Paweł Kołodziejski, Andrzej MilewskiPobieranie 14.86 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.86 Kb.

Polsko-niemiecka konferencja nt. „Współpraca między polskimi i niemieckimi…

Paweł Kołodziejski, Andrzej Milewski

Polsko-niemiecka konferencja nt. „Współpraca między polskimi i niemieckimi organami ścigania w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości związanej z kradzieżami samochodów, transgranicznym ich przemieszczaniem, ukrywaniem oraz zbywaniem”
(Bydgoszcz, 17–19 października 2011 r.)

W dniach 17–19 października 2011 r. w Bydgoszczy odbyła się zorganizowana przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy polsko-niemiecka konferencja „Współpraca między polskimi i niemieckimi organami ścigania w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości związanej z kradzieżami samochodów, transgranicznym ich przemieszczaniem, ukrywaniem oraz zbywaniem”. Konferencja ta była rezultatem wspólnej inicjatywy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Prokuratury w Berlinie, która zrodziła się w związku ze współpracą w konkretnych postępowaniach karnych. Patronat honorowy nad konferencją objął Prokurator Apelacyjny w Gdańsku – Ireneusz Tomaszewski, który wziął udział w obradach.

Delegacja Niemiecka składała się z pięciu osób, na czele z Naczelnym Prokuratorem w Berlinie – dr. Andreasem Behm oraz członkiem Rady Senatu w Berlinie, Kierownikiem Referatu Administracji Senatu do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości – Helmutem Radtke (kierującym w okręgu Berlina sprawami obrotu prawnego z zagranicą). Wśród zaproszonych gości był także przedstawiciel Polski w Eurojust prokurator Jerzy Iwanicki oraz wszyscy Prokuratorzy Okręgowi obszaru apelacji gdańskiej. Delegacji Polskiej przewodniczył Piotr Grzegorek – Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy.

Program konferencji składał się z części wstępnej oraz trzech merytorycznych bloków tematycznych. Konferencja rozpoczęła się od wystąpień Ireneusza Tomaszewskiego – Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, Piotra Grzegorka – Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy oraz Marka Dydyszki – Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy. W ramach każdego z trzech bloków tematycznych swoje wystąpienia przedstawili członkowie obu delegacji. W pierwszym bloku, mającym charakter wprowadzający, przedstawione zostały podstawowe informacje o polskim i niemieckim systemie prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli prokuratury. Na tę część konferencji złożyły się prezentacje prokuratorów – dr. Jerzego Dużego z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz dr. Andreasa Behma z Prokuratury w Berlinie. W trakcie omawiania tej problematyki szczególną uwagę zwrócono na zasadę legalizmu i wyjątki od niej w obu porządkach prawnych oraz jej wpływ na wzajemną współpracę. Drugi blok obejmował wystąpienia przybliżające kwestie dotyczące zasad prowadzenia obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy prokuraturami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Tę problematykę przedstawili prokurator Andrzej Milewski z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Helmut Radtke z Rady Senatu w Berlinie. Szczególne miejsce poświęcone zostało najważniejszym, w bieżącej praktyce prokuratorskiej, instrumentom obrotu prawnego z zagranicą, to jest mechanizmowi europejskiego nakazu aresztowania i wnioskom o udzielenie pomocy prawnej. Do tej części konferencji zaliczyć należy także prezentację Jerzego Iwanickiego – przedstawiciela Polski w Eurojust dotyczącą funkcjonowania tej instytucji, zawierającą m.in. aktualne dane statystyczne dotyczące rodzaju i skali pomocy udzielanej przez Eurojust prokuraturom i sądom z Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Z kolei, w trzecim bloku konferencji, omówiona została charakterystyka przestępczości związanej z kradzieżami samochodów, transgranicznym ich przemieszczaniem, ukrywaniem i zbywaniem oraz instrumenty prawne umożliwiające efektywną współpracę w tego rodzaju sprawach, między polskimi i niemieckimi jednostkami prokuratury i policji. W tym bloku swoje prezentacje przedstawili ze strony Delegacji Polskiej – prokurator Paweł Kołodziejski, a ze strony Delegacji Niemieckiej – prokurator Uwe Bocker i funkcjonariusz policji Peter Lewerenz. Po każdym z bloków tematycznych przeprowadzane były dyskusje członków konferencji, pozwalające im na bieżącą wymianę poglądów i uzyskanie dodatkowych informacji w zakresie interesujących ich kwestii.

W trakcie konferencji podkreślano, iż współczesna przestępczość samochodowa ma w znacznej mierze charakter zorganizowany i transgraniczny, a jej skuteczne zwalczanie wymaga adekwatnej reakcji jednostek prokuratury i policji poszczególnych krajów, także w postaci niezbędnej współpracy międzynarodowej. Wprawdzie liczba kradzieży pojazdów mechanicznych w Polsce od końca lat 90. systematycznie spada, niemniej jak wynika z dostępnych źródeł, sprawcy tych przestępstw przenieśli swoją „działalność”, w znacznej części, z naszego kraju do państw Europy Zachodniej. Z danych zaprezentowanych przez przedstawicieli Delegacji Niemieckiej wynika, że istotny odsetek łącznej liczby występków kradzieży pojazdów dokonanych na obszarze właściwości Prokuratury w Berlinie, których sprawców zdołano wykryć, popełnili Polacy (około 35%). Ta okoliczność z całą pewnością wpływa także na postrzeganie Polski i Polaków poza granicami kraju. W trakcie omawiania dostępnych instrumentów współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości samochodowej szczególną uwagę poświęcono roli wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych i możliwości praktycznego wykorzystania tego instrumentu prawnego w przyszłości.

Po zakończeniu obrad członkowie Delegacji Niemieckiej i przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przeprowadzili wstępne rozmowy na temat możliwości powołania wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego w związku z konkretnym postępowaniem karnym prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy.

W naszej ocenie konferencja była przedsięwzięciem udanym, zarówno w jej aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym, i z pewnością będzie stanowić pozytywny impuls dla dalszej współpracy wskazanych wyżej jednostek prokuratury z obu krajów. Sprawność prezentowania kolejnych wystąpień zapewniona była poprzez korzystanie z usług tłumaczy symultanicznych, co pozwoliło na zrealizowanie w toku tej trzydniowej konferencji ambitnego i intensywnego programu merytorycznego, obejmującego między innymi osiem prezentacji merytorycznych oraz dyskusje wieńczące poszczególne bloki tematyczne i dyskusję końcową, podsumowującą ustalenia konferencji. Z kolei, dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który wziął udział w uroczystym otwarciu konferencji, wydarzenie mogło odbyć się w reprezentacyjnej sali Urzędu Miasta Bydgoszczy. Dla gości z Niemiec przygotowano także dodatkowe atrakcje w postaci zwiedzania Bydgoszczy i Torunia. Członków Delegacji Niemieckiej zaproszono również do odwiedzenia jednej z miejscowych prokuratur – Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy, gdzie kierujący tą jednostką prokurator Leon Bojarski przedstawił im, na przykładzie wizytowanej prokuratury, zadania i podstawowe zasady funkcjonowania prokuratur tego szczebla. Nie do przecenienia dla budowy wzajemnego zaufania i pogłębienia wzajemnych kontaktów były spotkania wieczorne, poza oficjalną częścią obrad. Także w czasie i tych spotkań członków obu delegacji poruszono, już w mniej formalnej atmosferze, szereg kwestii istotnych dla wzajemnej współpracy.

Przedmiotowa konferencja dobrze wpisywała się w Prezydencję Polski w Unii Europejskiej i zaplanowaną na ten szczególny okres zwiększoną aktywność polskich instytucji państwowych w zakresie organizacji wydarzeń o randze międzynarodowej.

Dodatkowym walorem konferencji był fakt, iż jak wynika z zapewnień przedstawicieli obu stron, spotkania takie będą miały charakter cykliczny, co pozwoli na usprawnienie bieżącego współdziałania między Prokuraturami w Bydgoszczy i Berlinie. Dr Andreas Behm zaprosił wstępnie przedstawicieli Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy do Berlina, przy czym rewizyta ta ma odbyć się w 2012 r.Prokuratura

i Prawo 2, 2012

: upload doc
upload doc -> Bolesław Kurzępa „Inna czynność seksualna” jako znamię przestępstw
upload doc -> Załącznik nr pieczęć firmowa Oferenta
upload doc -> Michał Płachta Konflikty jurysdykcyjne w sprawach karnych: pojęcie, geneza i środki zaradcze
upload doc -> Wojciech Kotowski Recenzja książki Bolesława Kurzępy, Prawo budowlane. Komentarz do ustawy i orzecznictwo, Toruń 2008
upload doc -> Krystyna Witkowska Procesowe i kryminalistyczne aspekty oględzin rzeczy w postępowaniu karnym
upload doc -> Rozwoju lokalnego
upload doc -> Zatarcie skazania w formie aktu łaski
upload doc -> Zatarcie skazania z mocy prawa
upload doc -> Wincenty Grzeszczyk Problematyka wykorzystania analizy dna w postępowaniu karnym w świetle przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r
upload doc -> Michał Jeznach Akt oskarżenia
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy