Strona główna

{peti}Komisja Petycji {28/06/2013}28 2013


Pobieranie 20.25 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.25 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{PETI}Komisja Petycji

{28/06/2013}28.6.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1308/2011, którą złożył Przemysław Kosowski (Polska), w sprawie wykorzystywania polskich pracowników na holenderskim rynku pracy1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że polscy pracownicy są regularnie wykorzystywani i dyskryminowani na holenderskim rynku pracy. Sugeruje on, że wielu z nich pada ofiarą nieuczciwych agencji pracy, które wykorzystują ich na wiele sposobów, np. zapewniając zakwaterowanie poniżej obowiązujących standardów oraz złe warunki płacowe. Inni pracodawcy nie przestrzegają umów o zatrudnienie zawartych z Państwową Inspekcją Pracy. Składający petycję uważa, że jest to przypadek poważnego naruszenia przepisów UE w tej dziedzinie, a ponieważ jego skarga skierowana do holenderskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia okazała się bezskuteczna, zwraca się obecnie do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 21 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 czerwca 2013 r.

Autor petycji, obywatel polski, utrzymuje, że spotkał się z dyskryminacją pracując w Holandii w firmie Albert Heijn BV na zlecenie agencji pracy E & A Logistiek BV. Uważa on, że – podobnie jak inni pracownicy z Polski znajdujący się tej samej sytuacji – stał się ofiarą nielegalnych praktyk sprzecznych z prawem holenderskim oraz przepisami unijnymi.


Z załączników do niniejszej petycji wynika, że składający petycję nie podpisał umowy o pracę w Polsce. Jako obywatel polski zainteresowany pracą za granicą, skorzystał z usług polskiej agencji pracy w Opola, a następnie podpisał umowę o pracę w holenderskiej agencji pracy E & A Logistiek BV, która skierowała go do pracy w innym przedsiębiorstwie w Holandii.
Autor petycji skarży się szczególnie na:


  • „normy” jeżeli chodzi o godziny pracy narzucone polskim pracownikom, które są surowsze niż te odnoszące się do holenderskich pracowników, co prowadzi do „wykorzystywania” tych pierwszych,

  • zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę uniemożliwia samodzielne wynajęcie mieszkania,

  • pracownicy są zwalniani bezpośrednio przed rozpoczęciem „fazy” zatrudnienia, które uprawniałoby ich traktowania na równi z pracownikami holenderskimi,

  • pracownicy, którzy upominają się o przysługujące im prawa i skarżą się na praktyki dyskryminacyjne, są zwalniani, co miało miejsce w przypadku autora petycji.

Składający petycję jest zdania, że wyżej wymienione praktyki mają charakter dyskryminacyjny i nie są zgodne z prawodawstwem UE. Nawiązuje on do swobodnego przepływu pracowników zapisanego w art. 45 (byłym art. 39 TWE) Traktatu oraz w rozporządzeniu (EWG) nr 1612/68 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty, a konkretnie wymienia art. 45 ust. 2 TFUE, który przewiduje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy i zatrudnienia.
Składający petycję przedstawił już sprawę polskiej i holenderskiej inspekcji pracy. Ponieważ interwencje te nie przyniosły zadowalających go skutków, zwraca się on teraz do UE o interwencję, szczególnie z myślą o wprowadzeniu zakazu ww. praktyk, ukaraniu sprawców oraz wypłacie odpowiedniego odszkodowania ofiarom tych praktyk.
Uwagi Komisji

Komisja pragnie podkreślić, że petycja odnosi się do sporu dotyczącego stosunku pracy pomiędzy pracodawcą prywatnym a osobą fizyczną. To, że autor petycji pracował jako pracownik tymczasowy i że skarży się na pewne praktyki stosowane zarówno przez swego pracodawcę E & A Logistiek BV, jak i przez przedsiębiorstwo, do którego został oddelegowany Albert Heijn BV, nie zmienia tego faktu.


Dlatego też Komisja nie posiada uprawnień do podjęcia interwencji w tej sprawie, jako że jest to sprawa do rozstrzygnięcia przez władze krajowe. W celu obrony swoich praw osoby poszkodowane muszą korzystać z dostępnych im właściwych mechanizmów krajowych, w tym z drogi postępowania sądowego. Komisja zwraca uwagę, że składający petycję podjął już szereg kroków w tym kierunku, zarówno w Polsce, jak i w Holandii.
Co się zaś tyczy unijnych przepisów dotyczących swobodnego przepływu pracowników, art. 45 TFUE (byłego art. 39 TWE) i rozporządzenia nr 492/2011 ujednolicającego rozporządzenie nr 1612/68, stanowią one, że pracownicy z innych państw członkowskich korzystający z prawa do swobodnego przepływu pracowników nie mogą być traktowani odmiennie od pracowników danego kraju pod względem dostępu do stanowisk, a także wszelkich warunków pracy i zatrudnienia, w tym wynagrodzenia. Przepisy zakazują zatem wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Jednakże rola Komisji, jeżeli chodzi o stosowanie prawa UE, polega na nadzorowaniu, czy przepisy krajowe są zgodne z prawodawstwem UE lub czy występuje ogólna praktyka niewłaściwego stosowania prawodawstwa UE przez państwo członkowskie, natomiast to administracje i sądy krajowe są odpowiedzialne za kontrolowanie właściwego stosowania przepisów dotyczących swobodnego przepływu pracowników w ich kraju.
W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że art. 45 TFUE i rozporządzenie 492/2011 mają bezpośrednie zastosowanie w prawie krajowym państw członkowskich. W związku z tym autor petycji ma prawo powoływać się na prawa wynikające z tych przepisów prawodawstwa unijnego bezpośrednio u krajowych władz i przed sądami krajowymi.
Ponadto zarzuty dyskryminacji wysunięte przez autora petycji nie zostały poparte jakimikolwiek odniesieniami do konkretnych przepisów prawa UE innymi niż te wymienione powyżej w odniesieniu do swobodnego przepływu pracowników.
Jeżeli zaś chodzi o sytuację pracowników tymczasowych Komisja pragnie przypomnieć, że są oni objęci dyrektywą 2008/104/WE, która gwarantuje minimalny poziom ochrony tej kategorii pracowników w całej UE. Niniejsza dyrektywa wprowadza bowiem zasadę równego traktowania (art. 5 ust. 1). Zgodnie z tą zasadą podstawowe warunki pracy i zatrudnienia pracowników tymczasowych, w tym wynagrodzenie oraz czas pracy, muszą być w czasie ich pracy w przedsiębiorstwie docelowym przynajmniej takie same, jak te, które miałyby zastosowanie, gdyby zostali oni zatrudnieni bezpośrednio przed to przedsiębiorstwo na to samo stanowisko.
Niemniej jednak art. 5 ust. 3 dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej zezwala państwom członkowskim w pewnych warunkach na odstępstwo od zasady równego traktowania, umożliwiając partnerom społecznym zawieranie układów zbiorowych określających warunki pracy i zatrudnienia pracowników tymczasowych. Holandia poinformowała Komisję, że korzysta z tego odstępstwa. Ponadto z załączników do petycji wynika, że wynagrodzenie autora petycji zostało mu wypłacone przez pracodawcę zgodnie z odnośnym układem zbiorowym. Holenderska inspekcja pracy zbadała sprawę, jednak nie doszukała się żadnych nieprawidłowości.
Ponadto zarzuty autora petycji dotyczące stosowania surowszych „norm pracy” w stosunku do pracowników z Polski w porównaniu z pracownikami holenderskimi nie zostały poparte żadnymi konkretnymi informacjami na temat warunków dotyczących pracowników stałych przedsiębiorstwa Albert Heijn BV.
Wniosek

Jako że omawiany tu spór to spór pomiędzy pracodawcą prywatnym a pracownikiem, powinien on zostać rozpatrzony przez właściwe organy krajowe, albowiem Komisja nie posiada uprawnień do interweniowania w tej sprawie.


W celu ochrony swoich praw autor petycji może skorzystać z przysługujących mu właściwych mechanizmów krajowych, w tym z drogi postępowania sądowego. Jako że art. 45 TFUE oraz rozporządzenie 492/2011 mają bezpośrednie zastosowanie w prawie krajowym państw członkowskich, składający petycję ma prawo do dochodzenia swych praw wynikających z tych przepisów prawa unijnego bezpośrednio u władz krajowych i przed sądami krajowymi.

CM\943027PL.doc


PE514.935v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość