Strona główna

Paweł Kołodziejski, Andrzej Milewski


Pobieranie 14.86 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.86 Kb.

Polsko-niemiecka konferencja nt. „Współpraca między polskimi i niemieckimi…

Paweł Kołodziejski, Andrzej Milewski

Polsko-niemiecka konferencja nt. „Współpraca między polskimi i niemieckimi organami ścigania w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości związanej z kradzieżami samochodów, transgranicznym ich przemieszczaniem, ukrywaniem oraz zbywaniem”
(Bydgoszcz, 17–19 października 2011 r.)

W dniach 17–19 października 2011 r. w Bydgoszczy odbyła się zorganizowana przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy polsko-niemiecka konferencja „Współpraca między polskimi i niemieckimi organami ścigania w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości związanej z kradzieżami samochodów, transgranicznym ich przemieszczaniem, ukrywaniem oraz zbywaniem”. Konferencja ta była rezultatem wspólnej inicjatywy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Prokuratury w Berlinie, która zrodziła się w związku ze współpracą w konkretnych postępowaniach karnych. Patronat honorowy nad konferencją objął Prokurator Apelacyjny w Gdańsku – Ireneusz Tomaszewski, który wziął udział w obradach.

Delegacja Niemiecka składała się z pięciu osób, na czele z Naczelnym Prokuratorem w Berlinie – dr. Andreasem Behm oraz członkiem Rady Senatu w Berlinie, Kierownikiem Referatu Administracji Senatu do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości – Helmutem Radtke (kierującym w okręgu Berlina sprawami obrotu prawnego z zagranicą). Wśród zaproszonych gości był także przedstawiciel Polski w Eurojust prokurator Jerzy Iwanicki oraz wszyscy Prokuratorzy Okręgowi obszaru apelacji gdańskiej. Delegacji Polskiej przewodniczył Piotr Grzegorek – Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy.

Program konferencji składał się z części wstępnej oraz trzech merytorycznych bloków tematycznych. Konferencja rozpoczęła się od wystąpień Ireneusza Tomaszewskiego – Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, Piotra Grzegorka – Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy oraz Marka Dydyszki – Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy. W ramach każdego z trzech bloków tematycznych swoje wystąpienia przedstawili członkowie obu delegacji. W pierwszym bloku, mającym charakter wprowadzający, przedstawione zostały podstawowe informacje o polskim i niemieckim systemie prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli prokuratury. Na tę część konferencji złożyły się prezentacje prokuratorów – dr. Jerzego Dużego z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz dr. Andreasa Behma z Prokuratury w Berlinie. W trakcie omawiania tej problematyki szczególną uwagę zwrócono na zasadę legalizmu i wyjątki od niej w obu porządkach prawnych oraz jej wpływ na wzajemną współpracę. Drugi blok obejmował wystąpienia przybliżające kwestie dotyczące zasad prowadzenia obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy prokuraturami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Tę problematykę przedstawili prokurator Andrzej Milewski z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Helmut Radtke z Rady Senatu w Berlinie. Szczególne miejsce poświęcone zostało najważniejszym, w bieżącej praktyce prokuratorskiej, instrumentom obrotu prawnego z zagranicą, to jest mechanizmowi europejskiego nakazu aresztowania i wnioskom o udzielenie pomocy prawnej. Do tej części konferencji zaliczyć należy także prezentację Jerzego Iwanickiego – przedstawiciela Polski w Eurojust dotyczącą funkcjonowania tej instytucji, zawierającą m.in. aktualne dane statystyczne dotyczące rodzaju i skali pomocy udzielanej przez Eurojust prokuraturom i sądom z Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Z kolei, w trzecim bloku konferencji, omówiona została charakterystyka przestępczości związanej z kradzieżami samochodów, transgranicznym ich przemieszczaniem, ukrywaniem i zbywaniem oraz instrumenty prawne umożliwiające efektywną współpracę w tego rodzaju sprawach, między polskimi i niemieckimi jednostkami prokuratury i policji. W tym bloku swoje prezentacje przedstawili ze strony Delegacji Polskiej – prokurator Paweł Kołodziejski, a ze strony Delegacji Niemieckiej – prokurator Uwe Bocker i funkcjonariusz policji Peter Lewerenz. Po każdym z bloków tematycznych przeprowadzane były dyskusje członków konferencji, pozwalające im na bieżącą wymianę poglądów i uzyskanie dodatkowych informacji w zakresie interesujących ich kwestii.

W trakcie konferencji podkreślano, iż współczesna przestępczość samochodowa ma w znacznej mierze charakter zorganizowany i transgraniczny, a jej skuteczne zwalczanie wymaga adekwatnej reakcji jednostek prokuratury i policji poszczególnych krajów, także w postaci niezbędnej współpracy międzynarodowej. Wprawdzie liczba kradzieży pojazdów mechanicznych w Polsce od końca lat 90. systematycznie spada, niemniej jak wynika z dostępnych źródeł, sprawcy tych przestępstw przenieśli swoją „działalność”, w znacznej części, z naszego kraju do państw Europy Zachodniej. Z danych zaprezentowanych przez przedstawicieli Delegacji Niemieckiej wynika, że istotny odsetek łącznej liczby występków kradzieży pojazdów dokonanych na obszarze właściwości Prokuratury w Berlinie, których sprawców zdołano wykryć, popełnili Polacy (około 35%). Ta okoliczność z całą pewnością wpływa także na postrzeganie Polski i Polaków poza granicami kraju. W trakcie omawiania dostępnych instrumentów współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości samochodowej szczególną uwagę poświęcono roli wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych i możliwości praktycznego wykorzystania tego instrumentu prawnego w przyszłości.

Po zakończeniu obrad członkowie Delegacji Niemieckiej i przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przeprowadzili wstępne rozmowy na temat możliwości powołania wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego w związku z konkretnym postępowaniem karnym prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy.

W naszej ocenie konferencja była przedsięwzięciem udanym, zarówno w jej aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym, i z pewnością będzie stanowić pozytywny impuls dla dalszej współpracy wskazanych wyżej jednostek prokuratury z obu krajów. Sprawność prezentowania kolejnych wystąpień zapewniona była poprzez korzystanie z usług tłumaczy symultanicznych, co pozwoliło na zrealizowanie w toku tej trzydniowej konferencji ambitnego i intensywnego programu merytorycznego, obejmującego między innymi osiem prezentacji merytorycznych oraz dyskusje wieńczące poszczególne bloki tematyczne i dyskusję końcową, podsumowującą ustalenia konferencji. Z kolei, dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który wziął udział w uroczystym otwarciu konferencji, wydarzenie mogło odbyć się w reprezentacyjnej sali Urzędu Miasta Bydgoszczy. Dla gości z Niemiec przygotowano także dodatkowe atrakcje w postaci zwiedzania Bydgoszczy i Torunia. Członków Delegacji Niemieckiej zaproszono również do odwiedzenia jednej z miejscowych prokuratur – Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy, gdzie kierujący tą jednostką prokurator Leon Bojarski przedstawił im, na przykładzie wizytowanej prokuratury, zadania i podstawowe zasady funkcjonowania prokuratur tego szczebla. Nie do przecenienia dla budowy wzajemnego zaufania i pogłębienia wzajemnych kontaktów były spotkania wieczorne, poza oficjalną częścią obrad. Także w czasie i tych spotkań członków obu delegacji poruszono, już w mniej formalnej atmosferze, szereg kwestii istotnych dla wzajemnej współpracy.

Przedmiotowa konferencja dobrze wpisywała się w Prezydencję Polski w Unii Europejskiej i zaplanowaną na ten szczególny okres zwiększoną aktywność polskich instytucji państwowych w zakresie organizacji wydarzeń o randze międzynarodowej.

Dodatkowym walorem konferencji był fakt, iż jak wynika z zapewnień przedstawicieli obu stron, spotkania takie będą miały charakter cykliczny, co pozwoli na usprawnienie bieżącego współdziałania między Prokuraturami w Bydgoszczy i Berlinie. Dr Andreas Behm zaprosił wstępnie przedstawicieli Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy do Berlina, przy czym rewizyta ta ma odbyć się w 2012 r.Prokuratura

i Prawo 2, 2012


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość