauran

A. McCourt, A. Boyd

R. Garoby, T. Köller

B. Gatto

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

M. Strasser

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

K. Lüddecke

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat Ġenerali/Directoraten generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL


DG EXPO

DG COMM


DG PERS

DG INLO


DG TRAD

DG INTE


DG FINS

DG ITEC


R. Korver

P. Emmett

L. Bauer


M. MissenardПравна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

R. Passos, R. Crowe

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

J.L. Pacheco, A. Schneider, F. Javelle, V. Topalova, A. Delasnerie, H. Benzing, E. Daffarra, M. Tonsberg, M. Zemitis, J. Meerschout, K. Madej, D. Kochan, J. Gomez, B. Akmane, J. L'Eccluse, R. Capobianco, K. Raudna, M. Vlasova.

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter

L. Jimenez Capitan

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice Chair(wo)man/Vice Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman

PV\925009PL.doc


PE504.134v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość