Strona główna

Pieczęć kolegium


Pobieranie 23.68 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.68 Kb.

..................................................


pieczęć kolegium

I NKJO wchodzące w skład ZNKJO w Sosnowcu––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROGRAM NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2007/2008Przedmiot:

HISTORIA LITERATURY BRYTYJSKIEJ

Forma zajęć:

ćwiczenia

Rok:

I

Semestr:

1 i 2

Ilość godzin tygodniowo:

1

Całkowita ilość godzin:

30

Forma zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Język wykładowy:

angielski

Opracowanie programu:

dr Marta OraczCele:
Cel podstawowy:

 • Zapoznanie słuchaczy z literaturą angielską oraz towarzyszącymi jej zjawiskami kulturowymi od jej początku (VII wiek) aż do epoki późno-wiktoriańskiej

Cel wychowawczy:

 • Rozwijanie u słuchaczy postawy otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych oraz akceptacji zdania innych rozmówców

Cele kształcące:

 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów literackich i krytyczno-literackich oraz filozoficznych.

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej słuchaczy i motywowanie ich do samodzielnego poszerzania wiedzy na temat przedmiotu.

 • Nauczanie metodologii pracy naukowej przez prezentowanie na zajęciach przykładowej analizy dzieła literackiego za pomocą odpowiednich metod badawczych (głównie metody historycznej/ filologicznej).

 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków, rozpoznawania poszczególnych gatunków literackich oraz łączenia tematyki danego utworu z klimatem społeczno-filozoficznym danego okresu literackiego

 • Rozwijanie u słuchaczy zdolności twórczego myślenia, dociekliwości oraz refleksyjności.

Cele komunikacyjne:

 • Rozwijanie sprawności językowych (praca z tekstem, mówienie, pisanie)

 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania coraz bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych i leksykalnych,

 • Kształtowanie umiejętności przekazywania coraz bardziej skomplikowanych treści związanych z zagadnieniami z zakresu literatury, filozofii, religii (filozofia i religia danej epoki jako tło ideowe dla utworów literackich).Treści programowe:


 1. The Ruin; ideał heroiczny, elementy wierzeń ludów germańskich.

 2. The Dream of the Rood: chrześcijaństwo a kultura pogańska.

 3. An Ecclesiastical History of English People [Historia Caedmona]

 4. Sir Gawain and the Green Knight: Anglia po najeździe normańskim; wpływy kultury francuskiej; miłość dworska i kod rycerski; elementy mitów celtyckich.

 5. Thomas More Utopia: renesansowy humanizm; utopia; komunizm i egalitaryzm.

 6. William Shakespeare, Burza: teatr elżbietański.

 7. Poezja metafizyczna

 8. Alexander Pope, Esej o człowieku: łańcuch bytów; teodycea.

 9. Daniel Defoe, Robinson Crusoe: purytanizm, autobiografia duchowa; rozwój handlu; ideał kupca; wzrost znaczenia klasy średniej.

 10. Jonathan Swift, Podróże Guliwera: satyra polityczna i społeczna.

 11. Henry Fielding, Tom Jones: problem moralności – moralność spontaniczna (dobroć serca) jako przeciwwaga dla skostniałej, ascetycznej moralności purytańskiej; zagadnienia teoretyczno-literackie.

 12. William Blake, Pieśni niewinności i doświadczenia, Małżeństwo nieba i piekła: mistyka i gnoza.

 13. Wordsworth, „Przedmowa” do Ballad lirycznych: rola uczucia; romantyczna koncepcja natury; prosty człowiek jako bohater utworów literackich.

 14. Mary Shelley, Frankenstein: powieść gotycka a powieść science fiction.

 15. Emily Bronte, Wichrowe wzgórza: powieść wiktoriańska; elementy gotyckie i romantyczne.

 16. Thomas Hardy, Tess D’Uberville: powieść późno-wiktoriańska.Metody i techniki pracy:

Słuchacze czytają zadane materiały przygotowując się do dyskusji klasowej na dany temat. Zadaniem nauczyciela jest takie prowadzenie zajęć, by słuchacze mieli możliwość wykazanie się wiedzą oraz inicjatywą w wynajdywaniu i przekazywaniu interesujących ich informacji. Ponadto zadaniem nauczyciela jest przekazanie jak największej ilości danych na temat podłoża ideowego epoki, do której należy omawiane dzieło literackie.Kryteria oceniania:
Zaliczenie: ustne
Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą słuchacz musi wykazać się opanowaniem całego materiału omawianego na zajęciach.
Słuchacz otrzymuje ocenę niedostateczną jeżeli słuchacz nie opanował wiedzy w sposób zadowalający, nie zna zagadnień omawianych na zajęciach, nie orientuje się w podstawowych kwestiach dotyczących kultury i literatury angielskiej.


Bibliografia:
Abrams, M.H. 1988. A Glossary of Literary Terms. Fort Worth: Holt, Reinhart and Winston. Inc.

Bernard, R. A Short History of English Literature. Oxford: Blackwell Publishers 2000.

Cuddon, J.A. 1992. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin Books.

Daiches David, A Critical History of English Literature, John Wiley & Sons Inc, 1970

Ford, B. (ed). The New Pelican Guide to English Literature. Vol 1-6.

Kowalczykowa Anna red. Manifesty romantyzmu.

Ousby, I. (ed.) 1988. The Cambridge Giude to Literature in English. London: Guild Publishing.

Parry Graham, The Seventeenth Century, 1603-1700

Sambrook James, The Eighteenth Century. The Intellectual and Cultural Context of English Literature 1700-Brown,

Sikorska, L. 1996. An Outline of English Literature. Poznań: Bene Nati.The Northon Anthology of English Literature (the Introductions to the epochs), The Pelican Guide to English Literature, (‘The social Setting,’ ‘The Literary Scene’) red. Boris Ford

Wu, D. A Companion to Romanticism. Oxford: Blackwell Publishers 1999.

Zbierski, H. Historia Literatury Angielskiej. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena 2002.

................................................................

czytelny podpis nauczyciela
.........................................................................

podpis i pieczęć kierownika specjalności I NKJO

Zatwierdzam do realizacji................................................................

podpis i pieczęćprzewodniczącego Rady Programowej I NKJO
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość